Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: producent
Auto Market Truck, 2018(4)
z dnia 2018-08-10

Wyrafinowany sportowy charakter

Avant-garda: nowe Audi A6 Avant

Szeroka i nisko osadzona osłona chłodnicy Singleframe zdominowała front pojazdu, a wydłużone linie i trapezoidalne powierzchnie okien jego boki

Wnętrze nowego Audi A6 Avant charakteryzuje się stylową, minimalistyczną architekturą

Nowe Audi A6 Avant łączy dyna­miczną sty­li­stykę z gamą roz­wią­zań przy­dat­nych pod­czas codzien­nego użyt­ko­wa­nia oraz z wie­loma moż­li­wo­ściami aran­ża­cji. 
Tylna część pojazdu o cie­ka­wej sty­li­styce, mie­ści bagaż­nik o dużych moż­li­wo­ściach aran­ża­cyj­nych. Systemy jezdne i zawie­sze­nie pro­jek­to­wane były z myślą o kom­for­to­wym, ale jed­no­cze­śnie spor­to­wym pro­wa­dze­niu. Stan­dar­dowy sys­tem mild hybrid podnosi wydaj­ność auta, a dyna­miczny układ czte­rech kół skręt­nych zwięk­sza jego zwrot­ność i manew­ro­wość. W pełni cyfrowy sys­tem ope­ra­cyjny MMI touch response, dzięki swej intu­icyj­nej obsłu­dze, ma zapew­niać kie­rowcy i pasa­że­rom wygodę wyso­kiej jako­ści. 
Este­tyka i funk­cjo­nal­ność – sty­li­styka zewnętrzna 
Ostre linie nadwo­zia, duże powierzch­nie i wyraź­nie wyróż­nia­jące się, nisko popro­wa­dzone okna w tyle samo­chodu, oddają ducha nowego języka sty­li­stycz­nego marki z Ingol­stadt. Przód auta jest długi, a linia dachu deli­kat­nie opada ku tyłowi. Sze­roka i nisko osa­dzona osłona chłod­nicy Sin­gle­frame zdo­mi­no­wała front pojazdu, a wydłu­żone linie i tra­pe­zo­idalne powierzch­nie okien jego boki. Musku­larna linia dachu prze­cho­dzi w wąski słu­pek D. Spo­iler wień­czący tylny koniec dachu wydłuża jesz­cze jego linię i pod­kre­śla spor­towy wygląd nowego A6 Avant. Tylne świa­tła połą­czone są ze sobą ozdobną listwą. Oprócz jed­nego z kil­ku­na­stu kolo­rów lakieru, klient wybrać może spor­tową linię wypo­sa­że­nia, a także pakiet dodat­ków zewnętrz­nych S line. 
Zapro­sze­nie – karo­se­ria, prze­strzeń i bagaż­nik 
Wymiary nowego Audi A6 Avant: dłu­gość 4,94 m, sze­ro­kość 1,89 m i wyso­kość 1,47 m. Wnę­trze auta jest więk­sze niż wnę­trze poprzed­nika. Pod wzglę­dem ilo­ści miej­sca dla kie­rowcy i wszyst­kich pasa­że­rów na przed­nich i tyl­nych sie­dze­niach (w obsza­rze tuło­wia i nóg), według pro­du­centa, nowy model jest lep­szy od całej kon­ku­ren­cji. 
Pomimo spor­towej linii, nowe A6 Avant zacho­wało dużą prze­strzeń baga­żową z któ­rej znany był poprzedni model. Pojem­ność bagaż­nika sięga od 565 litrów w pod­sta­wo­wej kon­fi­gu­ra­cji, do 1.680 l przy zło­żo­nych opar­ciach kanapy. 
Oświe­tle­nie i sys­temy wspar­cia kie­rowcy 
Stan­dar­dowo, Audi A6 Avant wypo­sa­żane jest w kom­plek­sowy pakiet sys­temów bez­pie­czeń­stwa, w skład któ­rego wcho­dzą m.in. sys­temy oświe­tle­niowe, wspar­cia kie­rowcy i bez­pie­czeń­stwa bier­nego. Stan­dar­dem są rów­nież przed­nie reflek­tory LED dostępne także w dwóch ponadstan­dar­dowych warian­tach, z któ­rych najbar­dziej zaawan­so­waną tech­nicz­nie wer­sją są reflek­tory HD Matrix LED ze świa­tłami dro­go­wymi wyso­kiej roz­dziel­czo­ści. Do tego funk­cje dyna­micznych kie­run­kow­ska­zów i pul­su­ją­cych świa­teł „coming-home” i „leaving-home”. Opcjo­nalny pakiet oświe­tle­nia kon­tu­ro­wego ambient uwy­pu­kla sty­li­stykę wnę­trza. 
Systemy wspar­cia kie­rowcy zebrano w dwa pakiety sys­temów wspo­ma­ga­ją­cych kie­rowcę: w ruchu miej­skim i w ruchu poza­miej­skim. Obok stan­dar­do­wego sys­temu hamo­wa­nia awa­ryj­nego Audi pre sense front, znaj­dziemy tu m.in. adap­ta­cyjnego asy­stenta jazdy z funk­cją prze­wę­że­nia. System wspo­maga kon­trolę nad pojaz­dem, przy­spie­sza­jąc i hamu­jąc w przy­padku poru­sza­nia się w ruchu wyma­ga­ją­cym nie­ustan­nego rusza­nia i zatrzy­my­wa­nia się, dzia­ła­jąc w prze­dziale pręd­ko­ści od 0 do 250 km/h. 
Funk­cja asy­stenta wydaj­no­ści, przy pomocy danych pozy­ski­wa­nych z adap­ta­cyjnego asy­stenta jazdy, pomaga prze­wi­dzieć ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści, zakręty, ronda i – o ile włą­czona jest funk­cja nawi­ga­cji – prze­bieg drogi. Oprócz infor­ma­cji wyświe­tla­nych pre­dyk­tyw­nie na tablicy roz­dziel­czej, asy­stent wydaj­no­ści daje kie­rowcy infor­ma­cję zwrotną pły­nącą z pedału gazu. Funk­cje te, wraz z sys­temem MHEV wpły­wają na oszczęd­ność paliwa. 
System ostrze­ga­nia przed nie­bez­piecz­nymi sytu­acjami zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo roz­po­zna­jąc sytu­acje, w któ­rych kie­rowca nie zare­ago­wał pra­wi­dłowo i daje mu wizu­alne, aku­styczne i na końcu hap­tyczne ostrze­że­nie. Jeśli kie­rowca dalej nie zare­aguje, sys­tem przej­mie kon­trolę nad pojaz­dem, auto­ma­tycz­nie włą­czy świa­tła awa­ryjne i zatrzyma auto w obrę­bie tego samego pasa ruchu. 
Sil­niki wypo­sa­żone w tech­nikę mild hybrid 
Wszyst­kie sil­niki mon­to­wane w nowym Audi A6 Avant wypo­sa­żone są w sys­tem mild hybrid zwięk­sza­jący kom­fort pro­wa­dze­nia, wpły­wający na wydaj­ność i redu­ku­jący zuży­cie paliwa. Alter­na­tor – roz­rusz­nik, serce sys­temu MHEV, funk­cjo­nu­jący w ramach 48-wol­to­wego pokła­do­wego sys­temu elek­trycz­nego, pozwala na oszczęd­ność ener­gii ok. 12 kW. Zaosz­czę­dzoną ener­gię prze­syła do osob­nego aku­mu­la­tora litowo-jono­wego. A6 Avant, przy pręd­ko­ściach od 55 do 160 km/h może „żeglo­wać” z wyłą­czo­nym sil­ni­kiem, a sys­tem start-stop załą­cza się już przy pręd­ko­ści 22 km/h. 
Zawie­sze­nie – wygodne i zwrotne jak ni­gdy wcze­śniej 
Zawie­sze­nie ofe­ruje sze­roki wachlarz moż­li­wo­ści jego zestro­je­nia: od bar­dzo dyna­micz­nego, po kom­for­towe. Stan­dar­dowy, pro­gre­sywny układ kie­row­ni­czy jest wygodny w uży­ciu. Jego spor­towe prze­ło­że­nie staje się coraz bar­dziej bez­po­śred­nie w miarę zwięk­sza­nia się kąta skrętu. Opcjo­nal­nie dostępny jest dyna­miczny układ czte­rech kół skręt­nych, zwięk­sza­jący moż­li­wo­ści manew­ro­wa­nia samo­cho­dem. Przy pręd­ko­ściach nie prze­kra­cza­ją­cych 60 km/h, tylne koła skrę­cają o pięć stopni w kie­runku prze­ciw­nym do kąta skrętu kół przed­nich. Funk­cja ta pomaga zmniej­szyć pro­mień skrętu nawet o metr, do 11,1 m. 
Nabywca może wybrać jeden z czte­rech warian­tów zawie­sze­nia: kon­wen­cjo­nalne ze sta­lo­wymi sprę­żynami, spor­towe, z sys­temem kon­troli siły tłu­mie­nia oraz adap­ta­cyjne pneu­ma­tyczne adap­tive air suspen­sion, rów­nież z sys­temem kon­troli siły tłu­mie­nia. Elek­tro­niczna Plat­forma Podwo­zia (EFP) regu­luje dzia­ła­nie nie tylko amor­ty­za­to­rów i sprę­żyn pneu­ma­tycz­nych, ale rów­nież pracę dyna­micz­nego układu czte­rech kół skręt­nych i nowego, spor­to­wego mecha­ni­zmu róż­ni­co­wego, aktyw­nie dys­try­bu­ują­cego moment napę­dowy mię­dzy kołami tyl­nej osi pod­czas szyb­kiego poko­ny­wa­nia zakrę­tów. 
Sty­lowa, mini­ma­li­styczna archi­tek­tura
Wnę­trze nowego Audi A6 Avant cha­rak­te­ry­zuje się sty­lową, mini­ma­li­styczną archi­tek­turą, har­mo­nij­nie łączącą się z kon­cep­cją obsługi. Na szczy­cie ele­ganc­kiego tunelu środ­ko­wego domi­nuje czarny panel z wbu­do­wa­nym ekra­nem doty­ko­wym sys­temu MMI touch response. Podob­nie jak ekran dolny, rów­nież umiesz­czony na kon­soli tunelu środ­ko­wego, jest on lekko zwró­cony w stronę kie­rowcy. W zależ­no­ści od życze­nia klienta, wnę­trze A6 Avant przy­bie­rać może różne oso­bo­wo­ści. Obok wer­sji pod­sta­wo­wej, dostępne są dwie inne linie wypo­sa­że­nia: sport i pakiet spor­towy S line. Każda z nich ma swą indy­wi­du­alną kon­cep­cję kolo­ry­styczną. Do wszyst­kich linii wypo­sa­że­nia dodać można jesz­cze pakiet sty­li­styki zewnętrz­nej S line. 
Nowy sys­tem ope­ra­cyjny MMI touch response 
Moż­li­wość ste­ro­wa­nia pra­wie wszyst­kimi funk­cjami samo­chodu dostępna jest z poziomu dwóch dużych wyświe­tla­czy nowego sys­temu ope­ra­cyj­nego MMI touch response. Za pomocą 10,1-calo­wego ekranu, kie­rowca (o ile na pokła­dzie samo­chodu zamon­to­wany jest sys­tem nawi­ga­cji MMI navi­ga­tion plus) zarzą­dza nawi­ga­cją i sys­temami info­ta­in­ment. Poło­żony niżej ekran 8,6-calowy, służy do obsługi kli­ma­ty­za­cji, funk­cji kom­for­to­wych i do wpro­wa­dza­nia tek­stu. System MMI touch response wypo­sa­żony jest w funk­cję aku­stycznej i hap­tycz­nej reak­cji zwrot­nej, co czyni go szyb­kim i nie­za­wod­nym. Struk­tura menu sys­temu jest pła­ska i logiczna – niczym w nowo­cze­snym smart­fo­nie. 
W skład sys­temu MMI navi­ga­tion plus wcho­dzi rów­nież cyfrowy Audi vir­tual cock­pit (ekran o prze­kąt­nej 12,3 cala), któ­rego obsługa pro­wa­dzona jest przy pomocy wie­lo­funk­cyj­nych przy­ci­sków na kie­row­nicy. Opcjo­nalny wyświe­tlacz danych head-up display wyświe­tla dane na szy­bie, na wprost wzroku kie­rowcy. System obsługi gło­so­wej zamie­nia nowe A6 Avant w inte­li­gent­nego part­nera do dia­logu. System odpo­wiada na komendy i pyta­nia czer­piąc wie­dzę z dwóch źró­deł: bazy danych zgro­ma­dzo­nych na pokła­dzie samo­chodu i pozy­sku­jąc je z chmury danych. Stan­dar­dowa moż­li­wość per­so­na­li­za­cji pozwala na stwo­rze­nie sied­miu pro­fili kie­row­ców, uwzględ­nia­jąc w tym nawet 400 usta­wień. 
Uważne i uczynne – nawi­ga­cja i Audi con­nect 
Opcjo­nalny sys­tem nawi­ga­cji MMI navi­ga­tion plus jest naj­wyż­szym stop­niem roz­bu­dowy sys­temów info­ta­in­ment na pokła­dzie nowego A6 Avant. Jego moduł trans­feru danych działa w stan­dar­dzie LTE Advan­ced i posiada rów­nież hot­spot WiFi. System nawi­ga­cji, na pod­sta­wie wcze­śniejszych podróży i prze­biegów tras, roz­po­znaje pre­fe­ren­cje kie­rowcy i gene­ruje na tej pod­sta­wie inte­li­gentne pod­po­wie­dzi. Zbiór sys­temów Audi con­nect ofe­ruje sze­reg usług online, w tym usługi Car-to-X. Opcjo­nalna funk­cja Audi con­nect key pozwala na otwie­ra­nie i zamy­ka­nie nowego A6 Avant za pośred­nic­twem smart­fona pra­cu­ją­cego w sys­temie Android. Smart­fona wła­ści­ciela z jego samo­cho­dem połą­czyć można za pośred­nic­twem apli­ka­cji myAudi.