Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: Prod.
Auto Market Truck, 2018(2)
z dnia 2018-03-02

Jeep Cherokee 2019

Nowa odsłona SUV-a klasy średniej

Odłączanie napędu tylnej osi pozwala oszczędzać zużycie paliwa

Jeep Che­ro­kee 2019, SUV klasy śred­niej, zade­biu­to­wał na odby­wa­ją­cych się w stycz­niu w Detroit tar­gach moto­ry­za­cyj­nych, pre­zen­tu­jąc nowe wzor­nic­two klasy Pre­mium wraz z cał­ko­wi­cie nowym, zaawan­so­wa­nym tech­no­lo­gicz­nie 2-litro­wym, 4-cylin­dro­wym sil­nikiem ben­zy­no­wym z bez­po­śred­nim wtry­skiem, który zwięk­sza osiągi oraz obniża zuży­cie paliwa. 
W nowej odsło­nie Jeep Che­ro­kee ma zapew­niać więk­szy kom­fort i wygodę we wnę­trzu. Zasto­so­wano w nim nie­za­leżne zawie­sze­nie przed­nie i tylne ze świa­to­wej klasy sztyw­no­ścią skrętną nadwo­zia, wybór trzech róż­nych sil­ni­ków zesta­wio­nych z udo­sko­na­loną, dzie­wię­cio­stop­niową skrzy­nią bie­gów oraz ponad 80 sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. 
Jeep Che­ro­kee 2019 zosta­nie wpro­wa­dzony na rynek euro­pej­ski w dru­giej poło­wie 2018 roku. Szcze­gó­łowa spe­cy­fi­ka­cja pro­duktu dla samo­cho­dów sprze­da­wa­nych w Euro­pie będzie dostępna przed datą wpro­wa­dze­nia na rynek. 
Nowa sty­li­styka Pre­mium pozo­staje wierna kul­to­wemu sty­lowi Jeepa. 
Jed­nak cał­ko­wi­cie odno­wiony wygląd obej­muje dużą ilość istot­nych zmian cha­rak­te­ry­stycz­nych ele­men­tów, jak: pas przedni, maska sil­nika, reflek­tory LED, świa­tła do jazdy dzien­nej oraz świa­tła prze­ciw­m­gielne. Uno­wo­cze­śnione wnę­trze nabrało świe­żo­ści i ele­gan­cji, dzięki nowym chro­mo­wa­nym, saty­no­wym oraz czar­nym błysz­czą­cym akcen­tom, zacho­wu­jąc jed­no­cze­śnie swoją funk­cjo­nal­ność i wygodę. 
Nowy Jeep wypo­sa­żony został w naj­now­sze sys­temy Ucon­nect, zapew­nia­jące płynną komu­ni­ka­cję, roz­rywkę, nawi­ga­cję i kom­pa­ty­bilny z Apple CarPlay i Andro­idAuto. Do wyboru są dwa ekrany 7,0” lub 8,4”, ofe­ru­jące nawi­go­wa­nie typu „pinch” oraz moż­li­wość powięk­sza­nia. 
Jeden z naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych pod wzglę­dem tech­no­lo­gicz­nym w prze­my­śle moto­ry­za­cyj­nym, cał­ko­wi­cie nowy, ben­zy­nowy 2-litrowy, 4-cylin­drowy, rzę­dowy sil­nik turbo z bez­po­śred­nim wtry­skiem oraz funk­cją stop-start (ESS) dołą­cza do dostęp­nych w gamie Che­ro­kee 3,2-litro­wego sil­nika Pen­ta­star V-6 oraz 2,4-litro­wego sil­nika PZEV Mul­tia­ir2 Tiger­shark I-4 – wszyst­kie wer­sje sil­nikowe są zesta­wione z dzie­wię­cio­stop­niową, auto­ma­tyczną skrzy­nią bie­gów. 
Do wyboru będą trzy inno­wa­cyjne sys­temy napędu 4x4: Jeep Active Drive I, Jeep Active Drive II i Jeep Active Drive Lock, z moż­li­wo­ścią odłą­cze­nia napędu tyl­nej osi, gdy nie jest nie­zbędne utrzy­ma­nie wła­ści­wo­ści 4x4, pozwa­la­jąc w ten spo­sób oszczę­dzać zuży­cie paliwa.