Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: JM, BP, DKV
Auto Market Truck, 2018(1)
z dnia 2018-06-29

Jedno OBU na całą Europę jeszcze nie dziś

EETS z opóźnieniem, powoli wchodzi w życie

System Tollbox (BP/Aral) umożliwia już automatyczne rozliczanie opłat za korzystanie z dróg płatnych m.in. we Francji

Jürgen Steinmeyer, DKV: – Aby dodawać kolejne kraje do funkcjonalności DKV Box – wraz z ich wchodzeniem do systemu EETS – nie będzie konieczna wymiana urządzenia

DKV Box Europe zostaną dostarczone klientom w drugiej połowie 2018 roku

System Tollbox firm BP/Aral powiązany z EETS instaluje się łatwo i szybko, po czym jest natychmiast gotowy do użycia. Można go łatwo przenosić między pojazdami

Mapka ilustruje rozwój oferty Tollbox (BP/Aral)

System EETS (Euro­pean Elec­tro­nic Toll Service – Euro­pej­ska Usługa Poboru Opłaty Elek­tro­nicz­nej) rusza z opóź­nie­niem. Jego zało­że­niem jest umoż­li­wie­nie prze­woź­ni­kom obsługi wszyst­kich opłat dro­go­wych w Euro­pie przy pomocy jed­nego, uni­wer­salnego urzą­dze­nia (tzw. OBU). 
BP/Aral już od wio­sny ofe­rują ope­ra­to­rom i wła­ści­cie­lom flot samo­cho­do­wych sys­tem Tol­l­box dzia­ła­jący w ramach EETS, z któ­rego można korzy­stać na tery­to­rium Europy. Klienci DKV mogą zama­wiać urzą­dze­nia DKV Box Europe, które doce­lowo umoż­li­wią roz­li­cza­nie wszyst­kich opłat dro­go­wych na Sta­rym Kon­ty­nen­cie. 
EETS, zgod­nie z Dyrek­tywą Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady Europy, miał być wdro­żony w kra­jach UE do końca 2017 r. Poślizg wynika m.in. z powodu opóź­nień we wpro­wa­dza­niu sto­sow­nych prze­pi­sów w poszcze­gól­nych kra­jach. Eksperci prze­ko­nują, że dzia­ła­jący na pol­skich dro­gach sys­tem via­TOLL jest oparty na inte­ro­pe­ra­cyj­nej tech­no­lo­gii, która jest zgodna z zało­że­niami UE. Wymóg jest taki, by urzą­dze­nia pokła­dowe dzia­łały zarówno w opar­ciu o tech­no­lo­gię sate­li­tarną, mikro­fa­lową, jak i GSM. 
Jak nam powie­dział Mariusz Der­dziak, kie­row­nik sprze­daży w DKV Euro Service Pol­ska, wła­dze pań­stwowe w co naj­mniej kilku kra­jach spóź­niają się z wdro­że­niem sto­siow­nych prze­pi­sów, które umoż­liwiłyby włą­cze­nie do sys­temu poboru opłat nie­za­leż­nych ope­ra­to­rów. Według naszego roz­mówcy można mówić o dwóch takich fir­mach, czyli wło­skiej Tele­pass (ten sys­tem pro­po­nuje np. BP) i kon­sor­cjum Tol­l4Eu­rope (DKV Euro Service, Daim­ler oraz T-Systems). Nie są na to gotowe jesz­cze takie kraje jak np. Niemcy, Pol­ska i Węgry. W Pol­sce wła­dze pań­stwowe mają kło­pot z auto­stradą A2, któ­rej płatne odcinki obsłu­guje Auto­strada Wiel­ko­pol­ska. Zastą­pie­nie opłat gotów­ko­wych odro­czo­nymi prze­le­wami jest pro­ble­mem trud­nym do prze­sko­cze­nia. 
Już pra­wie sie­dem kra­jów w sieci
Pro­du­cen­tem sys­temu Tol­l­box (BP/Aral) jest firma Tele­pass. Od momentu wpro­wa­dze­nia na rynek roz­wią­za­nie Tol­l­box BP/Aral, oparte na EETS, umoż­liwia auto­ma­tyczne roz­li­cza­nie opłat za korzy­stanie z dróg płat­nych w sze­regu kra­jów. 
Urzą­dze­nie obsłu­guje już nastę­pu­jące kraje i trasy: Austria, Bel­gia (wraz z tune­lem Lief­ken­shoek), Fran­cja, Hisz­pa­nia, Pol­ska (auto­strada A4 – odci­nek trasy Kato­wice-Kra­ków), Por­tu­ga­lia i Wło­chy. W latach 2018/2019 do tego mię­dzy­na­ro­do­wego sys­temu dołą­czą: most nad Sun­dem (Ore­sund), most Sto­re­ba­elt, Niemcy, Nor­we­gia, Pol­ska, Sło­we­nia i Węgry. W następ­nych latach do EETS dołą­czą także Cze­chy i Sło­wa­cja. Wraz z udo­stęp­nie­niem kolej­nych kra­jów nastę­po­wać będzie auto­ma­tyczna aktu­ali­za­cja sys­temu, z któ­rego korzy­stają klienci flo­towi. 
Użyt­kow­nik korzy­stający z Tol­l­boksu zyskuje jedno uni­wer­salne urzą­dze­nie pokła­dowe z naj­now­szą tech­no­lo­gią Tele­pass, auto­ma­tyczne roz­li­cza­nie opłat we wszyst­kich kra­jach obję­tych sie­cią EETS, brak kau­cji, opłat za per­so­na­li­za­cję i prze­syłkę oraz brak opłat sta­łych – płaci tylko wtedy, gdy korzy­sta z urzą­dze­nia. Obo­wią­zuje tylko jedna umowa na cały pakiet usług, kom­plet fak­tur w jed­nej prze­syłce. Insta­la­cja sys­temu jest pro­sta, typu „podłącz i uży­waj”. Ist­nieje moż­li­wość pro­stej wymiany urzą­dze­nia pomię­dzy pojaz­dami, a także podłą­cze­nia go na stałe. Zapew­niono bez­prze­wo­dowe aktu­ali­za­cje i auto­ma­tyczną akty­wa­cję kolej­nych kra­jów przy­stę­pu­ją­cych do EETS. 
– Wpro­wa­dze­nie uni­wer­salnego sys­temu opłat elek­tro­nicz­nych Tol­l­box jest korzystne dla posia­da­czy komer­cyj­nych flot samo­cho­do­wych, ponie­waż pozwala oszczę­dzać czas i koszty, tym samym zwięk­sza­jąc efek­tyw­ność funk­cjo­no­wa­nia floty – wyja­śnia Jeroen de Vries, kie­row­nik sprze­daży w BP/Aral odpo­wie­dzialny za karty pali­wowe w Euro­pie. 
System Tol­l­box firm BP/Aral powią­zany z EETS insta­luje się łatwo i szybko, po czym jest natych­miast gotowy do uży­cia. Można go łatwo prze­no­sić mię­dzy pojaz­dami. 
Nowe urzą­dze­nie BP/Aral Tol­l­box posiada dodat­kowe funk­cje, np. roz­wią­za­nia tele­ma­tyczne do loka­li­za­cji pojaz­dów oraz funk­cje słu­żące do zarzą­dza­nia flotą i spo­rzą­dza­nia spra­woz­dań. Dodat­kowe powią­za­nia urzą­dze­nia z innymi sys­temami umoż­li­wią efek­tywne wyko­rzy­sty­wa­nie i prze­twa­rza­nie danych pojaz­dów. 
Usługi dostępne są w modu­łach, od pod­sta­wo­wych do kom­pletnych pakie­tów. Posia­da­cze flot mogą wybrać pakiet usług naj­bar­dziej dopa­so­wany do swo­ich potrzeb. 
Nowy sys­tem do opłat udo­stęp­niany jest przez BP/Aral we współ­pracy ze spe­cja­li­stami od opłat dro­go­wych – Tra­fi­neo. Klienci posia­da­jący karty pali­wowe BP/Aral już teraz korzy­stają z sze­ro­kiego pakietu usług zwią­za­nych z Tra­fi­neo, np. bez­pieczne par­kingi, myj­nie dla pojaz­dów cię­ża­ro­wych oraz wyjąt­kowe połą­cze­nia pro­mowe ofe­ro­wane we współ­pracy z PIQUE Ferry Agency GmbH. 
Ruszyła reje­stra­cja boxów EETS poprzez DKV 
DKV chce dokład­nie dopra­co­wać sys­tem. Zamó­wie­nia na DKV Box Europe są reali­zo­wane online, a boxy zostaną dostar­czone klien­tom w dru­giej poło­wie 2018 roku. W pierw­szej kolej­no­ści, praw­do­po­dob­nie od czwar­tego kwar­tału 2018 r., urzą­dze­nie DKV Box Europe umoż­liwi roz­li­cze­nia w Bel­gii. W 2019 r. sys­temem EETS objęte zostaną kraje, w któ­rych pobór myta oparty jest na tech­no­lo­gii DSRC (Austria, Fran­cja, Hisz­pa­nia, Por­tu­ga­lia) – ich włą­cze­nie pla­no­wane jest na wio­snę 2019 roku. Krótko po tym aktu­ali­za­cja obej­mie rów­nież Wło­chy. Następ­nie urzą­dze­nie DKV Box Europe ma umoż­liwiać roz­li­cza­nie prze­jaz­dów mostami Öre­sund oraz Sto­re­bælt w Skan­dy­na­wii. 
– Pra­cu­jemy nad tym, aby opłaty w ramach wymie­nio­nych kra­jów można było roz­li­czać wcze­śniej – mówi Jür­gen Ste­in­meyer, dyrek­tor ds. opłat dro­go­wych DKV Euro Service. – Jed­nak naj­waż­niej­sza jest dla nas nie­za­wod­ność świad­cze­nia usług. Z tego powodu poda­jemy wyłącz­nie pro­gno­zo­wane ter­miny. Aktu­al­nie w kra­jach takich jak Pol­ska, Sło­we­nia czy Węgry na­dal przy­go­to­wy­wane są roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie sys­temu EETS, w związku z czym pań­stwa te nie mogą jesz­cze zostać objęte jed­no­li­tym boxem. Na tych ryn­kach wkrótce podej­miemy roz­mowy doty­czące cer­ty­fi­ka­cji. 
Za komer­cja­li­za­cję roz­wią­za­nia odpo­wiada kon­sor­cjum Tol­l4Eu­rope. Jego twórcy pro­wa­dzą obec­nie zaawan­so­wane prace nad tech­niczną i narzę­dziową stroną EETS, czyli uru­cho­mie­niem jed­nego urzą­dze­nia pokła­dowego do nali­cza­nia wszyst­kich typów myta. 
DKV Box Europe to kom­pa­ty­bilne z sys­temem EETS urzą­dze­nie pokła­dowe pro­duk­cji Sie­mens. Dzięki wypo­sa­że­niu w hybry­dową tech­no­lo­gię komu­ni­ka­cji bez­prze­wo­do­wej umoż­liwia ono ewi­den­cjo­no­wa­nie oraz roz­li­cza­nie opłat dro­go­wych, zarówno w sys­temach DSRC, jak rów­nież GNSS. Latem bie­żą­cego roku pierwsi klienci będą testo­wać nowy box na wybra­nych tra­sach Europy. Po tym eta­pie urzą­dze­nia będą dys­try­bu­owane do pozo­sta­łych klien­tów. Plat­forma do zamó­wień już wkrótce dostępna będzie w języku pol­skim (obec­nie działa w wer­sji angiel­skiej i nie­miec­kiej). 
– Pod koniec 2018 roku będzie można roz­po­cząć wymianę uży­wa­nych dziś urzą­dzeń pokła­do­wych na jeden DKV Box Europe – mówi Jür­gen Ste­in­meyer. – Aby doda­wać kolejne kraje do funk­cjo­nal­no­ści DKV Box – wraz z ich wcho­dze­niem do sys­temu EETS – nie będzie konieczna wymiana urzą­dze­nia. 
Boxy, z któ­rych dziś korzy­stają prze­woź­nicy podró­żu­jący przez poszcze­gólne kraje, na­dal będą dzia­łać. Decy­zja o tym, kiedy prze­łą­czać się na jedno urzą­dze­nie DKV Box Europe, leżeć będzie w gestii klien­tów. Wraz wcho­dze­niem do sys­temu EETS kolej­nych kra­jów, klienci DKV będą mogli zgła­szać chęć roz­li­cza­nia w nich opłat dro­go­wych poprzez DKV Box Europe online, na por­talu DKV. Następ­nie wystar­czy zak­tu­ali­zo­wać urzą­dze­nie – nie­za­leż­nie od tego, w któ­rym kraju będzie się w danym momen­cie znaj­do­wać pojazd. 
Dla firm prze­wo­zo­wych part­ne­rem roz­li­cze­nio­wym ujed­no­li­co­nej usługi będzie m.in. DKV Euro Service. Klienci DKV, obok wymiany wielu urzą­dzeń pokła­do­wych na jedno, będą mieli dostęp do licz­nych usług w zakre­sie moni­to­ro­wa­nia i pla­no­wa­nia opłat dro­go­wych. Dodat­kowo będą mogli korzy­stać z raba­tów na olej napę­dowy w ramach sieci 60 tysięcy punk­tów akcep­ta­cji w 42 kra­jach Europy, pod­glądu bie­żą­cych cen paliwa na sta­cjach, usługi natych­mia­sto­wego zwrotu zagra­nicz­nego VAT, ser­wi­so­wa­nia i myjni pojaz­dów, a także sys­temu do zarzą­dza­nia kosz­tami trans­portu e-Repor­ting DKV. 
– EETS to same korzy­ści dla użyt­kow­ni­ków. Przede wszyst­kim każdy kie­rowca będzie mógł swo­bod­nie podró­żo­wać przez całą Europę tylko z jed­nym urzą­dze­niem w poje­ździe, który auto­ma­tycz­nie prze­li­czy wszyst­kie opłaty. To przy­nie­sie nie tylko oszczęd­ność czasu, ale też upro­ści for­mal­no­ści i fak­turowanie – nie będzie już trzeba zbie­rać para­go­nów ze wszyst­kich mija­nych punk­tów. Opłaty będą nali­czane bez koniecz­no­ści zatrzy­ma­nia pojaz­dów w bram­kach płat­nych dróg, co sku­tecz­nie roz­ła­duje korki – mówi Michał Bała­kier, dyrek­tor zarzą­dza­jący DKV Euro Service Pol­ska. 
Celem jest uprosz­cze­nie i ujed­no­li­ce­nie poboru opłat za prze­jazdy nie tylko płat­nymi odcin­kami dróg, ale też wybra­nymi tune­lami i mostami w całej Euro­pie. Jeden sys­tem opłat będzie obo­wią­zy­wał na wszyst­kich naj­waż­niej­szych szla­kach komu­ni­ka­cyj­nych – rów­nież tych w Pol­sce. Nowe urzą­dze­nie pokła­dowe nali­czać będzie opłaty dro­gowe we wszyst­kich kra­jach tran­zy­to­wych. Następ­nie będzie można roz­li­czyć je w jed­nej walu­cie.