Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: Scania
Auto Market Truck, 2018(4)
z dnia 2018-05-11

Otwarcie serwisu Scania w Świeciu

To już 39 placówka szwedzkiej marki w Polsce

Położenie nowego serwisu Scania w Świeciu n/Wisłą przy trasie S5 ułatwia dojazd

Sieć ser­wisowa Sca­nia w Pol­sce została roz­sze­rzona o kolejną pla­cówkę. Roz­po­czął dzia­łal­ność nowy, auto­ry­zo­wany ser­wis w Świe­ciu n/Wi­słą. Obiekt speł­nia naj­wyż­sze stan­dardy jako­ściowe marki Sca­nia. 
Wła­ści­cie­lem pla­cówki jest firma Hoło­wiń­scy-Scan­ser­wis Sp. z o. o., auto­ry­zo­wany dealer Sca­nia od 1996 roku. 
Uru­cho­mie­nie ser­wisu Sca­nia w Świe­ciu n/Wi­słą, bez­po­śred­nio przy tra­sie S-5, to kolejny, ważny ele­ment roz­woju sieci dealer­skiej Sca­nia w Pol­sce, która obec­nie składa się z 39 pla­có­wek. 
– Ofe­ru­jemy naszym klien­tom nie tylko nowo­cze­sny obiekt i zna­ko­mitą loka­li­za­cję, ale także obsługę na naj­wyż­szym pozio­mie. Od samego początku klien­tami ser­wisu Sca­nia w Świe­ciu n/Wi­słą i ich pojaz­dami będzie zaj­mo­wać się wysoko wykwa­li­fi­ko­wany zespół z kil­ku­na­sto­let­nim doświad­cze­niem i zna­jo­mo­ścią branży, wywo­dzący się z ASO we Wło­cławku. Główny trzon obsługi będą sta­no­wić nasi wie­lo­letni pra­cow­nicy, dzięki temu jeste­śmy pewni, że nasza pla­cówka będzie dobrze słu­żyła prze­mie­rza­ją­cym te oko­lice prze­woź­ni­kom – komen­tuje Jan Hoło­wiń­ski, wła­ści­ciel Hoło­wiń­scy-Scan­ser­wis Sp. z o. o. 
Nowy ser­wis Sca­nia w Świe­ciu n/Wi­słą znaj­duje się przy ul. Papier­ni­ków. Dojazd do obiektu jest moż­liwy poprzez dwa węzły komu­ni­ka­cyjne „Świe­cie”. Trasa S5, przy któ­rej znaj­duje się nowa pla­cówka ser­wisowa już w 2019 roku połą­czy Wro­cław, Poznań, Byd­goszcz i Trój­mia­sto. 
Pla­cówka świad­czy usługi z zakresu: prze­glą­dów, napraw pojaz­dów cię­ża­ro­wych, naczep, auto­bu­sów, sil­ni­ków prze­my­sło­wych, napraw powy­pad­ko­wych, lase­ro­wej regu­la­cji zbież­no­ści, mon­tażu urzą­dzeń Toll Col­lect oraz cało­do­bową pomoc Sca­nia Assi­stance. 
Godziny otwar­cia ser­wisu: ponie­dzia­łek –  pią­tek: 8:00 – 17:00, sobota: 8:00 – 14:00.