Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: Fiat
Zdjęcia: Fiat
Auto Market Truck, 2018(1)
z dnia 2018-02-02

Fiat Ducato z nagrodą

11 rok z rzędu wybrany “Najlepszą bazą roku pod zabudowy kamperowe

 

Długa, nie­prze­rwana seria mię­dzy­na­ro­do­wych nagród wciąż pły­nie do Ducato: po raz 11. z rzędu model otrzy­mał, poko­nu­jąc zna­nych kon­ku­ren­tów, tytuł „Naj­lep­szej bazy pod zabu­dowy kam­perowe 2018”. 
To pre­sti­żowe wyróż­nie­nie zostało przy­znane przez Czy­tel­ni­ków „Pro­mo­bil”, nie­miec­kiego maga­zynu bran­żo­wego, który od ponad 25 lat sta­nowi rodzaj baro­me­tru mie­rzą­cego trendy w tury­styce rekre­acyj­nej. 
To wła­śnie baza pod zabu­dowy kam­perowe Ducato była 3-milio­no­wym egzem­pla­rzem best­se­le­ro­wego modelu Fiata Pro­fes­sio­nal. Podwójne wyróż­nie­nie potwier­dza zatem zaufa­nie, jakim Klienci obda­rzyli ten model, jako ide­alną bazę samo­chodu rekre­acyj­nego, sta­jącą się wszę­dzie oznaką nie­zwy­kłego suk­cesu. Zresztą to jedyna baza stwo­rzona spe­cjal­nie po to, by być kam­perem w cią­gle roz­wi­ja­ją­cej się branży: wystar­czy sobie przy­po­mnieć, że w 2017 roku ilość zare­je­stro­wa­nych kam­perów wzro­sła w sto­sunku do zeszłego roku o ponad 10%. Dane te są sil­nym sygna­łem powrotu do popu­lar­nego trendu życia zgod­nie z naturą, poszu­ki­wa­nia wła­snych rela­cji ze śro­do­wi­skiem. Samo­chody kem­pin­gowe sta­nowią swego rodzaju „life­style ena­bler”, nie są zwy­kłymi samo­cho­dami na waka­cje, ale narzę­dziem do zdo­by­wa­nia wol­no­ści, podró­żo­wa­nia gdzie i kiedy się chce. 
Od ponad 36 lat Ducato pro­du­ko­wany jest w zakła­dzie Sevel Sud w Val di San­gro (naj­więk­szym zakła­dzie w Euro­pie pro­du­ku­ją­cym lek­kie samo­chody dostaw­cze, wyróż­nio­nym srebr­nym meda­lem w ramach World Class Manu­fac­tu­ring i zaj­mu­ją­cym powierzch­nię ponad 1 200 000 m2): od 1981 do tej pory, dzięki ulep­sza­nemu wypo­sa­że­niu, samo­chód ten stał się praw­dzi­wym trend­set­te­rem ofe­ro­wa­nym w ponad 10 000 warian­tów i sprze­da­wa­nym w ponad 80 kra­jach całego świata. Jest to model o świa­to­wym zasięgu i sta­nowi punkt odnie­sie­nia dla swo­jej kate­go­rii. Ponadto, baza pod zabu­dowy kam­perowe Ducato została zapro­jek­to­wana i opra­co­wana wspól­nie z naj­waż­niej­szymi pro­du­cen­tami euro­pej­skimi samo­cho­dów kem­pin­go­wych, ofe­ru­jąc naj­lep­sze z moż­li­wych roz­wią­zań dla samego podwo­zia, jak i czę­ści miesz­kal­nej. 
Ducato „Leader in fre­edom”. 
”Leader in fre­edom” to kon­cep­cja o jasno spre­cy­zo­wa­nym zna­cze­niu. „Fre­edom” to „obiet­nica dla Klienta”, któ­rej Fiat Pro­fes­sio­nal dotrzy­muje, zapew­nia­jąc mu wol­ność oraz roz­wią­za­nia wszel­kich pro­ble­mów, które mogą poja­wić się pod­czas urlopu. „Leader”, ponie­waż dzi­siaj oferta marki odno­śnie pro­duk­tów, ale i usług zwią­za­nych kon­kret­nie z samo­cho­dami kem­pin­go­wymi, jest wyjąt­kowa i nie­do­ści­gniona na rynku. Na prze­strzeni lat baza pod zabu­dowy Ducato stale się zmie­niała pod kątem samego pro­duktu, ale rów­nież wszel­kich usług towa­rzy­szą­cych, opra­co­wa­nych dla osób podró­żu­ją­cych kam­perem. Umie­jęt­ność wysłu­cha­nia Klienta, która roz­po­czyna się od rela­cji z Klien­tem i kon­ty­nu­owana jest w punk­tach ser­wi­so­wych Fiat Pro­fes­sio­nal, pozwala pre­cy­zyj­nie odpo­wie­dzieć na aktu­alne potrzeby i prze­wi­dzieć te przy­szłe. Pod­sta­wo­wym zało­że­niem jest, że osoba, która kupuje kam­per, nabywa nie tylko samo­chód, ale także wybiera spo­sób na czas wolny i waka­cje. Kon­cep­cja usługi nie ogra­ni­cza się więc do obsługi pro­duktu, ale roz­sze­rza się na pomoc dla urlo­po­wi­czów, gwa­ran­tu­jąc im cią­głe wspar­cie. Cho­dzi tu przede wszyst­kim o spe­cjalną, dobrze roz­wi­niętą sieć, dostępną na naj­bar­dziej uczęsz­cza­nych przez kie­row­ców kam­perów tra­sach; spe­cjalny Custo­mer Care Cen­ter, w któ­rym kie­rowca kam­pera może liczyć na odpo­wied­nie kom­pe­ten­cje i goto­wość do obsługi swo­jego auta; pomoc dro­gową gotową do natych­mia­sto­wego inter­we­nio­wa­nia w całej Euro­pie, ale nie tylko. 
24 godziny na dobę, sie­dem dni w tygo­dniu, kie­rowca może kon­taktować się ze spe­cjal­nym oddzia­łem Custo­mer Care i roz­ma­wiać w swoim języku z jed­nym z dwu­dzie­stu „Amba­sa­do­rów Fiat Cam­per”. Zada­niem Amba­sa­dora jest jak naj­szyb­sze roz­wią­za­nie pro­blemu Klienta, poprzez kon­takt i współ­pracę z odpo­wied­nimi dzia­łami firmy oraz roz­mowę z Klien­tem, w celu zro­zu­mie­nia jego potrzeb. Wła­śnie dla­tego człon­ko­wie spe­cjal­nego zespołu są stale odpo­wied­nio szko­leni i doszka­lani w ciągu roku, biorą udział w naj­waż­niej­szych, euro­pej­skich tar­gach bran­żo­wych, by cały czas jak naj­le­piej pozna­wać świat kam­perów i ama­to­rów tych pojaz­dów. 
Ponadto, dział Rela­cji z Klien­tem jest coraz bar­dziej zin­te­gro­wany z dzia­łal­no­ścią pomocy dro­go­wej i ser­wisu: każdy kie­rowca kam­pera może liczyć na usługi mobil­nego warsz­tatu pra­cu­ją­cego w 44 róż­nych kra­jach oraz na obsługę Info­li­nii dla kie­row­ców kam­perów, dostępną 24 godziny na dobę, sie­dem dni w tygo­dniu, która kon­taktuje się z nim, by poin­for­mo­wać o spo­so­bach i cza­sie naprawy oraz zapew­nia aktywne wspar­cie warsz­ta­towi, by uła­twić dia­gno­stykę i przy­spie­szyć dostawę czę­ści zamien­nych. 
Ponadto, dostępna jest cała gama usług w pełni dosto­so­wa­nych do wyma­gań Klienta samo­chodu kem­pin­gowego, od nie­zwy­kle potrzeb­nego roz­sze­rze­nia mię­dzy­na­ro­do­wej gwa­ran­cji „Maxi­mum Care Cam­per”, które prze­wi­duje pokry­cie kosz­tów wszyst­kich czę­ści mecha­nicz­nych i elek­trycz­nych Ducato, z róż­nymi opcjami dłu­go­ści trwa­nia i prze­biegu, aż po inno­wa­cyjną apli­ka­cję „Fiat Ducato Cam­per Mobile”, dostar­cza­jącą rów­nież infor­ma­cje tury­styczne, która do tej pory była pobie­rana ponad 110 000 razy. Teraz podró­żujący samo­cho­dem kem­pin­go­wym Ducato mogą liczyć na ponad 6500 punk­tów ser­wi­so­wych Fiat Pro­fes­sio­nal, wypo­sa­żo­nych pod kątem wyko­ny­wa­nia prze­glą­dów i napraw bazy pod zabu­dowy kam­perowe Ducato, z czego ponad 1800 spe­cjal­nie dedy­ko­wa­nych punk­tów Fiat Cam­per Assi­stance. 
 Od wielu lat Fiat Pro­fes­sio­nal wspiera tych, któ­rzy podró­żują kam­perami: świad­czy o tym coroczna obec­ność marki na przy­naj­mniej 10 bran­żo­wych Salo­nach w Euro­pie, dedy­ko­wana strona inter­ne­towa https: //www. fiat­cam­per. com/i­t/home, którą w ciągu mie­siąca odwie­dza śred­nio 74 000 osób, strona Face­book „Fiat Ducato Cam­per” z ponad 56 000 fanami i apli­ka­cja „Fiat Cam­per Mobile”, którą pobrało już ponad110 000 użyt­kow­ni­ków. Marka ponadto inwe­stuje czas i zasoby w cią­głe ulep­sza­nie pro­duk­tów i usług, opra­co­wy­wa­nych we współ­pracy z Mopar, marką zaj­mu­jącą się usłu­gami, obsługą Klienta, ory­gi­nal­nymi czę­ściami zamien­nymi i akce­so­riami dla marek Grupy FCA.