Wiadomości z rynku

Autor: JM
Zdjęcia: prod.
Auto Market Truck, 2018(2)
z dnia 2018-06-15

Ekskluzywny SUV DS 7 Crossback

Już w sprzedaży w Polsce

Na pokładzie nowego SUV-a znajdziemy m. in. DS Active Scan Suspension - czyli nowy układ zawieszenia o zmiennej sile amortyzacji i wielu trybach pracy

Nowy, awan­gar­dowy SUV DS 7 Cross­back, zapre­zen­to­wany w Gene­wie wio­sną 2017 r., od jest już dostępny także w Pol­sce. Eksklu­zywny SUV seg­mentu C – DS 7 Cross­back – to pierw­szy z nowej gene­ra­cji sze­ściu modeli jakie szy­kuje naj­młod­sza marka Grupy PSA. Model dostępny jest w czte­rech wer­sjach wypo­sa­że­nia: Chic, Be Chic, So Chic i Grand Chic. 

Wśród wielu sys­te­mów wspo­ma­ga­ją­cych kie­rowcę na pokła­dzie nowego SUV-a znaj­dziemy m. in. DS Active Scan Suspen­sion – czyli nowy układ zawie­sze­nia o zmien­nej sile amor­ty­za­cji i wielu try­bach pracy, wyko­rzy­stu­jący z jed­nej strony infor­ma­cje pły­nące z róż­nych czuj­ni­ków roz­miesz­czo­nych w samo­cho­dzie (przy­spie­sze­nia, pręd­ko­ści, kąta skrętu kie­row­nicy), a z dru­giej dane z odczytu kamery umiesz­czo­nej w przed­niej szy­bie, która ska­nuje pro­fil nawierzchni drogi w odle­gło­ści 20 metrów przed samo­cho­dem. Dzięki temu samo­chód sta­bi­li­zuje się od razu po poko­na­niu prze­szkody. Sto­pień amor­ty­za­cji zostaje okre­ślony w odnie­sie­niu do wcze­śniej uzy­ska­nych danych z kamery, aby zapew­nić jak naj­wyż­szy poziom kom­fortu i bez­pie­czeń­stwa użyt­kow­ni­kom samo­chodu
***
DS, fran­cu­ska marka powstała w Paryżu, została ofi­cjal­nie zało­żona w czerwcu 2014 r. Jej dekla­ro­waną ambi­cją jest odro­dze­nie tra­dy­cji pojaz­dów klasy pre­mium we fran­cu­skim prze­my­śle samo­cho­do­wym. Czer­piąc ze skarb­nicy fran­cu­skiej wie­dzy i doświad­cze­nia w tej dzie­dzi­nie, marka DS wysuwa na plan pierw­szy takie war­to­ści, jak inno­wa­cja i ele­gan­cja – wyróż­niki pierw­szego samo­chodu ozna­czo­nego lite­rami DS, wpro­wa­dzo­nego w roku 1955. 

Obecna gama modeli DS, zapro­jek­to­wa­nych dla odbior­ców pra­gną­cych wyra­zić poprzez samo­chód swoją indy­wi­du­al­ność, składa się z: DS 3, DS 3 Cabrio, DS 4, DS 4 Cross­back, DS 4S, DS 5, DS 5LS, DS 6 oraz DS 7 Cross­back. Gamę mode­lową DS wyróż­niają wyjąt­kowy poziom desi­gnu, wyra­fi­no­wa­nie się­ga­jące naj­drob­niej­szych szcze­gó­łów, zaawan­so­wane roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne oraz wize­ru­nek akcen­tu­jący dyna­mikę i opty­mizm. 
Model DS 7 Cross­back, czyli „SUV według DS” inau­gu­ruje dru­gie poko­le­nie modeli DS. W 2019 r. marka DS, czynna w seg­men­cie pojaz­dów hybry­do­wych i elek­trycz­nych o wyso­kich osią­gach, chce przed­sta­wić model DS 7 Cross­back wypo­sa­żony w hybry­dowy układ napę­dowy E-TENSE. 
W Euro­pie samo­chody DS sprze­da­wane są w punk­tach DS Store i DS Salon. Marka posiada rów­nież salon fla­gowy DS World Paris.