Wiadomości z rynku

Autor: JM
Zdjęcia: prod.
Auto Market Truck, 2018(3)
z dnia 2018-06-15

Starship – ciężarówka przyszłości?

Shell oraz AirFlow Truck Company prezentują ekologiczny i ekonomiczny pojazd

Korpus ciągnika siodłowego Starship to aerodynamiczna konstrukcja z włókna węglowego

Na dachu naczepy zamocowano układ paneli fotowoltaicznych o mocy 5.000 W, który pozwoli na ładowanie 48V akumulatora

Dział ole­jowy Shell oraz AirFlow Truck Com­pany, pod­czas festi­walu „Make the Future” zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Shell w Sono­mie (Kali­for­nia), zapre­zen­to­wali samo­chód cię­ża­rowy cha­rak­te­ry­zu­jący się wyjąt­kowo niskim zuży­ciem paliwa. Pojazd nowej gene­ra­cji o nazwie Star­ship został zapro­jek­to­wany i zbu­do­wany, by wyka­zać moż­li­wo­ści zmniej­sza­nia zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię w trans­por­cie towa­ro­wym. 
Współ­praca obu firm ma na celu zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej w skali glo­bal­nej. Pro­jekt Star­ship ma szansę zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać rynek trans­portu towa­ro­wego w zakre­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Zasto­so­wane w nim dostępne na rynku naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie mają na celu zmniej­szenie zuży­cia ener­gii potrzeb­nej do prze­wozu ładun­ków, a w rezul­ta­cie obni­że­nie emi­sji dwu­tlenku węgla. 
Robert Main­wa­ring, mene­dżer ds. inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii w Shell Lubri­cants: – Trans­port odpo­wiada za wię­cej niż jedną czwartą cał­ko­wi­tego zuży­cia ener­gii na świe­cie oraz jedną piątą glo­bal­nej emi­sji dwu­tlenku węgla zwią­za­nej z pro­duk­cją ener­gii. Aż 72% przy­pada na trans­port dro­gowy, reali­zo­wany w znacz­nej czę­ści przez samo­chody cię­ża­rowe. Jako lider w zakre­sie pro­duk­cji wyso­ko­wy­daj­nych środ­ków smar­nych, czu­jemy się odpo­wie­dzialni za poszu­ki­wa­nie nowa­tor­skich roz­wią­zań glo­bal­nego pro­blemu oszczęd­no­ści ener­gii. Dzięki bada­niom pro­wa­dzo­nym przez dział ole­jowy Shell z AirFlow Truck Com­pany oraz innymi dostaw­cami, wspól­nie two­rzymy roz­wią­za­nia, które mają realny wpływ na poprawę efek­tyw­no­ści pali­wo­wej i ochronę śro­do­wi­ska. 
Osią­gnię­cie znacz­nego zmniej­szenia zuży­cia paliwa przez potężne samo­chody cię­ża­rowe jest trud­nym pro­ce­sem m.in. ze względu na roz­miar oraz kon­struk­cję cią­gnika sio­dło­wego i naczepy. Pojazd Star­ship zapro­jek­to­wany i zbu­do­wany przez dział ole­jowy oraz AirFlow Truck Com­pany jest mode­lo­wym przy­kła­dem moż­li­wo­ści zmniej­sza­nia zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię w trans­por­cie towa­ro­wym przy pomocy powszech­nie dostęp­nych na rynku roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. 
Mniej­sze zuży­cie paliwa i więk­sza wydaj­ność sil­nika
Kor­pus cią­gnika sio­dło­wego Star­ship to wyko­nana na zamó­wie­nie aero­dy­na­miczna kon­struk­cja z włókna węglo­wego. Samo­chód jest napę­dzany 6-cylin­dro­wym sil­nikiem o mocy 400 KM i momen­cie obro­to­wym 2.508 Nm. Stan­dar­dowy sil­nik został tak dosto­so­wany do skrzyni bie­gów, aby mógł pra­co­wać przy bar­dzo niskich pręd­ko­ściach obro­to­wych – nawet do 800 obr/min. Shell zapew­nił wspar­cie tech­niczne w zakre­sie sil­nika, ele­men­tów układu napę­do­wego oraz doboru środ­ków smar­nych. Inży­nie­ro­wie zasto­so­wali w samo­cho­dzie Star­ship w pełni syn­te­tyczny olej sil­ni­kowy nowej gene­ra­cji o niskiej lep­ko­ści. Wyko­rzy­stane w jego pro­duk­cji syn­te­tyczne oleje bazowe i tech­no­lo­gicz­nie zaawan­so­wane dodatki mają za zada­nie chro­nić sil­nik przed zuży­ciem, powsta­wa­niem osa­dów i roz­kła­dem oleju. Niż­sza lep­kość to z kolei mniej­sze zuży­cie paliwa w porów­na­niu z tra­dy­cyj­nym ole­jem SAE 15W-40. Zasto­so­wany w cię­ża­rówce olej sil­ni­kowy ma taką samą lep­kość, jak Shell Rimula Ultra E+ i jest obec­nie testo­wany przez pro­du­cen­tów ory­gi­nal­nego wypo­sa­że­nia na całym świe­cie. 
Eko­no­miczny i eko­lo­giczny 
W przy­szło­ści pojazd zosta­nie dopo­sa­żony w napęd hybry­dowy. Pozwoli to na zwięk­sze­nie mocy w trak­cie poko­ny­wa­nia wznie­sień, gdy zuży­wana będzie więk­sza ilość paliwa. Kon­fi­gu­ra­cja osi dosto­so­wana do mniej­szej pręd­ko­ści obro­to­wej, wyko­rzy­stu­jąca zaawan­so­wane mecha­ni­zmy ste­ro­wa­nia sil­nikiem oraz zauto­ma­ty­zo­wana skrzy­nia bie­gów zapew­nią rów­nież lep­szą efek­tyw­ność oraz wysoką siłę pocią­gową. Nato­miast zamo­co­wany na dachu naczepy układ paneli foto­wol­ta­icz­nych o mocy 5.000 W, pozwoli na łado­wa­nie 48V aku­mu­la­tora i gro­ma­dze­nie w nim ener­gii wystar­cza­ją­cej do zasi­la­nia typo­wych ele­men­tów wypo­sa­że­nia, takich jak: świa­tła, wycie­raczki, sil­niki wen­ty­la­to­rów, wskaź­niki, kli­ma­ty­za­cja i ogrze­wa­nie, kuchenki mikro­fa­lowe oraz inne urzą­dze­nia elek­tryczne. 
Shell i AirFlow Truck Com­pany chcą zapre­zen­to­wać osiągi Star­ship na tra­sie „od wybrzeża do wybrzeża” w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, zaczy­na­ją­cej się w Kali­for­nii, a koń­czą­cej się na Flo­ry­dzie. Samo­chód cię­ża­rowy ma być mak­sy­mal­nie wypeł­niony z uwzględ­nie­niem dopusz­czal­nej masy cał­ko­wi­tej pojazdu wyno­szą­cej 36.287 kg. Jed­nym z głów­nych para­me­trów mie­rzo­nych w trak­cie jazdy będzie efek­tyw­ność prze­wozu ładunku, gdyż okre­śla on ilość ener­gii potrzeb­nej do prze­miesz­cze­nia ładunku z punktu A do punktu B. 
Wię­cej infor­ma­cji na temat pro­jektu Star­ship można śle­dzić na stro­nie www.shell.com/star­ship.