Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: producent
Auto Market Truck, 2018(6)
z dnia 2018-05-11

Sportowy duch w nowej formie

Audi A7 Sportback – kolejne wcielenie

Szeroka, nisko umieszczona osłona chłodnicy Singleframe i wyraziste wloty powietrza podkreślają dynamiczny charakter pojazdu

We wnętrzu poziomy przebieg linii i smukła deska rozdzielcza dają wrażenie dużej przestrzeni

Nowe Audi A7 Spor­t­back to nowa­tor­ska kon­cep­cja pojazdu typu Gran Turi­smo ofe­ru­ją­cego kie­rowcy inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia z dzie­dziny cyfry­za­cji, dyna­miczne wra­że­nia z jazdy oraz kon­cep­cję prze­strzeni łączącą naj­róż­niej­sze wyma­ga­nia klienta. 
Duże czte­ro­drzwiowe coupé to esen­cja nowego języka sty­li­stycz­nego Audi. 
Spor­towy cha­rak­ter
Sty­li­styka zewnętrzna nowego A7 Spor­t­back ucie­le­śnia nowy styl Audi, sku­piony na pod­kre­śla­niu dużych powierzchni, ostrych kra­wę­dzi oraz gry świa­tła i cieni. 
Z boku wyraź­nie zary­so­wane kra­wę­dzie pod­kre­ślają duże koła i przy­wo­dzą na myśl geny quat­tro marki Audi. Napięta i opa­da­jąca ku tyłowi linia dachu, deter­mi­nuje syl­wetkę pojazdu. Duże coupé ma dłu­gość 4,97 m, sze­ro­kość 1,91 m i wyso­kość tylko 1,42 m. Tył samo­chodu zwęża się niczym rufa jachtu. Spoj­ler, zin­te­gro­wany z długą pokrywą bagaż­nika, wysuwa się elek­trycz­nie przy pręd­ko­ści 120 km/h. Pod­czas otwie­ra­nia i zamy­ka­nia drzwi, Audi A7 wita lub żegna użyt­kow­ni­ków dyna­micz­nymi ani­ma­cjami reflek­to­rów przed­nich i świa­teł tyl­nych. 
Kon­se­kwentna cyfry­za­cja
Nowe Audi A7 Spor­t­back kon­ty­nu­uje stra­te­gię cyfry­za­cji zapo­cząt­ko­waną przez nowe Audi A8 i przej­muje zało­że­nia MMI touch response z jego aku­styczno-hap­tyczną kon­cep­cją reak­cji zwrot­nej. Po przy­ci­śnię­ciu dowol­nej ikony funk­cji na jed­nym z dwóch wyświe­tla­czy, kie­rowca sły­szy i wyczuwa pod pal­cem klik­nię­cie potwier­dza­jące wybór. Górny wyświe­tlacz służy do ste­ro­wa­nia sys­te­mami z gamy info­ta­in­ment, a dolny daje dostęp do kli­ma­ty­za­cji, funk­cji kom­fortowych i pozwala na wpro­wa­dza­nie tek­stu. Dzięki logicz­nej i pła­skiej struk­tu­rze menu, wszyst­kie ope­ra­cje są intu­icyjne – podob­nie jak na smart­fo­nie. 
Zapro­jek­to­wana przez Audi opcjo­nalna funk­cja ste­ro­wa­nia gło­so­wego, to nowa­tor­ski sys­tem dia­lo­gowy posłu­gu­jący się natu­ral­nym, potocz­nym języ­kiem. System prze­twa­rza wydane pole­ce­nia, wyko­rzy­stu­jąc w tym pro­ce­sie infor­ma­cje zapi­sane w kom­pu­te­rze pojazdu oraz wie­dzę pozy­ski­waną z chmury. Kie­rowca może ste­ro­wać wie­loma funk­cjami z poziomu kie­row­nicy, a na życze­nie dostępny jest wyświe­tlacz danych na przed­niej szy­bie head-up display. 
Gdy samo­chód wypo­sa­żony jest w sys­tem nawi­ga­cji MMI Navi­ga­tion plus, na pokła­dzie poja­wia się rów­nież cyfrowy kok­pit  - Audi vir­tual cock­pit. 
Nawi­ga­cja MMI Navi­ga­tion bazuje na modu­ło­wym sys­temie info­ta­in­ment naj­now­szej gene­ra­cji. Trans­fer danych prze­biega tu z szyb­ko­ścią stan­dardu LTE, a punkt dostępu do inter­netu jest inte­gral­nym ele­men­tem sys­temu. System nawi­ga­cji w nowym A7 samo­dziel­nie uczy się na pod­sta­wie poko­na­nych tras i w efek­cie tego może suge­ro­wać kie­rowcy wła­sne pro­po­zy­cje. System prze­li­cza trasę – będąc cały czas online – korzy­sta­jąc z moż­li­wo­ści ser­we­rów firmy HERE, prze­twa­rzających w cza­sie rze­czy­wi­stym infor­ma­cje o kom­plek­so­wej sytu­acji dro­go­wej w oko­licy. 
Oferta usług online z gamy Audi con­nect obej­muje m.in. różne usługi typu Car-to-X, np. infor­ma­cje o zna­kach dro­go­wych, czy infor­ma­cje o zagro­że­niach na dro­dze. Dla więk­szego kom­fortu podróży, klient może sper­so­na­li­zo­wać cały sys­tem, usta­wia­jąc nawet ok. 400 indy­wi­du­al­nych para­me­trów na oso­bi­stym pro­filu. Może rów­nież stwo­rzyć sześć dal­szych pro­fili. Nowe Audi A7 roz­po­znaje użyt­kow­nika już przy otwie­ra­niu samo­chodu i dopa­so­wuje wiele usta­wień do jego indy­wi­du­al­nego pro­filu. 
Cyfrowa funk­cja Audi con­nect key otwiera i zamyka pojazd smart­fo­nem z sys­temem ope­ra­cyj­nym Android, korzy­sta­jąc z komu­ni­ka­cji pola bli­skiego zasięgu (NFC). 
Systemy wspar­cia kie­rowcy
Audi w nowym A7 Spor­t­back ofe­ruje do wyboru 39 sys­te­mów wspar­cia kie­rowcy. Są one dostępne w trzech pakie­tach: pakie­cie sys­te­mów wspo­ma­ga­ją­cych par­ko­wa­nie, pakie­cie sys­te­mów wspo­ma­ga­ją­cych kie­rowcę w ruchu miej­skim z nowym asy­sten­tem skrzy­żo­wań i pakie­cie sys­te­mów wspo­ma­ga­ją­cych kie­rowcę w ruchu poza­miej­skim. 
Podob­nie jak w modelu A8, w nowym A7 Spor­t­back ser­cem całego układu jest cen­tralny ste­row­nik sys­te­mów wspar­cia kie­rowcy (zFAS), nie­ustan­nie prze­li­czający obraz odwzo­ro­wu­jący oto­cze­nie pojazdu. Dane do obli­czeń pozy­ski­wane są z zestawu czuj­ni­ków, który w peł­nej wer­sji obej­muje pięć czuj­ni­ków rada­ro­wych, ska­ner lase­rowy, przed­nią kamerę, cztery kamery oto­cze­nia i dwa­na­ście czuj­ni­ków ultra­dź­wię­ko­wych. Funk­cja auto­ma­tycz­nego par­ko­wa­nia Audi AI remote par­king pilot i funk­cja auto­ma­tycz­nego wjazdu do garażu Audi AI garage pilot, samo­czyn­nie wpro­wa­dzą Gran Turi­smo na miej­sce par­kingowe albo do garażu i je stam­tąd wypro­wa­dzą, pod warun­kiem, 
że kie­rowca akty­wuje tę funk­cję i będzie ją moni­to­ro­wać na wła­snym smart­fo­nie. Funk­cję auto­ma­tycz­nego par­ko­wa­nia uru­cho­mić można rów­nież prze­by­wa­jąc w poje­ździe i przy­ci­ska­jąc odpo­wiedni przy­cisk na kon­soli. 
Podwyż­szona dyna­mika jazdy i wię­cej kom­fortu 
Dyna­miczny układ czte­rech kół skręt­nych łączy w sobie zalety bez­po­śred­niego układu kie­row­ni­czego ze sta­bil­no­ścią pro­wa­dze­nia. Układ ten zmie­nia prze­ło­że­nie na przed­niej osi w zależ­no­ści od sytu­acji na dro­dze, nato­miast na osi tyl­nej, zależ­nie od pręd­ko­ści z jaką poru­sza się pojazd, lekko skręca koła tylne w tym samym lub prze­ciw­nym do kół przed­nich kie­runku. Nowa kon­cep­cja wspo­ma­ga­nia kie­row­nicy daje kie­rowcy – rów­nież 
w przy­padku pro­wa­dze­nia auta ze stan­dar­do­wym ukła­dem kie­row­ni­czym – kom­plek­sową infor­ma­cję zwrotną doty­czącą poko­ny­wa­nej drogi. 
Opcjo­nalny, spor­towy mecha­nizm róż­ni­cowy aktyw­nie roz­dziela moment obro­towy mię­dzy kołami tyl­nej osi, uzu­peł­nia­jąc w ten spo­sób zakres pracy stan­dar­do­wego w tym samo­cho­dzie napędu na cztery koła quat­tro. Podob­nie jak dyna­miczny układ czte­rech kół skręt­nych, opcjo­nalne zawie­sze­nie z sys­temem kon­troli tłu­mie­nia, opcjo­nalne zawie­sze­nie spor­towe i adap­ta­cyjne zawie­sze­nie pneu­ma­tyczne adap­tive air suspen­sion z sys­temem kon­troli tłu­mie­nia (na życze­nie), spor­towy mecha­nizm róż­ni­cowy jest zarzą­dzany przez sys­tem Elek­tro­nicz­nej Plat­formy Podwo­zia (EFP). Dzięki ści­słemu sko­mu­ni­ko­wa­niu, wszyst­kie powyż­sze sys­temy i układy gwa­ran­tują wspól­nie podwyż­szony kom­fort, spor­towe odczu­cia pod­czas pro­wa­dze­nia i naj­wyż­szą pre­cy­zję. 
Sil­niki z mild-hybrid 
Dzięki sys­temowi mild-hybrid (MHEV), układ napę­dowy nowego A7 Spor­t­back jest jesz­cze bar­dziej wydajny. Na począ­tek zapro­po­no­wano do coupé dwa sil­niki: 3.0 TFSI i 3.0 TDI. W obu jed­nost­kach dzia­ła­nie sys­temu MHEV oparte jest o 48-wol­tową główną sieć pokła­dową, aku­mu­la­tor litowo-jonowy i alter­na­tor-roz­rusz­nik RSG o mocy reku­pe­ra­cji do 2 kW. Audi A7 Spor­t­back może „żeglo­wać” z wyłą­czo­nym sil­nikiem roz­wi­ja­jąc różne pręd­ko­ści, a następ­nie z pomocą RSG kom­fortowo ponow­nie uru­cho­mić sil­nik. Funk­cja start-stop uak­tyw­nia się już poni­żej pręd­ko­ści 22 km/h. Za prze­no­sze­nie mocy w przy­padku sil­nika 3.0 TFSI odpo­wiada sied­mio­stop­niowa auto­ma­tyczna skrzy­nia bie­gów S tro­nic, w przy­padku sil­nika 3.0 TDI – ośmio­bie­gowa prze­kład­nia auto­ma­tyczna tiptro­nic. W połą­cze­niu ze skrzy­nią S tro­nic, napęd na cztery koła quat­tro wyko­rzy­stuje wydajną tech­nikę ultra, włą­cza­jącą napęd na tylną oś tylko w sytu­acjach, kiedy jest on naprawdę potrzebny. 
Tur­bo­do­ła­do­wana jed­nostka 3.0 TFSI V6 gene­ruje moc 250 kW (340 KM) i moment obro­towy 500 Nm. Wypo­sa­żone w nią czte­ro­drzwiowe coupé przy­spie­sza od 0 do 100 km/h w 5,3 sekundy i roz­pę­dza się dalej do 250 km/h, co sta­nowi jego pręd­kość mak­sy­malną. W cyklu NEDC, Audi A7 Spor­t­back 55 TFSI w wer­sji bazo­wej zużywa tylko 6,8 litra paliwa na 100 km (154 g CO2 na km). Sil­nik 3.0 TDI gene­ruje nato­miast moc 210 kW (286 KM) i moment obro­towy 620 Nm. Od 0 do 100 km/h przy­spie­sza w 5,7 sekundy. W cyklu NEDC zużywa 5,5 l paliwa na 100 km (142 g CO2 na km). 
Dostępne będą też kolejne sze­ścio- i czte­ro­cy­lin­drowe jed­nostki napę­dowe.