Wiadomości z rynku

Autor: JM
Zdjęcia: RED
Auto Market Truck, 2018(4)
z dnia 2018-06-15

Zmory kierowców zawodowych

10 najczęstszych problemów prawnych

Kierowcy zawodowi najczęściej zmagają się z problemem czasu pracy

Dyna­micz­nie zmie­nia­jące się i nie­zro­zu­miałe prze­pisy prawa trans­por­towego w Pol­sce i Euro­pie, to jedna z naj­więk­szych bolą­czek pracy kie­rowcy zawo­do­wego. Aż 42% firm trans­por­to­wych postrzega je jako zagro­że­nie dla roz­woju swo­jego biznesu. Według danych D. A. S. naj­częst­szą sferą, w któ­rej kie­rowcy potrze­bują wspar­cia praw­nego są pro­blemy zwią­zane z roz­li­cza­niem czasu pracy. 
Branża trans­por­towa musi w ostat­nich latach sta­wiać czoła wielu zmia­nom, także tym doty­czą­cym praw­nych ure­gu­lo­wań pracy kie­row­ców. Nic więc dziw­nego, że firmy z sek­tora wymie­niają zmie­nia­jące się usta­wo­daw­stwo jako jedno z naj­więk­szych zagro­żeń dla swo­jego biznesu, zaraz po nie­do­bo­rze kie­row­ców na rynku pracy. Te dwa pro­blemy się jed­nak łączą, twier­dzi eks­pertka D. A. S. Towa­rzy­stwa Ubez­pie­czeń Och­rony Praw­nej S. A. 
– To m.in. na kie­row­cach wyko­nu­ją­cych usługę prze­wozu spo­czywa obo­wią­zek sto­so­wa­nia się do prze­pi­sów prawa odno­szą­cych się do pra­wi­dło­wego wyko­ny­wa­nia trans­portu na tery­to­rium danego kraju. To dodat­kowe obcią­że­nie, przy i tak już mocno wyma­ga­ją­cej pracy kie­rowcy. To czyn­nik, który może poten­cjal­nie znie­chę­cać do wybra­nia tego zawodu – uważa Justyna Turow­ska, radca prawny w D. A. S. i dodaje, że firmy trans­por­towe powinny zwró­cić uwagę na ten aspekt kom­fortu pracy swo­ich pra­cow­ni­ków i roz­wa­żyć zapew­nie­nie im dostępu do opieki praw­nej. 
Ubez­pie­cze­nie na pro­blemy prawne
Jed­nym z popu­lar­nych roz­wią­zań dostęp­nych dla firm trans­por­to­wych w kwe­stii zapew­nie­nia praw­nego wspar­cia dla kie­row­ców są ubez­pie­cze­nia ochrony praw­nej. Ten rodzaj ubez­pie­cze­nia może zapew­nić kie­row­com dostęp do bez­płat­nych, tele­fo­nicz­nych porad praw­nych oraz wspar­cia praw­nego zarówno pod kątem doradz­twa jak i repre­zen­ta­cji w sądzie. Dodat­kowo, ubez­pie­cze­nie ochrony praw­nej dla firm trans­por­to­wych zapew­nia ochronę kie­row­com także za gra­nicą, zwy­kle w całej Euro­pie. 
– Moż­li­wość uzy­ska­nia infor­ma­cji praw­nej czy kon­sul­ta­cji z praw­ni­kiem w sytu­acji, gdy nie znamy norm obo­wią­zu­ją­cych w danym kraju, to wygoda dla kie­rowcy, jak i jego pra­co­dawcy. Koniecz­ność zaan­ga­żo­wa­nia się w spór z orga­nami kon­tro­l­nymi lub ryzyko roz­strzy­gnię­cia sprawy przez sąd obcego pań­stwa nega­tyw­nie wpływa na atrak­cyj­ność oraz popu­lar­ność pracy w cha­rak­te­rze zawo­do­wego kie­rowcy. W sytu­acji ogrom­nego nie­do­boru kie­row­ców, to zde­cy­do­wa­nie nie­po­trzebne ryzyko dla firm – pod­kre­śla eks­pertka D. A. S. 
Naj­czę­ściej kie­rowcy zma­gają się z…
Według danych zebra­nych na pod­sta­wie zgło­szeń od firm trans­por­to­wych obję­tych ubez­pie­cze­niem ochrony praw­nej D. A. S. w 2017 r., ubez­pie­czy­ciel wyróż­nił 10 naj­czę­ściej poja­wia­ją­cych się pro­ble­mów praw­nych, z któ­rymi bory­kają się kie­rowcy zawo­dowi. Naj­wię­cej spraw doty­czy naru­sze­nia czasu pracy przez kie­row­ców czy też pro­ble­mów poja­wia­ją­cych się pod­czas wyko­ny­wa­nego prze­wozu, takich jak błędne nali­cze­nie opłat za prze­jazd przez elek­tro­niczny sys­tem poboru opłat czy brak wyma­ga­nych doku­men­tów. Znaczna część zgło­szeń doty­czy także wykro­czeń dro­go­wych z uwagi na trud­no­ści w poru­sza­niu po dro­gach w obcym pań­stwie. Nie­rzadko kie­rowcy zgła­szają pro­blemy doty­czące naru­sze­nia przez pra­co­dawcę ich upraw­nień pra­cow­ni­czych. 
– Pro­blemy prawne kie­row­ców zawo­do­wych prze­waż­nie nie wyni­kają z ich złej woli. Czę­sto oka­zuje się, że wcale nie popeł­nili wykro­cze­nia i zostali nie­słusz­nie uka­rani man­da­tem, bądź nało­żona kara była w zawy­żo­nej wyso­ko­ści, bo po pro­stu nie znali swo­ich praw i nie mieli argu­men­tów, aby obro­nić się przez zarzu­tami. W wielu spra­wach udaje nam się roz­wią­zać pro­blem prawny kie­rowcy dzięki szyb­kiej pora­dzie. Zda­rzają się jed­nak bar­dziej skom­pi­lo­wane przy­padki, które wyma­gają zaan­ga­żo­wa­nia się w pro­ces sądowy. Ryzyko prawne w zawo­dzie pro­fe­sjo­nal­nego kie­rowcy jest duże, stąd warto się zabez­pie­czyć, aby w razie kło­po­tów móc liczyć na szybką i pro­fe­sjo­nalną pomoc – zazna­cza nie­miecki adwo­kat Roland Myca z Kan­ce­la­rii Anwalt­skan­zlei Roland Myca, spe­cja­li­zu­ją­cej się min. w obsłu­dze praw­nej firm trans­por­to­wych w zakre­sie nie­mieckiego oraz mię­dzy­na­ro­do­wego prawa. 
Firmy prze­wo­zowe, jak i indy­wi­du­alni kie­rowcy zawo­dowi, mogą na pol­skim rynku zna­leźć dedy­ko­wane pro­dukty ubez­pie­cze­niowe obej­mu­jące ochronę prawną w zakre­sie wyko­ny­wa­nia usług trans­portu kra­jo­wego i mię­dzy­na­ro­do­wego. Dodat­kowo, ubez­pie­cze­nie ochrony praw­nej zapew­nia ubez­pie­czo­nym dostęp do usług zagra­nicz­nych kan­ce­la­rii praw­nych spe­cja­li­zu­ją­cych się m.in. w pra­wie trans­por­to­wym, eli­mi­nu­jąc przy tym pro­blem bariery języ­ko­wej oraz koniecz­no­ści szu­ka­nia odpo­wied­niego dla sprawy pro­fe­sjo­nal­nego praw­nika. 
 
10 najczęstszych problemów prawnych kierowców zawodowych*

1.    Naru­sze­nie czasu pracy przez kie­rowcę
2.    Niew­ła­ściwa kali­bra­cja tacho­grafu
3.    Man­dat karny w związku z naru­sze­niem prze­pi­sów doty­czą­cych ruchu dro­go­wego
4.    Spo­wo­do­wa­nie wypadku dro­go­wego
5.    Błędne nali­cze­nie opłat za prze­jazd przez elek­tro­niczny sys­tem poboru opłat
6.    Spór z pra­co­dawcą doty­czący wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia oraz innych upraw­nień pra­cow­ni­czych
7.    Brak opłaty za wjazd do ogra­ni­czo­nej strefy ruchu
8.    Brak wyma­ga­nych doku­men­tów pod­czas wyko­ny­wa­nia trans­portu dro­go­wego
9.    Brak potwier­dze­nia klasy emi­sji spa­lin
10.  Brak odpo­wied­niego ozna­ko­wa­nia pojazdu wyko­nu­ją­cego trans­port ładun­ków ADR

* Dane D. A. S.