Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: producent
Auto Market Truck, 2018(2)
z dnia 2018-07-06

Przewożąc żywność i leki

Regulacje transportowe dla FMCG

Oferta naczep do transportu chłodniczego jest bogata – na zdjęciu wnętrze naczepy chłodniczej Krone

Firmy, które podej­mują się trans­portu żyw­no­ści oraz lekarstw muszą liczyć się ze speł­nie­niem dodat­ko­wych wymo­gów usta­lo­nych przez usta­wo­daw­ców. Zna­jo­mość umowy ATP i Dobrych Prak­tyk Dystry­bu­cyj­nych jest szcze­gól­nie istotną kwe­stią dla prze­woź­ników pra­cu­ją­cych na zle­ce­nie sek­tora FMCG. 
Warunki trans­portu szybko psu­ją­cej się żyw­no­ści
Doku­men­tem, który obo­wią­zuje prze­woź­ników towa­rów o takiej spe­cy­fice jest mię­dzy­na­ro­dowa umowa ATP. ATP kon­cen­truje się na tym, jakie warunki powinny zostać zacho­wane w związku z trans­portem arty­ku­łów spo­żyw­czych. Przede wszyst­kim cho­dzi tutaj o regu­la­cje doty­czące tem­pe­ra­tury w odnie­sie­niu do klasy pojazdu (izo­terma, lodow­nia, chłod­nia, pojazd ogrze­wany) oraz kata­logu okre­ślo­nych pro­duk­tów szybko psu­ją­cych się. 
Pojazd prze­wo­żący taki ładu­nek powi­nien posia­dać tablicz­kę­/na­klejkę na nadwo­ziu. Takie ozna­cze­nie powinno wid­nieć poje­ździe do czasu, aż prze­sta­nie speł­niać wymogi umowy ATP. 
Osoba nad­zo­ru­jąca warunki trans­portu powinna zadbać o speł­nie­nie odpo­wied­nich wymo­gów sani­tar­nych przed każ­dym prze­wo­zem pro­duk­tów spo­żyw­czych poprzez umy­cie i zde­zyn­fe­ko­wa­nie skrzyni ładun­ko­wej środ­kami prze­zna­czo­nymi do kon­taktu z żyw­no­ścią. Osoba ta każ­do­ra­zowo, przed prze­wo­zem arty­ku­łów, odno­to­wuje wyko­na­nie tych czyn­no­ści w doku­men­ta­cji kon­troli sani­tar­nej środka trans­portu i prze­cho­wuje doku­men­ta­cję na wypa­dek kon­troli. Pra­cow­nicy, któ­rzy mają stycz­ność z żyw­no­ścią, muszą rów­nież bez­względ­nie posia­dać orze­cze­nie lekar­skie dla celów sani­tarno-epi­de­mio­lo­gicz­nych. Kolejną istotną kwe­stią jest zadba­nie o odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę prze­wo­żo­nych arty­ku­łów, aby zacho­wać ich jakość. 
Prze­woź­nik powi­nien być przy­go­to­wany na przed­sta­wie­nie odbiorcy ładunku wydru­ków z reje­stra­tora tem­pe­ra­tury z okresu reali­za­cji usługi trans­portu. Przy­rząd pomiaru powi­nien speł­niać 1 lub 2 klasę dokład­no­ści, w któ­rych w kla­sie 1 błąd gra­niczny dopusz­czalny wynosi ±1°C, a roz­dziel­czość 0,5°C, nato­miast w kla­sie 2 błąd gra­niczny dopusz­czalny wynosi ±2°C, a roz­dziel­czość 1°C. Urzą­dze­nia powinny reje­stro­wać tem­pe­ra­turę w zakre­sie co naj­mniej od –25°C do +15°C – radzi Emil Nagrodzki, eks­pert VIAON. 
Dane powinny być prze­cho­wy­wane co naj­mniej przez rok, a reje­stra­tor powi­nien zapi­sy­wać rów­nież iden­ty­fi­ka­cję pojazdu, datę i godzinę. Tem­pe­ra­tura musi być reje­stro­wana w odstę­pach cza­so­wych wyno­szą­cych mak­sy­mal­nie 5 minut w trans­por­cie do 24 h, 15 minut w trans­por­cie do 7 dni oraz 60 minut w trans­por­cie, któ­rego czas prze­kra­cza 7 dni. 
W przy­padku trans­portu arty­ku­łów szybko psu­ją­cych się (wg listy z załącz­nika do Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Trans­portu z dnia 31 lipca 2007 r.), jeśli sta­no­wią prze­wa­ża­jącą część ładunku, dopusz­cza się ruch w trak­cie okre­so­wych ogra­ni­czeń dla pojaz­dów powy­żej 3,5 tony w Pol­sce. W przy­padku prze­wo­zów mię­dzy­na­ro­do­wych, kie­rowcy powinni zapo­znać się z regu­la­cjami doty­czą­cymi kraju, po któ­rym się poru­szają. 
W prze­wo­zie arty­ku­łów spo­żyw­czych pojaz­dem z nadwo­ziem zabu­do­wa­nym ścia­nami ter­mo­izo­lu­ją­cymi istotne jest rów­nież zacho­wa­nie wyma­ga­nych war­to­ści nor­ma­tyw­no­ści pojazdu. Obo­wią­zek ten nie doty­czy wyłącz­nie kie­rowcy, ale rów­nież pozo­sta­łych uczest­ni­ków reali­zo­wa­nego zle­ce­nia. Wymu­sza koniecz­ność wcze­śniej­szego wła­ści­wego pla­no­wa­nia zadań trans­por­to­wych z uwzględ­nie­niem roz­miesz­cze­nia ładunku na skrzyni ładun­ko­wej. 
Nie­za­sto­so­wa­nie się do obo­wią­zu­ją­cych norm zagro­żone jest ponie­sie­niem odpo­wie­dzial­no­ści admi­ni­stra­cyj­nej w wyso­ko­ści od 500 do 15.000 zł, w zależ­no­ści od kate­go­rii wyma­ga­nego zezwo­le­nia dla reali­zo­wa­nego prze­wozu w chwili kon­troli dro­go­wej. Co ważne, w przy­padku stwier­dze­nia prze­kro­cze­nia war­to­ści dopusz­czalnej masy cał­ko­wi­tej, organy kon­tro­lne rów­no­le­gle obar­czają odpo­wie­dzial­no­ścią zarówno zała­dowcę, jak i prze­woź­nika dro­go­wego reali­zu­ją­cego trans­port, nakła­da­jąc na obu kary o takiej samej war­to­ści – pod­kre­śla Emil Nagrodzki. 
Jakie regu­la­cje doty­czą firm trans­portujących leki?
Trans­port wyro­bów far­ma­ceu­tycz­nych został ure­gu­lo­wany poprzez prawo far­ma­ceu­tyczne i Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dn. 13.03.2015 r. w spra­wie wyma­gań Dobrej Prak­tyki Dystry­bu­cyj­nej (zno­we­li­zo­wane 17.06.2016 r.). Wytyczne doty­czą przede wszyst­kim tem­pe­ra­tury, w któ­rej powi­nien być prze­wo­żony towar medyczny – dla­tego też Dobra Prak­tyka Dystry­bu­cyjna reko­men­duje wyko­rzy­sta­nie pojaz­dów chłod­ni­czych. Takie pojazdy prze­cho­dzą rów­nież spe­cjalną pro­ce­durę cer­ty­fi­ka­cji, w celu otrzy­ma­nia cer­ty­fi­katu EU GDP, z okre­sem waż­no­ści na 3 lata. Taki pro­ces jest moż­liwy w ośrod­kach posia­da­ją­cych akre­dy­ta­cję Pol­skiego Cen­trum Akre­dy­ta­cji. 
Usta­wo­dawca w roz­po­rzą­dze­niu w spra­wie wyma­gań Dobrej Prak­tyki Dystry­bu­cyj­nej w przy­padku obrotu hur­to­wego wpro­wa­dził obostrze­nia doty­czące warun­ków trans­portu leków. Pojazdy prze­zna­czone do prze­wozu far­ma­ceu­ty­ków, powinny neu­tra­li­zo­wać ryzyko wystą­pie­nia zagro­żeń zwią­za­nych z bra­kiem odpo­wied­niej tem­pe­ra­tury. Dla­tego w pojaz­dach o regu­lo­wa­nej tem­pe­ra­tu­rze prze­pro­wa­dza się mapo­wa­nie tem­pe­ra­tury. Pro­ce­dura mapo­wa­nia pozwala na pozna­nie real­nego roz­kładu tem­pe­ra­tur w pro­cesie trans­portu – wyja­śnia Jaro­sław Łabisz, eks­pert VIAON. 
Dodat­kowo, waż­nym aspek­tem prze­wozu far­ma­ceu­ty­ków jest spo­sób ich prze­cho­wy­wa­nia. Zwy­kle prze­cho­wuje się je w kon­te­ne­rach, a w wypadku prze­ła­dunku towa­rów wyko­rzy­stuje się spe­cjalne komory, wystę­pu­jące w hur­tow­niach far­ma­ceu­tycz­nych. Doku­men­ta­cja trans­portowa powinna zawie­rać tem­pe­ra­turę zmie­rzoną przez odpo­wied­nio ska­li­bro­wane przy­rządy oraz ewen­tu­alny czas pobytu pro­duk­tów w komo­rze pod­czas prze­ła­dunku.