Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: Grupa Volvo
Auto Market Truck, 2018(5)
z dnia 2018-05-11

Wzrosła sprzedaż, więc serwis z większym rozmachem

Placówka grupy Volvo w Siedlcach pracuje dłużej

Serwis grupy Volvo w Siedlcach teraz jest bardziej dostępny

Ser­wis grupy Volvo obsłu­guje w Sie­dl­cach dwie marki. Jedna z nich to Renault Trucks, które zano­to­wało w 2017 roku naj­więk­szy, bo 9,2 % wzrost sprze­daży pojaz­dów powy­żej 16 t. Nie dziwi więc, że z począt­kiem kwiet­nia wydłu­żono godziny pracy ser­wisu, tak aby spro­stać wyzwa­niom rosną­cego parku pojaz­dów Renault Trucks w tym rejo­nie. 
Pla­cówka w Sie­dl­cach to jeden z sied­miu dwu­mar­ko­wych ser­wisów nale­żą­cych do grupy Volvo w Pol­sce. Ser­wis ist­nieje w tej loka­li­za­cji od 2011 roku. Auto­ry­za­cję na obsługę pojaz­dów Renault Trucks ma od końca 2013. Dyna­miczny roz­wój sprze­daży pojaz­dów Renault Trucks i koniecz­ność speł­nie­nia rosną­cych ocze­ki­wań klien­tów w zakre­sie dostęp­no­ści, przy­czy­niły się do pod­ję­cia decy­zji o zwięk­sze­niu godzin dostęp­no­ści ser­wisu – jest teraz otwarty w ponie­działki od 7.00 do 19.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.00 do 22.00, a w soboty od 7.00 do 15.00.
Obiekt w Sie­dl­cach to budy­nek o powierzchni 812 m2, zapro­jek­to­wany i zbu­do­wany zgod­nie ze stan­dar­dami Volvo w zakre­sie wypo­sa­że­nia, tro­ski o śro­do­wi­sko i przy­go­to­wa­nia do speł­nia­nia okre­ślo­nych funk­cji. Budy­nek poło­żony jest na działce o powierzchni 13.500 m2 z czego ok. 6500 m2 zaj­mują utwar­dzone par­kingi dla pojaz­dów cię­ża­ro­wych, nato­miast ok. 3500 m2 prze­zna­czono na tereny zie­lone. W budynku znaj­duje się rów­nież pokój wypo­czyn­kowy dla kie­row­ców. 
W czę­ści warsz­ta­to­wej hala napraw dys­po­nuje trzema prze­jaz­do­wymi sta­no­wi­skami obsłu­gowo-napraw­czymi o dłu­go­ści 24,5m Na tere­nie obiektu znaj­duje się rów­nież roz­bu­do­wane zaple­cze ser­wi­sowe z bogato wypo­sa­żo­nym maga­zy­nem czę­ści zamien­nych. 
W związku z dyna­micz­nym roz­wo­jem, ser­wis w Sie­dl­cach od kwiet­nia zatrud­nia 16 pra­cow­ni­ków, w tym 10 mecha­ni­ków, świad­cząc pełną gamę usług ser­wisowych dla pojaz­dów Renault Trucks i Volvo Trucks oraz auto­bu­sów Volvo. Pozwo­liło to zna­cząco skró­cić czas ocze­ki­wa­nia wjazdu do ser­wisu i zwięk­szyć moż­li­wo­ści przyj­mo­wa­nia zle­ceń ser­wisowych. 
Na tere­nie obiektu znaj­dują się punkty sprze­daży nowych i uży­wa­nych samo­cho­dów cię­ża­ro­wych Renault Trucks i Volvo Trucks, pro­wa­dzone przez Volvo Group Trucks Sales, Poland. 
Zakres usług ser­wisu obej­muje obsługę ser­wisową pojaz­dów cię­ża­ro­wych Renault Trucks oraz samo­cho­dów cię­ża­ro­wych i auto­bu­sów Volvo, a także sprze­daż ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych obu marek, naprawy gwa­ran­cyjne oraz pogwa­ran­cyjne, naprawy powy­pad­kowe, dobór i sprze­daż ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych (dostęp­ność więk­szo­ści czę­ści zamien­nych – ponad 2700 pozy­cji na maga­zy­nie), sprze­daż kon­trak­tów ser­wisowych, pojazdy zastęp­cze 2 szt. (gwa­ran­cja tempa i ter­mi­no­wo­ści napraw, naprawy bez­go­tów­kowe VFS / VAT), naprawy ukła­dów kli­ma­ty­za­cji, (urzą­dze­nie o dużym zasob­niku R34a), pomiar i usta­wia­nie geo­me­trii kół pojaz­dów i naczep narzę­dziami JOSAM (pomiar geo­me­trii kół cią­gnika sio­dło­wego w 20 minut pozwala zaosz­czę­dzić do 8% zuży­cia paliwa i do 30% wydłu­żyć czas eks­plo­ata­cji opon), cało­do­bową pomoc w ramach usługi RT24/7.