Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: producent
Auto Market Truck, 2018(3)
z dnia 2018-08-03

Futurystyczna ciężarówka 2,5-krotnie efektywniejsza

Starship na transkontynentalnej autostradzie

Ulepszoną aerodynamikę uzyskano m.in. dzięki indywidualnie zaprojektowanej kabinie z włókna węglowego i pełnym spojlerom bocznym wzdłuż naczepy

Pojazd napędzany jest silnikiem Cummins X-15 Efficiency, smarowanym olejem Shell o niskiej lepkości; wyposażono go w opony o niskich oporach toczenia

Dział ole­jowy Shell oraz AirFlow Truck Com­pany ogło­siły wyniki jazdy testo­wej eko­no­micz­nej i eko­lo­gicz­nej cię­ża­rówki Star­ship, która odbyła się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych na tra­sie o dłu­go­ści ponad 3.700 kilo­me­trów. 
Efek­tyw­ność prze­wozu jed­nostki ładunku wynio­sła litr na 68,9 tono­ki­lo­me­trów (galon na 178,4 tono­mili) – co jest wyni­kiem aż 2,5-krot­nie lep­szym w sto­sunku do śred­niej w Ame­ryce Pół­noc­nej, która wynosi litr na 27,8 tono­ki­lo­me­trów (galon na 72 tono­mile). Efek­tyw­ność prze­wozu jed­nostki ładunku jest uwa­żana za naj­bar­dziej mia­ro­dajny wskaź­nik do oceny ilo­ści ener­gii potrzeb­nej do prze­miesz­cze­nia ładunku z punktu A do punktu B, ponie­waż łączy on masę prze­miesz­cza­nego ładunku z ilo­ścią zuży­tego paliwa. Efek­tyw­ność prze­wozu jed­nostki ładunku obli­cza się, dzie­ląc prze­bytą odle­głość przez ilość zuży­tego paliwa i mno­żąc wynik przez masę ładunku. 
Mniej­sze spa­la­nie
Cał­ko­wite śred­nie zuży­cie paliwa przez Star­ship wynio­sło litr na 3,8 km (ok. 26 l/100 km), co jest wyni­kiem znacz­nie lep­szym niż śred­nia dla Sta­nów Zjed­no­czo­nych – wynosi on litr na 2,7 km. Cał­ko­wita masa samo­chodu cię­ża­ro­wego Star­ship i ładunku wyno­siła około 33.112 kg (łączna masa samo­chodu cię­ża­ro­wego i ładunku jest o 18% więk­sza niż śred­nia masa cał­ko­wita pojazdu, wyno­sząca 25.855 kg dla pojazdu cię­ża­ro­wego klasy 8 do jazdy po dro­gach, zgod­nie z ame­ry­kań­ską kla­sy­fi­ka­cją – zasada EPA NHTSA GHG), a masa ładunku 18.098 kg (jest to masa o 60% więk­sza niż śred­nia masa ładunku w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, która wynosi 10.206 kg; źró­dło: dane i raporty North Ame­ri­can Coun­cil For Fre­ight Effi­ciency). Ładu­nek zawie­rał eko­lo­giczny mate­riał, który zosta­nie wyko­rzy­stany przy budo­wie sztucz­nej rafy kora­lo­wej u wybrzeży Flo­rydy. 
– Pojazd Star­ship ma szansę zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać rynek trans­portu towa­ro­wego w zakre­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej – stwier­dził Robert Main­wa­ring, mene­dżer ds. inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii w Shell Lubri­cants. –Za­sto­so­wa­li­śmy w nim dostępne na rynku naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie, inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia pro­jektowe oraz oleje sil­ni­kowe niskiej lep­ko­ści, aby dowieść, że sek­tor trans­por­towy może zmniej­szyć zuży­cie paliwa potrzeb­nego do prze­wozu cięż­kich ładun­ków, a w rezul­ta­cie obni­żyć poziom emi­sji dwu­tlenku węgla. Choć naj­ła­twiej byłoby powie­dzieć, że pro­jekt Star­ship odniósł wielki suk­ces, to wiemy, że możemy zro­bić jesz­cze wię­cej. Dla­tego dalej będziemy pra­co­wać nad zwięk­sze­niem efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej w trans­por­cie oraz pro­wa­dzić otwarty dia­log w zakre­sie nowych moż­li­wo­ści dla tego sek­tora. 
– Dział ole­jowy Shell nie wybrał naj­ła­twiejszej drogi, aby osią­gnąć naj­lep­sze efekty pod­czas pierw­szej jazdy Star­ship – dodał Mike Roeth, dyrek­tor wyko­naw­czy North Ame­ri­can Coun­cil for Fre­ight Effi­ciency. – Pojazd miał nie tylko poko­nać dłuż­szy dystans, ale także prze­wieźć znacz­nie cięż­szy ładu­nek, niż wska­zują śred­nie w Sta­nach Zjed­no­czo­nych dla samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Do tego doszło zasto­so­wa­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, któ­rych część nie była wcze­śniej testo­wana w róż­nych warun­kach dro­go­wych i pogo­do­wych. Mie­li­śmy nie­zwy­kłą oka­zję zoba­czyć, jak idea prze­ra­dza się w realne roz­wią­za­nie, a także uczest­ni­czyć w jeździe prób­nej by pomóc zwe­ry­fi­ko­wać uzy­skane wyniki. 
Nie tylko kon­struk­cja i wypo­sa­że­nie
Impo­nu­jący wynik w zakre­sie efek­tyw­no­ści prze­wozu jed­nostki ładunku uzy­skany został dzięki połą­cze­niu tech­no­lo­gii pro­duk­cji środ­ków smar­nych Shell, z ulep­szoną aero­dy­na­miką (uzy­skaną m.in. dzięki indy­wi­du­al­nie zapro­jek­to­wa­nej kabi­nie z włókna węglo­wego i peł­nym spoj­le­rom bocz­nym wzdłuż naczepy), z sil­ni­kiem Cum­mins X-15 Effi­ciency i opo­nami o niskich opo­rach tocze­nia oraz stra­te­gii inte­li­gent­nej jazdy. W poje­ździe wyko­rzy­stano w pełni syn­te­tyczny olej Shell o niskiej lep­ko­ści do wyso­ko­wy­daj­nych sil­ni­ków, zapew­nia­jący ochronę przed zuży­ciem i powsta­wa­niem osa­dów. Zasto­so­wany śro­dek smarny cha­rak­te­ry­zuje się taką samą lep­ko­ścią, jak Shell Rimula Ultra E+ i jest obec­nie testo­wany przez pro­du­cen­tów OEM na całym świe­cie. 
Eksperci osza­co­wali, że jeśli wszyst­kie z dwóch milio­nów samo­cho­dów cię­ża­ro­wych jeż­dżą­cych po dro­gach w Sta­nach Zjed­no­czo­nych osią­gnę­łyby ogólne zuży­cie paliwa i efek­tyw­ność prze­wozu jed­nostki ładunku na pozio­mie uzy­ska­nym przez Star­ship, roczna emi­sja CO2 zmniej­szy­łaby się o 229 mln ton. Pomiary te zostały zwe­ry­fi­ko­wane przez North Ame­ri­can Coun­cil for Fre­ight Effi­ciency (Pół­noc­no­ame­ry­kań­ską Radę Efek­tyw­no­ści Trans­portu Towa­ro­wego), z wyko­rzy­sta­niem pokła­do­wego sys­temu tele­ma­tycz­nego. 
Histo­ryczny prze­jazd 
Test Star­ship to pierw­szy w histo­rii Sta­nów Zjed­no­czo­nych przy­pa­dek, kiedy pro­to­typ pojazdu cię­ża­ro­wego klasy 8 (zgod­nie z kla­sy­fi­ka­cją Fede­ral­nej Admi­ni­stra­cji Auto­strad Depar­ta­mentu Trans­portu Sta­nów Zjed­no­czo­nych, samo­chód cię­ża­rowy klasy 8 jest cięż­kim pojaz­dem cię­ża­ro­wym; ta sto­so­wana w USA kla­sy­fi­ka­cja oparta jest na kry­te­rium masy cał­ko­wi­tej pojazdu i obej­muje klasy od 1 do 8) prze­je­chał trasę, od wybrzeża do wybrzeża”, poko­nu­jąc ponad 3.700 kilo­me­trów (2.300 mil) oraz reali­zu­jąc jed­no­cze­śnie prze­wóz ładunku w rze­czy­wi­stych warun­kach dro­go­wych. Podróż roz­po­częła się w San Diego w Kali­for­nii i zakoń­czyła się w Jack­so­nville na Flo­ry­dzie. Trasa ta znana jest pod nazwą Chri­sto­pher Colum­bus Trans­con­ti­nen­tal High­way (Trans­kon­ty­nen­talna Auto­strada im. Krzysz­tofa Kolumba) i jest czwartą co do dłu­go­ści auto­stradą mię­dzy­sta­nową w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Podróż trwała od 18 do 24 maja 2018 r. Pojazd zatrzy­my­wał się po dro­dze, aby zespół mógł poroz­ma­wiać z lokal­nymi ame­ry­kań­skimi kie­row­cami samo­cho­dów cię­ża­ro­wych i innymi oso­bami na temat moż­li­wo­ści obni­ża­nia kosz­tów trans­portu, reduk­cji emi­sji spa­lin oraz zwięk­szania efek­tyw­no­ści pali­wo­wej. 
Pro­jekt Star­ship jest kolej­nym kro­kiem w dro­dze do zaspo­ko­je­nia ogól­no­świa­to­wej potrzeby oszczę­dza­nia ener­gii. Wię­cej infor­ma­cji na temat pro­jektu Star­ship można śle­dzić na stro­nie: www.shell.com/star­ship.