Wiadomości z rynku

Autor: JM
Zdjęcia: prod.
Auto Market Truck, 2018(2)
z dnia 2018-06-01

Części zamienne idą jak ciepłe bułeczki

Dystrybutorzy mówią o koniunkturze na rynku

W Bieruniu koło Tych powstało drugie po Solcu Kujawskim centrum dystrybucyjne w sieci Autos

Tomasz Kiełczewski, dyrektor regionalny sprzedaży Polska Południowa w firmie Autos: – Autos obecnie inwestuje na południu Polski, gdzie powstało drugie po Solcu Kujawskim centrum dystrybucyjne w sieci tej firmy

Jedna z najnowszych filii Inter Cars – w Gostyninie

Damian Kostro, dyrektor sprzedaży RPU w Inter Cars: – Przewidywana dynamika sprzedaży w rynku ciężarowym zakłada większy wzrost niż wzrost organiczny rynku

Jeden z najnowszych oddziałów Europart – w Radomiu

Robert Krawczyk, prezes zarządu Europart Polska: – Wizja oparta na wysokojakościowych produktach przynosi wymierne korzyści, czego dowodem jest m.in. niewielki odsetek reklamacji, który w tej chwili wynosi mniej niż 0,027 proc.

Mimo że pro­du­cenci cię­ża­ró­wek dekla­rują, iż nowe modele są coraz mniej awa­ryjne, sprze­daż czę­ści zamien­nych do takich pojaz­dów wyraź­nie rośnie. Obroty zwięk­szają zarówno firmy cię­ża­rów­kowe (impor­te­rzy pojaz­dów, któ­rzy sprze­dają czę­ści w swo­ich ser­wi­sach), jak i firmy spe­cja­li­zu­jące się w sprze­daży czę­ści, mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych i akce­so­riów. 
Na pewno popyt nakręca rosnąca liczba pojaz­dów będą­cych w użytku oraz popra­wia­jąca się kul­tura użyt­ko­wa­nia star­szych cię­ża­ró­wek, które utrzy­my­wane są w lep­szej kon­dy­cji niż daw­niej. 
Czę­ści i warsz­taty
Według Damiana Kostro, dyrek­tora sprze­daży RPU w Inter Cars, prze­wi­dy­wana dyna­mika sprze­daży w rynku czę­ści do pojaz­dów cię­ża­ro­wych zakłada więk­szy wzrost niż wzrost orga­niczny rynku. 
– Wiele wska­zuje na to, że w kolej­nych latach będzie ona rosła na podob­nym pozio­mie i zagwa­ran­tuje Inter Cars umoc­nie­nie się na pozy­cji lidera runku cię­ża­ro­wego w Pol­sce. W cią­głym roz­woju pomaga bar­dzo sze­roka oferta, m.in. dobrze spro­fi­lo­wane pro­po­zy­cje w seg­men­cie opony cię­ża­ro­wej – mówi D. Kostro. – Inter Cars od lat kon­se­kwent­nie posze­rza i uzu­peł­nia ofertę czę­ści do pojaz­dów cię­ża­ro­wych, agro, auto­bu­sów oraz maszyn budow­la­nych. Syste­ma­tycz­nie wdraża rów­nież pro­dukty do bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych pojaz­dów, np. lawet. Obec­nie spółka kon­cen­truje się na opty­ma­li­za­cji oferty, uni­ka­jąc mul­ti­pli­ka­cji dostaw­ców w ramach tej samej grupy pro­duk­towej, ale oczy­wi­ście nowe podmioty są także wpro­wa­dzane do port­fo­lio. 
W ostat­nich mie­sią­cach nowo­ściami były m.in. pokryte spe­cjalną powłoką anty­ko­ro­zyjną tar­cze hamul­cowe Dan­block (wraz z kloc­kami), czuj­niki od firmy Seuf­fer, złą­cza pneu­ma­tyczne Rau­foss Couplings oraz kom­pre­sory powie­trza i zestaw­czy napraw­cze Vaden. 
Inter Cars od wielu mie­sięcy roz­wija i udo­sko­nala Kata­log Online, apli­ka­cję wspie­ra­jącą komu­ni­ka­cję z odbior­cami hur­to­wymi. Jedną z ostat­nich aktu­ali­za­cji jest moż­li­wość wyszu­ki­wa­nia czę­ści po nume­rze VIN. Pro­gram po popraw­nym zeska­no­wa­niu numeru VIN wyświe­tla drzewo grup towa­ro­wych i intu­icyj­nie „pro­wa­dzi” użyt­kow­nika do zna­le­zie­nia kon­kret­nej czę­ści. Rów­nie przy­dat­nym opro­gramowaniem jest e-Sowa, czyli elek­tro­niczny sys­tem obsługi warsz­tatu, umoż­li­wia­jący m.in. wpro­wa­dza­nie doku­men­tów zaku­po­wych oraz maga­zy­no­wych bez­po­śred­nio z sys­te­mów dostaw­ców, skra­ca­jący czas przy­ję­cia towa­rów i ogól­nie uspraw­nia­ją­cym pracę warsz­tatu. 
W marcu Inter Cars ruszył z kolejną edy­cją szko­le­nio­wego pro­gramu ShowTruck. W jego ramach mobilna cię­ża­rówka szko­le­niowa jeździ po całej Pol­sce pro­wa­dząc warsz­taty w wybra­nych filiach sieci. Wszyst­kie dotych­cza­sowe szko­le­nia cie­szyły się dużym zain­te­re­so­wa­niem uczest­ni­ków, któ­rzy pod­czas ShowTruck mogą posze­rzyć swoje umie­jęt­no­ści oraz zdo­być pod­sta­wową wie­dzę w tema­tyce zwią­za­nej m.in. z ukła­dami oczysz­cza­nia spa­lin czy współ­cze­snymi ukła­dami hamul­co­wymi w samo­cho­dach cię­ża­ro­wych. 
W ostat­nich mie­sią­cach daje się rów­nież zaob­ser­wo­wać dyna­miczny roz­wój sieci Q-Service Truck, do któ­rej dołą­czają kolejne warsz­taty, a następni klienci cze­kają w kolejce na moż­li­wość przy­stą­pie­nia do struk­tur sieci. 
Autos inwe­stuje na połu­dniu
Frma Autos, jeden z naj­więk­szych dys­try­bu­torów czę­ści zamien­nych do pojaz­dów użyt­ko­wych w Pol­sce także roz­wija sprze­daż. Jak stwier­dził Tomasz Kieł­czew­ski, dyrek­tor regio­nalny sprze­daży Pol­ska Połu­dniowa w fir­mie Autos, rynek czę­ści zmien­nych do pojaz­dów użyt­ko­wych cały czas nie traci tempa wzro­stu. Autos obec­nie inwe­stuje na połu­dniu Pol­ski, gdzie powstało dru­gie po Solcu Kujaw­skim cen­trum dys­try­bu­cyjne w sieci tej firmy, które zosta­nie już nie­ba­wem otwarte. 
Wszyst­kie zamó­wie­nia, które wyma­gają dostawy z maga­zynu cen­tral­nego Autos, są reali­zo­wane w ciągu 24 godzin do oddziału lub bez­po­śred­nio do klienta w ramach usługi door to door. Firma otwiera sys­te­ma­tycz­nie nowe oddziały i moder­ni­zuje ist­nie­jące. Cały czas szuka też nowych miejsc do otwar­cia swo­ich skle­pów. Sieć Autos ma być moż­li­wie jak naj­bar­dziej dostępna dla klien­tów w każ­dej czę­ści kraju. 
Klien­tami Autos są w prze­wa­ża­ją­cej więk­szo­ści firmy trans­por­towe oraz warsz­taty zaopa­tru­jące się w sieci zarówno w czę­ści jak i w wypo­sa­że­nie warsz­ta­towe. Firma roz­wija rów­nież eks­port, współ­pra­cu­jąc z odbior­cami na całym świe­cie. Do naj­więk­szych można zali­czyć Węgry, Rumu­nię, Litwę, Łotwę i Esto­nię, ale rów­nież Gre­cję, Tur­cję, Wielką Bry­ta­nie, Irlan­dię, Islan­dię, a nawet kraje arab­skie i Indie. 
Naj­więk­sza sprze­daż gene­ro­wana jest na czę­ściach zamien­nych i mate­ria­łach eks­plo­ata­cyj­nych. Bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią i zaufa­niem klien­tów cie­szy się wpro­wa­dzona do sprze­daży kilka lat temu marka Bre­mann ofe­ru­jąca klocki hamul­cowe do pojaz­dów cię­ża­ro­wych i naczep naj­po­pu­lar­niej­szych marek. Rów­nie pręż­nie roz­wija się oferta czę­ści zamien­nych do maszyn budow­la­nych, która jest sys­te­ma­tycz­nie roz­bu­do­wy­wana o nowe marki maszyn. 
Autos ofe­ruje przede wszyst­kim czę­ści od zaufa­nych i spraw­dzo­nych dostaw­ców, któ­rych pro­dukty wyko­rzy­sty­wane są czę­sto na pierw­szy mon­taż, a ich wie­lo­let­nia obec­ność ma rynku i roz­po­zna­wal­ność marki jest zapew­nie­niem solid­no­ści. Dystry­bu­tor nie zapo­mina jed­nak o tym, że cena ma rów­nie istotne zna­cze­nie, dla­tego zapew­nia klien­tom rów­nież czę­ści z gamy eko­no­micz­nej. 
Od dzie­wię­ciu lat Autos dys­po­nuje też wła­sną marką czę­ści – ATP (Autos Truck Parts). Obec­nie asor­ty­ment ATP to ponad 5.000 pro­duk­tów. Oferta dyna­micz­nie się roz­wija. Pro­dukty sygno­wane logo ATP są pro­du­ko­wane przez pro­du­cen­tów z rynku euro­pej­skiego, w tym rów­nież tych, któ­rzy pro­du­kują czę­ści dla wio­dą­cych dostaw­ców z seg­mentu pre­mium. 
Dzie­się­cio­la­tek ma się dobrze
W tym roku mija 10 lat odkąd firma Euro­part zaist­niała na pol­skim rynku. Wszystko zaczęło się w 2008 roku, kiedy to powstała spółka joint ven­ture w wyniku współ­pracy part­ner­skiej Euro­part oraz Pro­tyl-Ser­wis 44 sp. z o. o. Euro­part Pol­ska dziś to ponad 220 osób zatrud­nio­nych w 26 oddzia­łach wła­snych oraz agen­cyj­nych. Sie­dzibą firmy jest nie­zmien­nie Wie­luń, gdzie znaj­duje się główny maga­zyn. Maga­zyn cen­tralny mie­ści się w nie­miec­kim Werl, skąd pro­dukty są dys­try­bu­owane do Pol­ski a także do 300 punk­tów sprze­daży w 28 kra­jach w całej Euro­pie oraz na świe­cie. 
Z głów­nego maga­zynu zlo­ka­li­zo­wa­nego w Wie­lu­niu, a więc w cen­tral­nej czę­ści kraju, dys­try­bu­tor jest w sta­nie szybko dostar­czać (z reguły nocą) czę­ści do pla­có­wek roz­sia­nych w całym kraju. W sta­łej ofer­cie jest 400 tys. arty­ku­łów. W asor­ty­men­cie są pro­dukty marek ory­gi­nal­nych i pro­dukty Euro­part Pre­mium Parts, które cie­szą się szcze­gól­nie dużym zain­te­re­so­wa­niem. Sta­no­wią bar­dziej eko­no­miczną alter­na­tywę dla pro­duk­tów ory­gi­nal­nych pro­du­cen­tów. Jakość wszyst­kich pro­duk­tów tej serii jest spraw­dzana przez zewnętrzne orga­ni­za­cje testu­jące zgod­nie z nie­miec­kimi stan­dar­dami. Asor­ty­ment obej­muje już 7,5 tys. arty­ku­łów. Co roku docho­dzi do niej 500 nowych arty­ku­łów. Oprócz mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych i wypo­sa­że­nia warsz­ta­to­wego jak np. pro­dukty che­miczne, oleje i narzę­dzia, klienci mogą wybie­rać z licz­nych czę­ści do osi i hamul­ców, zawie­sze­nia, sil­nika, czę­ści oświe­tle­nia i elek­tryki, a także ele­men­tów wypo­sa­że­nia i akce­so­riów. 
– Wizja oparta na wyso­ko­ja­ko­ścio­wych pro­duk­tach przy­nosi wymierne korzy­ści, czego dowo­dem jest m.in. nie­wielki odse­tek rekla­ma­cji, który w tej chwili wynosi mniej niż 0,027 proc. – powie­dział Robert Kraw­czyk, pre­zes zarządu Euro­part Pol­ska. 
W tym roku Euro­part po raz pierw­szy wydał kata­log pro­duk­tów do pojaz­dów cię­ża­ro­wych Sca­nia. Tym samym roz­sze­rzył swoją ofertę kata­lo­gową o kolejną markę, przez co kon­se­kwent­nie reali­zuje stra­te­gię dedy­ko­wa­nia oddziel­nych kata­lo­gów dla tzw. wiel­kiej sió­demki pro­du­cen­tów, które przed­sta­wiają odpo­wiedni asor­ty­ment dla poszcze­gól­nych grup doce­lo­wych. 
W kata­logu Sca­nia Euro­part pre­zen­tuje obszerną ofertę z ponad 1500 pro­duk­tami pasu­ją­cymi do serii Sca­nia 4 oraz serii R/G/P dla rocz­ni­ków 1995 – 2017. Kata­log został podzie­lony według serii mode­lo­wych na obszary pro­duk­towe: sil­nik, napęd, zawie­sze­nie i amor­ty­za­cja, oś i układ kie­row­ni­czy, układ hamul­cowy, sprę­żone powie­trze, oświe­tle­nie, elek­tro­in­sta­la­cja i kabina. Co wię­cej, obecny kata­log ofe­ruje duży wybór akce­so­riów do kon­kret­nych modeli, jak rów­nież dopo­sa­że­nia. Ponadto, kata­log zawiera ofertę wycie­ra­czek, ozna­ko­wa­nia pojaz­dów, ele­men­tów tech­niki kli­ma­ty­za­cji, gaśnice i skrzynki narzę­dziowe, a także uni­wer­salne czę­ści mocu­jące oraz ele­menty dopo­sa­że­nia m.in. osłony kół. Obszerną ofertę uzu­peł­niają oddzielne roz­działy zawie­ra­jące spe­cja­li­styczne narzę­dzia, sze­roką gamę urzą­dzeń dia­gno­stycz­nych, kon­ser­wa­cyj­nych i napraw­czych oraz tech­niczne pro­dukty che­miczne do wypo­sa­że­nia warsz­ta­tów, takie jak oleje, smary oraz płyny. 
W nowym kata­logu Sca­nia można zna­leźć, oprócz czę­ści zamien­nych zna­nych marek, takich jak Hella, WABCO, Dinex, Hengst, Knorr-Bremse, TRW, Robert Bosch, Lem­för­der, VARTA, Meri­tor, LUK lub SKF, czę­ści marki Euro­part Pre­mium Parts. 
Kata­log Sca­nia jest dostępny bez­płat­nie we wszyst­kich oddzia­łach Euro­part. Ponadto można go pobrać ze strony inter­ne­to­wej firmy. 
W związku z uro­dzi­nami Euro­part Pol­ska pla­nuje cie­kawe pro­mo­cje i kon­kursy. Poza świę­to­wa­niem w 2018 roku zapla­no­wane są rów­nież kolejne inwe­sty­cje, m.in., otwar­cie kolej­nych oddzia­łów. Nie­dawno (w grud­niu) io Dnia 1 grud­nia, firma EUROPART Pol­ska S.A. otwo­rzyła nowy oddział w Kostrzy­nie koło Pozna­nia. „To już 26 – ty nasz oddział w Pol­sce
Do pojaz­dów swo­ich i obcych
Wzra­sta sprze­daż czę­ści ofe­ro­wa­nych przez firmy cię­ża­rów­kowe. Dla przy­kładu Pac­car Parts w ubie­głym roku pobił w Pol­sce rekord sprze­daży (42 mln euro), uzy­sku­jąc 6-pro­cen­towy wzrost w porów­na­niu z rokiem poprzed­nim, a na rok 2018 zapla­no­wano sprze­daż o war­to­ści 45 mln euro. 
Firmy cię­ża­rów­kowe roz­wijają też pro­gramy tań­szych czę­ści, prze­zna­czo­nych do star­szych pojaz­dów, a także dla pojaz­dów innych marek. Pac­car Parts ofe­ruje czę­ści w pro­gra­mie TRP (Truck and Tra­iler Parts) w ramach stra­te­gii „kom­plek­so­wej obsługi w jed­nym punk­cie”, w któ­rym prze­woź­nicy mogą zna­leźć wszystko dla swo­ich flot. 
Ope­ra­to­rzy flot sto­sują zrów­no­wa­żony wybór marek pojaz­dów, które naj­le­piej speł­niają wymogi roz­ma­itych zadań trans­por­to­wych i logi­stycz­nych – od dłu­go­dy­stan­so­wego trans­portu w kolum­nie lub gru­pie po trans­port dys­try­bu­cyjny do wielu odbior­ców. 
Wybór samo­chodu cię­ża­ro­wego, naczepy czy przy­czepy zależy od trans­por­to­wa­nych towa­rów. Z tego powodu więk­szość ope­ra­to­rów korzy­sta ze zróż­ni­co­wa­nej floty pojaz­dów, a jej róż­no­rod­ność dobrze im służy. Do takich przede wszyst­kim klien­tów adre­so­wana jest oferta TRP: ponad 60 tys. czę­ści. Pro­gram, który począt­kowo obej­mo­wał około 300 czę­ści, należy teraz do wio­dą­cych, pro­fe­sjo­nal­nych ofert czę­ści do wszyst­kich marek cię­ża­ró­wek, przy­czep i naczep oraz mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych dla warsz­ta­tów. Pro­dukty z kata­logu TRP są dostępne za pośred­nic­twem sieci deale­rów firmy DAF i stan­dar­dowo objęte są pełną gwa­ran­cją. Pow­stają kolejne sklepy i ser­wisy pod tym szyl­dem. W tym roku zapla­no­wano otwar­cie nowego sklepu TRP w Wie­lu­niu – to będzie już szó­sty sklep tej marki w Pol­sce. 
Po uda­nym roku 2017 i dobrym początku bie­żą­cego roku firmy zaj­mu­jące się dys­try­bu­cją czę­ści zamien­nych spo­dzie­wają się kolej­nego wzro­stu sprze­daży w całym roku 2018.