Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: ITD
Auto Market Truck, 2018(5)
z dnia 2018-02-09

Wyższe sankcje za brak polisy OC

Rekordowy wzrost regresów przekraczających 100 tys. złotych

UFG wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców, ale potem ściąga od nich należność

 

Wła­ści­ciel samo­chodu cię­ża­ro­wego, który nie wykupi polisy OC w 2018 roku musi się liczyć z karą w wyso­ko­ści nawet 6.300 zło­tych. To nie jedyne obcią­że­nie finan­sowe dla nie­ubez­pie­czo­nych. Kolej­nym – bar­dziej restryk­cyj­nym – jest zwrot odszko­do­wa­nia za wypa­dek spo­wo­do­wany pojaz­dem bez polisy OC. 
W szyb­kim tem­pie rośnie liczba naj­wyż­szych regre­sów: już bli­sko 400 osób ma do zwrotu kwoty prze­kra­cza­jące śred­nio po ponad 200 tysięcy zło­tych, w tym osiem osób obcią­żo­nych jest regre­sami prze­kra­cza­ją­cymi 1 500 000 zło­tych. 
– Wciąż niska świa­do­mość ubez­pie­cze­niowa Pola­ków w połą­cze­niu z coraz wyż­szymi wypła­tami za szkody oso­bowe powo­duje, że jazda bez obo­wiąz­ko­wego OC stała się ogrom­nym zagro­że­niem dla finan­sów sprawcy szkody – mówi Elż­bieta Wanat-Połeć, pre­zes Ubez­pie­cze­nio­wego Fun­du­szu Gwa­ran­cyj­nego. 
Od początku 2018 roku obo­wią­zują wyż­sze sank­cje za brak OC; ich wyso­kość usta­lana jest w rela­cji do mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia za pracę w Pol­sce. Mak­sy­malna kara dla cię­ża­ró­wek to trzy­krot­ność tego wyna­gro­dze­nia w danym roku. Przy braku polisy tylko przez kilka dni sank­cja jest niż­sza: do 3 dni – 20 proc., a do 14 dni – 50 proc. peł­nej stawki. Kon­kret­nie, za brak OC na cię­ża­rówkę poni­żej 3 dni kara wynosi obec­nie 1.260 zł, od 3 do 14 dni – 3.150 zł, a powy­żej 14 dni – 6.300 zł. 
System wykry­wa­nia wła­ści­cieli pojaz­dów, któ­rzy nie wyku­pili OC jest coraz bar­dziej szczelny. Do końca listo­pada UFG wysta­wił o ponad 25 pro­cent wię­cej wezwań o zapła­ce­nie kary za brak tej polisy (tj. ponad 76,1 tysiąca wezwań), niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie poprzed­niego roku. 
– Zde­cy­do­waną więk­szość przy­pad­ków braku tej polisy UFG wykrywa auto­ma­tycz­nie, czyli już bez udziału wła­ści­ciela pojazdu, tylko na pod­sta­wie infor­ma­cji w ogól­no­pol­skiej bazie polis komu­ni­ka­cyj­nych – zazna­cza Joanna Pastur­czak, dyrek­tor Biura Win­dy­ka­cji Opłat w Fun­du­szu. – Z wstęp­nego pod­su­mo­wa­nia 2017 roku wynika, że dzięki sku­tecz­nym meto­dom wykry­wa­nia nie­ubez­pie­czo­nych przez UFG, w ogól­no­pol­skiej bazie polis ziden­ty­fi­ko­wa­li­śmy około 52 tys. kie­row­ców bez OC tj. o pra­wie 40 pro­cent wię­cej niż w 2016 roku – wyja­śnia. Ozna­cza to, że około 68 pro­cent wykry­wa­nych przy­pad­ków braku ubez­pie­cze­nia odbywa się już nie poprzez kon­trolę poli­cji czy innych orga­nów zewnętrz­nych, lecz poprzez usta­le­nia wła­sne Fun­du­szu. Aktu­al­nie Fun­dusz sza­cuje, że w Pol­sce może być około 80 – 90 tysięcy nie­ubez­pie­czo­nych pojaz­dów, co sta­nowi 0,4–0,5 pro­cent wszyst­kich pojaz­dów bio­rą­cych udział w ruchu. 
Do naj­częst­szych przy­czyn braku polisy OC w Pol­sce należy wyga­śnię­cie ubez­pie­cze­nia zbywcy pojazdu – warto pamię­tać, że nabywca pojazdu może korzy­stać z OC zbywcy, tylko do końca okresu, który wid­nieje na poli­sie. Po tej dacie ubez­pie­cze­nie to wygasa, a nowy wła­ści­ciel musi wyku­pić wła­sne OC; gdy nowy wła­ści­ciel wypo­wie polisę osoby, od któ­rej kupił auto – swoje OC musi wyku­pić naj­póź­niej w dniu wypo­wiedzenia ubez­pie­cze­nia poprzed­nika. Przy­czyną bywa też prze­ko­na­nie, że dla nie­spraw­nego tech­nicz­nie i nie­użyt­ko­wa­nego pojazdu nie jest potrzebne ubez­pie­cze­nie – to nie­prawda: obo­wią­zek posia­da­nia waż­nego OC mają wszy­scy wła­ści­ciele pojaz­dów – tak długo jak pojazd jest zare­je­stro­wany – bez względu na jego stan tech­niczny i na to czy jest on aktu­al­nie użyt­ko­wany. Czę­sto zda­rza się też nie­opła­ce­nie peł­nej raty składki za OC – tylko po opła­ce­niu wszyst­kich rat składki za OC, polisa ta zostaje prze­dłu­żona na kolejne dwa­na­ście mie­sięcy (oczy­wi­ście pod warun­kiem, że nie została wypo­wiedziana). Brak wpłaty któ­rejkolwiek z rat (do końca okresu ubez­pie­cze­nia) powo­duje, że ubez­pie­cze­nie to wygasa z upły­wem okresu na który zostało wyku­pione. Przy­kre kon­se­kwen­cje może też przy­nieść wyku­pie­nie OC już po dacie pierw­szej reje­stra­cji pojazdu w Pol­sce – należy pamię­tać, by wyku­pić OC w dniu pierw­szej reje­stra­cji pojazdu – tj. w dniu otrzy­ma­nia tablic reje­stra­cyj­nych i cza­so­wego pozwo­le­nia na dopusz­cze­nie pojazdu do ruchu – nie póź­niej niż w chwili wpro­wa­dze­nia go do ruchu. 
Ubez­pie­cze­niowy Fun­du­szu Gwa­ran­cyjny wciąż udo­sko­nala sys­tem wykry­wa­nia nie­ubez­pie­czo­nych i pil­nuje szczel­no­ści sys­temu ubez­pie­czeń komu­ni­ka­cyj­nych OC. Poza ści­ga­niem kie­row­ców bez waż­nej polisy Fun­dusz zaj­muje się rów­nież wypłatą odszko­do­wań oso­bom poszko­do­wa­nym w wypad­kach dro­go­wych, spo­wo­do­wanych przez nie­ubez­pie­czo­nych lub nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­nych spraw­ców. UFG admi­ni­struje też ogól­no­pol­ską bazą ubez­pie­czeń komu­ni­ka­cyj­nych, którą ubez­pie­czy­ciele wyko­rzy­stują m.in. do wyli­cza­nia wyso­ko­ści składki za OC i AC, w zależ­no­ści od histo­rii ubez­pie­cze­nia (m.in. liczba wypad­ków).