Biuro Obsługi Klienta
 • Zamknij
 • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
 • E-mail
 • Hasło
 • zapamiętaj mnie na tym komputerze
 • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
 • Rejestracja
 • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: Producent
Auto Market Truck, 2018(2)
z dnia 2018-04-06

Najmocniejsze wcielenie Defendera

Works V8 405 KM na 70-lecie marki Land Rover

felgi aluminiowe 18” Sawtooth, opony all-terrain 265/65 R18

Zakup Defendera Works V8, zarówno w wersji 90, jak i 110 cali, będzie możliwy przez dział Land Rover Classic, tylko w Wielkiej Brytanii

Napęd – AWD, skrzynia redukcyjna, blokady dyferencjałów przód/tył

Land Rover wzna­wia pro­duk­cję legen­dar­nego modelu Defen­der. Dla uczcze­nia 70-lecia powsta­nia marki Land Rover, bry­tyj­ski pro­du­cent zapo­wie­dział ogra­ni­czoną do 150 egzem­pla­rzy, limi­to­waną wer­sję Defen­dera z sil­ni­kiem V8 o mocy 405KM. 
Defen­der Works V8 oddaje hołd pierw­szym mode­lom serii III z sil­ni­kiem V8 z roku 1979 oraz póź­niej­szym edy­cjom spe­cjal­nym, włą­cza­jąc mię­dzy innymi wer­sje stwo­rzone na 50-lecie marki. 
Works V8 to naj­moc­niej­sza i naj­bar­dziej dyna­miczna wer­sja Defen­dera stwo­rzona kie­dy­kol­wiek przez Land Rovera. 5-litrowa, wol­nos­sąca jed­nostka napę­dowa V8 gene­ruje 405 KM i 515 Nm momentu obro­to­wego (stan­dar­dowo Defen­der z końca seryj­nej pro­duk­cji legi­ty­mo­wał się mocą 122 KM i momen­tem obro­to­wym 360 Nm). Defen­der Works V8 przy­spie­sza od 0–96 km/h w 5,6 sek. 
Jed­nostka napę­dowa V8 zosta­nie zamon­to­wana w 150 wcze­śniej wybra­nych i zmo­dy­fi­ko­wa­nych Defen­derach – 70th Edi­tion, następ­nie zespo­lona z 8-bie­gową prze­kład­nią auto­ma­tyczną ZF z try­bem Sport, ulep­szo­nym ukła­dem hamul­co­wym, zmo­dy­fi­ko­wa­nym zawie­sze­niem (sprę­żyny, amor­ty­za­tory oraz sta­bi­li­za­tory) oraz wyjąt­ko­wymi 18-calo­wymi obrę­czami alu­mi­nio­wymi Saw­to­oth z opo­nami All-Ter­rain w roz­mia­rze 265/65 R18. 
Dostęp­nych będzie 8 stan­dar­do­wych kolo­rów nadwo­zia, w tym 2 saty­nowe – z kon­tra­sto­wym dachem i atrapą chłod­nicy w kolo­rze San­to­rini Black – oraz klam­kami drzwi, pokrywą wlewu paliwa i napi­sem DEFENDER z pole­ro­wa­nego maszy­nowo alu­mi­nium. Powiew nowo­cze­sno­ści zapew­niają reflek­tory wyko­nane w tech­no­lo­gii LED. 
We wnę­trzu deska roz­dziel­cza, boczki drzwi, pod­su­fitka oraz spor­towe fotele Recaro obszyte skó­rzaną tapi­cerką naj­wyż­szego gatunku – Wind­sor Leather. Dodat­kowo Defen­der wypo­sa­żony zosta­nie w „kla­syczny” sys­tem roz­rywki pokła­do­wej Land Rover Clas­sic. 
Zakup Defen­dera Works V8, zarówno w wer­sji 90, jak i 110 cali, będzie moż­liwy przez dział Land Rover Clas­sic, tylko w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Na ryn­kach EU wyłącz­nie na pod­sta­wie indy­wi­du­al­nego importu, z zastrze­że­niem odpo­wied­nich prze­pi­sów. 
Cena na rynku bry­tyj­skim wynie­sie od 150,000 GBP za wer­sję z roz­sta­wem osi 90”. Wybrane zestawy inspi­ro­wane mode­lem Defen­der Works V8 będą wkrótce ofe­ro­wane przez dział Land Rover Clas­sic, m.in. sys­temy zwięk­sza­jące moc sil­nika Die­sel, układy zawie­sze­nia czy zestawy hamul­cowe.

 

 

Historia Defendera z silnikiem V8
 • Jednostki V8 w modelu Land Rover Defender oraz jego poprzednikach zostały wprowadzone w modelu Serii III Stage 1 w 1979 roku. Jednostka firmy Rover o  pojemności 3,5 l generowała 90 KM. 
 • Land Rover 110 z roku 1983, oraz 90 z 1984 r., korzystały z tego samego silnika Rovera 3.5 V8 jak Serii III Stage 1, lecz moc została podniesiona ze 113 KM do 135 KM od roku 1987. 
 • W wersjach 90 oraz 110 na rynku północno-amerykańskim (NAS) od roku 1992 były montowane jednostki 3.9 V8 o mocy 182 KM z wtryskiem paliwa oraz zespolone z  4-biegową skrzynią automatyczną. 
 • W roku 1998, 190-konna jednostka 4.0 V8 (z 4-biegową skrzynią automatyczną) z  drugiej generacji modelu Range Rover została zamontowana w limitowanej edycji modelu Defender 90 na 50-lecie marki.
 • 2018 Defender Works V8 z silnikiem wolnossącym 5.0 V8 jest pierwszą oficjalną wersją Defendera od roku 1998, napędzaną silnikiem V8.
Dane techniczne Land Rover Defender Works V8 – 70th Edition
Silnik: V8, wolnossący, benzynowy (EU5) poj. 4.999 ccm
Moc: 405 KM przy 6.000 obr./min 
Maks. moment obrotowy: 515 Nm przy 5.000 obr./min
Przekładnia: 8-biegowa automatyczna, 
Napęd: AWD, skrzynia redukcyjna, blokady dyferencjałów przód/tył
Zawieszenie (przód): sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe, stabilizator
Zawieszenie (tył): sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe, stabilizator.
Hamulce przednie: tarcze 335 mm, zaciski czterotłoczkowe
Hamulce tylne: tarcze 300 mm, zaciski czterotłoczkowe
Obręcze i opony: felgi aluminiowe 18” Sawtooth, opony all-terrain 265/65 R18