Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: Daimler
Auto Market Truck, 2018(1)
z dnia 2018-04-06

Dodatkowe światło sprzyja kierowcy

Oddziałujące biologicznie Daylight+ poprawia koncentrację

W celu identyfikacji nieuwagi podczas jazdy zapisywano aktywność mózgu w postaci elektroencefalogramu (EEG)

Zespół badaw­czy Daim­ler AG zba­dał oddzia­ły­wa­nie dodat­ko­wego świa­tła na men­talną per­cep­cję i spraw­ność kie­row­ców samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Oka­zało się, że moż­liwa jest obiek­tywna i subiek­tywna poprawa samo­po­czu­cia i kon­cen­tra­cji. Day­li­ght+ jest kolej­nym ele­men­tem zwięk­sza­ją­cym bez­pie­czeń­stwo ruchu dro­go­wego. 
Kie­rowcy pra­cu­jący w trans­por­cie dale­ko­bież­nym zazwy­czaj są nara­żeni w swo­ich kabi­nach na złe warunki oświe­tle­niowe. Szcze­gól­nie w sezo­nie zimo­wym ciem­ność zabu­rza kon­cen­tra­cję i dobre samo­po­czu­cie kie­row­ców cię­ża­ró­wek. Czy za pomocą spe­cjal­nego oświe­tle­nia wnę­trza kabiny można zapew­nić kie­rowcy utrzy­ma­nie lep­szej kon­dy­cji i kon­cen­tra­cji?
Wię­cej świa­tła w kabi­nie 
Na początku bie­żą­cego roku w zimo­wych ciem­no­ściach Fin­lan­dii zespół badaw­czy Daim­ler AG zba­dał oddzia­ły­wa­nie dodat­ko­wego świa­tła w kabi­nie kie­rowcy. Ośmiu kie­row­ców testo­wych przez dwa tygo­dnie symu­lo­wało codzienną pracę truc­kera. Przez tydzień jeździli Mer­ce­des-Benz Actro­sem w wer­sji TopFit-Truck bez dodat­ko­wego oświe­tle­nia (cię­ża­rówką refe­ren­cyjną), nato­miast w kolej­nym tygo­dniu takim samym mode­lem z oświe­tle­niem Day­li­ght+. Zamon­to­wano w nim trzy rodzaje oświe­tle­nia kabiny przy­po­mi­na­ją­cego świa­tło dzienne: pierw­szym był budzik świetlny, symu­lu­jący wschód słońca, dru­gim prysz­nic świetlny, który przed jazdą i po niej umoż­li­wia kie­rowcy zaży­wa­nie przez 30 minut dawki sztucz­nego świa­tła dzien­nego, trze­cim zaś Day­li­ght+, czyli uzu­peł­nie­nie świa­tła dzien­nego pod­czas jazdy. W bada­niu sku­piono się przede wszyst­kim na tole­ran­cji oświe­tle­nia, jako­ści snu oraz wydaj­no­ści kie­row­ców. 
Wyniki oce­niono nastę­pu­jąco: adap­ta­cyjne oświe­tle­nie Day­li­ght+ potro­iło pod­czas jazdy dzienną dawkę świa­tła. Wraz z prysz­nicami świetl­nymi przed i po jeździe moż­liwe było ponad pię­cio­krotne zwięk­sze­nie dawki świa­tła w kabi­nie w porów­na­niu ze zwy­kłą dawką dzienną. W ramach Day­li­ght+ czuj­nik stale dosto­so­wuje jasność oświe­tle­nia w kabi­nie do warun­ków zewnętrz­nych. W ten spo­sób można czte­ro­krot­nie zwięk­szyć dzienną dawkę świa­tła, nie ośle­pia­jąc kie­rowcy. 
Zwięk­sze­nie kon­cen­tra­cji 
Dr Michael Schrauf, uznany na świe­cie eks­pert w dzie­dzi­nie pomiaru fal mózgo­wych, zapi­sy­wał aktyw­ność mózgu w postaci elek­tro­en­ce­fa­lo­gramu (EEG), w celu iden­ty­fi­ka­cji nie­uwagi pod­czas jazdy. Oczy­wi­ście, gene­ral­nie rzecz bio­rąc, kie­rowcy wyka­zy­wali zróż­ni­co­wany poziom kon­cen­tra­cji. Jed­nakże wszyst­kie osoby pod­dane testowi były bar­dziej skon­cen­tro­wane przy oświe­tle­niu Day­li­ght+ niż w cię­ża­rówce refe­ren­cyj­nej, pozba­wio­nej takiego oświe­tle­nia. Dzięki Day­li­ght+ udało się zre­du­ko­wać okres nie­uwagi pod­czas jazdy śred­nio z 44 do 18 min. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje fakt, iż obni­że­nie kon­cen­tra­cji kie­rowcy nie pogłę­biało się po połu­dniu, gdy w kabi­nie włą­czone było oświe­tle­nie Day­li­ght+. W ten spo­sób można było unik­nąć typo­wego „popo­łu­dnio­wego kry­zysu”. 
Kie­row­ców pod­dano rów­nież testom psy­cho­lo­gicz­nym w celu okre­śle­nia szyb­ko­ści ich reak­cji. Jak wyka­zały testy, z Day­li­ght+ zdol­ność reak­cji była bar­dziej stała i mniej było nie­pra­wi­dło­wych reak­cji pod­czas wyko­ny­wa­nia mono­ton­nych czyn­no­ści. 
Relak­su­jący sen w kabi­nie kie­rowcy
Dane reje­stro­wano nie tylko pod­czas jazdy, lecz także nocą, aby zba­dać jakość snu. Wyniki poka­zały, że w tygo­dniu, w któ­rym kie­rowcy pro­wa­dzili cię­ża­rówkę z oświe­tle­niem Day­li­ght+, udział głę­bokiego snu był wyż­szy, a głę­boki sen jest bar­dziej relak­su­jący, co z kolei pro­wa­dzi do zwięk­sze­nia wydaj­no­ści. 
Bar­dzo dobre oceny Day­li­ght+ 
Jed­nak nie tylko obiek­tywne dane przy­nio­sły pozy­tywne rezul­taty. Także w ankie­tach, subiek­tyw­nie kie­rowcy bar­dzo pozy­tyw­nie oce­niali oświe­tle­nie kabiny pod wzglę­dem utrzy­ma­nia dobrej kon­dy­cji, dobrego samo­po­czu­cia i kon­cen­tra­cji. Teste­rzy zgła­szali poprawę nastroju, czuli się mniej zmę­czeni oraz postrze­gali kabinę kie­rowcy jako bar­dziej prze­stronną. 
Może zwięk­szać bez­pie­czeń­stwo i kom­fort
Opi­sy­wane bada­nie wyraź­nie wska­zuje, iż kie­rowca w warun­kach „ze świa­tłem” jest wydaj­niej­szy, bar­dziej uważny i spraw­niej­szy niż w warun­kach „bez świa­tła”. A dzięki subiek­tyw­nie pozy­tywnemu odbio­rowi przez kie­row­ców, Day­li­ght+ może być kolej­nym ele­men­tem zwięk­sza­ją­cym bez­pie­czeń­stwo w ruchu dro­go­wym.