Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: SzS
Auto Market Truck, 2018(1)
z dnia 2018-08-10

Z szacunkiem do trucków

14. Międzynarodowy Zlot Ciężarówek Tuningowanych MASTER TRUCK

Master Truck zgromadził kilkadziesiąt tysięcy fanów motoryzacji

MASTER TRUCK – 1 miejsce pojazd nr 289, DAF X-MEN, GOSPED

Najładniejszy DAF zlotu – nr 2 – DAF ALIEN TOM-TECH

NAGRODA OD TELEWIZJI TELE 5 Pojazd nr 3, DAF VADER, FIRMA TOM-TECH

NAGRODA DZIENNIKARZY – Pojazd nr 323, Scania R450, firma POPŁAWSKI

To już 14. raz. Mię­dzy­na­ro­dowy Zlot Cię­ża­ró­wek Tunin­go­wa­nych MASTER TRUCK, odby­wa­jący się w dniach 20–22 lipca, tra­dy­cyj­nie zgro­ma­dził kil­ka­dzie­siąt tysięcy fanów moto­ry­za­cji z kraju i Europy. Na tere­nie lot­ni­ska w Pol­skiej Nowej Wsi na Opolsz­czyź­nie spo­tkało się ponad 1000 arty­stycz­nie ozdo­bio­nych cię­ża­ró­wek z Pol­ski, Szwe­cji, Nie­miec, Danii, Chor­wa­cji, a nawet z Fin­lan­dii – repre­zen­tu­ją­cych 840 firm trans­por­to­wych. 
Oprócz pięk­nie poma­lo­wa­nych truc­ków nie zabra­kło sto­isk z akce­so­riami, kosme­ty­kami, oświe­tle­niem, czyli tym, co do upięk­sze­nia samo­chodu cię­ża­ro­wego jest nie­zbędne. Wła­ści­ciele tunin­go­wa­nych cię­ża­ró­wek zapre­zen­to­wali publicz­no­ści całą gamę kolo­rów, inte­re­su­ją­cych pomy­słów i cie­ka­wych moty­wów wyróż­nia­ją­cych pojazdy na dro­gach. 
W tym roku można było spo­tkać kil­ka­na­ście pojaz­dów odwo­łu­ją­cych się swoją sty­li­styką do wąt­ków patrio­tycz­nych – w ten spo­sób śro­do­wi­sko truc­ke­rów uczciło 100-lecie odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Rów­nież wnę­trza kabin w wielu przy­pad­kach zupeł­nie odbie­gały od wer­sji stan­dar­do­wych, czy to pod wzglę­dem uży­tych mate­ria­łów tapi­cer­skich, czy sys­te­mów nagło­śnie­nia. 
O zmroku najpięk­niejsze cię­ża­rówki Europy odsło­niły swoje dru­gie obli­cze, roz­świe­tla­jąc zlot feerią barw­nych świa­teł. 
Master Truck to nie tylko samo­chody cię­ża­rowe. To rów­nież liczne kon­kursy, kon­fe­ren­cje, pokazy, kon­certy oraz wesołe mia­steczko dla naj­młod­szych – od lat zlot jest miej­scem przy­ja­znym gościom w każ­dym wieku oraz całym rodzi­nom. Nie­ofi­cjal­nym hym­nem imprezy stała się pio­senka „Zała­du­nek w Zako­pa­nem” – DJ Jadzia gra już w każ­dej cię­ża­rówce. Fanów jazdy tere­no­wej licz­nie można było spo­tkać na spe­cjal­nie dla nich przy­go­to­wa­nym par­ku­rze, gdzie wła­ści­ciele pojaz­dów woj­sko­wych urzą­dzali emo­cjo­nu­jące prze­jażdżki. Zwy­cza­jowo nie zabra­kło aut zabyt­ko­wych z róż­nych epok i kra­jów oble­ga­nych przez pasjo­na­tów w róż­nym wieku. 
W Zlo­cie uczest­ni­czyło także nasze wydaw­nic­two – uczest­nicy mogli zapo­znać się z aktu­al­nym wyda­niem tygo­dnika Truck. pl. 
Mery­to­ryczną oprawę zlotu zapew­niły pane­lowe kon­fe­ren­cje ZMPD czy Inspek­cji Trans­portu Dro­go­wego poru­sza­jące ważne dla branży zagad­nie­nia. 
Przez 14 lat Master Truck rósł z roku na rok – czym zlot jest dzi­siaj? Jak pod­kre­ślali orga­ni­za­to­rzy, wystawcy i zwie­dza­jący to doroczne święto branży trans­por­to­wej, która według nie­któ­rych sta­ty­styk sku­pia około 2 milio­nów ludzi w Pol­sce. To także moż­li­wość spo­tka­nia się w „realu” ludzi, któ­rzy na co dzień kon­tak­tują się ze sobą wir­tu­al­nie lub mijają na dro­dze. 
Za rok 15. edy­cja imprezy – jak zapo­wia­dają orga­ni­za­to­rzy, szy­kuje się wyjąt­kowy jubi­le­usz, na który zapra­szają już teraz wszyst­kich tych, któ­rzy cenią i sza­nują cię­ża­rówki. 

Zwycięzcy Master Truck 2018

NAJLEPSZE STOISKO ZLOTU 
1 miejsce ENA TRUCK

MASTER MINI TRUCK
1 miejsce VOLVO FH JAKUB SŁOTA

DAF ZLOTU
Najładniejszy DAF zlotu 
– nr 2 – DAF ALIEN TOM-TECH
Najlepiej oświetlony DAF zlotu 
– nr 289 – DAF X-MEN – GOSPED
Najsympatyczniejszy team DAF 
– NIKA TRANS

IVECO ZLOTU
Pojazd nr 52 IVECO Ivan Pomoc Drogowa Tytan

MAN ZLOTU
MAN Morawiec

MERCEDES ZLOTU
Pojazd nr 77 Mercedes Actros, 
firma MAGPOL

RENAULT ZLOTU
Pojazd nr 170, Renault Magnum, 
firma POL-MARK

SCANIA ZLOTU
Pojazd nr 118 Scania Czterej Pancerni 
i pies, firma MATRAS

VOLVO ZLOTU
Pojazd nr 30, Volvo Minionki rozrabiają, firma EMTIR

NAJWIĘKSZA FLOTA
Tiger Energy Team II

NAJWIĘKSZY DYSTANS 
Pojazd nr 518, Citroen Relay LKD Service LTD (HAVANT, GB 1556 KM)

NAGRODA PREZESA RADIA OPOLE
/PRIZE OF RADIO OPOLE

Pojazd nr 16, DAF Bunga bunga, 
firma JADAR

NAGRODA GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DOROGOWEGO
Pojazd nr 83, Scania R620, 
firma TIMO MUCKE

NAGRODA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI 
Pojazd nr 76, Mercedes Actros, 
firma MAGPOL

NAGRODA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU
Pojazd nr 21, Scania Shogun, 
firma TEDI-TRANS

NAGRODA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OPOLU
Pojazd nr 19, Scania R620, 
MATTHIAS STRAUBE

NAGRODA DZIENNIKARZY
Pojazd nr 323, Scania R450, 
firma POPŁAWSKI (5608)

PROMOTOR ZLOTU
NILS WALDAU

NAJLEPSZE PRZEBRANIE
TOM-TECH

WYRÓŻNIENIE ZA FANTAZJĘ
Pojazd nr 748, MAN Gdzie jest Nemo, 
firma CHEŁMIŃSKI

Pojazd nr 50, Trabant Złomek, 
firma TOM-TECH
FAWORYT DZIECI
Pojazd nr 188, 
Scania Czterej Pancerni i pies, 
firma MATRAS 

NAJŁADNIEJSZY WÓZ STRAŻACKI
Pojazd nr 539, Mercedes OSP Główczyce

NAJLEPSZY POJAZD AMERYKAŃSKI 
DO 7,5 TONY
Pojazd nr 540 Ford F-1, ACANA

NAJLEPSZY POJAZD AMERYKAŃSKI POWYŻEJ 7,5 TONY
Pojazd nr 56 Kenworth W900L 
Firma ŁĄCZYŃSKI

NAJLEPSZA POMOC DROGOWA
Pojazd nr 380 Scania P410 
firma LECHMOT

NAJLEPIEJ OKLEJONY MASTER TRUCK
Pojazd nr 456, Volvo Cebulka, 
firma CEBULA TRANSPORT

NAJLEPSZE NAGŁOŚNIENIE
Pojazd nr 295, Volvo Krecik, 
firma SAM II

MASTER TRUCK INTERNETU
Pojazd nr 330 Volvo FH500 
firma WICHOT TRANSPORT

MISTRZOWIE TUNINGU 
– TUNING CHAMPIONS

KK GARAGE

NAŁADNIEJSZY OLDTIMER ZLOTU
1 miejsce pojazd nr 58, Jelcz C317, 
firma EPO-TRANS

MASTER TRUCK MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1 miejsce pojazd nr 32, Freightliner, 
BARTEK SOŁTYS

MASTER TRUCK NAJLEPSZY WYDECH 
1 miejsce pojazd nr 192, Scania 143, 
firma SN-TRUCKSTYLING

NAGRODA OD TELEWIZJI MOTOWIZJA
Pojazd nr 13, DAF VIKING, 
firma TOM-TECH

NAGRODA OD TELEWIZJI TELE 5
Pojazd nr 3, DAF VADER, 
FIRMA TOM-TECH

NAGRODA OD TELEWIZJI NTL
Pojazd nr 106, INTERNATIONAL, 
firma ICS RZEPA

NAGRODA OD TELEWIZJI 
ADVENTURE HD
Pojazd nr 14, Scania DARK SPIRIT, 
firma PARS

NAGRODA OD TELEWIZJI TVR
Pojazd nr 44, DAF EGIPT, 
firma ŁUKASZ

NAGRODA OD PROGRAMU NA OSI
Pojazd nr 41, Scania LETTI, 
firma BACA

CIĘŻARÓWKA PUBLICZNOŚCI
1 miejsce pojazd nr 118, 
Scania CZTEREJ PANCERNI, 
firma MATRAS

MASTER TRUCK 
1 miejsce pojazd nr 289, 
DAF X-MEN, GOSPED