Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: JM
Auto Market Truck, 2018(2)
z dnia 2018-04-13

Rozmaitości do wożenia i do pomocy wożącym

Na MT TSL i Warsaw Bus 2018

Firma Wanicki pokazała 50-tonową Tatrę President z napędem 8x8

Na ekspozycjach pojazdów ciężarowych mogli się tez promować producenci zabudów. Na zdjęciu: śmieciarka Ekocel Medium XL-S3 na podwoziu DAF CF 330 FAN 6x2.

Firma TB Truck & Trailer Serwis przygotowała dużą wystawę najnowszych modeli ciężarówek marki DAF

Volvo zaprezentowało dwa ciągniki FH 13 z nowej kampanii sprzedażowej Fire & Ice Edition

Najnowsze Scanie pojawiły się na transporterze ATF Heavy Transport

Furgon Schmitz V.KO DRY składa się z nowo zaprojektowanych paneli warstwowych z warstwami powierzchniowymi z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym

Mathias Lelke, dyrektor handlowy w firmie Diesel Truck prezentuje nową, lekką zabudowę furgonową Schmitz Cargobull V.KO DRY na podwoziu Mercedesa Sprintera

Swój najnowszy ciągnik wystawiło też Renault Trucks

Mariusz Wierzbicki, doradca ds. technicznych i handlowych TEXA prezentuje działanie systemu eTruck

Wystawcy i goście targowi mogli się zapoznać z najnowszym wydaniem naszego tygodnika Truck.pl. Na zdjęciu: stoisko naszego wydawnictwa.

W II edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Trans­portu Spedy­cji i Logi­styki 2018 wzięły udział tysiące pro­fe­sjo­na­li­stów zwią­za­nych z sze­roko rozu­mianą branżą: pro­du­cenci, dys­try­bu­to­rzy i impor­te­rzy. Odby­wa­jące się rów­no­le­gle targi War­saw Bus 2018 już po raz trzeci były miej­scem spo­tkań czo­ło­wych przed­sta­wi­cieli insty­tu­cji, orga­ni­za­cji i firm zaj­mu­ją­cych się trans­por­tem publicz­nym. 
Imprezy odbyły się w dniach 21–23 marca 2018 r. w naj­więk­szym w Euro­pie Środ­ko­wej Cen­trum Tar­gowo-Kon­gre­so­wym Ptak War­saw EXPO, w podwar­szaw­skim Nada­rzy­nie. 
Swoją ofertę zapre­zen­to­wali m.in. pro­du­cenci, dys­try­bu­to­rzy i impor­te­rzy: aut cię­ża­ro­wych, naczep i przy­czep, czę­ści zamien­nych, wypo­sa­że­nia, akce­so­riów, opon, sma­rów, pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych, sys­te­mów tele­me­trycz­nych, sieci ser­wi­sów, kart pali­wo­wych i opro­gra­mo­wa­nia dla trans­portu, ope­ra­to­rzy giełd ładun­ków, prze­woź­nicy dro­gowi, dostawcy usług praw­nych, bro­ker­skich i ubez­pie­cze­nio­wych, a także cen­tra logi­styczne i dys­try­bu­cyjne oraz powierzch­nie maga­zy­nowe. Sta­wili się wystawcy nie tylko z Pol­ski, lecz rów­nież z Chin, Bel­gii, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Nie­miec i Fran­cji. 
Ponow­nie na tar­gach zapre­zen­to­wały się firmy świad­czące usługi roz­li­cza­nia czasu pracy, agen­cje per­so­nalne oraz agen­cje pośred­nic­twa pracy, które poma­gają w aspek­cie doradz­twa per­so­nalnego oraz prawa pracy zarówno pra­co­daw­com jak i poten­cjal­nym pra­cow­ni­kom. 
– Na tych tar­gach więk­szość uczest­ni­ków sta­no­wiły mniej­sze przed­się­bior­stwa, które chciały zapo­znać się z całą gamą pojaz­dów. Myślę, że zarówno orga­ni­za­to­rzy, jak i wystawcy w stu pro­cen­tach odpo­wie­dzieli na ich zapo­trze­bo­wa­nie. Przez kilka dni każdy mógł zapo­znać się prak­tycz­nie z pełną ofertą zarówno cią­gni­ków sio­dło­wych, naczep oraz innego sprzętu wyko­rzy­sty­wa­nego w trans­por­cie – pod­kre­ślił Artur Pia­seczny, przed­sta­wi­ciel han­dlowy Volvo Trucks. 
Targi War­saw Bus 2018 były miej­scem spo­tkań czo­ło­wych przed­sta­wi­cieli insty­tu­cji i orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się trans­por­tem publicz­nym, pro­du­cen­tów pojaz­dów, czę­ści i wypo­sa­że­nia, sys­te­mów bile­to­wych, infra­struk­tury przy­stan­ko­wej oraz naj­now­szych sys­te­mów infor­ma­tycz­nych z przed­sta­wi­cie­lami firm poszu­ku­ją­cych naj­lep­szych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. 
Cię­ża­rowe i dostaw­cze
Duże pojazdy cię­ża­rowe wysta­wiali m.in. dile­rzy poszcze­gól­nych marek. 
Firma Wanicki poka­zała 50-tonową Tatrę Pre­si­dent z napę­dem 8x8. Pojazd wypo­sa­żany jest w 13-litrowy sil­nik Pac­car o mocy 510 KM. 
Jak ujaw­nił obecny na sto­isku Tomas Pilat, przed­sta­wi­ciel han­dlowy Tatra Trucks, ofertą cze­skiego pro­du­centa inte­re­sują się coraz bar­dziej rol­nicy. W Cze­chach i w Niem­czech sprze­da­wane są podwo­zia takich pojaz­dów z homo­lo­ga­cją okre­śla­jącą je jako cią­gniki rol­ni­cze. Dobie­rają do nich wymienne zabu­dowy i wyko­rzy­stują w gospo­dar­stwach do róż­nych prac. Firma chce zaofe­ro­wać takie samo­chody-trak­tory rów­nież w Pol­sce. 
Firma TB Truck & Tra­iler Ser­wis przy­go­to­wała dużą wystawę naj­now­szych modeli cię­ża­ró­wek marki DAF, z fla­go­wym XF na czele. W tej gamie była też pro­po­zy­cja dla firm komu­nal­nych – DAF CF 330 FAN 6x2 ze śmie­ciarką Eko­cel Medium XL-S3. Pojazd napę­dzany jest sil­nikiem MX-11, o mocy 326 KM. 
Naj­now­sze Sca­nie poja­wiły się na trans­porterze firmy ATF Heavy Trans­port, która świad­czy usługi w zakre­sie spe­cja­li­stycz­nego trans­portu kra­jo­wego i mię­dzy­na­ro­do­wego. ATF dys­po­nuje flotą trans­por­te­rów przy­sto­so­waną też do trans­portu maszyn budow­la­nych i rol­ni­czych. 
Swoje naj­now­sze cią­gniki wysta­wiły też Renault Trucks i Volvo Trucks. 
Volvo zapre­zen­to­wało dwa samo­chody Volvo FH 13 z nowej kam­pa­nii sprze­da­żo­wej Fire & Ice Edi­tion. 
– Edy­cja Fire jest skie­ro­wana do klien­tów, któ­rzy zaj­mują się trans­por­tem cięż­kich ładun­ków po trud­nym tere­nie. Cią­gniki z tej serii zapew­niają nie­by­wałą moc i dyna­mikę jazdy. Czas roz­pę­dza­nia, siła, z jaką poko­nują wznie­sie­nia jest na tyle duża, że przy ogra­ni­czo­nej usta­wowo pręd­ko­ści, czas poko­na­nia odcinka z punktu A do punktu B, jest naj­krót­szy spo­śród wszyst­kich pojaz­dów cię­ża­ro­wych na rynku – wyja­śnił Wil­helm Rożew­ski z Volvo Trucks Poland. 
Nato­miast Ice, druga z pre­zen­to­wa­nych na tar­gach spe­cjal­nych wer­sji Volvo FH 13, jest skie­ro­wana do klien­tów, któ­rzy prze­wożą ładunki lek­kie po pła­skim tere­nie. 
– Ten pojazd jest bar­dzo oszczędny w eks­plo­ata­cji, zapew­nia mini­malne zuży­cie paliwa. Jest to moż­liwe dzięki zasto­so­wa­niu ele­men­tów popra­wia­ją­cych aerodyna­mikę, ale rów­nież odpo­wied­niemu opro­gra­mo­wa­niu – powie­dział Wil­helm Rożew­ski. – Obec­nie około 30 proc. kosz­tów, jakie pono­szą firmy trans­por­towe, to wła­śnie wydatki na paliwo. Dla­tego ogra­ni­cze­nie jego zuży­cia nawet o pół litra, daje bar­dzo wymierne korzy­ści finan­sowe. 
Z uwagi na swoją eko­no­mikę Volvo FH w wer­sji Ice zosta­nie wyko­rzy­stany pod­czas kon­kursu Volvo Trucks Dri­ver Chal­lenge, w któ­rym kie­rowcy będą musieli wyka­zać się jazdą bez­pieczną, efek­tywną i jed­no­cze­śnie oszczędną. W czę­ści prak­tycz­nej, która odbę­dzie się już wkrótce w sied­miu loka­li­za­cjach w całej Pol­sce, kie­rowcy będą udo­wad­niali swoje umie­jęt­no­ści na zesta­wach z cią­gni­kami sio­dło­wymi Ice. 
Targi były dla Volvo Trucks rów­nież oka­zją, aby przy­po­mnieć o trze­ciej już edy­cji akcji spo­łecz­nej” Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy”, w ramach któ­rej szko­leni są przy­szli kie­rowcy. 
– Tak jak w poprzed­nim roku, przed halą tar­gów stwo­rzy­li­śmy strefę „Pro­fe­sjo­nal­nych kie­row­ców”: usta­wiliśmy tor, gdzie każdy mógł usiąść za kie­row­nicą pojazdu cię­ża­ro­wego i spraw­dzić, jak się go pro­wa­dzi – dodał W. Rożew­ski. Do tej pory cer­ty­fi­kat „Pro­fe­sjo­nal­nego kie­rowcy” uzy­skało 500 osób, a w tym roku w 12 loka­li­za­cjach w całym kraju przed­szkol­nych zosta­nie kolej­nych 300 osób. 
Na czas tar­gów zostało rów­nież wybu­do­wane Mia­steczko Bez­pie­czeń­stwa Dro­go­wego, któ­rego part­ne­rem stra­te­gicz­nym zostało Volvo Trucks. Przez dwa dni 800 uczniów w wieku 7–10 lat uczyło się poprzez zabawę i gry edu­ka­cyjne, jak w prak­tyce sto­so­wać prze­pisy ruchu dro­go­wego. 
Grupa EWT pod­czas zdo­była wyróż­nie­nie Tar­gów w kate­go­rii „Naj­cie­kaw­sza Ekspo­zy­cja Tar­gowa”. Ekspo­zy­cja pre­zen­to­wała sze­roką gamę pro­duk­tów marki Schmitz Car­go­bull ofe­ro­wa­nych przez EWT Truck & Tra­iler Pol­ska oraz pojaz­dów użyt­ko­wych marki Mer­ce­des-Benz – od małych samo­cho­dów dostaw­czych, poprzez mini­busy na bazie Sprin­tera, aż po cią­gniki sio­dłowe, ofe­ro­wane przez Die­sel Truck. 
Na uwagę zasłu­guje zapre­zen­to­wana na sto­isku lekka zabu­dowa fur­go­nowa Schmitz Car­go­bull V. KO DRY zabu­dowana na podwo­ziu MB Sprin­ter. V. KO DRY prze­zna­czona jest do prze­wozu ładun­ków w sta­nie suchym. Składa się z paneli wie­lo­war­stwo­wych Stra­to­plast, któ­rych powierzch­nia jest wyko­nana z two­rzywa sztucz­nego wzmac­nia­nego szkla­nym włók­nem. Rdzeń wyko­nany jest z pianki poli­ure­ta­no­wej. Ściany mają gru­bość tylko 20 mm. Główną zaletą tej zabu­dowy jest lekka i bar­dzo wytrzy­mała kon­struk­cja. V. KO DRY umoż­li­wia trans­port ładun­ków o masie więk­szej nawet o 10%, niż porów­ny­walna kon­struk­cja war­stwowa. W wer­sji stan­dar­do­wej model V. KO DRY dostępny jest z prze­zro­czy­stym dachem oraz 2-skrzy­dło­wymi drzwiami tyl­nymi. 
Sporą eks­po­zy­cję przy­go­to­wała firma CIMC Vehic­les. Jak powie­dział Michał Rzo­ska, dyrek­tor ope­ra­cyjny CIMC Tra­iler Poland, mimo że jest to naj­więk­szy pro­du­cent naczep na świe­cie to rynek euro­pej­ski jest dla tej firmy nowym wyzwa­niem. Dla­tego przed­się­bior­stwo korzy­sta z moż­li­wo­ści pro­mo­cji pod­czas takich wyda­rzeń. Na eks­po­zy­cji CIMC można było obej­rzeć naczepę kur­ty­nową z opcją podno­szo­nego dachu. Takie naczepy będą też ofe­ro­wane z zamknię­ciem cel­nym. Wysta­wiono też naczepę do prze­wozu kon­te­ne­rów z roz­su­wa­nym przo­dem i tyłem, która nadaje się pod różne kon­te­nery, m.in. UNIT 45.
Wspar­cie dla prze­woź­ni­ków
Coraz bar­dziej roz­bu­do­wane wymogi trans­portu mię­dzy­na­ro­do­wego spra­wiają, że roz­wi­jają się usługi okołotrans­por­towe. W Nada­rzy­nie swoją ofertę pre­zen­to­wał m.in. byd­go­ski Trans­Expert. To firma spe­cja­li­zu­jąca się przede wszyst­kim w roz­li­cza­niu czasu pracy kie­row­ców. W związku z wpro­wa­dzo­nymi dekre­tami do ustaw o pła­cach mini­mal­nych repre­zen­tuje także prze­woź­ni­ków otwie­ra­jąc ich przed­sta­wi­ciel­stwa we Fran­cji, Austrii, we Wło­szech i w Holan­dii. 
Przed­się­bior­stwo pro­po­nuje ponadto kom­plek­sową obsługę w takich dzie­dzi­nach jak pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji kadrowo-pła­co­wej, repre­zen­to­wa­nie firm pod­czas kon­troli, odwo­ła­nia od kar nakła­da­nych na prze­woź­ni­ków, szko­lenia z czasu pracy kie­row­ców, płac mini­mal­nych oraz roz­li­cza­nia kosz­tów podróży służ­bo­wych. 
W związku z zaostrza­ją­cymi się prze­pi­sami i zwięk­sza­jącą się liczbą nakła­da­nych kar firma zaofe­ro­wała 24-godzinną pomoc pod­czas kon­troli na dro­dze w języku pol­skim, nie­miec­kim, angiel­skim i fran­cu­skim, dzięki któ­rej jest w sta­nie wspie­rać prze­woź­ni­ków z całej Europy. 
Jak poin­for­mo­wał Marek Szej­ner, jeden z repre­zen­tan­tów firmy na tar­gach, latem tego roku Trans­Expert ma prze­nieść się do nowej sie­dziby w parku prze­my­sło­wym w Byd­gosz­czy. 
Pojazdy pod nad­zo­rem
TEXA zapre­zen­to­wała eTRUCK, sys­tem do zdal­nej dia­gno­styki pojaz­dów cię­ża­ro­wych w tzw. cza­sie rze­czy­wi­stym. Prze­nosi on warsz­tat pojaz­dów cię­ża­ro­wych w nowy wymiar napraw, ofe­ru­jąc cał­ko­wi­cie nowy rodzaj usług. 
Jak wyja­śniła Bar­bara Masłow­ska, dyrek­tor zarzą­dza­jąca w fir­mie TEXA, dzięki eTRUCK warsz­tat pozy­skuje moż­li­wość zdal­nego i cią­głego moni­to­ro­wa­nia stanu tech­nicz­nego pojazdu, zarzą­dza­nia obsługą okre­sową oraz wyko­ny­wa­nia funk­cji regu­la­cji przy­wra­ca­ją­cych opty­malne warunki korzy­stania z pojazdu. Przy­kła­dem może być zdalne wymu­sze­nie dopa­la­nia fil­tra DPF. eTRUCK pro­po­no­wany jest jako ele­ment łączący mecha­nika z pojaz­dem cię­ża­ro­wym i wzmac­nia­jący przy­wią­za­nie klienta do warsz­tatu zapew­niającego mu stałą pomoc. System sta­nowi cie­kawe roz­wią­za­nie rów­nież dla kie­row­ców i mene­dże­rów flot, poprzez stałe dostar­cza­nie im danych na temat stanu pojaz­dów oraz umoż­li­wia­jąc im reali­za­cję dzia­łań mają­cych na celu reduk­cję kosz­tów oraz opty­ma­li­za­cję wykorzy­stania pojaz­dów, dzięki apli­ka­cji i dedy­ko­wa­nemu por­ta­lowi zarzą­dza­ją­cemu. 
System eTRUCK zdo­był Złoty Medal MTP tar­gów TTM 2018. Obec­nie jest jesz­cze testo­wany, ale w ciągu trzech mie­sięcy ma być wpro­wa­dzony jako oferta ryn­kowa głów­nie dla warsz­tatów nie­za­leż­nych, obsłu­gu­ją­cych cię­ża­rówki Euro 6, dowol­nej marki. 
Auto­busy duże i małe
W czę­ści War­saw Bus domi­no­wały auto­busy i mini­busy. Firma Wanicki wysta­wiła naj­now­sze modele auto­bu­sów Iri­zar, w tym Auto­kar Roku 2018, czyli Iri­zar i8 oraz Iri­zar i6 w wer­sji niskiej (3,5 m) i wyso­kiej (3,7 m). 
Ursus Bus zapre­zen­to­wał nowy elek­tryczny auto­bus City Smile CS 12E. 12-metrowy pojazd z samo­no­śnym nadwo­ziem i cał­ko­wi­cie niską podłogą, z klapą uła­twia­jąca wsia­da­nie oso­bom nie­peł­no­spraw­nym ma 82 miej­sca pasa­żer­skie, w tym 26 sie­dzą­cych. Napę­dzany jest sil­nikiem SUMO HD o mocy 170 kW. 
Dość licz­nie sta­wili się pro­du­cenci i dys­try­bu­to­rzy małych auto­bu­sów. Sporo takich pojaz­dów buduje się na bazie Ivevo Daily. Dla przy­kładu na sto­isku CMS Auto można było obej­rzeć mini­busa w wer­sji tury­stycz­nej, który zabiera 29+1+1 osób. Takie busy są wyko­rzy­sty­wane w tury­styce, trans­por­cie miej­skim i podmiej­skim. Stan­dar­dowo wypo­sa­żane są w zawie­sze­nie pneu­ma­tyczne tyl­nej osi. 
Swoją ofertę przed­sta­wiła też firma Auto-CUBY, która wyko­nuje zabu­dowy busów na bazie nowych lub uży­wa­nych Mer­ce­desów Vito, Sprin­ter oraz Iveco Daily. Więk­szość pro­duk­cji sta­no­wią mini­busy w wer­sjach miej­skiej, tury­stycz­nej, spe­cjal­nej oraz VIP. Naszą uwagę zwró­ciły też mini­busy na sto­siku firmy Mer­cus, która wyko­nuje zabu­dowy przede wszyst­kim na bazie nowych i uży­wa­nych Mer­ce­desów Sprin­ter. 
***
Na tego­rocz­nych tar­gach tłoku nie było, podob­nie jak rok temu. Może i dobrze. W grun­cie rze­czy wystaw­com zależy przede wszyst­kim na tym, żeby z ich ofertą zapo­znali się ludzie z branży, poten­cjalni nabywcy, nie­ko­niecz­nie wycieczki szkolne. Można spo­tkać się z róż­nymi opi­niami na temat sensu orga­ni­zo­wa­nia i wysta­wia­nia się na tar­gach bran­żo­wych. Pewne jest jed­nak, że są one oka­zją do tego, aby umac­niać rela­cje z obec­nymi klien­tami i pozna­wać nowych, poka­zać ofertę i zapo­znać się z tym co pro­po­nuje kon­ku­ren­cja. Na takich impre­zach wymie­nia się doświad­cze­nia. Dużą war­to­ścią tar­gów jest kon­takt oso­bi­sty. Każdy kolejny pod­pi­sy­wany kon­trakt wszakże jest zwień­cze­niem całego pro­cesu, na który składa się także zaufa­nie do poten­cjal­nego part­nera w bizne­sie.