Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Regulamin zamieszczania ogłoszeń
w gazetach "Auto Market Truck" i "Truck.pl"
oraz portalach Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl


"Auto Market Truck" i "Truck.pl" są gazetami wydawanymi przez Agencję Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, z siedzibą przy ul. Garncarskiej 21, 76-200 Słupsk, zwaną dalej Agencją.

Portale Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl są prowadzone przez admoto.pl spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000280828 przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą opłacony kapitał zakładowy w kwocie 50 000 zł, zwaną dalej admoto.pl.

Agencja i admoto.pl zwane są dalej łącznie Wydawcami.

§1 Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania ogłoszeń w gazetach "Auto Market Truck" i "Truck.pl", portalach Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl oraz innych gazetach i portalach wydawanych przez Wydawców.
2. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§2 Zasady zamieszczania ogłoszeń
1. Treść i forma ogłoszenia muszą być zgodne z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce, zgodnie z art. 36 Prawa prasowego.
2. Treść i forma ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z linią programową oraz charakterem portali Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl oraz gazet "Truck.pl" i "Auto Market Truck".
3. Zdjęcia oraz film dodane do ogłoszenia nie mogą zawierać tekstu, logotypu (logo) firmy i muszą odpowiadać treści ogłoszenia.
4. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za treść ogłoszenia oraz oświadcza, że jest ona zgodna ze stanem faktycznym i prawnym oraz nie narusza praw osób trzecich i niniejszego Regulaminu.
5. Wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawcy, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
6. W przypadku ogłoszenia naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu Wydawcy zastrzegają sobie prawo do jego usunięcia lub zmiany treści.
7. Wydawcy zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

§3 Wymagania techniczne
1. Zdjęcia dołączane do ogłoszeń muszą spełniać wymagania techniczne (typu format, wielkość pliku, rozdzielczość) odpowiednie dla typu i sposobu publikacji ogłoszenia.
2. Wydawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia w przypadku, gdy pola formularza nie będą wypełnione zgodnie z przeznaczeniem, a także – jeśli to konieczne – do skracania przesłanej treści, ze względu na ograniczenie ilości znaków w ogłoszeniach.
3. Treść ogłoszeń zleconych do gazet zostanie dostosowana do standardów danego wydawnictwa.

§4 Termin publikacji
1. Ogłoszenie zlecone do druku w gazecie ukaże się w najbliższym możliwym terminie zgodnie z harmonogramem przyjmowania ogłoszeń:
- do tygodnika "Truck.pl" wszystkie ogłoszenia przyjmowane są do wtorku, do godziny 16.00.
2. Ogłoszenie zlecone do publikacji w portalu ukaże się w czasie do 30 minut od jego zaakceptowania przez obsługę portalu.

§5 Cennik ogłoszeń i sposób płatności
1. Ceny za ogłoszenia i wyróżnienia są ustalone na podstawie cenników obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, o ile umowa pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Agencją lub admoto.pl nie stanowi inaczej.
2. Wydawcom przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cennikach, o których mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
3. Przy zamówieniach uwzględniających rabat w przypadku wycofania ogłoszenia Wydawcy nie zwracają należności za niewykorzystane emisje.
4. Wydawcy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia ogłoszenia bądź dalszej jego publikacji, jeśli klient posiada przeterminowane zadłużenie za poprzednie zlecenia. W przypadku, gdy klient uiści opłatę za bieżące zlecenia, ale nie ureguluje istniejącego na jego koncie zadłużenia, należność może zostać zaksięgowana tytułem zaległych należności, a nowe zlecenia nie zostaną zrealizowane.
5. Płatności za ogłoszenia można dokonać:
- przy użyciu karty kredytowej
Prosimy o zarejestrowanie się w systemie poprzez podanie wszelkich niezbędnych danych adresowych, a następnie wypełnienie formularza zamówienia ogłoszenia. Prosimy o sprawdzenie wprowadzonej treści ogłoszenia. Kolejnym krokiem jest autoryzacja Państwa karty płatniczej przez firmę eCard. Zostaną Państwo przekierowani na stronę zabezpieczoną 128-bitowym kluczem SSL, gdzie należy wprowadzić dane o swojej karcie płatniczej. Dane karty trafiają bezpośrednio do Twojego banku i nie są w innym miejscu przechowywane. Za zamieszczone ogłoszenia, za które płatność została uregulowana kartą płatniczą, zostanie przesłana faktura VAT na podany w formularzu adres.
- przelewem na nasze konto
Prosimy o zarejestrowanie się w systemie poprzez podanie wszelkich niezbędnych danych adresowych, a następnie wypełnienie formularza zamówienia ogłoszenia. Prosimy o sprawdzenie wprowadzonej treści ogłoszenia. Kolejnym krokiem jest odesłanie potwierdzenia zamówienia, które zostanie przesłane na podany przez Państwa adres e-mail (tylko potwierdzone zamówienia zostaną przyjęte do realizacji). Na podstawie podanych przez Państwa danych osobowych wystawiamy rachunek lub fakturę VAT, która zostanie przesłana listem poleconym na Państwa adres. Wpłatę za ogłoszenia należy dokonać w dniu otrzymania rachunku lub faktury VAT.
nr rachunku: 32 1020 4649 0000 7302 0083 3434

§6 Abonament
1. Abonament można zamówić online oraz za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
2. Ogłoszenia są wyświetlane w Serwisie zgodnie z zamówioną ilością miesięcy.
3. Ogłoszenia w zależności od wyboru Ogłoszeniodawcy mogą być:
- Ogłoszeniami bez wyróżnienia, ukazującymi się na końcu listy ogłoszeń,
- Ogłoszeniami wyróżnionymi 1 poziomem pozycjonowania, co powoduje wyświetlanie ogłoszeń na liście tuż przed zwykłymi ofertami,
- Ogłoszeniami wyróżnionymi 2 poziomem pozycjonowania, co pozwala zająć miejsce przed ofertami z 1 wyróżnieniem,
- Ogłoszeniami wyróżnionymi 3 poziomem pozycjonowania, które będą wyświetlane na pierwszych pozycjach listy, przed pozostałymi ofertami.
4. Eksport ogłoszeń za pomocą programu Auto-Market jest możliwy po wprowadzeniu Klucza komisu. Aby uzyskać klucz komisu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta portalu: tel. +48 59 84 10 550, e-mail: bok@truck.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
5. Import ogłoszeń jest możliwy po wprowadzeniu przez Ogłoszeniodawcę klucza WebAPI serwisu otoMoto.pl i odbywa się codziennie w godzinach od 01:00 do 04:00.
6. Każde ogłoszenie może zostać zlecone do druku w gazecie Truck.pl za dodatkową opłatą w zależności od wybranego pakietu. Wysokość opłat określa Cennik.
7. Ogłoszenie zlecone do druku ukaże się w gazecie w najbliższym możliwym terminie zgodnie z harmonogramem przyjmowania ogłoszeń:
- do gazety "Truck.pl" wszystkie ogłoszenia przyjmowane są do wtorku, do godziny 16.00.
8. Zamówienie za ogłoszenia utworzy się automatycznie w chwili zamknięcia wydania.
9. Faktura zostanie wystawiona i wysłana pocztą listowną lub elektroniczną na podany w formularzu adres.

§7 Dane osobowe
1. Podanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. Nr 133, poz. 883, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w bazie Wydawców.
2. Ogłoszeniodawca ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz. U. Nr 144, poz. 1204.
3. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez Wydawców na adres poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub pocztą.

§8 Reklamacje
1. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać reklamacje dotyczące ogłoszeń telefonicznie pod numer 0 59 84 10 550 lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ct.com.pl, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od dnia pierwszej emisji.
2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę prawa do jej rekompensaty.
3. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanego ogłoszenia.
4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje upoważniony przedstawiciel Wydawców.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji w ramach rekompensaty Wydawcy zamieszczą na swój koszt ogłoszenie w poprawnej wersji w najbliższym wydaniu po dacie uwzględnienia reklamacji.
6. Wydawcy ponoszą odpowiedzialność finansową za straty Ogłoszeniodawcy z tytułu błędów w ogłoszeniu do wysokości ceny publikowanego ogłoszenia.

§9 Postanowienia końcowe
1. Wydawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Ogłoszeniodawców.