Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: Autor
Auto Market Truck, 2018(4)
z dnia 2018-03-02

Zmiany w przepisach za granicą

Luksemburg, Estonia, Słowenia, Czechy

Wybierając się w kierunku Luksemburga możemy być bardziej spokojni

Jak infor­muje sto­wa­rzy­sze­nie TLP Pol­ska, prze­woź­nicy mogą spo­dzie­wać się zmian w prze­pi­sach doty­czą­cych dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków (Luk­sem­burg), opłat dro­go­wych (Sło­we­nia) i umów o pracę (Cze­chy). 
Warto zapo­znać się z nowymi regu­la­cjami także w przy­padku prze­wo­zów tran­zy­to­wych. 
Luk­sem­burg zawie­sza
Zgod­nie z komu­ni­ka­tem luk­sem­bur­skiej Inspek­cji Pracy,
Luk­sem­burg cza­sowo zawie­sza sto­so­wa­nie prze­pi­sów o dele­go­wa­niu pra­cow­ni­ków w sek­to­rze trans­portu do czasu wyja­śnie­nia kwe­stii dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków w trans­por­cie mię­dzy­na­ro­do­wym na pozio­mie euro­pej­skim. 
Jak pod­kre­śla insty­tu­cja, Luk­sem­burg uważa, że prze­pisy o dele­go­wa­niu mają zasto­so­wa­nie do branży trans­portu, lecz wstrzy­muje się z ich egze­kwo­wa­niem do wyda­nia nowych, spe­cy­ficz­nych dla tej branży prze­pi­sów o dele­go­wa­niu w trans­por­cie. 
Zawie­sze­nie doty­czy obo­wiąz­ków spra­woz­daw­czych w zakre­sie oddele­go­wa­nia i wery­fi­ka­cji prze­strze­ga­nia luk­sem­bur­skich prze­pi­sów doty­czą­cych mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia spo­łecz­nego dla kie­row­ców dele­go­wa­nych na trans­gra­niczny trans­port towa­rów lub osób. 
Prze­pisy doty­czące dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków w ramach świad­cze­nia usług zasad­ni­czo doty­czą sytu­acji zwią­za­nych z prze­wo­zem towa­rów lub osób w zakre­sie: prze­wozy kabo­ta­żowe odby­wa­jące się w Luk­sem­burgu;
trans­port trans­gra­niczny, który ma miej­sce z lub do Luk­sem­burga. 
Wła­dze Luk­sem­burga cze­kają na zakoń­cze­nie dys­ku­sji nad wnio­skiem Komi­sji Euro­pej­skiej doty­czą­cym dyrek­tywy w spra­wie usta­no­wie­nia szcze­gó­ło­wych zasad doty­czą­cych dele­go­wa­nia kie­row­ców w sek­to­rze trans­portu dro­go­wego na szcze­blu euro­pej­skim. 
Szcze­góły na stro­nie www.itm.lu.
Esto­nia – pła­cimy od początku roku 
Przy­po­mi­namy, że od początku stycz­nia 2018 r. w Esto­nii obo­wią­zują opłaty dro­gowe dla pojaz­dów cię­ża­ro­wych o dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej powy­żej 3,5 tony. Obo­wią­zują one na całej publicz­nej sieci dro­gowej w Esto­nii. Oprócz samo­cho­dów cię­ża­ro­wych zare­je­stro­wa­nych w Esto­nii zobo­wią­zane do uisz­cze­nia opłaty dro­gowej są pojazdy cię­ża­rowe zare­je­stro­wane za gra­nicą. Opłata za prze­jazd zależy od mak­sy­mal­nej dopusz­czal­nej masy pojazdu i jego przy­czepy, liczby osi i klasy emi­sji spa­lin. 
Esto­nia sto­suje opłaty cza­sowe. Opłatę dro­gową należy uiścić przed roz­po­czę­ciem jazdy. Można opła­cić 24 godziny na dobę i 7 dni w tygo­dniu. Płat­ność jest zapi­sy­wana elek­tro­nicz­nie i nie wymaga papie­ro­wej kopii. 
Szcze­góły są dostępne na stro­nie inter­ne­to­wej: https: //te­etasu. ee
Sło­we­nia – elek­tro­niczne opłaty od 1 kwiet­nia
Od 1 kwiet­nia 2018 r. Sło­we­nia wpro­wa­dza elek­tro­niczny pobór opłat na dro­gach płat­nych dla wszyst­kich cięż­kich pojaz­dów o dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej ponad 3,5 tony – poprzez sys­tem poboru Dar­sGo. Z tą datą zosta­nie także znie­siona moż­li­wość zapłaty opłat dro­go­wych gotówką i za pomocą dotych­cza­so­wych środ­ków elek­tro­nicz­nych – kart Dars i tablic ABC, które będą dzia­łały jesz­cze tylko do pół­nocy 31 marca 2018 roku. Od 1 kwiet­nia, każdy pojazd o dopusz­czal­nej masie ponad 3,5 t powi­nien być zaopa­trzony w urzą­dze­nie Dar­sGo, umoż­li­wia­jące roz­li­cza­nie opłat dro­go­wych. 
Cała sieć płat­nych dróg w łącz­nej dłu­go­ści 618 km zosta­nie podzie­lona na 125 odcin­ków tol­ling. Każda sek­cja ma por­tal opłat dro­go­wych nad auto­stradą, przez którą prze­jeż­dżają pojazdy. Por­tal wykryje jed­nostkę Dar­sGo pod­czas prze­jazdu pojazdu, co będzie pod­stawą do nali­cza­nia opłat za prze­jazd dla każ­dej prze­ję­tej sek­cji. Opłaty za prze­jazd będą cał­ko­wi­cie auto­ma­tyczne, a cena będzie oparta na prze­by­tej odle­gło­ści. 
Wyso­kość opłat będzie zale­żeć od dłu­go­ści poszcze­gól­nych sek­cji i wła­ści­wo­ści pojazdu, np. liczby osi i klasy emi­sji Euro. 
Infor­ma­cje o spo­so­bach reje­stra­cji i dzia­ła­nia sys­temu Dar­sGo są dostępne na stro­nie inter­ne­to­wej: https: //www. darsgo. si. 
Cze­chy – umowy o pracę po cze­sku
W odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie odno­śnie do obo­wiązku posia­da­nia przez jadą­cych przez Cze­chy zawo­do­wych kie­row­ców cię­ża­ró­wek umowy o pracę prze­tłu­ma­czo­nej na język cze­ski, Wydział Kon­su­larny Amba­sady RP w Pra­dze, na pod­sta­wie sta­no­wi­ska cze­skiego Mini­ster­stwa Pracy i Spraw Socjal­nych oraz obo­wią­zujących prze­pi­sów infor­muje, że: 
Ist­nieje wymóg posia­da­nia przez kie­rowcę doko­nu­ją­cego prze­wozu na tery­to­rium Czech umowy o pracę prze­tłu­ma­czo­nej na język cze­ski. Wymóg ten wypływa z trans­po­zy­cji do cze­skiego sys­temu praw­nego Dyrek­tywy Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w spra­wie egze­kwo­wa­nia dyrek­tywy 96/71/WE doty­czącej dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków w ramach świad­cze­nia usług, zmie­nia­ją­cej roz­po­rzą­dze­nie (UE) nr 1024/2012 w spra­wie współ­pracy admi­ni­stra­cyj­nej za pośred­nic­twem sys­temu wymiany infor­ma­cji na rynku wewnętrz­nym. Wymóg posia­da­nia przez pra­cow­nika umowy o pracę prze­tłu­ma­czo­nej na język cze­ski doty­czy jedy­nie pra­cow­ni­ków dele­go­wa­nych. Defi­ni­cja pra­cow­nika dele­go­wa­nego znaj­duje się w Dyrek­ty­wie 96/71/WE Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady z dnia 16 grud­nia 1996 r. doty­czącej dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków w ramach świad­cze­nia usług. 
Jed­nym z kry­te­riów okre­ślo­nym w arty­kule 3 pkt. 3 jest dele­go­wa­nie przez przed­się­bior­stwo dele­gu­jące pra­cow­ni­ków na wła­sny rachu­nek i pod swoim kie­row­nic­twem na tery­to­rium pań­stwa człon­kow­skiego, w ramach umowy zawar­tej mię­dzy przed­się­bior­stwem dele­gu­ją­cym a odbiorcą usług, dzia­ła­ją­cym w danym pań­stwie człon­kow­skim. W przy­padku prze­wo­zów tran­zy­to­wych ten waru­nek zazwy­czaj nie jest speł­niony co ozna­cza, że kie­rowca doko­nu­jący jedy­nie prze­wozu tran­zy­to­wego przez teren Repu­bliki Cze­skiej nie musi posia­dać umowy o pracę prze­tłu­ma­czo­nej na język cze­ski. Jed­no­cze­śnie możne dojść do sytu­acji, gdy prze­wóz tran­zy­tem przez tery­to­rium Czech (np. z Pol­ski do Nie­miec) jest pro­wa­dzony na zle­ce­nie cze­skiego przed­się­bior­stwa. W takim przy­padku prze­pisy doty­czące wymogu posia­da­nia przez pra­cow­nika umowy o pracę prze­tłu­ma­czo­nej na język cze­ski mia­łyby zasto­so­wa­nie. 
Co do formy tłu­ma­cze­nia wyma­gana jest jedy­nie jego czy­tel­ność i zro­zu­mia­łość dla strony cze­skiej, co ozna­cza, że nie jest wyma­gane posia­da­nie tłu­ma­cze­nia doko­na­nego przez tłu­ma­cza przy­się­głego
Infor­ma­cje na temat warun­ków pracy i płacy na tere­nie Czech (w języku pol­skim) można zna­leźć na stro­nach cze­skiej Pań­stwo­wej Inspek­cji Pracy http: //www. suip. cz/pol­skie-doku­mienty.