Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: JM
Auto Market Truck, 2018(5)
z dnia 2018-04-06

Manipulacje w transporcie na cenzurowanym

KE chce wdrożyć automatyczne ważenie pojazdów i plombowanie tacho

Komisja Europejska w celu walki z nieuczciwymi praktykami kierowców planuje wprowadzenie plombowania systemu tachografów w pojazdach

W Bruk­seli 20 marca odbyło się kolejne spo­tka­nie mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­de­ra­cji CORTE, pod­czas któ­rego deba­to­wano m.in. nad sys­te­mem auto­ma­tycz­nego waże­nia cię­ża­ró­wek oraz plom­bo­wa­nia tacho­gra­fów w pojaz­dach. Człon­ko­wie zrze­sze­nia omó­wili pro­jekty Komi­sji Euro­pej­skiej, któ­rych nad­rzęd­nym celem jest ogra­ni­cze­nie naru­szeń i mani­pu­la­cji doko­ny­wa­nych na tere­nie UE. 
Mar­cowe spo­tka­nie CORTE zostało zwo­łane z ini­cja­tywy człon­ków Enfor­ce­ment Wor­king Group, czyli grupy dzia­ła­ją­cej na rzecz ujed­no­li­co­nego sys­temu egze­kwo­wa­nia prze­pi­sów w całej UE i poza nią. 
Auto­ma­tyczne waże­nie pojaz­dów
Pro­jekt, któ­rym obec­nie zaj­muje się zespół, doty­czy auto­ma­tycz­nego sys­temu waże­nia pojaz­dów cię­ża­ro­wych. Jak wska­zują eks­perci, zbyt duża masa pojazdu z zała­dun­kiem to jedno z naj­po­waż­niej­szych naru­szeń popeł­nia­nych przez firmy trans­por­towe, które może skut­ko­wać nawet ode­bra­niem licen­cji na wyko­ny­wa­nie prze­wo­zów. W Pol­sce kara nakła­dana na przed­się­biorcę za prze­cią­że­nie pojazdu wynosi od 500 do 15 000 zło­tych. 
– Komi­sja Euro­pej­ska pra­cuje nad pro­jektem wdro­że­nia sys­temu do auto­ma­tycz­nego waże­nia pojaz­dów cię­ża­ro­wych. Według wstęp­nych usta­leń pomiary te mia­łyby odby­wać się przy pomocy czuj­ni­ków zamon­to­wa­nych przy osiach cię­ża­rówki, a następ­nie wyniki te byłyby reje­stro­wane w tacho­gra­fie. Prace Komi­sji w tym zakre­sie są o tyle istotne, że mogą ogra­ni­czyć pro­blem prze­cią­żo­nych pojaz­dów w całej Euro­pie. Z danych Insty­tutu Badaw­czego Dróg i Mostów wynika, że nawet co trze­cia cię­ża­rówka poru­sza­jąca się po pol­skich dro­gach waży ponad wyzna­czoną normę – mówi Piotr Żółty z firmy INELO, będą­cej człon­kiem CORTE. 
Plom­bo­wa­nie sys­temu tacho­gra­fów
Kolej­nym tema­tem, któ­rym zajęła się Komi­sja Euro­pej­ska w celu walki z nie­uczci­wymi prak­ty­kami kie­row­ców jest plom­bo­wa­nie sys­temu tacho­gra­fów w pojaz­dach. Obec­nie, zabez­pie­cze­niu pod­lega tylko czuj­nik ruchu oraz tacho­graf, bez uwzględ­nie­nia oka­blo­wa­nia sys­temu. Dużo wąt­pli­wo­ści budzi rów­nież brak jed­no­li­tych wytycz­nych, co do samego pro­cesu plom­bo­wa­nia, który może róż­nić się w zależ­no­ści od rodzaju i marki pojazdu. 
– Według wstęp­nych pla­nów Komi­sji Euro­pej­skiej, pro­jekt nowego, jed­no­li­tego sys­temu plom­bo­wa­nia powi­nien zbiec się w cza­sie z obo­wiąz­kiem mon­to­wa­nia inte­li­gent­nych tacho­gra­fów w pojaz­dach cię­ża­ro­wych. Jest to ini­cja­tywa, mająca uspraw­nić pracę inspek­cji kon­tro­l­nych w całej Euro­pie oraz utrud­nić moż­li­wość ewen­tu­al­nych naru­szeń ze strony kie­row­ców. Według danych przed­sta­wio­nych przez przed­sta­wi­ciela duń­skiej poli­cji, ilość wykry­tych mani­pu­la­cji zwią­za­nymi z tacho­grafami stale wzra­sta i w ubie­głym roku było ich ponad dwa razy wię­cej niż w roku 2015 – dodaje Piotr Żółty. 
Czuj­niki ruchu tez na tape­cie
Istotną zmianą w zakre­sie tacho­gra­fów i ich wymiany bądź naprawy może oka­zać się rów­nież wytyczna, nad którą Komi­sja Euro­pej­ska pra­cuje od dwóch lat. Od paździer­nika 2012 r. firmy trans­por­towe mają obo­wią­zek mon­to­wa­nia w tacho­grafach czuj­ni­ków ruchu naj­now­szej gene­ra­cji. Pro­ble­ma­tyczne oka­zują się jed­nak sytu­acje, w któ­rych docho­dzi do uszko­dze­nia wyłącz­nie czuj­nika ruchu. W prze­pi­sach nie została bowiem dopre­cy­zo­wana kwe­stia, czy przy napra­wie ele­ment może być zastą­piony przez ten sam model, czy musi być wymie­niony na now­szą wer­sję. 
– Sto­so­wane prak­tyki róż­nią się w zależ­no­ści od inter­pre­ta­cji prze­pi­sów przez warsz­taty samo­cho­dowe. W skraj­nych przy­pad­kach docho­dziło nawet do nakła­da­nia kar w wyso­ko­ści kil­ku­set euro na prze­woź­ni­ków kon­tro­lo­wa­nych przez fran­cu­ską inspek­cję dro­gową. Komi­sja Euro­pej­ska usta­liła jed­nak, że przy wymia­nie wyłącz­nie ele­mentu, a nie całego tacho­grafu, zasto­so­wa­nie będzie miał stan rze­czy obo­wią­zu­jący przy pierw­szej reje­stra­cji pojazdu. Jeśli w tym momen­cie w samo­cho­dzie zamon­to­wany był czuj­nik star­szej gene­ra­cji, to może on być zasto­so­wany ponow­nie przy ewen­tu­al­nej napra­wie – wyja­śnia P. Żółty. 
Wytyczna Komi­sji Euro­pej­skiej zacznie obo­wią­zy­wać auto­ma­tycz­nie wraz z jej publi­ka­cją. Według wstęp­nych pla­nów organu nastąpi to jesz­cze w tym pół­ro­czu. 
***
INELO to pol­ska spółka ist­nie­jąca na rynku od 2002 r., która pro­du­kuje inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia do zarzą­dza­nia flotą pojaz­dów w przed­się­bior­stwie trans­por­to­wym. W ofer­cie firmy można zna­leźć opro­gra­mo­wa­nie do ana­lizy i roz­li­cza­nia czasu pracy kie­row­ców – 4Trans, a także urzą­dze­nie do pobie­ra­nia danych oraz zaawan­so­wany sys­tem sate­li­tar­nej loka­li­za­cji pojaz­dów – GBOX. Ponadto firma pro­po­nuje opro­gra­mo­wa­nie TachoScan Con­trol dedy­ko­wane służ­bom kon­tro­l­nym. Z usług spółki korzy­sta ponad 10 000 klien­tów z 15 kra­jów Unii Euro­pej­skiej. Dodat­kowo eks­perci firmy INELO świad­czą usługi szko­le­niowe i dorad­cze dla firm z branży trans­por­towej oraz inspek­cji trans­por­to­wych, poli­cji i innych służb kon­tro­l­nych. 
Od dzie­wię­ciu lat firma INELO jest człon­kiem CORTE (The Con­fe­de­ra­tion of Orga­ni­sa­tions in Road Trans­port Enfor­ce­ment), dzięki czemu stała się aktyw­nym doradcą Komi­sji Euro­pej­skiej.