Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: red.
Auto Market Truck, 2018(1)
z dnia 2018-05-11

Imponujący dorobek holenderskiego producenta

90-lecie firmy DAF

W hybrydowych ciągnikach diesel MX-11 otrzymał wsparcie w postaci silnika elektrycznego

Hub van Doorne (z lewej) założyciel warsztatu produkcyjnego w Eindhoven oraz jego brat Wim

W latach 30., dzięki spawanemu podwoziu, przyczepy i naczepy opuszczające małą fabrykę wyróżniały się dużą ładownością

Rok 1950 - DAF T60, pierwszy z kabiną

Model 2600 z lat sześćdziesiątych

W długodystansowych pojazdach F2800, z lat siedemdziesiątych, wnętrze kabiny wyglądało już podobnie jak we współczesnych ciągnikach

Imponujące wrażenie robiła kolumna poruszająca się w systemie Platooning, w której odstępy między zestawami wynosiły tylko 11 metrów

Staruszki i współczesny XF podczas pokazu na torze testowym DAF-a

Marka DAF obcho­dzi w tym roku swoje 90-lecie. Z tej oka­zji pod­czas kon­fe­ren­cji w holen­der­skim Ein­dho­ven przed­sta­wi­ciele DAF-a przy­po­mnieli histo­rię firmy, zapre­zen­to­wali zabyt­kowe i współ­cze­sne pojazdy tej marki oraz ujaw­nili garść infor­ma­cji o nowo­ściach, które są przy­go­to­wy­wane do pro­duk­cji. 
1 kwiet­nia 1928 roku holen­der­ski inży­nier Hub van Doorne zało­żył mały warsz­tat pro­duk­cyjny w mie­ście Ein­dho­ven. To skromne przed­się­wzię­cie dało począ­tek fir­mie DAF, która ewo­lu­owała w czo­ło­wego świa­to­wego pro­du­centa pojaz­dów cię­ża­ro­wych. 
Zaczęło się od małego warsz­tatu
Na początku usługi świad­czone w warsz­ta­cie obej­mo­wały spa­wa­nie i cyn­ko­wa­nie na zle­ce­nie lokal­nych firm, takich jak pro­du­cent oświe­tle­nia i urzą­dzeń radio­wych — Phi­lips. Wielki kry­zys zain­spi­ro­wał Huba van Door­ne’a oraz jego brata Wima do roz­bu­do­wa­nia oferty. W 1932 roku warsz­tat został prze­kształ­cony w firmę zaj­mu­jącą się pro­duk­cją przy­czep i naczep, a nazwa przed­się­bior­stwa została zmie­niona na Van Door­ne’s Aan­han­gwa­gen Fabriek (Fabryka naczep Van Door­ne’a), w skró­cie DAF. Dzięki spa­wa­nemu podwo­ziu przy­czepy i naczepy opusz­cza­jące tę małą fabrykę wyróż­niały się na tle kon­ku­ren­cji wyjąt­kowo dużą ładow­no­ścią. Spa­wa­nie, sto­so­wane pod­czas pro­duk­cji pojaz­dów, pozwa­lało obni­żyć masę i w tam­tych cza­sach było tech­no­lo­gią inno­wa­cyjną. Innym wyjąt­ko­wym wyna­laz­kiem była przy­cze­pa­/na­czepa z kon­te­ne­rem, która zade­biu­to­wała w 1936 r. Jej kon­struk­cja umoż­li­wiała szyb­kie łado­wa­nie i roz­ła­du­nek kon­te­ne­rów z wagonu kole­jo­wego. Był to wcze­sny przy­kład trans­portu inter­mo­dal­nego i uczy­nił on firmę DAF jed­nym z pierw­szych dostaw­ców przy­cze­p/na­czep z kon­te­ne­rem na świe­cie. 
W 1949 roku pierw­szy pojazd cię­ża­rowy DAF został wpro­wa­dzony do pro­duk­cji, a firma zmie­niła nazwę na Van Door­ne’s Auto­mo­biel Fabriek. Rok póź­niej wybu­do­wano pierw­szą fabrykę pojaz­dów cię­ża­ro­wych i roz­po­częto pro­duk­cję podwozi do trzy-, pię­cio- i sze­ścio­to­no­wych pojaz­dów cię­ża­ro­wych. Tak roz­po­częła się dzia­łal­ność firmy, którą znamy obec­nie. 
Lider wśród kon­struk­to­rów sil­ni­ków 
W pierw­szych latach ist­nie­nia zakła­dów DAF do pojaz­dów mon­to­wano sil­niki ben­zy­nowe i wyso­ko­prężne Her­cu­les i Per­kins, ale w 1957 roku przed­się­bior­stwo z Ein­dho­ven zapro­jek­to­wało i roz­po­częto pro­duk­cję pierw­szych wła­snych sil­ni­ków DAF. Dwa lata póź­niej ulep­szono sil­nik wyso­ko­prężny DD575, doda­jąc do niego tur­bo­sprę­żarkę, co sta­no­wiło kolejne spek­ta­ku­larne osią­gnię­cie. W 1973 roku DAF, jako pierw­sza firma w branży, wpro­wa­dziła na rynek tur­bo­sprę­żarkę z chło­dze­niem mię­dzy­stop­nio­wym. Tech­no­lo­gia ta została począt­kowo opra­co­wana, aby zaspo­koić popyt na sil­niki o więk­szej mocy i niż­szym pozio­mie zuży­cia paliwa, jed­nak póź­niej oka­zała się być rów­nież nie­zbędna w reali­za­cji poli­tyki niskiej emi­sji spa­lin. W latach osiem­dzie­sią­tych wpro­wa­dzono zaawan­so­wany układ tur­bo­sprę­żarki (ATI), który zapew­niał jesz­cze lep­sze wyniki w kwe­stii mocy i wydaj­no­ści dzięki zasto­so­wa­niu ulep­szeń, takich jak tech­no­lo­gia układu wtry­sko­wego i zop­ty­ma­li­zo­wany kształt komory spa­la­nia. 
W 2005 roku firma DAF zapre­zen­to­wała sil­nik PACCAR MX, który jest obec­nie mon­to­wany we wszyst­kich cięż­kich pojaz­dach cię­ża­ro­wych DAF i ponad 40% pojaz­dów cię­ża­ro­wych Ken­worth i Peter­bilt. Modele MX-13 i MX-11 naj­now­szej gene­ra­cji pra­cują nie­zwy­kle wydaj­nie przy niskich obro­tach. Zapew­nia to oszczęd­ność paliwa i wysoki kom­fort jazdy. Wszyst­kie te inno­wa­cje, w połą­cze­niu z zaawan­so­wanymi algo­ryt­mami opro­gra­mo­wa­nia pojazdu, dosko­nałą aero­dy­na­miką i nowym, kom­pak­to­wym ukła­dem koń­co­wego oczysz­cza­nia spa­lin, przy­czy­niają się do impo­nu­ją­cego spadku zuży­cia paliwa o 7%, co sta­nowi rekord w histo­rii firmy. 
Kabina wyzna­cza­jąca nowe stan­dardy
Pierw­sze pojazdy cię­ża­rowe DAF, które opusz­czały fabrykę w latach czter­dzie­stych i pięć­dzie­sią­tych, skła­dały się z podwo­zia oraz sil­nika i tym­cza­so­wego fotela z drewna. Podwo­zia DAF były dostar­czane do wytwór­ców nadwozi, któ­rzy następ­nie zaj­mo­wali się mon­ta­żem wyko­ny­wa­nych lokal­nie kabin. W 1951 roku firma DAF wpro­wa­dziła swoją wła­sną kabinę z zaokrą­glo­nymi naroż­ni­kami i pochyłą kratą wylotu powie­trza zapew­nia­ją­cymi lep­szą aero­dy­na­mikę, nato­miast kom­fort kie­rowcy został zwięk­szony przez wpro­wa­dze­nie fotela z zawie­sze­niem. 
W latach 60. na­dal pra­co­wano nad zwięk­sze­niem kom­fortu kie­rowcy, wpro­wa­dza­jąc kabinę przy­sto­so­waną do trans­portu mię­dzy­na­ro­do­wego. Model DAF 2600 był wypo­sa­żony w dwa łóżka i okna na wszyst­kich ścia­nach kabiny, zapew­niające poczu­cie prze­strzeni i opty­malną widocz­ność drogi. Wspo­ma­ga­nie układu hamul­co­wego i kie­row­ni­czego dodat­kowo uła­twiło ciężką pracę kie­rowcy. Model 2600 jest obec­nie uzna­wany za pierw­szy pojazd cię­ża­rowy przy­sto­so­wany do trans­portu mię­dzy­na­ro­do­wego. W 1969 roku firma DAF była jed­nym z pierw­szych pro­du­cen­tów, któ­rzy wpro­wa­dzili mecha­nizm odchy­la­nia kabiny w modelu z kabiną nad sil­ni­kiem, co popra­wiło dostęp­ność pod­czas ser­wi­so­wa­nia pojazdu. 
Wraz z wpro­wa­dze­niem kon­cep­cji kabiny Space Cab w 1988 r. przed­się­bior­stwo umoc­niło swoją pozy­cję lidera rynku pro­duk­cji pojaz­dów cię­ża­ro­wych, sku­pia­jąc się zarówno na obni­że­niu kosz­tów eks­plo­ata­cji, jak i kom­for­cie kie­rowcy. Uni­kalny pro­jekt Space Cab spra­wił, że firma ponow­nie usta­nowiła nowe stan­dardy w kwe­stii roz­miaru i kom­fortu kabiny w trans­por­cie mię­dzy­na­ro­do­wym. W 1994 roku wpro­wa­dzono na rynek jesz­cze więk­szą kabinę Super Spa­ce­Cab. 
DAF jako część kon­cernu PACCAR
W 1996 roku firma DAF stała się czę­ścią ame­ry­kań­skiego kon­certu PACCAR. Od tam­tej pory przed­się­bior­stwo nie­zmien­nie zaj­muje pozy­cję świa­to­wego lidera w dzie­dzi­nie tech­no­lo­gii, wpro­wa­dza­jąc zna­czące ulep­sze­nia w pro­duk­cji pojaz­dów cię­ża­ro­wych, sil­ni­ków i zaawan­so­wanych tech­no­lo­gicz­nie ukła­dów. 
W latach 2001 i 2002 wpro­wa­dzono na rynek nowe pojazdy DAF serii LF, CF i XF. W 2005 r. poja­wił się wie­lo­krot­nie nagra­dzany model XF105, a w 2006 r. — modele Euro 4 i Euro 5. W 2013 r. roz­po­częto pro­duk­cję peł­nej gamy nowych, wyjąt­kowo eko­lo­gicz­nych, modeli Euro 6 zgod­nych z normą EEV. W 2017 roku nowe modele CF i XF otrzy­mały tytuł „Mię­dzy­na­ro­do­wych Cię­ża­ró­wek Roku 2018” z racji czo­ło­wej w branży wydaj­no­ści trans­por­to­wej oraz impo­nu­ją­cej oszczęd­no­ści paliwa na pozio­mie 7%. 
Zaan­ga­żo­wa­nie firmy DAF w kwe­stię jako­ści przy­nio­sło rezul­taty w postaci pię­ciu nagród „Mię­dzy­na­ro­do­wej Cię­ża­rówki Roku”, czyli naj­wyż­szego odz­na­cze­nia w branży: 1988 – DAF 95, 1998 – 95XF, 2002 – LF, 2007 – XF105, 2018 – CF i XF. 
W XXI wieku dzia­łal­ność firmy DAF roz­wija się pręż­nie na całym świe­cie. Jej pojazdy cię­ża­rowe są pro­du­ko­wane w Holan­dii, Bel­gii, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Bra­zy­lii, a pro­dukty DAF są sprze­da­wane przez 1100 nie­za­leż­nych punk­tów dealer­skich na pię­ciu kon­ty­nen­tach. 
Pojazdy cię­ża­rowe DAF są obsłu­gi­wane z wyko­rzy­sta­niem wio­dą­cych na rynku usług firmy PACCAR Parts i PACCAR Finan­cial. Floty są wspie­rane przez usługę pomocy dro­go­wej Inter­na­tio­nal Truck Service (ITS) oraz zaawan­so­wany sys­tem zarzą­dza­nia flotą DAF Con­nect. 
– DAF ofe­ruje pełną gamę dosko­na­łych pojaz­dów cię­ża­ro­wych, które zapew­niają naj­niż­sze koszty eks­plo­ata­cji w branży, naj­więk­szą wydaj­ność trans­portu i naj­wyż­szy kom­fort kie­rowcy – wyja­śnia Pre­ston Feight, pre­zes firmy DAF. – Dzięki wspa­nia­łemu zespo­łowi, skła­da­ją­cemu się z ponad 10 000 zaan­ga­żo­wa­nych osób, które pro­jek­tują, budują, sprze­dają i obsłu­gują ofe­ro­wane przez nas wyso­kiej jako­ści pojazdy cię­ża­rowe, sil­niki, czę­ści i usługi, firma DAF znaj­duje się na dosko­na­łej pozy­cji do dal­szego roz­woju na całym świe­cie. 
Nowe modele: LF, CF i XF – spraw­dzona idea Pure Excel­lence 
Nowe modele pojaz­dów DAF CF i XF są wypo­sa­żone w zupeł­nie nowe układy napę­dowe z bar­dzo wydaj­nymi skrzy­niami bie­gów Tra­Xon oraz nowymi tyl­nymi osiami. Pro­du­cent wpro­wa­dziła także nowe, kom­pak­towe układy oczysz­cza­nia spa­lin, zaawan­so­wane opro­gra­mo­wa­nie, opty­ma­li­za­cję aero­dy­na­miki oraz — pośród wielu udo­sko­na­leń dla kie­rowcy — inte­li­gentny układ ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji (HVAC). Inno­wa­cje przy­nio­sły impo­nu­jący spa­dek zuży­cia paliwa o 7%, a tym samym ogra­ni­cze­nie emi­sji CO2. W spe­cjal­nych kon­fi­gu­ra­cjach nowych pojaz­dów uzy­skano reduk­cję masy nawet o 300 kilo­gra­mów, wydłu­ża­jąc przy tym okresy mię­dzy­ob­słu­gowe do 200 tys. km. 
Nowa seria pojaz­dów LF korzy­sta z naj­waż­niej­szych inno­wa­cji, takich jak cał­ko­wi­cie nowy sil­nik PACCAR PX-4 o pojem­no­ści 3,8 l oraz moż­li­wość wyboru szyb­szych ukła­dów napę­do­wych w celu osią­gnię­cia naj­mniej­szego zuży­cia paliwa. Opty­ma­li­za­cja układu napę­do­wego, obej­mu­jąca zarówno sil­niki PX-5, jak i PX-7, pozwala uzy­skać oszczęd­ność paliwa na pozio­mie 6%, a zmniej­szony poziom hałasu zapew­nia jesz­cze więk­szy kom­fort kie­rowcy. Jed­no­cze­śnie wygląd zewnętrzny i wewnętrzny jest dosto­so­wany do nowych serii CF i XF, pod­kre­śla­jąc dosko­na­łość całej serii pojaz­dów DAF. 
Tech­no­lo­gie przy­szło­ści na wycią­gnię­cie reki 
W 2015 roku firma DAF zapre­zen­to­wała funk­cję sprzę­że­nia pojaz­dów cię­ża­ro­wych (Truck Pla­to­oning). System pojaz­dów EcoTwin umoż­li­wił pojaz­dom jadą­cym w kolum­nie auto­ma­tyczne podą­ża­nie za pojaz­dem pro­wa­dzą­cym. Takie dzia­ła­nie pozwala ogra­ni­czyć emi­sję CO2 i polep­szyć zacho­wa­nie w ruchu dro­go­wym. W związku z suk­ce­sem sys­temu EcoTwin firma DAF została wybrana do udziału w angiel­skich testach tech­no­lo­gii sprzę­ga­nia pojaz­dów w 2017 roku. 
Dzięki sprzę­ga­niu w kolum­nie z uży­ciem zaawan­so­wanej łącz­no­ści WiFi-P, radaru i kamer moż­liwa jest jazda połą­czo­nych bez­prze­wo­dowo pojaz­dów w nie­wiel­kiej odle­gło­ści od sie­bie. Cię­ża­rówka poru­sza­jąca się jako pierw­sza dostar­cza dane, na pod­sta­wie któ­rych pozo­stałe pojazdy w for­ma­cji mogą auto­ma­tycz­nie przy­spie­szać, hamo­wać i skrę­cać. Jazda w kolum­nie zwięk­sza efek­tyw­ność trans­portu dro­go­wego, jed­no­cze­śnie popra­wia­jąc bez­pie­czeń­stwo na dro­dze. 
Przy oka­zji jubi­le­uszo­wej kon­fe­ren­cji mie­li­śmy oka­zję uczest­ni­czyć w poka­zo­wych prze­jaz­dach trzech zesta­wów w sys­te­mie Pla­to­oning, na torze testo­wym DAF-a. Impo­nu­jące wra­że­nie robiła kolumna poru­sza­jąca się z pełną pręd­ko­ścią, w któ­rej odstępy mię­dzy zesta­wami wyno­siły tylko 11 metrów. Kie­rowcy dru­giego i trze­ciego pojazdu musieli tylko ope­ro­wać kie­row­nicą, resztę za nich zała­twiała tech­nika. Nie było obawy o naje­cha­nie na pojazd poprze­dza­jący. Systemy te zawsze zacho­wują czuj­ność, a zaawan­so­wana tech­no­lo­gia WiFi-P pozwala na reak­cję układu hamul­co­wego 25 razy szyb­ciej niż w przy­padku czło­wieka. Jadąc w tak zwar­tej gru­pie cią­gniki zuży­wają mniej paliwa, cho­wa­jąc się w „cie­niu aero­dy­na­micz­nym” pojazdu pro­wa­dzą­cego. 
Według przed­sta­wi­cieli firmy sprzę­ga­nie nie jest tech­no­lo­gią, która będzie dostępna na rynku przed 2022 r., będzie jed­nak aktyw­nie roz­wijana. 
Na torze testo­wym mogli­śmy też odbyć jazdy próbne zesta­wami pro­wa­dzo­nymi przez cią­gniki z serii Inno­va­tion firmy DAF, wywo­dzące się z pro­gra­mów Conve­nient i Eco­champs. W hybry­do­wych cią­gni­kach kla­syczny die­sel MX-11 otrzy­mał wspar­cie w postaci sil­nika elek­trycz­nego, który może wspo­ma­gać pod­sta­wowy napęd w warun­kach zapo­trze­bo­wa­nia na więk­szą moc lub zastę­po­wać go w sytu­acji, gdy nie chcemy korzy­stać z sil­nika spa­linowego. Kie­rowca może włą­czyć napęd wyłącz­nie elek­tryczny jed­nym kla­wi­szem na desce roz­dziel­czej. Pod­czas hamo­wa­nia pojazd odzy­skuje ener­gię, ładu­jąc aku­mu­la­tory. 
Holen­der­ski pro­du­cent, na razie kon­se­kwent­nie obsta­jący przy kla­sycznym die­slu w swo­jej bie­żą­cej ofer­cie, uznaje, że cię­ża­rówki elek­tryczne i hybry­dowe staną się alter­na­tywą dla ope­ra­to­rów trans­por­to­wych w obsza­rach miej­skich, w któ­rych zerowy poziom emi­sji i niski poziom hałasu będą wymo­giem. 

Limitowane – dostępne w trzech kolorach

W rocznicowej edycji w kabinie dominuje skóra

Limitowana edycja XF na 90-lecie firmy
DAF Trucks zapre­zen­to­wał limi­to­waną rocz­ni­cową edy­cję nowego XF na 90-lecie firmy. Pojazd posiada bogaty pakiet, uni­ka­towe pasy i sub­telne detale wzor­nic­twa nadwo­zia. Cię­ża­rówki została wypo­sa­żona w naj­więk­szą na rynku kabinę Super Space Cab i naj­moc­niej­szy sil­nik Pac­car MX-13 o mocy 530 KM. 
Jubi­le­uszowa edy­cja zosta­nie wypro­du­ko­wana w licz­bie 250 sztuk. Będzie dostępna jako cią­gnik sio­dłowy (FT) 4x2 na rynki Europy kon­ty­nen­tal­nej i jako cią­gnik (FTG) 6x2 na rynek bry­tyj­ski i irlandzki. Każdy pojazd jest nume­ro­wany, a jego numer jest widoczny zarówno jako deko­ra­cyjny ele­ment wykoń­cze­niowy wewnątrz kabiny, jak i jako spe­cjal­nie pod­świe­tlona tablica z logo DAF, którą widać przy otwar­tych drzwiach kabiny. 
Do wyboru są trzy kolory w wer­sji meta­lik: Rocz­ni­cowa Czerń (Anni­ver­sary Black), Pło­mienna Czer­wień (Rouge Flamme) i Błę­kit Jamajki (Jama­ica Blue). Wyjąt­ko­wość edy­cji pod­kre­ślają błę­kitne lub czer­wone pasy na kra­cie chłod­nicy. Kabinę zdobi też ręcz­nie wyko­nana wer­sja histo­rycznego logo DAF. 
Bogate wypo­sa­że­nie obej­muje m.in. pneu­ma­tyczne zawie­sze­nie kabiny Super Space Cab ze wszyst­kimi zewnętrz­nymi czę­ściami w kolo­rze kabiny, reflek­tory LED, świe­tliki, świa­tła prze­ciw­m­gielne i doświe­tla­jące zakręty, kom­pletny spoj­ler dachowy i spoj­lery mię­dzy­osiowe oraz felgi alu­mi­niowe Alcoa. Na dachu kabiny zamon­to­wane są klak­sony pneu­ma­tyczne. 
Super­kom­for­towa kabina – w wykoń­cze­niu Exc­lu­sive – ma uni­ka­towe ele­menty wystroju, takie jak tło­czone histo­ryczne logo DAF w skó­rza­nym zagłówku sie­dze­nia. Kla­syczne logo DAF znaj­duje się rów­nież na deko­ra­cyjnych paskach na drzwiach, na tablicy infor­ma­cyj­nej kie­row­nicy i na wbu­do­wa­nym luk­su­so­wym sys­te­mie radiowo-nawi­ga­cyj­nym. 
Luk­su­sowe wykoń­cze­nie dopeł­niają skó­rzana tapi­cerka na fote­lach, skó­rzane podło­kiet­niki i panele drzwiowe oraz skó­rzane wykoń­cze­nie kie­row­nicy. 
Rocz­ni­cowy model wypo­sa­żony jest w kli­ma­ty­za­cję, mon­to­wany na dachu moduł chło­dze­nia posto­jo­wego, Truc­kPhone, mikro­fa­lówkę, lodówkę DAF pod dolną leżanką i zamek Night Lock. 
Do każ­dego z pojaz­dów w rocz­ni­co­wej wer­sji XF dołą­czony będzie nume­ro­wany, luk­su­sowy zestaw upo­min­kowy. Zestaw zawiera skó­rzaną torbę podróżną, sty­lową kurtkę ze skó­rza­nymi obszy­ciami, pióro Water­man z logo DAF w spe­cjal­nym skó­rza­nym fute­rale, skó­rzany port­fel na karty kre­dy­towe i szkic rocz­ni­co­wego modelu pod­pi­sany przez Głów­nego Pro­jek­tanta DAF, Barta van Lotrin­gena.