Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: Mercedes-Benz
Auto Market Truck, 2018(3)
z dnia 2018-05-11

Uptime wykryje problemy w przyczepie i naczepie

Rozszerzenie funkcji systemu diagnostycznego Mercedes-Benz

Usługa Mercedes-Benz Uptime obejmuje teraz także wykrywanie problemów z przyczepą oraz naczepą

Rok po wpro­wa­dze­niu usługi Mer­ce­des-Benz Uptime, została ona wła­śnie roz­sze­rzona o wykry­wa­nie pro­ble­mów z przy­czepą oraz naczepą. 
– Tym samym speł­niamy naszą obiet­nicę stop­nio­wego, suk­ce­syw­nego uzu­peł­nia­nia tego sys­temu, tak aby z jed­nej ręki zaofe­ro­wać naszym klien­tom opty­malne roz­wią­za­nie zwięk­sza­jące dys­po­zy­cyj­ność całego zestawu dro­go­wego – wyja­śnia Ste­fan Buch­ner, szef Mer­ce­des-Benz Trucks. 
Celem Mer­ce­des-Benz Uptime jest trwałe i dłu­go­ter­mi­nowe zwięk­sze­nie dys­po­zy­cyj­no­ści całego zestawu dro­go­wego (np. cią­gnika sio­dło­wego z naczepą) poprzez stałe prze­ka­zy­wa­nie jego sta­nów. Usługa Uptime pozwala na bie­żąco ana­li­zo­wać dane z pojazdu i pla­no­wać prze­glądy z odpo­wied­nim wyprze­dze­niem. To zin­te­gro­wane roz­wią­za­nie wykrywa teraz rów­nież istotne pro­blemy dla kon­ty­nu­owa­nia jazdy z przy­czepą lub naczepą, wyma­ga­jące naprawy albo prze­glądu, co umoż­li­wia jesz­cze więk­szą dys­po­zy­cyj­ność całego zestawu dro­go­wego. 
Hamulce i zawie­sze­nie pod kon­trolą
Infor­ma­cje dla klienta wyświe­tlane na por­talu Mer­ce­des-Benz Uptime po raz pierw­szy obej­mują pro­blemy doty­czące układu hamul­co­wego naczepy. W pierw­szym eta­pie kon­trola obej­muje nastę­pu­jące główne układy –  zasi­la­nia powie­trzem hamul­ców i zawie­sze­nia pneu­ma­tycz­nego, ste­ro­wa­nie hamul­cami oraz gniazdo przy­czepy lub naczepy. Jeżeli w obiegu sprę­żo­nego powie­trza układu hamul­co­wego przy­czepy i naczepy wystąpi nie­szczel­ność, zosta­nie to przez sys­tem wykryte i zgło­szone. 
Teraz Mer­ce­des-Benz Uptime uzy­ska rów­nież z cią­gnika infor­ma­cje o sta­nie naczepy poprzez kon­wen­cjo­nalne gniazdo naczepy, złą­cza pneu­ma­tyczne oraz inter­fejs komu­ni­ka­cyjny (magi­stralę CAN) i poprzez Truck Data Cen­ter oraz ser­wer ser­wisu Mer­ce­des-Benz prze­śle je na por­tal dla klien­tów. Ta pod­sta­wowa funk­cja może być odwzo­ro­wana dla bar­dzo dużej liczby warian­tów przy­czep oraz naczep. Na pod­sta­wie danych wyświe­tla­nych na por­talu dla klien­tów mena­dżer floty może wów­czas zde­cy­do­wać o pre­wen­cyj­nych napra­wach. Aby sko­rzy­stać z tego roz­sze­rze­nia, klienci nie muszą inwe­sto­wać w nowy sprzęt – nowa funk­cja akty­wo­wana jest auto­ma­tycz­nie i bez­płat­nie dla wszyst­kich klien­tów Mer­ce­des-Benz Uptime
Uptime pozwala uni­kać awa­rii w dro­dze
Cyfrowa usługa Mer­ce­des-Benz Uptime bazuje na sprzę­cie Truck Data Cen­ter. Ten moduł tele­ma­tyczny prze­syła dane z całego zestawu dro­go­wego poprzez pojazd do ser­wera ser­wisu Mer­ce­des-Benz. Tam dane te są na bie­żąco ana­li­zo­wane i w prze­ciągu sekund inter­pre­to­wane, a jeśli to konieczne, klient otrzy­muje zale­ce­nia kon­kret­nych dzia­łań. Dzięki temu cię­ża­rówka ma zapew­nione stałe połą­cze­nie z mena­dżerem floty firmy spe­dy­cyj­nej, z Mer­ce­des-Benz Custo­mer Assi­stance Cen­ter (CAC) w holen­der­skim Maastricht oraz z pro­wa­dzą­cym klienta auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sem Mer­ce­des-Benz. Pozwala to na odpo­wied­nio wcze­sne wykry­wa­nie kry­tycz­nych sta­nów pojazdu i przy­czepy lub naczepy oraz wdra­ża­nie pre­wen­cyj­nych prze­glą­dów lub napraw, co prze­kłada się na wyraźne ogra­ni­cze­nie awa­rii unie­ru­cha­mia­ją­cych pojazd w dro­dze.