Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia:
Auto Market Truck, 2018(3)
z dnia 2018-04-13

Wzmożone kontrole w Niemczech

Przed wprowadzeniem tzw. Pakietu Drogowego

Naszym przewoźnikom grożą masowe kontrole w Niemczech, po tym, jak zaczną obowiązywać zapisy Pakietu Drogowego

Łukasz Włoch

Według danych Ogól­no­pol­skiego Cen­trum Rozli­cza­nia Kie­row­ców, z począt­kiem 2018 roku nastą­piły wzmo­żone kon­trole dro­gowe pol­skich prze­woź­ni­ków w Niem­czech. Zda­niem eks­pertów OCRK, nasi­lone dzia­ła­nia ze strony nie­miec­kiego Urzędu Cel­nego (niem. Zol­lamt) spo­wo­do­wane są m.in. pla­no­wa­nym wej­ściem w życie tzw. Pakietu Dro­gowego. Co grozi kie­row­com w przy­padku zatrzy­ma­nia przez służby kon­tro­lne?
W ramach natę­żo­nych kon­troli, jakie odby­wają się na tery­to­rium Nie­miec, służby celne zatrzy­mują do inspek­cji trans­porty cię­ża­rowe nale­żące do pol­skich prze­woź­ni­ków. Jak wska­zuje Łukasz Włoch, eks­pert OCRK, w wyniku dzia­łań nie­miec­kiego Urzędu Cel­nego liczba kon­troli wzro­sła nawet o 200%. 
– Z naszych doświad­czeń wynika, że jesz­cze do nie­dawna odby­wały się śred­nio trzy rewi­zje dro­gowe w ciągu mie­siąca. Jed­nak od początku roku nastą­pił zna­czący wzrost – w samym tylko lutym otrzy­ma­li­śmy już dzie­więć wnio­sków ze strony Urzędu Cel­nego z wezwa­niem do przed­sta­wie­nia sto­sow­nych doku­men­tów pra­cow­ni­czych – tłu­ma­czy Łukasz Włoch. 
Dla­czego kon­troli dro­go­wych jest wię­cej?
Zda­niem eks­perta OCRK, jedną z przy­czyn zaist­nia­łej sytu­acji jest fakt, że przed­sta­wi­ciele Urzędu Cel­nego zyskują kom­pe­ten­cje do zatrzy­ma­nia i wery­fi­ko­wa­nia legal­no­ści zatrud­nie­nia kie­row­ców z kra­jów Unii Euro­pej­skiej. Nie­miecki Zol­lamt szkoli coraz wię­cej swo­ich urzęd­ni­ków z zakresu prze­pro­wa­dza­nia kon­troli dro­go­wych. 
– Dotych­czas na otrzy­my­wa­nych przez nas pismach urzę­do­wych z prośbą o udo­stęp­nie­nie doku­men­tów trans­por­to­wych, powta­rzały się stale te same nazwi­ska osób repre­zen­tu­ją­cych Urząd Celny. Od jakie­goś czasu zauwa­ży­li­śmy jed­nak, że ten­den­cja ta ulega zmia­nie i coraz więk­sza liczba pra­cow­ni­ków zyskuje upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia tego typu czyn­no­ści – dodaje Łukasz Włoch. 
Zgod­nie z opi­nią eks­perta, wzmo­żone kon­trole dro­gowe mogą rów­nież wyni­kać z ich stop­nio­wego upo­wszech­nie­nia się, a także faktu, że urzęd­nicy zdą­żyli już poznać mecha­ni­zmy funk­cjo­no­wa­nia całego pro­cesu. Dla przed­sta­wi­cieli Urzędu Cel­nego prze­pro­wa­dze­nie kon­troli staje się powoli zada­niem ruty­no­wym. Odzwier­cie­dle­niem tego jest cho­ciażby liczba szcze­gó­ło­wych zapy­tań, dołą­czo­nych do każ­dego wezwa­nia. 
– Dotych­czas stan­dar­dowo otrzy­my­wa­li­śmy mak­sy­mal­nie 10 pytań, jed­nak wraz z nowym rokiem śred­nia liczba wzro­sła do około 20 – mówi eks­pert. Według Łuka­sza Wło­cha może to ozna­czać, że nie­miecka insty­tu­cja przy­go­to­wuje się w ten spo­sób do maso­wych kon­troli, które będą odby­wać się regu­lar­nie po tym, jak zaczną obo­wią­zy­wać zapisy Pakietu Dro­gowego, czyli pro­po­zy­cji Komi­sji Euro­pej­skiej regu­lu­ją­cych dzia­łal­ność trans­portu w kra­jach UE. 
Sank­cje dla prze­woź­ni­ków
Aktu­al­nie, gdy wła­ści­ciel firmy odpo­wia­da­jąc na zapy­ta­nia Urzędu Cel­nego nie­pra­wi­dłowo okre­śli struk­turę należ­no­ści z tytułu podróży służ­bo­wych, dana kwota może zostać uznana za zwrot kosz­tów dele­ga­cji i nie wli­czać się w poczet płacy mini­mal­nej. Krótko mówiąc, w takiej sytu­acji dopłata do nie­miec­kiej płacy może być zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i kon­tro­lu­jący stwier­dzi naru­sze­nie prze­pi­sów – wyja­śnia eks­pert. 
– Tego typu sytu­acje mogą oka­zać się bar­dzo kosz­towne dla przed­się­bior­ców. Wedle strony nie­miec­kiej, Urząd Celny ma prawo nało­żyć karę w wyso­ko­ści do 500 000 euro za nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­zane z nali­cza­niem wyna­gro­dze­nia mini­mal­nego. Po wej­ściu w życie nowych prze­pi­sów egze­kwo­wa­nie prawa może stać się jesz­cze bar­dziej uciąż­liwe dla przed­się­bior­ców niż jest obec­nie – dodaje Łukasz Włoch. 
Jak wygląda stan­dar­dowa inspek­cja dro­gowa wyko­ny­wana przez nie­miecki Urząd Celny?
Po kon­troli pojazdu, przed­sta­wi­ciel Urzędu Cel­nego wysyła do przed­się­biorcy prośbę o udo­stęp­nie­nie prze­tłu­ma­czo­nych na język nie­miecki lub angiel­ski doku­men­tów m.in.: umowy o pracę, ewi­den­cji czasu pracy, na pod­sta­wie któ­rej zostało wyli­czone wyna­gro­dze­nie, potwier­dze­nia ode­bra­nia przez pra­cow­nika wyna­gro­dze­nia, nazwy firm oraz adresy zle­ce­nio­daw­ców, a także odczy­tów z kart kie­row­ców. W piśmie prze­sła­nym przez urząd musi zna­leźć się pod­stawa prawna, na któ­rej opiera się wezwa­nie, a także data, do któ­rej podmiot zobo­wią­zany jest do udzie­le­nia pisem­nej odpo­wie­dzi. Naj­czę­ściej wraz z doku­men­tami wysy­łane są szcze­gó­łowe pyta­nia, do któ­rych przed­się­biorca musi się usto­sun­ko­wać. 
***
Ogól­no­pol­skie Cen­trum Rozli­cza­nia Kie­row­ców to wio­dąca na pol­skim rynku firma out­so­ur­cin­gowa z doświad­cze­niem od 2002 roku, zaj­mu­jąca się roz­li­cza­niem czasu pracy kie­row­ców. Zatrud­nia ponad 250 eks­pertów i spe­cja­li­stów m.in. prawa pracy i prawa trans­por­to­wego Pol­ski i Unii Euro­pej­skiej, któ­rzy posia­dają wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w branży trans­por­to­wej. OCRK, dba­jąc o inte­resy swo­ich klien­tów, na bie­żąco obser­wuje sytu­ację prawną i gospo­dar­czą w zakre­sie logi­styki i trans­portu w Euro­pie.