Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: Volvo
Zdjęcia: Volvo
Auto Market Truck, 2018(6)
z dnia 2018-01-12

Świat bez wypadków?

Volvo zamierza to zmienić

 

 

Jak wynika z naj­now­szych danych Komendy Głów­nej Poli­cji, w ciągu ostat­nich dzie­się­ciu lat liczba wypad­ków spo­wo­do­wa­nych przez kie­row­ców samo­cho­dów cię­ża­ro­wych spa­dła w Pol­sce o ponad 50%. Podobne sta­ty­styki są odno­to­wy­wane w innych kra­jach euro­pej­skich, w tym m.in. w Austrii, Cze­chach czy Niem­czech. – Wpływ mają na to trzy pod­sta­wowe czyn­niki. Po pierw­sze, stale popra­wia­jąca się jakość infra­struk­tury. Po dru­gie, rosnąca świa­do­mość i umie­jęt­no­ści kie­row­ców. Po trze­cie, coraz dosko­nal­sze i nowo­cze­śniej­sze pojazdy, wypo­sa­żone w inno­wa­cyjne sys­temy bez­pie­czeń­stwa, nad któ­rymi nie­ustan­nie pra­cu­jemy. Naszym celem na naj­bliż­szych kilka lat jest skon­stru­owa­nie nie­mal cał­ko­wi­cie bez­piecznego pojazdu. To ozna­cza, że będzie w sta­nie prze­wi­dy­wać zda­rze­nia na dro­dze i w razie niebez­pie­czeń­stwa, odpo­wied­nio zare­ago­wać – mówi Wil­helm Rożew­ski, mana­ger mar­ke­tingu i komu­ni­ka­cji w Volvo Trucks Poland.
Wię­cej niż bez­pie­czeń­stwo
Bez­pie­czeń­stwo kie­rowcy i pozo­sta­łych uczest­ni­ków ruchu to fun­da­ment, na któ­rym Volvo Trucks od samego początku buduje stra­te­gię swo­jej dzia­łal­no­ści. Dla­tego firma stale inwe­stuje w roz­wój tech­no­lo­gii. Coraz czę­ściej pozwa­lają one nie tylko zła­go­dzić efekty wypad­ków, ale także cał­ko­wi­cie ich unik­nąć.
Przy­kła­dem takich roz­wią­zań jest inte­li­gentny sys­tem awa­ryjnego hamo­wa­nia, który naj­pierw ostrzega kie­rowcę o poten­cjal­nym nie­bez­pie­czeń­stwie, a następ­nie sam roz­po­czyna pro­ce­durę zatrzy­my­wa­nia pojazdu. Gwa­ran­cję sku­tecz­no­ści tej tech­no­lo­gii daje bar­dzo czuły radar połą­czony z kamerą, który przez cały czas kon­tro­luje odle­głość od pojazdu poprze­dza­ją­cego. – Gdy nagle robi się ona zbyt mała, a kie­rowca nie dostrzeże w porę zagro­że­nia, sys­tem bły­ska­wicz­nie zaczyna dzia­łać. Naj­pierw wysyła sygnały świetlne i dźwię­kowe. W przy­padku dal­szego braku reak­cji, auto­ma­tycz­nie włą­cza hamulce i świa­tła awa­ryjne. To dosko­nałe roz­wią­za­nie czę­sto ratuje życie kie­row­com, któ­rzy na przy­kład zasła­bli za kie­row­nicą – mówi Piotr Wer­ner, lider zespołu ds. pro­duktu w Volvo Trucks Poland. 
Układy moni­to­ro­wa­nia na wagę życia
Podobną rolę w nowo­cze­snych pojaz­dach Volvo peł­nią układy moni­to­ro­wa­nia pasa ruchu i reak­cji kie­rowcy. Pierw­szy z nich auto­ma­tycz­nie ostrzega kie­rowcę, gdy pojazd bez włą­czo­nego kie­run­kow­skazu zjeż­dża z zaj­mo­wa­nego pasa ruchu. Drugi ana­li­zuje zacho­wa­nie kie­rowcy i jeżeli nagle zaczyna ono odbie­gać od  normy (jest roz­po­znane jako sygnał zmę­cze­nia) natych­miast wysyła ostrze­że­nie dźwię­kowe, a na wyświe­tla­czu poja­wia się komu­ni­kat zale­ca­jący zro­bie­nie prze­rwy. 
– Z rapor­tów Poli­cji wynika, że od 1 do 4% wypad­ków powo­dują kie­rowcy, któ­rzy zasnęli za kie­row­nicą. To naj­le­piej obra­zuje, jak dużą rolę w zakre­sie poprawy bez­pie­czeń­stwa odgry­wają tego typu powia­do­mie­nia – mówi Wil­helm Rożew­ski.
New­ral­gicz­nym miej­scem dla każ­dego kie­rowcy zawo­do­wego jest także tzw. mar­twa strefa, czyli powierzch­nia wokół samo­chodu, któ­rej nie może dostrzec osoba sie­dząca za kie­row­nicą. W tym aspek­cie Volvo Trucks rów­nież przy­go­to­wało kilka zna­ko­mi­tych roz­wią­zań, które mini­ma­li­zują ryzyko zwią­zane z wyko­ny­wa­niem manew­rów. – Jeśliw momen­cie wyko­ny­wa­nia skrętu w prawo w mar­twej stre­fie znaj­dzie się dowolny obiekt, kie­rowca natych­miast zosta­nie ostrze­żony sygna­łem świetl­nym. W poje­ździe można rów­nież zamon­to­wać dodat­kową kamerę mar­twego pola, która na ekra­nie znaj­du­ją­cym się na desce roz­dziel­czej, poka­zuje cały prawy róg pojazdu. Kamera włą­cza się auto­ma­tycz­nie przy pró­bie wyko­na­nia manewru lub po naci­śnię­ciu kie­run­kow­skazu – tłu­ma­czy Piotr Wer­ner.
Wygodne i bez­pieczne cen­trum dowo­dze­nia
Czyn­ni­kiem zna­cząco podno­szą­cym bez­pie­czeń­stwo na dro­dze jest rów­nież prze­stronna i widna kabina, która od lat jest jed­nym ze zna­ków roz­po­znaw­czych wszyst­kich pojaz­dów cię­ża­ro­wych Volvo. – Kie­rowca zawsze znaj­duje się w cen­trum naszej uwagi, dla­tego stale pra­cu­jemy nad udo­sko­na­la­niem jego miej­sca pracy. Zależy nam, by w kabi­nie czuł się mak­sy­mal­nie kom­for­towo i zawsze dosko­nale widział to, co dzieje się przed maską. Dzięki temu kie­rowca jest bar­dziej wypo­częty, lepiej i szyb­ciej reaguje na zewnętrzne bodźce, a co za tym idzie – jeździ zde­cy­do­wa­nie bez­piecz­niej –  mówi Wil­helm Rożew­ski.
W naj­bliż­szych latach Volvo Trucks chce jed­nak pójść o krok dalej i jesz­cze zwięk­szyć prze­szkle­nia znaj­du­jące się w kabi­nie. – Aktu­alne pozo­stają nasze zało­że­nia doty­czące modelu Con­cept 2020, w któ­rym deskę roz­dziel­czą pla­no­wa­li­śmy zastą­pić cien­ko­war­stwo­wym pane­lem cie­kło­kry­sta­licz­nym, dzia­ła­ją­cym w for­mule panelu doty­ko­wego. Na nim wyświe­tla­łyby się wszyst­kie naj­waż­niej­sze infor­ma­cje, jakich aktu­al­nie potrze­buje kie­rowca. Naszym celem jest rów­nież zwięk­sze­nie prze­szklo­nych powierzchni w jesz­cze więk­szym zakre­sie uła­twią­cych kie­rowcy obser­wa­cję oto­cze­nia wokół pojazdu – wyja­śnia Wil­helm Rożew­ski.
Wśród roz­wią­zań z zakresu bez­pie­czeń­stwa sto­so­wa­nych w Volvo Trucks nie bra­kuje rów­nież pro­stych, ale nie­zwy­kle efek­tyw­nych paten­tów, takich jak m.in. trzy­punk­towe czer­wone pasy bez­pie­czeń­stwa, które dzięki inten­syw­nemu kolo­rowi mają przy­po­mi­nać kie­rowcy o nawyku ich zapi­na­nia. Dosko­na­łym uła­twie­niem dla tych podró­żu­ją­cych po  zmroku jest także funk­cja trybu noc­nego. Dzięki nim jed­nym przy­ci­skiem natych­miast można wyłą­czyć zbędne wskaź­niki na  desce roz­dziel­czej. Rezul­ta­tem jest mniej­szy blask w polu widze­nia kie­rowcy oraz mniej odbić świa­tła w przed­niej szy­bie i luster­kach wstecz­nych.
Auta gotowe na sytu­acje eks­tre­malne
Pra­cu­jąc nad samo­cho­dem przy­szło­ści, inży­nie­ro­wie Volvo Trucks myślą także o teraź­niej­szo­ści, dla­tego wszyst­kie samo­chody przy­go­to­wane są rów­nież na eks­tre­malne sytu­acje, także z udzia­łem innych pojaz­dów. W tym celu nowe pojazdy Volvo Trucks zostały wypo­sa­żone m.in. w tzw. klatkę bez­pie­czeń­stwa, wzo­ro­waną na kon­struk­cjach zna­nych z samo­cho­dów raj­do­wych, która zabez­pie­cza kie­rowcę w przy­padku zde­rze­nia czo­ło­wego lub prze­wró­ce­nia pojazdu. Dodat­kowo wzmoc­niona została rów­nież przed­nia szyba i cała kon­struk­cja samo­chodu. W momen­cie wypadku pochła­nia ona ener­gię ude­rze­nia i prze­ka­zuje ją do tyłu.
Volvo Trucks zadbało rów­nież o to, by  w razie wypadku zmi­ni­ma­li­zo­wać obra­że­nia pozo­sta­łych uczest­ni­ków ruchu. W tym celu pojazdy zostały wypo­sa­żone m.in. w spe­cjalną belkę prze­ciw­na­jaz­dową, która chroni małe jed­nostki przed wcią­gnię­ciem pod samo­chód cię­ża­rowy i jed­no­cze­śnie sama absor­buje znaczną część ener­gii ude­rze­nia. 
– Nie­stety wypadki wciąż się zda­rzają, dla­tego, jeśli nie możemy im zapo­biec, chcemy przy­naj­mniej ogra­ni­czyć ich kon­se­kwen­cje. Jestem jed­nak prze­ko­nany, że już wkrótce ten pro­blem, m.in. dzięki inno­wa­cyj­nym roz­wią­za­niom Volvo Trucks, zosta­nie prak­tycz­nie cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wany – pod­su­mo­wuje Wil­helm Rożew­ski.