Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: JM
Auto Market Truck, 2018(3)
z dnia 2018-02-09

Rekordowy rok 2017

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych powyżej 3,5t

W grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w 2017 r. królował DAF, który wydał też najwięcej pojazdów ciężkich (ponad 16 ton)

 

Rok 2017 zakoń­czył się rekor­dowym wyni­kiem 29.951 zare­je­stro­wa­nych nowych pojaz­dów użyt­ko­wych powy­żej 3,5 t. Wzrost rok do roku wyniósł 4,7%. Wysoki rekord z 2016 r. (28.616 szt.) został pobity, mimo że rezul­tat 2016 r. urósł w tem­pie dwu­cy­fro­wym o 18,4%; po bar­dzo dyna­micz­nym całym roku. 
Według wstęp­nych ana­liz Pol­skiego Związku Prze­my­słu Moto­ry­za­cyj­nego, na pod­sta­wie danych Cen­tral­nej Ewi­den­cji Pojaz­dów wyjąt­kowa była koń­cówka roku – w grud­niu urzędy zare­je­stro­wały 3.087 takich pojaz­dów (+13,8% r/r) i wię­cej o 19,4% niż w listo­padzie ub. r. Był to naj­wyż­szy mie­sięczny rezul­tat od cza­sów grud­nia 2013 roku kiedy tuż przed począt­kiem obo­wią­zy­wa­nia normy Euro VI (od 1.2014 r.) zare­je­stro­wano 3.281 pojaz­dów. Teraz reje­stra­cje przy­spie­szyły poza zwy­cza­jo­wym zwięk­sze­niem na zamknię­cie kwar­tału i roku, dodat­kowo po udroż­nie­niu sys­temu CEPiK 2.0 wpro­wa­dzo­nego w listo­padzie. 
Wśród samo­cho­dów cię­ża­ro­wych roz­wój rynku był w ciągu 2017 roku umiar­ko­wany. W nie­któ­rych mie­sią­cach (luty, kwie­cień, czer­wiec) zma­gał się ze spo­wol­nie­niem, do któ­rego w koń­cówce roku doło­żyły się utrud­nie­nia admi­ni­stra­cyjne (listo­pad i gru­dzień). Udało się jed­nak w dru­giej poło­wie roku
wypra­co­wać wzrost, który wyniósł w skali roku +3,9% przy łącz­nej licz­bie 27.658 zare­je­stro­wa­nych nowych samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. 
W gru­pie auto­bu­sów udało się prze­kro­czyć nie tylko magiczne 2 tysiące, ale zbli­żyć do 2,3 tys. Odno­to­wano 2.293 auto­busy. Według przed­sta­wi­cieli PZPM w ciągu roku obser­wo­wa­li­śmy w tej gru­pie dyna­miczny roz­wój, podyk­to­wany czę­ściowo przez przy­spie­sza­nie przed wpro­wa­dze­niem od listo­pada ub. r. wyż­szych wyma­gań homo­lo­ga­cyj­nych dla nowo reje­stro­wa­nych auto­bu­sów (kat. M2 i M3), jak też przy­go­to­wy­wa­niem się władz samo­rzą­do­wych do wybo­rów w br. Nie­wąt­pli­wie i tu prze­ło­że­nie koniunk­tury na wyniki mogło zostać przy­ha­mo­wane przez sta­bi­li­zu­jący się sys­tem reje­stra­cji. 
W gru­pie uży­wa­nych pojaz­dów użyt­ko­wych o DMC pow. 3,5t spro­wa­dza­nych do Pol­ski z zagra­nicy, w ubie­głym roku łącz­nie przy­było 30.414 pojaz­dów (–5,0%). Nadwyżka spro­wa­dza­nych uży­wa­nych pojaz­dów nad
nowymi zmniej­szyła się do zale­d­wie 1,5%. Do tej sytu­acji w licz­bie zare­je­stro­wa­nych pojaz­dów w pew­nym stop­niu przy­czy­niła się zmiana sys­temu infor­ma­tycz­nego wyko­rzy­sty­wa­nego przy reje­stra­cji. Jed­nak do końca paździer­nika ub. r. obser­wo­wa­li­śmy też kur­cze­nie się tej czę­ści rynku. 
W 2017 roku do sta­bi­li­zo­wa­nia rynku, cią­gle na wyso­kim pozio­mie, dołą­czyło sta­bi­li­zo­wa­nie sys­temu CEPiK 2.0, które spo­wal­niało reje­stra­cje w koń­cówce roku. Zapewne część reje­stra­cji prze­su­nęła się i wzmocni zwy­cza­jowo słab­sze reje­stra­cje w stycz­niu br. Jed­nak koń­cowy rezul­tat 27.658 zare­je­stro­wa­nych samo­cho­dów cię­ża­ro­wych w całym 2017 roku jest według przed­sta­wi­cieli PZPM satys­fak­cjo­nu­jący. Odzwier­cie­dla pewną sta­bi­li­za­cję rynku i jego 3,9% wzrost po dwóch wcze­śniej­szych latach (2016 i 2015) bar­dzo dyna­micz­nego roz­woju – odpo­wied­nio o 18,7% i 26,7%. 
Podwo­zia cią­gną seg­ment cię­ża­ro­wych
Od początku roku zare­je­stro­wano 27.658 samo­cho­dów cię­ża­ro­wych pow. 3,5t i sku­mu­lo­wany wzrost wyniósł 3,9% w skali roku. W całej gru­pie zna­la­zły się 21.063 cią­gniki, a ich liczeb­ność zwięk­szyła się nie­znacz­nie (+0,1%) w porów­na­niu do 2016 r. – o 21 szt. Przy­było też w tym samym cza­sie 6.595 kom­plet­nych lub skom­ple­to­wa­nych podwozi (18%; +1 008 szt.), które zde­cy­do­wa­nie cią­gnęły w górę cały seg­ment. 
W ogól­nym ran­kingu marek w gru­pie samo­cho­dów o DMC powy­żej 3,5t w 2017 r. najwię­cej pojaz­dów wydał sta­bilny na pierw­szej pozy­cji DAF (5.070 szt.) cho­ciaż jego sku­mu­lo­wane tempo wzro­stu malało w ciągu roku. Jego udział w rynku wyniósł 18,3% wobec 18,1% zaj­mo­wa­nych w 2016 r. Następny na liście, rzu­tem na taśmę był MAN. Prze­ła­mał wcze­śniej­szy spa­dek do +0,9% w skali roku i zare­je­stro­wał 4.733 szt. i zajął 17,1% rynku. Za nim SCANIA z naj­wyż­szym wzro­stem w pierw­szej trójce + 6,5%, po zare­je­stro­wa­niu 4.726 szt. Na czwar­tym miej­scu VOLVO (4.378 sztuk), ze spad­kiem -3,3% w skali roku (w 2016 roku było trze­cie). MARECEDES-BENZ (4.322 szt.; +8,0%) zakoń­czył 2016 rok na pią­tej pozy­cji. 
Wśród samo­cho­dów naj­cięż­szych o DMC od 16t w 2017r. pierw­szy też jest DAF z 5,9% wzro­stem (5.005 szt.; 19,8% udz.), druga SCANIA (4.726 szt.; 18,7% udz.) ze wzro­stem o 6,5%. Dalej jest VOLVO ze spad­kiem (4.356 szt; 17,2%udz.; -3,6%) i za nim MAN (4.205 szt; 16,6% udz.; -0,1%;). Pierw­szą piątkę zamyka MERCEDES-BENZ (3.854; 15,2% udz.), który rów­nież w gru­pie pojaz­dów naj­cięż­szych wypra­co­wał wzrost 6,7% w skali roku. 
Nowe samo­chody dostaw­cze o DMC< =3,5t
W gru­pie samo­cho­dów dostaw­czych do 3,5t dotych­czas rekor­dowy rezul­tat z 2016 roku został poko­nany, a reje­stra­cje w całym 2017 roku wynio­sły 60.990 szt., wię­cej o 1.179 szt. (+2,0%) niż w poprzed­nim. 
Wśród naj­po­pu­lar­niej­szych marek dwa pierw­sze miej­sca zajęły FIAT (11.322 auta) i RENAULT (8.529), które dzieli jed­nak znaczna róż­nica udziału w rynku (4,6 pkt. proc.). Pierw­szy sięga 19% rynku a drugi 14%. Trzeci na liście, podob­nie jak w tym samym cza­sie rok wcze­śniej jest FORD (6.428; 10,5% udz.), a czwarty PEUGEOT (6.119). Obie marki i jesz­cze IVECO w pierw­szej piątce odno­to­wują wzrost rezul­tatów w skali roku, odpo­wied­nio o 5,5%; 11,8% i 2,5%. Piąte miej­sce zaj­muje wła­śnie IVECO (5.300). 
Jeśli cho­dzi o modele, w 2017 roku nabywcy najczę­ściej wybie­rali Fiata Ducato (7.258; -3,4%) i Renault Mastera (6.929; -5,1%). Dalej bez zmiany – Iveco Daily (5.299; +2,4%). Za nimi Peu­geot Boxer (3.451; +2,1%) i Mer­ce­des Sprin­ter (3.319 +2,1%.) 
W całej gru­pie samo­cho­dów dostaw­czych w 2017 roku, zare­je­stro­wano 14.803 kom­bi­va­nów (+2,3%), 2.242 oso­bowo-cię­ża­rowe (–22,4%) i 2.434 pick-upy (+2,3%) oraz 300 samo­cho­dów kem­pin­go­wych (+14,1%, +37szt.). W zasad­ni­czej gru­pie pozo­sta­łych samo­cho­dów dostaw­czych przy­było 41.211 szt. (+1.407 szt.). W poszcze­gól­nych seg­mentach naj­po­pu­lar­niej­sze były odpo­wied­nio: Dacia Dok­ker (2 330; +1,3%), Skoda Citigo (569; -31,3%). W pick-upach Toy­ota Hilux (578; +27,3%) zrów­nała się For­dem Ran­ge­rem (572; +19,2%); Wśród kem­pin­go­wych – Volk­swa­gen Cali­for­nia 18 szt. i Mer­ce­des-Benz Marco Polo 12 szt. W pozo­sta­łych pierw­sze miej­sce nie­zmien­nie Fiat Ducato (7.254; -3,2%) a za nim Master (6 929; -5,1%) i dalej Daily (5 299; +2,4%). 
Domi­nu­jącą więk­szość wśród samo­cho­dów dostaw­czych sta­no­wiły pojazdy bez poda­nego prze­zna­cze­nia pod­czas pierw­szej reje­stra­cji (54.990 szt.; udział 90,2%). W tej czę­ści znaj­dują się liczne Ducato i Mastery (odpo­wied­nio 6 449 i 6 156 szt.) oraz Daily (3 387 szt.). 
Wśród wszyst­kich samo­cho­dów zare­je­stro­wa­nych jako samo­chody dostaw­cze do 3,5t. vany sta­no­wiły 67%, skrzy­nie 21% i fur­gony 6%. Wyw­rotki w tej czę­ści rynku nie osią­gnęły 1%. 
W 2017 r. najczę­ściej reje­stro­wane prze­zna­cze­nie w sys­temie Cen­tral­nej Ewi­den­cji Pojaz­dów wśród samo­cho­dów dostaw­czych do 3,5t, miały nadwo­zia uni­wer­salne (1.697; +28,0%); izo­termy (1.348; -15,8%); chłod­nie (652; +30,9%); zabu­dowy do prze­wozu pojaz­dów (579; +10,3%). Dalej zna­la­zły się też ze wzro­stem ban­ko­wozy 361 (+163,5%), pomoce dro­gowe (308szt.; +5,5%) i kem­pin­gowe 300 (+14,1%) oraz 148 sani­tar­nych (–21,7%) i 116 szt. lodowni (wszyst­kie Iveco Daily). 
Pierwsze rejestracje nowych pojazdów użytkowych o dmc > 3,5 t
  2017 2016 % zmiana r/r
Samochody ciężarowe – razem 27.658 26.629 3,9
Samochody ciężarowe o DMC>3,5 t* 5.790 4.9450 17,1
Samochody specjalne o DMC>3,5 t 805 642 25,4
Ciągniki samochodowe* 21.063 21.042 0,1
Autobusy 2.293 1.987 15,4

* Nie uwzględniono rejestracji własnych marek krajowych producentów    Źródło: PZPM

Przyczep i naczep też więcej
W 2017 roku zare­je­stro­wano (reje­stra­cje stałe) 23.830 nowych przy­czep i naczep cię­ża­ro­wych o DMC pow. 3,5t. Było to o 308 szt. wię­cej niż rok wcze­śniej (+1,3%). Sytu­acja na rynku naczep jest swo­istym prze­ło­że­niem sytu­acji na rynku cią­gni­ków samo­cho­do­wych – reje­stra­cje naczep (21.508) były nie­znacz­nie wyż­sze w skali roku – o 0,6%. 
W ran­kingu marek (naczepy i przy­czepy w tym seg­men­cie) na pierw­szym miej­scu w 2017 roku nie­za­ch­wia­nie utrzy­mał się SCHMITZ CARGOBULL, który wydał 5.314 szt., wię­cej o 161 szt. (+3,1%) niż w 2016 roku. Jego udział w rynku nie­znacz­nie zwięk­szył się (22,3% w porów­na­niu z wypra­co­wa­nym na koniec poprzed­niego roku; +0,4 p. p.). Na dru­gim miej­scu po reje­stra­cji 4.657 szt. jest KRONE. Reje­stra­cje tej marki zmniej­szyły się o 8,8%. Jej udział w rynku to 19,5%, mniej o 2,2pp w skali roku. Trzeci na liście bez zagro­że­nia ub. r. zakoń­czył WIELTON. Wydał 3.762 nowe pojazdy i wypra­co­wał wzrost (+1,6%). Jego udział w skali roku prak­tycz­nie nie zmie­nił się i wyniósł 15,8% wobec 15,7% rok temu. Czwarty rów­nież bez zmiany jest KOEGEL – wydał 1.859 pojaz­dów, co prze­ło­żyło się spa­dek o 8,4%. Za nim w dużym dystan­sie jest KAESSBOHRER – dostar­czył klien­tom 859 pojaz­dów (–3,9%).