Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: JM
Auto Market Truck, 2018(2)
z dnia 2018-08-10

Kłopoty z transportem FMCG

Nie każdy przewoźnik sprosta wymaganiom

Latem kwestie transportu produktów spożywczych i szybko psujących się nabierają jeszcze większej wagi, m.in. ze względu na upały oraz tłok na drogach

Za część strat żyw­no­ści odpo­wie­dzialna jest branża trans­portowa, m.in. w związku z uszko­dze­niem towa­rów oraz z bra­kiem utrzy­ma­nia odpo­wied­nich warun­ków kli­ma­tycz­nych. Z roku na rok rośnie liczba prze­pi­sów mają­cych popra­wić tę sytu­ację. 
Pro­blem odpo­wied­niego trans­portu w branży spo­żyw­czej i towa­rów szybko psu­ją­cych się zyskuje na zna­cze­niu ponie­waż, jak wynika z raportu Euro­pean Retail in 2018, opu­bli­ko­wa­nego przez GFK, sprze­daż deta­liczna w skle­pach sta­cjo­nar­nych w 28 kra­jach Unii Euro­pej­skiej ma w tym roku wzro­snąć o ponad 2%. Pol­ska pla­suje się w czo­łówce tego zesta­wie­nia z rocz­nym przy­ro­stem o 5,6%. 
Trans­port staje się jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów walki ze stra­tami żyw­no­ści w kra­jach Unii Euro­pej­skiej. Latem kwe­stie trans­portu pro­duk­tów spo­żyw­czych i szybko psu­ją­cych się nabie­rają jesz­cze więk­szej wagi, ze względu na upały, tłok na dro­gach i przej­ściach gra­nicz­nych oraz rosnące wyma­ga­nia służb kon­tro­l­nych i naci­ski ze strony unij­nych decy­den­tów. 
Kary coraz bar­dziej surowe
Kary za uchy­bie­nia w trans­por­cie FMCG (Fast Moving Con­su­mer Goods – pro­dukty szybko rotu­jące w punk­tach sprze­daży, m.in. arty­kuły spo­żyw­cze, także te prze­zna­czone dla zwie­rząt, papie­rosy, piwo, kosme­tyki, środki czy­sto­ści i higieny oso­bi­stej, pro­dukty che­mii gospo­dar­czej) mają być coraz bar­dziej dotkliwe. Obec­nie w przy­padku reali­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wego prze­wozu dro­go­wego arty­ku­łów spo­żyw­czych z uchy­bie­niem wyma­gań dla środka trans­portu nakła­dana jest naj­czę­ściej kara admi­ni­stra­cyjna w wyso­ko­ści 8.000 zł. W pro­ce­sie legi­sla­cyj­nym są jed­nak pro­jekty zapi­sów znacz­nie zaostrza­jące ten rodzaj kar. W przy­padku prze­kro­czeń nor­ma­tyw­no­ści już dziś nie jest rzad­ko­ścią obcią­że­nie prze­woź­nika dro­go­wego karą w wyso­ko­ści 15.000 zł, nato­miast za naru­sze­nia z zakresu umowy ADR w kon­se­kwen­cji naszej kra­jo­wej ustawy o prze­wo­zie mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych wyno­szą po 5000 zł. Wyni­kają one z braku wie­dzy prze­woź­ników na temat posta­no­wień umowy ADR i prze­kro­czeń pojem­no­ści zbior­ni­ków sta­łych zasi­la­ją­cych insta­la­cję chło­dzącą w pojaz­dach ze ścia­nami ter­mo­izo­la­cyj­nymi. Według obec­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów cał­ko­wita pojem­ność zbior­ni­ków sta­łych nie powinna prze­kra­czać 1.500 litrów na jed­nostkę trans­por­tową, a pojem­ność zbior­nika zamo­co­wa­nego na przy­cze­pie 500 litrów. 
Pro­blemy prze­woź­ników w trans­por­cie FMCG
Kary to nie jedyne zmar­twie­nie dla trans­portujących towary FMCG. Eksperci Ogól­no­pol­skiego Cen­trum Rozli­cza­nia Kie­row­ców wska­zują rów­nież na inne trud­no­ści, które czę­sto spo­ty­kają firmy reali­zu­jące trans­port FMCG. Są to m.in. pro­blemy zwią­zane z dostar­cze­niem ładunku nie­speł­nia­ją­cego wyma­gań przy­dat­no­ści do spo­ży­cia, bądź też dostar­cze­niem do odbiorcy towaru, który nie speł­nia jego jako­ścio­wych wyma­gań. Pro­ble­mem bywa też dostar­cze­nie towaru z uchy­bie­niem ter­minu awi­za­cji roz­ła­dunku. Nie­jed­no­krot­nie w takiej sytu­acji odbiorcy celowo odkła­dają w cza­sie moż­li­wość wyko­na­nia czyn­no­ści roz­ła­dun­ko­wych, reali­zu­jąc maga­zy­no­wa­nie na środ­kach trans­por­to­wych prze­woź­nika dro­go­wego. Bar­dzo czę­sto opóź­nie­nie dostawy i nie­ter­mi­nowe pod­sta­wie­nie pojazdu do zała­dunku, zwią­zane jest z obcią­że­niem prze­woź­nika dodat­ko­wymi karami umow­nymi wska­za­nymi w zle­ce­niu trans­por­to­wym. To wszystko oczy­wi­ście podnosi koszty trans­portu. 
Nie należy do rzad­ko­ści prze­kra­cza­nie dopusz­czal­nych war­to­ści naci­sków osi na drogę. Naj­czę­ściej, powyż­sze naru­sze­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów wynika z wyko­ny­wa­nia czę­ścio­wego zała­dunku lub też roz­ła­dunku. Po doko­na­niu takiej ope­ra­cji, należy wła­ści­wie roz­mie­ścić ładu­nek na skrzyni ładun­ko­wej, co nie jest pro­ste do wyko­na­nia i zapla­no­wa­nia. Wobec powyż­szego docho­dzi do naj­częst­szych prze­kro­czeń naci­sku osi napę­do­wej cią­gnika sio­dło­wego, przy jed­no­cze­snym nie­do­cią­że­niu osi wie­lo­krot­nej naczepy. 
Według eks­per­tów z OCRK jest kilka kwe­stii, na które warto zwró­cić uwagę przy wybo­rze firmy trans­portowej do prze­wozu pro­duk­tów FMCG, tak aby trans­port dotarł do punktu sprze­daży na czas i pomyśl­nie prze­szedł wszel­kie kon­trole służb z Pol­ski i pozo­sta­łych kra­jów UE. 
Kie­rowca nie z przy­padku 
Poza wła­ści­wie zapla­no­waną ope­ra­cją trans­por­tową oraz środ­kiem trans­portu odpo­wied­nio dobra­nym do rodzaju trans­portowanego ładunku, jedną z naj­waż­niej­szych kwe­stii jest wybór osoby repre­zen­tu­ją­cej prze­woź­nika, czyli kie­rowcy. Mając na uwa­dze trans­port wyjąt­ko­wego ładunku, wska­zane jest, aby prze­woź­nik zle­cił to zada­nie kie­rowcy posia­da­ją­cemu doświad­cze­nie w wyko­ny­wa­niu tego typu prze­wo­zów. W innym przy­padku, nie­zbędne jest prze­szko­le­nie kie­rowcy w zakre­sie kon­troli oraz uświa­do­mie­nie mu moż­li­wo­ści wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści pod­czas reali­za­cji ww. usługi trans­portowej. Zatrud­niony kie­rowca powi­nien być osobą odpo­wie­dzial­no­ścią, mając na uwa­dze cho­ciażby tak istotną pod­czas trans­portu FMCG ter­mi­no­wość dostawy. 
Czy szo­fer ma odpo­wied­nie bada­nia?
W przy­padku kon­taktu kie­rowcy z trans­por­to­waną żyw­no­ścią, konieczne jest wyko­na­nie przed roz­po­czę­ciem prze­wozu badań do celów sani­tarno-epi­de­mio­lo­gicz­nych. Okre­ślają je prze­pisy o bez­pie­czeń­stwie żyw­no­ści i żywie­nia, według któ­rych osoba pra­cu­jąca w stycz­no­ści z żyw­no­ścią powinna uzy­skać okre­ślone prze­pi­sami o zapo­bie­ga­niu oraz zwal­cza­niu zaka­żeń i cho­rób zakaź­nych u ludzi orze­cze­nie lekar­skie dla celów sani­tarno-epi­de­mio­lo­gicz­nych o braku prze­ciw­wska­zań do wyko­ny­wa­nia prac, przy wyko­ny­wa­niu któ­rych ist­nieje moż­li­wość prze­nie­sie­nia zaka­że­nia na inne osoby (art. 59 ust. 2 ustawy o bez­pie­czeń­stwie żyw­no­ści i żywie­nia). Wykaz prac, przy wyko­ny­wa­niu któ­rych ist­nieje moż­li­wość prze­nie­sie­nia zaka­że­nia na inne osoby, podany jest w roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Zdro­wia z 10 lipca 2006 r. Ze względu na defi­cyt kie­row­ców zawo­do­wych posia­da­nie upraw­nień w prze­wo­zie mię­dzy­na­ro­do­wym wraz z odpo­wied­nimi bada­niami należy do rzad­ko­ści. Warto więc spraw­dzić, czy prze­woź­nik zadbał o odpo­wied­nie doku­menty w tym zakre­sie, aby nasz trans­port nie został cof­nięty z trasy. 
Utrzy­ma­nie wła­ści­wej tem­pe­ra­tury…
Pod­czas wyko­ny­wa­nia prze­wo­zów FMCG, w szcze­gól­no­ści niektó­rych arty­ku­łów spo­żyw­czych, wyma­gane jest utrzy­ma­nie wła­ści­wej tem­pe­ra­tury pod­czas trans­portu. Istotne jest, aby jesz­cze przed zała­dun­kiem schło­dzić wnę­trze nadwo­zia i skon­tro­lo­wać, czy sam łado­wany towar został schło­dzony do wyma­ganej na czas trans­portu tem­pe­ra­tury. 
Ważne jest rów­nież wła­ściwe roz­miesz­cze­nie towaru na skrzyni ładun­ko­wej, nie tylko z uwzględ­nie­niem zacho­wa­nia norm doty­czą­cych naci­sków osi pojazdu lub zespołu pojaz­dów, ale rów­nież mając na uwa­dze zacho­wa­nie cyr­ku­la­cji powie­trza ze wszyst­kich stron tego ładunku. Obieg powie­trza musi być zapew­niony dla każ­dej par­tii trans­portowanego ładunku. Szcze­gól­nie w oko­li­cach parow­nika musimy zadbać o swo­bodny wlot i powrót powie­trza, co ozna­cza koniecz­ność pozo­sta­wie­nia wol­nej prze­strzeni pomię­dzy sufi­tem skrzyni ładun­ko­wej, a ładun­kiem. Tu ważną rolę odgrywa doświad­czony kie­rowca, który dopil­nuje odpo­wied­niego zała­dunku. Istotne jest rów­nież, aby kie­rowca pamię­tał o ogra­ni­cze­niu do mini­mum otwie­ra­nia drzwi. Jeżeli nie da się tego unik­nąć, np. w przy­padku reali­za­cji dys­try­bu­cji, dobrą prak­tyką jest sto­so­wa­nie kur­tyn. 
…I czy­sto­ści skrzyni ładun­ko­wej
Nie­zwy­kle istotną kwe­stią jest także utrzy­my­wa­nie w czy­sto­ści skrzyni ładun­ko­wej i jej okre­sowa kon­trola (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem uszcze­lek drzwio­wych). Doko­nu­jąc wyboru prze­woź­nika warto przyj­rzeć się, jak wygląda jego flota pojaz­dów i czy kie­rowcy zacho­wują czy­stość, a skrzy­nie ładun­kowe są zadbane i odpo­wied­nio kon­ser­wo­wane. 
Wspar­cie tele­ma­tyczne 
Dziś firmy trans­portowe czę­sto korzy­stają ze spe­cjal­nego opro­gra­mo­wa­nia wspie­ra­ją­cego kie­row­ców w dro­dze do celu. Zobacz, czy Twój prze­woź­nik zapew­nia kie­row­com sprzęt poma­ga­jący omi­nąć korki, prze­słać odpo­wied­nie doku­menty bez­po­śred­nio do kabiny kie­rowcy lub opty­mal­nie pokie­ro­wać zała­dun­kiem. Takie opro­gra­mo­wa­nie wspiera dziś już nie tylko kie­row­ców mówią­cych po pol­sku, ale rów­nież pra­cow­ni­ków branży trans­portowej z Ukra­iny. Spe­cjalne apli­ka­cje poma­gają tutaj wyeli­mi­no­wać błędy i pro­blemy w komu­ni­ka­cji i przy­spie­szają czas, a ponadto poma­gają w kon­tro­lo­wa­niu kie­rowcy, aby nie prze­kra­czał obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów. 
Różne okresy i kata­logi pro­duk­tów w róż­nych kra­jach
W cza­sie obo­wią­zy­wa­nia okre­so­wych ogra­ni­czeń ruchu pojaz­dów cię­ża­ro­wych dopusz­cza się na obsza­rze naszego kraju reali­za­cję prze­wo­zów dro­go­wych niektó­rych arty­ku­łów szybko psu­ją­cych się. Trans­portowane arty­kuły powinny być wymie­nione w kata­logu pro­duk­tów, które można w tym cza­sie trans­portować. W przy­padku reali­zo­wa­nia mię­dzy­na­ro­do­wego prze­wozu dro­go­wego, należy pamię­tać, że na obsza­rze pozo­sta­łych państw obo­wią­zują inne okresy w zakre­sie ogra­ni­czeń w ruchu niektó­rych pojaz­dów. Odmienne od obo­wią­zującego w naszym kraju są też kata­logi pro­duk­tów, któ­rych trans­port w cza­sie obo­wią­zy­wa­nia tych zaka­zów – ogra­ni­czeń w ruchu jest dopusz­czalny. 
Lista trud­nych zagad­nień zwią­za­nych z trans­portem mię­dzy­na­ro­do­wym poka­zuje, że warto pra­co­wać ze spraw­dzo­nymi prze­woź­nikami. Warto też znać obo­wią­zujące prze­pisy, by zadać prze­woź­nikom odpo­wied­nie pyta­nia zanim nasze towary wyru­szą w trasę.