Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: DKV
Auto Market Truck, 2018(7)
z dnia 2018-09-07

Belgia i Holandia po testach DKV BOX EUROPE

Urządzenie w systemie EETS wchodzi na rynek w IV kwartale 2018 r.

Holenderska firma Don Trucking, zajmująca się logistyką, w sierpniu zainstalowała pierwsze nowe urządzenia pokładowe

DKV BOX EUROPE – urzą­dze­nie pokła­dowe, które wkrótce umoż­liwi roz­li­cza­nie opłat dro­go­wych w całej Euro­pie w sys­te­mie EETS – prze­szło w sierp­niu koń­cową fazę testów. Ponad tysiąc boxów zosta­nie zain­sta­lo­wa­nych u klien­tów DKV. Oprócz nali­cza­nia trans­ak­cji, testo­wane są teraz aspekty tech­niczne obsługi urzą­dza­nia oraz pro­ces obsługi klienta. 
– Naszym celem jest zastę­po­wa­nie obec­nie dzia­ła­ją­cych boxów przez DKV BOX EUROPE już od czwar­tego kwar­tału 2018 r. W nie­dłu­gim cza­sie prze­woź­nicy będą mogli korzy­stać tylko z jed­nego urzą­dze­nia pokła­do­wego na tere­nie całej Europy – mówi Ger­tjan Breij, dyrek­tor zarzą­dza­jący DKV Euro Service. – Ważne jest, że DKV BOX EUROPE nie będzie musiało być zastę­po­wane innym urzą­dze­niem na póź­niej­szym eta­pie roz­woju sys­temu EETS. Tech­no­lo­gia uru­cha­miana w nowych kra­jach będzie inte­gro­wana z sys­te­mem DKV bez­prze­wo­dowo, a więc w pełni auto­ma­tycz­nie i nie­za­leż­nie od loka­li­za­cji pojazdu. Klienci będą mogli łatwo akty­wo­wać lub dez­ak­ty­wo­wać kraje lub przy­pi­sy­wać swoje urzą­dze­nia pokła­dowe do innych pojaz­dów za pomocą por­talu inter­ne­to­wego. 
Bel­gia: insta­la­cja pierw­szego boxa w kwa­drans
Od maja 2018 roku DKV BOX EUROPE można zama­wiać za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej DKV. Pod koniec 2018 r. box zacznie dzia­łać w sys­te­mie Via­pass w Bel­gii. Pierw­szym klien­tem testo­wym w Bel­gii, który otrzy­mał DKV BOX, była firma trans­por­towa Vervoer Engel­bosch: 
– Bar­dzo się cie­szymy, że wkrótce będzie obo­wią­zy­wać jedno urzą­dze­nie, które obej­mie opłaty dro­gowe w wielu kra­jach. Będzie to wiel­kie uła­twie­nie dla naszej codzien­nej dzia­łal­no­ści trans­por­to­wej, zwłasz­cza po osta­tecz­nym połą­cze­niu opłat wszyst­kich kra­jów Europy – mówi Michel Engel­bosch, dyrek­tor zarzą­dza­jący Vervoer Engel­bosch. 
Jed­nym z kolej­nych kan­dy­da­tów do testów, jest holen­der­ska firma Don Truc­king, zaj­mu­jąca się logi­styką. 2 sierp­nia zain­sta­lo­wała swoje pierw­sze urzą­dze­nia pokła­dowe: 
– DKV BOX Europe upro­ści pro­cesy ope­ra­cyjne naszej firmy. Teraz jeste­śmy zmu­szeni reje­stro­wać się w każ­dym kraju, co wiąże się z mno­go­ścią rachun­ków i „roboty papier­ko­wej”. W przy­szło­ści zaś wystar­czy jeden por­tal inter­ne­towy i jedno urzą­dze­nie pokła­dowe, co zaosz­czę­dzi nam wiele czasu. Sama insta­la­cja jest bar­dzo pro­sta: zain­sta­lo­wa­nie pierw­szego boxa zajęło nam zale­d­wie kwa­drans – mówi Darek Hej­nicki, dyrek­tor ope­ra­cyjny Don Truc­king. – Dzięki DKV BOX EUROPE będziemy mogli wysta­wiać fak­tury szyb­ciej i dokład­niej – dodaje. 
Wkrótce Niemcy, a potem reszta
DKV BOX EUROPE zacznie dzia­łać w Niem­czech praw­do­po­dob­nie na początku 2019 roku, zaś wio­sną 2019 r. do użyt­kow­ni­ków powinny dołą­czyć tzw. kraje DSRC: Austria, Fran­cja, Hisz­pa­nia i Por­tu­ga­lia. Następ­nie z sys­te­mem połą­czone zostaną Wło­chy. DKV BOX EUROPE umoż­liwi także płat­ność za prze­jazd mostami Öre­sund i Sto­re­bault w Skan­dy­na­wii w 2019 r.