Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: INELO
Auto Market Truck, 2018(2)
z dnia 2018-06-29

Inteligentne tachografy wciąż niejasne

CORTE zgłasza uwagi do Pakietu mobilności

Mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­de­ra­cja The Con­fe­de­ra­tion of Orga­ni­sa­tions in Road Trans­port Enfor­ce­ment (CORTE) po raz kolejny obra­do­wała w Bruk­seli. Spo­tka­nie poświę­cono tzw. inte­li­gent­nym tacho­gra­fom, które od czerwca 2019 r. mają być mon­to­wane we wszyst­kich nowych pojaz­dach cię­ża­ro­wych oraz pro­po­zy­cjom doty­czą­cym Pakietu mobil­no­ści. 
CORTE to jedna z naj­bar­dziej zna­nych mię­dzy­na­ro­do­wych plat­form trans­portowych, która powstała w 2004 r. z ini­cja­tywy przed­sta­wi­cieli władz wyko­naw­czych z kilku kra­jów Unii Euro­pej­skiej. Głów­nym jej celem jest zrze­sze­nie ludzi i orga­ni­za­cji z Europy i spoza jej gra­nic, odpo­wie­dzial­nych za trans­port dro­gowy, bez­pie­czeń­stwo oraz ochronę ruchu dro­go­wego. Pod­czas nie­daw­nego spo­tka­nia CORTE zwró­cono szcze­gólną uwagę na prze­pisy zwią­zane z tzw. inte­li­gent­nymi tacho­gra­fami. Przed­sta­wi­ciele kon­fe­de­ra­cji pod­kre­ślają, że pro­du­cen­tom samo­cho­dów cię­ża­ro­wych potrzeba co naj­mniej sze­ściu mie­sięcy na wdro­że­nie nowych tech­no­lo­gii. Dla­tego też nie­zwy­kle ważne jest szyb­kie zakoń­cze­nie prac zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem nowego sys­temu zabez­pie­czeń, struk­turą danych oraz nowymi kar­tami do tacho­gra­fów. 
– Pro­du­cenci tacho­gra­fów oraz samo­cho­dów cię­ża­ro­wych mają coraz mniej czasu na przy­sto­so­wa­nie się do nowych prze­pi­sów. Jed­no­cze­śnie wciąż poja­wiają się kolejne pro­po­zy­cje zmian. Jed­nak ze względu na wysoką zło­żo­ność sys­temu wpro­wa­dze­nie jakich­kol­wiek mody­fi­ka­cji w znacz­nym stop­niu zagro­zi­łoby wdro­że­niu nowych tacho­gra­fów w wyzna­czo­nym ter­mi­nie. Opóź­nie­nie w któ­rym­kol­wiek z obsza­rów może skut­ko­wać prze­su­nię­ciem daty goto­wo­ści tacho­gra­fów do mon­tażu – mówi Piotr Żółty, główny eks­pert, repre­zen­tu­jący firmę INELO w orga­ni­za­cji CORTE. 
Tacho w dostaw­cza­kach
Pod­czas spo­tka­nia uczest­nicy oma­wiali rów­nież kolejne pro­po­zy­cje zmian zgła­sza­nych w ramach prac nad Pakie­tem mobil­no­ści odby­wa­ją­cych się w Par­la­men­cie Euro­pej­skim. Naj­wię­cej uwagi poświę­cono obo­wiąz­kowi mon­to­wa­nia tacho­gra­fów w busach i pojaz­dach powy­żej 2,4 tony oraz pro­po­no­wa­nym regu­la­cjom doty­czą­cym odpo­czynku kie­row­ców. 
– Jedną z waż­niej­szych zmian, które poja­wiły się w trak­cie nego­cja­cji, jest obo­wią­zek mon­tażu tacho­gra­fów w pojaz­dach poni­żej 3,5 tony, czyli w popu­lar­nych „busach”. Wymóg ten miałby doty­czyć jedy­nie pojaz­dów kur­su­ją­cych w trans­por­cie mię­dzy­na­ro­do­wym, któ­rych waga wynosi ponad 2,4 tony. Poja­wił się rów­nież pomysł wyłą­cze­nia z obo­wiązku mon­to­wa­nia tacho­gra­fów pojaz­dów powy­żej 44 ton, wyko­rzy­sty­wa­nych głów­nie przy budo­wie dróg i infra­struk­tury trans­portowej – dodaje Piotr Żółty. 
Nie­spój­no­ści doty­czące odpo­czynku
Uczest­nicy poru­szyli rów­nież pro­blem nie­spój­nych regu­la­cji doty­czą­cych odpo­czynku kie­row­ców. Człon­ko­wie CORTE zwró­cili uwagę na zapro­po­no­wane odmienne zasady dla kie­row­ców w przy­padku odpo­czyn­ków tygo­dnio­wych w trans­por­cie towa­rów i trans­por­cie osób. Obec­nie odpo­czy­nek tygo­dniowy musi być ode­brany w pro­por­cji co naj­mniej jeden odpo­czy­nek regu­larny i jeden skró­cony w ciągu dwóch tygo­dni. W Pakie­cie mobil­no­ści poja­wiła się pro­po­zy­cja, żeby odpo­czynki mogły być odbie­rane w modelu co naj­mniej dwa odpo­czynki regu­larne i dwa odpo­czynki skró­cone w ciągu czte­rech tygo­dni, co zwięk­szy­łoby ela­stycz­ność czasu pracy kie­row­ców. Jed­nakże w trak­cie nego­cja­cji w Par­la­men­cie Euro­pej­skim wnio­sko­wano, aby nowy spo­sób zasto­so­wać jed­nie do prze­wozu rze­czy, a obecny do roz­li­cza­nia czasu pracy przy prze­wo­zie osób. 
– Zwró­ci­li­śmy uwagę na fakt, że taki spo­sób roz­li­cza­nia pracy spo­wo­duje poważne pro­blemy z kon­trolą czasu pracy. Kie­rowca może prze­cież jeździć naprze­mien­nie, wożąc zarówno towary jak i ludzi. W takim przy­padku bar­dzo trudno będzie okre­ślić, według któ­rych zasad należy roz­li­czać jego czas pracy – tłu­ma­czy P. Żółty. 
W trak­cie spo­tka­nia CORTE omó­wiono więk­szość pro­po­zy­cji zare­je­stro­wa­nych w trak­cie nego­cja­cji. Istotny jest fakt, ze wiele z nich poja­wiło się z ini­cja­tywy euro­pej­skich sto­wa­rzy­szeń firm trans­portowych. 
Obec­nie odpo­czynki odbie­rane są w modelu 45 minut lub 15 minut plus 30 naj­póź­niej po 4,5 godzi­nach jazdy. Opto­wano, by prze­rwa mogła być podzie­lona na trzy czę­ści po 15 minut, przy czym nie byłaby brana pod uwagę prze­rwa w ciągu dwóch pierw­szych godzin jazdy. Zapro­po­no­wano rów­nież, aby można było prze­rwać odpo­czy­nek tygo­dniowy regu­larny prze­prawą pro­mową, jeżeli jej dłu­gość wynosi nieprze­rwanie co naj­mniej 24 godziny. To ważne dla kie­row­ców, któ­rzy wyko­nują bar­dzo długi rejsy i na pro­mie spę­dzają ponad dobę. Finalna wer­sja Pakietu mobil­no­ści jest przez cały czas nego­cjo­wana na spo­tka­niach Par­la­mentu, rów­no­le­gle prace nad nim trwają też na spo­tka­niach Rady. 
***
INELO to pol­ska spółka ist­nie­jąca na rynku od 2002 r., która pro­du­kuje inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia do zarzą­dza­nia flotą pojaz­dów w przed­się­bior­stwie trans­portowym. W ofer­cie firmy można zna­leźć opro­gra­mo­wa­nie do ana­lizy i roz­li­cza­nia czasu pracy kie­row­ców – 4Trans, a także urzą­dze­nie do pobie­ra­nia danych oraz zaawan­so­wany sys­tem sate­li­tar­nej loka­li­za­cji pojaz­dów – GBOX. 
Od dzie­wię­ciu lat marka INELO jest człon­kiem CORTE (The Con­fe­de­ra­tion of Orga­ni­sa­tions in Road Trans­port Enfor­ce­ment), dzięki czemu stała się aktyw­nym doradcą Komi­sji Euro­pej­skiej.