Biuro Obsługi Klienta
 • Zamknij
 • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
 • E-mail
 • Hasło
 • zapamiętaj mnie na tym komputerze
 • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
 • Rejestracja
 • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: producent
Auto Market Truck, 2018(3)
z dnia 2018-08-10

Samochody ostrzegają się nawzajem

Pionierska współpraca między Volvo Trucks i Volvo Cars

Usługę Connected Safety opracowano w celu wysyłania ostrzeżenia do znajdujących się w pobliżu innych skomunikowanych pojazdów, gdy kierowca włączy światła awaryjne

Samochody ciężarowe i osobowe mogą ostrzegać siebie nawzajem o potencjalnych zagrożeniach dzięki wymianie danych różnych firm

Connected Safety ma zastosowanie do pojazdów Volvo FH16, FH, FM i FMX wyposażonych w zintegrowany system informacji i rozrywki Volvo Trucks

Volvo Trucks wpro­wa­dza na rynek opartą na chmu­rze danych usługę Con­nec­ted Safety, dzięki któ­rej samo­chody cię­ża­rowe tej marki oraz samo­chody oso­bowe Volvo mogą auto­ma­tyczne ostrze­gać sie­bie nawza­jem przed nie­bez­pie­czeń­stwami w ruchu dro­go­wym. 
W ramach pio­nier­skiej współ­pracy dwóch pro­du­cen­tów pojaz­dów umoż­li­wia wymianę danych doty­czą­cych zagro­żeń na dro­dze mię­dzy ich samo­cho­dami oso­bo­wymi i cię­ża­ro­wymi w cza­sie rze­czy­wi­stym. 
Usługa Con­nec­ted Safety (Sko­mu­ni­ko­wane Bez­pie­czeń­stwo) dla samo­cho­dów oso­bo­wych została wpro­wa­dzona na rynek przez Volvo Cars w 2016 r. Obec­nie Volvo Trucks uru­cha­mia wła­sny wariant tej usługi, co ozna­cza, że teraz samo­chody cię­ża­rowe i oso­bowe mogą ostrze­gać sie­bie nawza­jem o poten­cjal­nych zagro­że­niach. Jest to moż­liwe, ponie­waż obie firmy wymie­niają się mię­dzy sobą danymi doty­czą­cymi bez­pie­czeń­stwa, prze­cho­wy­wa­nymi we wła­snych chmu­rach danych. 
– Posze­rza­nie obszaru współ­pracy mię­dzy poszcze­gól­nymi uczest­ni­kami rynku jest jed­nym z naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków w dąże­niu do poprawy bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­wego. Jeżeli wię­cej pojaz­dów będzie w sta­nie, w cza­sie rze­czy­wi­stym, wymie­nić ze sobą dane o sytu­acji dro­go­wej, zma­leje ryzyko wypad­ków. Dzięki Con­nec­ted Safety toru­jemy drogę przy­szło­ści, z nadzieją, że przy­łą­czą się do nas kolejni pro­du­cenci pojaz­dów – mówi Carl Johan Almqvist, dyrek­tor ds. bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­wego i pro­duk­tów w Volvo Trucks. 
Usługę Con­nec­ted Safety opra­co­wano w celu wysy­ła­nia ostrze­że­nia do znaj­du­ją­cych się w pobliżu innych sko­mu­ni­ko­wa­nych pojaz­dów, gdy kie­rowca włą­czy świa­tła awa­ryjne. 
– Pojazd sto­jący na pobo­czu drogi w warun­kach ogra­ni­czo­nej widocz­no­ści jest nara­żony na ude­rze­nie od tyłu, co może spo­wo­do­wać poważne kon­se­kwen­cje. Wydane z wyprze­dze­niem ostrze­że­nie daje kie­row­com znaj­du­ją­cych się w pobliżu samo­cho­dów oso­bo­wych i cię­ża­ro­wych równe szanse na zmniej­sze­nie pręd­ko­ści, pod­ję­cie dzia­łań odpo­wied­nich do warun­ków na dro­dze i unik­nię­cie wypadku – wyja­śnia Carl Johan Almqvist. 
Z cza­sem usługi w chmu­rze mogą zostać wzbo­ga­cone o kolejne funk­cje zwięk­sza­jące bez­pie­czeń­stwo. 
– Ponie­waż tech­no­lo­gia cią­gle jest udo­sko­na­lana i coraz wię­cej pojaz­dów jest sko­mu­ni­ko­wa­nych z sys­te­mem, infor­ma­cje prze­ka­zy­wane w cza­sie rze­czy­wi­stym staną się waż­nym uzu­peł­nie­niem róż­no­rod­nych inte­li­gent­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa i wspie­ra­ją­cych pracę kie­rowcy, dostęp­nych w naszych samo­cho­dach cię­ża­ro­wych. Con­nec­ted Safety zazna­cza począ­tek nowego etapu w naszych dzia­ła­niach na rzecz pro­mo­wa­nia bez­piecz­nej jazdy i zapo­bie­ga­nia wypad­kom – dodaje Ema­nu­ele Piga, dyrek­tor działu roz­wią­zań bizne­so­wych i roz­woju nowych usług w Volvo Trucks. 
Począt­kowo Volvo Trucks wpro­wa­dzi usługę Con­nec­ted Safety w nowych samo­cho­dach cię­ża­ro­wych na tere­nie Szwe­cji i Nor­we­gii, gdzie pro­dukty zarówno Volvo Trucks, jak Volvo Cars mają znaczny udział w licz­bie reje­stro­wa­nych corocz­nie nowych pojaz­dów. 
 
Fakty, Volvo Trucks Connected Safety
 • Jak działa Con­nec­ted Safety: Po włą­cze­niu świa­teł awa­ryj­nych samo­chód cię­ża­rowy wysyła za pośred­nic­twem połą­czo­nego z inter­ne­tem tele­fonu komór­ko­wego kie­rowcy sygnał do chmury danych Volvo Trucks. Stam­tąd infor­ma­cja ta tra­fia do odpo­wied­niej usługi Volvo Cars, po czym jest prze­ka­zy­wana do wszyst­kich pojaz­dów oso­bo­wych zbli­ża­ją­cych się do miej­sca, w któ­rym znaj­duje się pojazd z włą­czo­nymi świa­tłami awa­ryj­nymi. 
 • System ten zosta­nie udo­stęp­niony w Szwe­cji i Nor­we­gii w 2018 r. Con­nec­ted Safety ma zasto­so­wa­nie do pojaz­dów Volvo FH16, FH, FM i FMX wypo­sa­żo­nych w zin­te­gro­wany sys­tem infor­ma­cji i roz­rywki Volvo Trucks, zależ­nie od spe­cy­fi­ka­cji i wybra­nych usług. 
 • Volvo Cars ofe­ruje Con­nec­ted Safety we wszyst­kich nowych mode­lach – Volvo XC60, XC90, XC40, S90, V60 i V90.
 • Inne sys­temy sprzy­ja­jące zapo­bie­ga­niu wypad­kom, dostępne w samo­cho­dach cię­ża­ro­wych Volvo: Aktywny tem­po­mat: pomaga kie­rowcy utrzy­my­wać usta­loną odle­głość (odstęp cza­sowy) od pojazdu poprze­dza­ją­cego. Układ Ostrze­ga­jący o Nie­bez­pie­czeń­stwie Koli­zji z funk­cją Hamo­wa­nie Awa­ryjne: ostrzega kie­rowcę, gdy wystąpi nie­bez­pie­czeń­stwo zde­rze­nia z pojaz­dem poprze­dza­ją­cym i w razie potrzeby uru­cha­mia hamulce. Układ Moni­to­ro­wa­nia Reak­cji Kie­rowcy: po wykry­ciu oznak nie­uwagi ostrzega kie­rowcę, infor­mu­jąc go o koniecz­no­ści zatrzy­ma­nia się na prze­rwę.