Wiadomości z rynku

Autor: JM
Zdjęcia: JM
Auto Market Truck, 2018(1)
z dnia 2018-06-15

Transport międzynarodowy bez delegowania

Postanowienia Komisji Transportu PE – dobre wieści

Przepisy o delegowaniu ujęte w nowelizacji dyrektywy o delegowaniu mają być stosowane jedynie do przewozów kabotażowych i drogowych wykonywanych w ramach transportu kombinowanego

Komi­sja Trans­portu i Tury­styki (TRAN) Par­la­mentu Euro­pej­skiego przy­jęła koń­cowe spra­woz­da­nia, eli­mi­nu­jąc, z pro­jektu nowe­li­za­cji dyrek­tywy o dele­go­wa­niu, pra­cow­ni­ków tran­zytu i trans­portu mię­dzy­na­ro­do­wego. 
4 czerwca 2018 r. Komi­sja zatwier­dziła zak­tu­ali­zo­wane prze­pisy doty­czące branży trans­por­to­wej. 
Dele­go­wa­nie tylko w kabo­tażu i trans­por­cie kom­bi­no­wa­nym
W Par­la­men­cie Euro­pej­skim pod­czas prac Komi­sji TRAN gło­so­wano nad poszcze­gól­nymi czę­ściami tak zwa­nego Pakietu Mobil­no­ści. Spra­woz­da­nie budzące naj­więk­sze emo­cje – doty­czące dele­go­wa­nia pra­cow­ni­ków, zostało przy­jęte więk­szo­ścią gło­sów. 27 euro­po­słów było za przy­ję­ciem popra­wek a 21 gło­su­ją­cych opowie­działo się prze­ciwko. 
Uwzględ­nia­jąc prze­gło­so­wane zmiany, nowy doku­ment okre­śla, że prze­pisy o dele­go­wa­niu ujęte w nowe­li­za­cji dyrek­tywy o dele­go­wa­niu (nad którą rów­no­le­gle trwają prace), mają być sto­so­wane jedy­nie do prze­wo­zów kabo­tażowych i prze­wo­zów dro­go­wych wyko­ny­wa­nych w ramach trans­portu kom­bi­no­wa­nego. Trans­port mię­dzy­na­ro­dowy oraz tran­zyt mają być wyłą­czone spod obo­wią­zy­wa­nia prze­pi­sów. 
– Jest to pierw­szy krok w dłu­giej i trud­nej walce i w końcu dobra wia­do­mość dla branży trans­por­to­wej. To sygnał, że może jesz­cze nie wszystko zostało stra­cone. W kwe­stii dele­go­wa­nia prze­gło­so­wany został kom­pro­mis naj­lep­szy z moż­li­wych. Zebra­nie poka­zało deter­mi­na­cję, szcze­gól­nie pol­skich euro­po­słów, w kwe­stii obrony trans­portu mię­dzy­na­ro­do­wego przed narzu­ce­niem biu­ro­kra­cji i norm, sprzecz­nych z zasadą swo­body prze­pływu towa­rów i usług. Przy­jęte roz­wią­za­nie daje w końcu jakąś nadzieję na akcep­to­walny przez wszyst­kie strony, osta­teczny kształt prze­pi­sów – sko­men­to­wał Kamil Wolań­ski eks­pert OCRK. 
Droga do przy­ję­cia tej wer­sji prze­pi­sów jest jesz­cze daleka. Dal­sze prace nad prze­pi­sami odby­wać się będą w ciągu naj­bliż­szych tygo­dni. Pro­ce­dura legi­sla­cyjna Unii Euro­pej­skiej opiera się bowiem na uzgod­nie­niu tek­stu aktu praw­nego przez trzy insty­tu­cje: Par­la­ment Euro­pej­ski, Radę Unii Euro­pej­skiej i Komi­sję Euro­pej­ską. Zaak­cep­to­wane przez Komi­sję Trans­portu tek­sty muszą zostać zatwier­dzone przez Par­la­ment Euro­pej­ski i wów­czas będą jego ofi­cjal­nym sta­no­wi­skiem, poprze­dza­ją­cym roz­mowy z Radą Euro­pej­ską. To będzie naj­trud­niej­szy etap nego­cja­cji. W Radzie bowiem, jak powszech­nie wia­domo, zasia­dają przed­sta­wi­ciele kra­jów „sta­rej Unii”, któ­rzy mają odmienne zda­nie, jeżeli cho­dzi o zakres sto­so­wa­nia dyrek­tywy o dele­go­wa­niu w sek­to­rze trans­portowym. 
Wyłą­cze­nie trans­portu mię­dzy­na­ro­do­wego i tran­zytu z prze­pi­sów doty­czą­cych wyna­gro­dzeń dla pra­cow­ni­ków dele­go­wa­nych to nie jedyne posta­no­wie­nie Komi­sji. Zapro­po­no­wała rów­nież sze­reg roz­wią­zań, które mają wpły­nąć na sytu­ację branży trans­por­to­wej w Unii Euro­pej­skiej. Przede wszyst­kim doty­czą one okre­śle­nia zasad prze­wozu kabo­ta­żo­wego oraz ogra­ni­cze­nia nie­po­żą­da­nych prak­tyk firm prze­wo­zo­wych. 
Kabo­taż ogra­ni­czony do 7 dni
Według pro­jektu prze­pi­sów zapro­po­no­wa­nego przez Komi­sję Trans­portu PE, ope­ra­cje kabo­ta­żowe w pań­stwie człon­kow­skim, do któ­rego doko­nano dostawy mię­dzy­na­ro­do­wej wraz z powro­tem do pań­stwa człon­kow­skiego prze­woź­nika, powinny zostać ogra­ni­czone cza­sowo do 7 dni. 
– W ciągu 7 dni dzia­ła­nia kabo­ta­żowe w jed­nym pań­stwie człon­kow­skim powinny być ogra­ni­czone do 48 godzin, aby zapo­biec prze­pro­wa­dza­niu ich w spo­sób sys­te­ma­tyczny, który znie­kształca rynki kra­jowe. Dodat­kowo kabo­taż nie byłby dozwo­lony w tym samym kraju przed upły­wem 72 godzin od powrotu cię­ża­rówki do pań­stwa człon­kow­skiego reje­stra­cji – powie­dział Łukasz Włoch, główny eks­pert OCRK ds. ana­liz i roz­li­czeń. 
Część pro­po­zy­cji wysu­nię­tych przez Komi­sję ma ogra­ni­czyć nie­uczciwe prak­tyki firm trans­portowych. Kary mia­łyby zostać nało­żone rów­nież na nadaw­ców, spe­dy­to­rów, wyko­naw­ców i podwyko­naw­ców, któ­rzy korzy­stają z prze­woź­ni­ków łamią­cych prze­pisy. W celu walki z przed­się­bior­stwami tzw. skrzyn­kami pocz­to­wymi (let­ter­box com­pa­nies), mają zostać wpro­wa­dzone kry­te­ria oceny dla firm, okre­ślające ich rze­czy­wi­stą obec­ność w pań­stwie człon­kow­skim, w któ­rym zostały zare­je­stro­wane. W szcze­gól­no­ści spraw­dzana będzie czę­sto­tli­wość zała­dunku i roz­ła­dunku w kraju reje­stra­cji oraz ilość miejsc par­kin­go­wych dla pojaz­dów fir­mo­wych. Komi­sja Trans­portu zapro­po­no­wała rów­nież okre­śle­nie mini­mal­nej liczby „uzgod­nio­nych kon­troli” firm, z zało­że­niem, że pań­stwa człon­kow­skie mia­łyby sku­pić się na przed­się­bior­stwach o wyso­kim wskaź­niku ryzyka. 
Odpo­czynki tygo­dniowe ina­czej
Waż­nym postu­la­tem Komi­sji jest także orga­ni­za­cja odpo­czyn­ków tygo­dnio­wych na tra­sie kie­row­ców. 
– Przed­się­biorcy będą musieli zapla­no­wać czas pracy w taki spo­sób, aby raz na trzy tygo­dnie ich kie­rowcy mogli wró­cić do domu lub do innej wybra­nej przez sie­bie loka­li­za­cji w celu odbioru tygo­dniowego regu­lar­nego odpo­czynku. Aby zapew­nić bar­dziej płynne ope­ra­cje trans­portowe, pro­jekty reguł mają zapew­niać więk­szą ela­stycz­ność w korzy­sta­niu z cotygo­dniowego odpo­czynku, o ile zosta­nie on skom­pen­so­wany rów­no­waż­nym cza­sem odpo­czynku w póź­niej­szym cza­sie oraz w szcze­gól­nych przy­pad­kach przy prze­kro­cze­niu jazdy dzien­nej – wyja­śnił Ire­ne­usz Czu­lak, eks­pert OCRK ds. ana­liz i roz­li­czeń. 
Doce­lowo prze­pisy w zakre­sie zasad kabo­tażu, czasu pro­wa­dze­nia pojazdu oraz pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści mia­łyby objąć rów­nież samo­chody dostaw­cze o masie prze­kra­cza­ją­cej 2,4 tony.