Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: IVECO
Auto Market Truck, 2018(3)
z dnia 2018-09-07

Gazowe Stralisy przynoszą oszczędności

Komercyjny sukces ciągników IVECO

Firma IVECO przyjęła już ponad 1000 zamówień w 12 europejskich krajach na Stralisa NP 460

Firma IVECO udo­wad­nia w prak­tyce, że jej tech­no­lo­gia zasi­la­nia skro­plo­nym gazem ziem­nym (LNG) sto­so­wana w pojaz­dach z sil­ni­kami Natu­ral Power jest racjo­nal­nym i finan­sowo opła­cal­nym roz­wią­za­niem w trans­por­cie dłu­go­dy­stan­so­wym zgod­nym z zasa­dami zrów­no­wa­żo­nego roz­woju. Ponad 3000 Stra­li­sów NP jest eks­plo­ato­wa­nych we flo­tach ponad 400 firm logi­stycz­nych na głów­nych euro­pej­skich szla­kach trans­por­to­wych. 
Pojazdy te są nie tylko przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska, ale także pozwa­lają uzy­skać atrak­cyj­nie niski cał­ko­wity koszt posia­da­nia ocze­ki­wany przez przed­się­bior­stwa z tej branży. 
Testy prze­pro­wa­dzone nie­dawno przez euro­pej­skie redak­cje bran­żowe potwier­dziły, że Stra­lis XP z sil­ni­kiem Die­sla pla­suje się w czo­łówce swo­jej kate­go­rii pod wzglę­dem zuży­cia paliwa, nato­miast wśród pojaz­dów zasi­la­nych gazem ziem­nym Stra­lis NP jest abso­lut­nym lide­rem. 
Sieć dys­try­bu­cji LNG w Euro­pie pokrywa już główne szlaki komu­ni­ka­cyjne i liczy ponad 150 sta­cji. Punk­tów tych wciąż przy­bywa, co spra­wia, że LNG już teraz sta­nowi realną alter­na­tywę w trans­por­cie. 
Prze­ja­wem rosną­cego zaufa­nia do pojaz­dów zasi­la­nych gazem ziem­nym jest rów­nież komer­cyjny suk­ces cią­gni­ków Stra­lis NP 460, na które firma IVECO przy­jęła już ponad 1000 zamó­wień w 12 euro­pej­skich kra­jach w zale­d­wie osiem mie­sięcy od ryn­ko­wej pre­miery modelu. 
Pierre Lahutte, pre­zes marki IVECO, powie­dział: – Jeżeli ktoś wciąż waha się mię­dzy gazem i die­slem, to powi­nien zde­cy­do­wać się na IVECO. Wiemy, że nasz naj­now­szy Stra­lis 480 XP jest bar­dzo dobrym samo­cho­dem, zaj­mu­ją­cym wyso­kie miej­sce w ran­kin­gach efek­tyw­no­ści mie­rzo­nej zuży­ciem paliwa, ale w ostat­nich testach prze­pro­wa­dzo­nych w warun­kach rze­czy­wi­stych przez czo­łowe euro­pej­skie redak­cje Stra­lis NP 460 uzy­skał wręcz prze­ło­mowe rezul­taty. Jest nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem, z dużym zapa­sem wyprze­dza­ją­cym wszyst­kie tra­dy­cyjne samo­chody cię­ża­rowe z sil­ni­kami Die­sla. Testy potwier­dziły oszczęd­no­ści dla wła­ści­ciela w porów­na­niu z ana­lo­gicznym mode­lem z sil­ni­kiem zasi­la­nym ole­jem napę­dowym, bez uszczerbku dla osią­gów oraz przy wyż­szym kom­for­cie, dzięki mniej­szemu pozio­mowi hałasu i wibra­cji. W ciągu roku, przy zało­że­niu prze­biegu 150 000 km, cał­ko­wity koszt posia­da­nia Stra­lisa NP 460 może być niż­szy o ponad 10 000 euro w porów­na­niu z podob­nym samo­cho­dem cię­ża­ro­wym zuży­wa­ją­cym olej napę­dowy i AdBlue. 
Wymierne oszczęd­no­ści
Stra­lis NP 460 w wer­sji jed­no­pa­li­wo­wej z dwoma zbior­ni­kami LNG zapew­nia zasięg do 1600 km przy takich samych osią­gach jak ana­lo­giczny model z die­slem, ale ma nad nim prze­wagę w postaci wyjąt­kowo niskiego spa­la­nia. „Gazowy” Stra­lis NP zużywa do 15% paliwa mniej, co przy niż­szych cenach gazu ziem­nego w porów­na­niu z ole­jem napę­dowym prze­kłada się na poważne oszczęd­no­ści. Dal­sza reduk­cja kosz­tów wynika z faktu, że ina­czej niż w pojaz­dach z sil­ni­kami Die­sla układy oczysz­cza­nia spa­lin w samo­cho­dach zasi­la­nych gazem ziem­nym nie wyma­gają sto­so­wa­nia AdBlue. W połą­cze­niu z dłu­gimi okre­sami mię­dzy­prze­glą­do­wymi, wyno­szą­cymi 90 000 km, oszczęd­no­ści na cał­ko­witym kosz­cie posia­da­nia w porów­na­niu z samo­cho­dami zasi­la­nymi ole­jem napę­dowym się­gają 9%. 
Opa­ten­to­wane roz­wią­za­nia
Sil­nik IVECO Cur­sor 13 NP jest chro­niony dwoma paten­tami: pierw­szy z nich doty­czy autor­skiego roz­wią­za­nia FPT Indu­strial w zakre­sie ogra­ni­cza­nia spa­la­nia stu­ko­wego, które umoż­li­wia zwięk­sze­nie osią­gów i sto­so­wa­nie paliw o zróż­ni­co­wa­nych para­me­trach oraz chroni trój­funk­cyjny kata­li­za­tor przed skut­kami tzw. wypa­da­nia zapło­nów. Druga tech­no­lo­gia, rów­nież opra­co­wana przez FPT Indu­strial, to sys­tem aktyw­nego zarzą­dza­nia prze­pły­wem powie­trza, czyli doboru ste­chio­me­trycz­nego składu mie­szanki rów­nież pod­czas zmiany prze­ło­żeń. Zapew­nia ona stałą war­tość momentu obro­to­wego w cza­sie zauto­ma­ty­zo­wa­nego prze­łą­cza­nia bie­gów, co prze­kłada się na mak­sy­ma­li­za­cję osią­gów przy naj­wyż­szym prze­ło­że­niu. 
Z zauto­ma­ty­zo­waną skrzy­nią
Stra­lis NP 460 jest pierw­szym samo­cho­dem cię­ża­ro­wym na gaz ziemny wypo­sa­żo­nym w zauto­ma­ty­zo­waną skrzy­nię bie­gów naj­now­szej gene­ra­cji. W 12-bie­go­wej prze­kładni Hi Tro­niX zasto­so­wano naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia, dzięki któ­rym cha­rak­te­ry­zuje się ona spraw­no­ścią wyno­szącą 99,7%, wyjąt­kową trwa­ło­ścią oraz naj­lep­szą w swo­jej kla­sie roz­pię­to­ścią prze­ło­żeń (16,7) i rów­nie korzyst­nym sto­sun­kiem prze­no­szo­nego momentu obro­to­wego do masy. W porów­na­niu z poprzed­nim mode­lem czas zmiany prze­ło­żeń skró­cono o 10%. Skrzy­nia ofe­ruje rów­nież dodat­kowe funk­cje, takie jak tryb roz­ko­ły­sa­nia, cztery biegi wsteczne oraz moż­li­wość mon­tażu przy­sta­wek odbioru mocy (PTO) jak w Stra­li­sie z sil­ni­kiem Die­sla. Skrzy­nia Hi Tro­niX dla Stra­lisa NP jest stan­dar­dowo wypo­sa­żona w hydrau­liczny intar­der oraz zwięk­sza­jącą kom­fort pracy kie­rowcy i bez­pie­czeń­stwo jazdy funk­cję uła­twia­jącą rusza­nie na wznie­sie­niu Hill hol­der. Stan­dar­do­wym wypo­sa­że­niem Stra­lisa NP jest sys­tem HI CRUISE, czyli układ prze­wi­du­ją­cego tem­po­matu opar­tego na topo­gra­fii terenu i loka­li­za­cji GPS. System pomaga dosto­so­wać pręd­kość, prze­ło­że­nie do poko­ny­wa­nej trasy mak­sy­ma­li­zu­jąc oszczęd­no­ści paliwa. Wyko­rzy­stuje dzia­ła­nie funk­cji Eco-Roll – roz­łą­cza układ napę­dowy pod­czas zjaz­dów ze wznie­sie­nia. Stra­lis NP został wypo­sa­żony w znany ze Stra­lisa XP Eco­switch – układ dosto­so­wu­jący dostępne para­me­try sil­nika do aktu­al­nych warun­ków trasy i masy zestawu. Wszyst­kie te roz­wią­za­nia zapew­niają wyjąt­kowo niskie zuży­cie paliwa zwłasz­cza w tere­nie pagór­ko­wa­tym i przy nie­peł­nym obcią­że­niu. 
Rośnie sieć dys­try­bu­cji LNG
Tech­no­lo­gia Natu­ral Power firmy IVECO, wraz z szybko roz­wi­ja­jącą się sie­cią dys­try­bu­cji paliwa gazo­wego, spra­wia, że Stra­lis NP jest real­nym i dostęp­nym natych­miast roz­wią­za­niem dla ope­ra­to­rów logi­stycz­nych chcą­cych skom­ple­to­wać przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska park pojaz­dów bez uszczerbku dla osią­gów i wydaj­no­ści – a jed­no­cze­śnie z pożyt­kiem dla ren­tow­no­ści oraz z per­spek­tywą pozy­ska­nia nowych zamó­wień dzięki rosną­cemu zapo­trze­bo­wa­niu na trans­port zgodny z zasa­dami zrów­no­wa­żo­nego roz­woju. 
Ope­ra­to­rzy logi­styczni pla­nu­jący wymianę swo­ich flot na pojazdy zasi­lane gazem ziem­nym mogą liczyć na szybki roz­wój sieci dys­try­bu­cji LNG wspie­rany przez ini­cja­tywy Komi­sji Euro­pej­skiej, takie jak Pro­jekt Nie­bie­skiego Kory­ta­rza, czy roz­wią­za­nia wpro­wa­dzane przez wła­dze kra­jowe w całej Euro­pie, mające na celu upo­wszech­nie­nie sto­so­wa­nia gazu ziem­nego i bio­me­tanu w trans­por­cie. Obec­nie przy głów­nych szla­kach trans­por­to­wych w Euro­pie działa ponad 150 sta­cji tan­ko­wa­nia tego paliwa, a do końca 2018 roku ich liczba ma wzro­snąć do 300. Towa­rzy­szy temu roz­bu­dowa infra­struk­tury pro­duk­cji i trans­portu LNG, która stara się nadą­żyć za rosną­cym popy­tem. 
Wraz z dal­szym roz­wo­jem sieci dys­try­bu­cji coraz wię­cej firm logi­stycz­nych będzie dołą­czać do grona użyt­kow­ni­ków pojaz­dów zasi­la­nych gazem ziem­nym, takich jak Stra­lis NP. Pio­nie­rem wśród czo­ło­wych przed­się­biorstw w tej gru­pie była firma Per­re­not, a w jej ślady poszły ostat­nio także Don Truc­king, Vega Trans, FERCAM, Pri­ma­frio i DHL Fre­ight.