Wiadomości z rynku

Autor: JM
Zdjęcia: JM, organizatorzy akcji
Auto Market Truck, 2018(5)
z dnia 2018-09-07

Młodzi szoferzy dobrze zarabiają

Akcja „Profesjonalni kierowcy” rozwija się

Do tej pory certyfikat „Profesjonalnego kierowcy” uzyskało ponad 600 osób. Na zdjęciu: podczas szkolenia w Rzeszowie.

Pierwsze tegoroczne szkolenie „Profesjonalnych kierowców” odbyło się w czerwcu w Malborku. Jego uczestnicy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat programu zajęć oraz instruktorów

Uczestnicy spotkania w Grodzisku Mazowieckim wzięli udział w dyskusji na temat przyszłości polskiej branży transportowej. Dariusz Szumacher, gospodarz spotkania, zwracał uwagę, że mimo wysokich zarobków nadal za mało jest młodych kierowców chętnych do podejmowania pracy w zawodzie.

Pięć tysięcy zło­tych netto zara­biają począt­ku­jący kie­rowy zawo­dowi. To ozna­cza, że ta grupa dołą­czyła do naj­le­piej opła­ca­nych pro­fe­sji na rynku. Dziś może się rów­nać nawet z praw­ni­kami i infor­ma­ty­kami. 
Poin­for­mo­wali o tym ini­cja­to­rzy akcji „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy” na kon­fe­ren­cji pra­so­wej zor­ga­ni­zo­wanej 22 sierp­nia br. w sie­dzi­bie firmy Dar­tom w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. Udział w niej wzięli part­ne­rzy wspie­ra­jący akcję, instruk­to­rzy pro­wa­dzący w jej ramach szko­le­nia oraz tego­roczni kur­sanci. 
Pie­nią­dze to nie wszystko
Bada­nie „Mło­dzi kie­rowcy na rynku pracy” zostało prze­pro­wa­dzone na zle­ce­nie ini­cja­to­rów akcji „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy” (Volvo Trucks, Renault Trucks, Wiel­ton, Con­ti­nen­tal, Ergo Hestia, MJM) na prze­ło­mie lipca i sierp­nia 2018. Celem akcji jest wspar­cie pol­skiej branży trans­por­to­wej w dal­szym roz­woju i umac­nia­niu pozy­cji na euro­pej­skim rynku prze­wo­zów. W ostat­nich trzech latach w ramach tej ini­cja­tywy w całej Pol­sce zor­ga­ni­zo­wano kil­ka­dzie­siąt bez­płat­nych kur­sów dla kie­row­ców posia­da­ją­cych prawo jazdy kat. C+E, ale do tej pory nie pra­cu­ją­cych w zawo­dzie. W szko­le­niach wzięło udział ponad 600 kie­row­ców, a 75 proc. z nich po kur­sach pod­jęło pracę w fir­mach trans­por­to­wych. Do końca tego­rocznej, trze­ciej edy­cji akcji prze­szko­lo­nych zosta­nie kolej­nych mini­mum 200 osób. 
Z bada­nia: „Mło­dzi kie­rowcy na rynku pracy” wśród 200 kie­row­ców zawo­do­wych z mak­sy­mal­nie dwu­let­nim sta­żem w zawo­dzie, wynika, że ponad 30 proc. z nich zara­bia od 4 do 5 tys. zł netto. Bli­sko 70 proc. otrzy­muje na rękę 3 – 4 tys. zł. Dzięki pen­sjom na takim pozio­mie kie­rowcy zna­leźli się w gru­pie naj­le­piej wyna­gra­dza­nych zawo­dów w Pol­sce i pod wzglę­dem zarob­ków mogą się rów­nać mię­dzy innymi z infor­ma­ty­kami i praw­ni­kami. Jak wynika z danych por­talu rekru­ta­cyj­nego Pra­cuj.pl, zarobki absol­wen­tów stu­diów infor­ma­tycz­nych z mak­sy­mal­nie 3-let­nim sta­żem pracy wyno­szą około 4 tys. zł netto. Młody praw­nik w trak­cie apli­ka­cji otrzy­muje zaś na rękę 4,1 tys. zł. 
– Nie ma wąt­pli­wo­ści, że zarobki kie­row­ców zawo­do­wych będą na­dal rosły – powie­dział Wil­helm Rożew­ski z Volvo Trucks. – Wynika to nie tylko z ogól­nych ten­den­cji na rynku pracy, ale przede wszyst­kim z tego, że są oni obec­nie na liście naj­bar­dziej poszu­ki­wa­nych pra­cow­ni­ków w Pol­sce. Już w 2016 roku PwC sza­co­wało, że w kraju bra­kuje aż 100 tys. pro­fe­sjo­nal­nych kie­row­ców. Jed­no­cze­śnie branża trans­por­towa roz­wija się w coraz szyb­szym tem­pie, wytwa­rza­jąc już aż 6 proc. PKB. Warto też zauwa­żyć, że 2018 rok jest rów­nież rekor­dowy pod wzglę­dem zakupu nowych pojaz­dów cię­ża­ro­wych. Do końca lipca tego roku zare­je­stro­wano już ponad 17 100 samo­cho­dów o DMC pow. 3,5 tony, a to ozna­cza, że mamy za sobą trzy­na­sty mie­siąc wzro­stów i naj­lep­szy lipiec w histo­rii. 
Co cie­kawe, bada­nie „Mło­dzi kie­rowcy na rynku pracy” poka­zuje rów­nież, że wyso­kie zarobki nie są trak­to­wane przez osoby roz­po­czy­na­jące przy­godę z branżą jako coś wyjąt­ko­wego. Na pyta­nie „Co skło­niło Pana­/Pa­nią do pod­ję­cia pracy jako kie­rowca?”, naj­częst­szą odpo­wie­dzią było: nie­za­leż­ność (135 osób), chęć podró­żo­wa­nia (128 osób), a dopiero na trze­cim miej­scu ankie­to­wani wska­zy­wali zarobki (106 osób). Z kolei na pyta­nie co wpływa na poprawę warun­ków pracy naj­czę­ściej wymie­niali lep­sze drogi, bar­dziej nowo­cze­sne auta i czas pracy. Zarobki zajęły dopiero czwarte miej­sce. 
– Z roz­mów, które pro­wa­dzimy z uczest­ni­kami szko­leń orga­ni­zo­wa­nych w ramach akcji „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy” wynika, że ogromne zna­cze­nie ma kom­fort pracy – pod­kre­ślił Mar­cin Majak, z Renault Trucks. – Kie­rowcy coraz czę­ściej zwra­cają uwagę na to, jakiej klasy samo­cho­dami dys­po­nują firmy trans­por­towe. Ma to duży wpływ na ich decy­zję doty­czącą wyboru miej­sca zatrud­nie­nia. 
To już trze­cia edy­cja bez­płat­nych szko­leń
Obec­nie trwają bez­płatne szko­le­nia w ramach trze­ciej edy­cji akcji spo­łecz­nej „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy”. W tym roku zosta­nie prze­szko­lo­nych kil­ku­set kie­row­ców zawo­do­wych z całej Pol­ski, któ­rzy chcą zwięk­szyć swoje szanse na rynku pracy. 
Pierw­sze szko­le­nia odbyły się trzy lata temu i od tego czasu cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. W ubie­głym roku chęć udziału w kur­sach zgło­siło aż 1000 osób, z któ­rych 400 zdo­było cer­ty­fi­kat „Pro­fe­sjo­nal­nego kie­rowcy”. 
W tym roku w 12 loka­li­za­cjach w całym kraju prze­szko­lo­nych zosta­nie kil­ka­set osób. 
Pierw­sze tego­roczne szko­le­nie „Pro­fe­sjo­nal­nych kie­row­ców” odbyło się w czerwcu w Mal­borku. Jego uczest­nicy bar­dzo pozy­tyw­nie wypo­wia­dali się na temat pro­gramu zajęć oraz instruk­to­rów.
– Dopiero pod­czas kursu mia­łem oka­zję prze­ko­nać się, jak naprawdę wygląda praca kie­rowcy zawo­do­wego, z jakimi pro­ble­mami mie­rzy się każ­dego dnia – pod­kre­ślił Grze­gorz Płotka, uczest­nik czerw­co­wego szko­le­nia w Mal­borku. – Od instruk­to­rów dowie­dzia­łem się, jak sobie radzić w trud­nych sytu­acjach. Zaję­cia odby­wały się na nowo­cze­snych samo­cho­dach cię­ża­ro­wych. Pod­czas dwóch dni szko­le­nia w ramach akcji „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy” zdo­by­łem wię­cej prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści, niż w cza­sie całego kursu na prawo jazdy 
Jaro­sław Buła, pre­zes zarządu firmy Ale­gre z Mal­borka, nie ma wąt­pli­wo­ści, że akcja „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy” to ogromne wspar­cie dla całej branży trans­por­to­wej, któ­rej głów­nym i naj­więk­szym pro­ble­mem jest brak dobrze przy­go­to­wa­nych do zawodu pra­cow­ni­ków. 
– Na szko­le­nia „Pro­fe­sjo­nal­nych kie­row­ców” zgła­szają się ludzie z pra­wem jazdy C+E, ale bez doświad­cze­nia – komen­to­wał Jaro­sław Buła. – Po reak­cjach kur­san­tów było widać, że wielu z nich dopiero tutaj prze­ko­nało się, jak naprawdę wygląda zawód kie­rowcy. 
W Ale­gre szko­le­nie zostało zor­ga­ni­zo­wane już po raz drugi. Po zeszło­rocz­nej edy­cji firma zatrud­niła kilku kur­san­tów. 
– Jeste­śmy już po pierw­szych roz­mo­wach z oso­bami, które wzięły udział w tego­rocz­nym szko­le­niu. Myślę, że i w tym roku kilka z nich dołą­czy do naszego zespołu na stałe – powie­dział J. Buła. 
Do tej pory cer­ty­fi­kat „Pro­fe­sjo­nal­nego kie­rowcy” uzy­skało ponad 600 osób. 75 proc. prze­szko­lo­nych osób pod­jęło pracę w branży trans­por­to­wej, w więk­szo­ści w pol­skich fir­mach trans­por­to­wych. 
 
Opinie partnerów akcji „Profesjonalni kierowcy”

Mariusz Golec, Pre­zes Zarządu Wiel­ton S. A.: 
– Sza­cuje się, że obec­nie firmy spe­cja­li­zu­jące się w trans­por­cie dro­go­wym są gotowe zatrud­nić nawet 100 tys. nowych pra­cow­ni­ków. Aby zachę­cić młode osoby do wyboru tej pro­fe­sji konieczne jest podnie­sie­nie jej pre­stiżu oraz atrak­cyj­no­ści. Doty­czy to zarówno poziomu osią­ga­nych zarob­ków, jak i moż­li­wo­ści roz­woju. Warto pod­kre­ślić, że nie­stety wciąż jedną z klu­czo­wych barier, mają­cych wpływ na zain­te­re­so­wa­nie wybo­rem zawodu kie­rowcy wśród ludzi mło­dych, jest sto­sun­kowo wysoki koszt zwią­zany z pozy­ska­niem odpo­wied­nich upraw­nień. Tym bar­dziej jeste­śmy prze­ko­nani, że ini­cja­tywy takie, jak akcja „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy” są potrzebne, gdyż obok popu­la­ry­za­cji samego zawodu, poma­gają zdo­być nie­zbędne kom­pe­ten­cje. 

Sta­ni­sław Rosół, Sales Mana­ger CVT, Con­ti­nen­tal Opony Pol­ska: 
– Pro­fe­sjo­nalne szko­le­nia, atrak­cyjne warunki finan­sowe i nowo­cze­sny sprzęt to nie­zbęd­nik każ­dego pra­co­dawcy nie­za­leż­nie od branży. W sek­to­rze trans­portu ele­menty te mają jesz­cze więk­szą war­tość, bio­rąc pod uwagę spe­cy­fikę pracy kie­row­ców oraz moż­li­wo­ści, jakie dają nowe tech­no­lo­gie. Szcze­gól­nie w przy­padku mło­dych kan­dy­da­tów ważne jest odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie do zawodu. Zdo­byta wie­dza i umie­jęt­no­ści pozwolą im w przy­szło­ści pew­nie wyko­ny­wać swoją pracę oraz z roz­wagą wyko­rzy­sty­wać inno­wa­cyjne narzę­dzia, które coraz czę­ściej towa­rzy­szą kie­row­com. Kolej­nym waż­nym argu­men­tem jest nowo­cze­sna i dobrze wypo­sa­żona flota pojaz­dów wpły­wa­jąca na kom­fort pracy. Według badań Con­ti­nen­tal zaawan­so­wana nawi­ga­cja i tech­no­lo­gie popra­wia­jące kom­fort jazdy znaj­dują się na szczy­cie listy życzeń kie­row­ców (Con­ti­nen­tal Mobi­lity Study 2016). Należy jed­nak pamię­tać, że naj­pierw wie­dza i umie­jęt­no­ści, a póź­niej wspar­cie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań to jedyna wła­ściwa kolej­ność w pracy zawo­do­wego kie­rowcy. Bogata oferta szko­leń i kur­sów to naj­lep­szy bene­fit zarówno dla pra­cow­nika, jak i samego pra­co­dawcy. 

Piotr Lipiń­ski, Hestia Loss Con­trol: 
– Wła­ściwe podej­ście do poprawy bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­wego to podej­ście holi­styczne, gdzie istotne jest zrów­no­wa­żone dzia­ła­nie w zakre­sie roz­bu­dowy infra­struk­tury dro­go­wej, budo­wa­nia świa­do­mo­ści kie­row­ców, a także sto­so­wa­nia nowych tech­no­lo­gii wypo­sa­że­nia pojaz­dów samo­cho­do­wych oraz zaawan­so­wa­nej ana­lizy stylu jazdy kie­row­ców. Obecne roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne umoż­li­wiają zbie­ra­nie i ana­lizę danych doty­czą­cych stylu jazdy kie­row­ców w warun­kach rze­czy­wi­stego ruchu pojaz­dów. Na pod­sta­wie ana­lizy para­me­trów takich jak: pręd­kość jazdy, prze­cią­że­nie, hamo­wa­nie, przy­śpie­sze­nie, obroty sil­nika, czy czasu posto­jów, mene­dżer floty może kie­ro­wać naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych kie­row­ców na spe­cja­li­styczne szko­le­nia. Szko­le­nia z zakresu dosko­na­le­nia tech­niki jazdy lub mające na celu budo­wa­nie świa­do­mo­ści z zakresu bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­wego z wyko­rzy­sta­niem symu­la­to­rów dacho­wa­nia, czy wypadku. Nowo­cze­sne metody zwięk­sza­nia bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­wego to rów­nież „inte­li­gentne” drogi z ozna­ko­wa­niem aktyw­nie zmie­nia­ją­cym się w zależ­no­ści od warun­ków pogo­do­wych, czy sys­tem moni­to­ro­wa­nia dróg. 

Michał Proc, Volvo Trucks Poland: 
– Szko­le­nia w ramach akcji „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy” uzu­peł­niają i wspo­ma­gają pań­stwowy sys­tem edu­ka­cji kie­row­ców. Obo­wią­zu­jący powszech­nie pro­gram naucza­nia na­dal nie jest w pełni dosto­so­wany do realiów ryn­ko­wych. Bra­kuje zajęć prak­tycz­nych, a pojazdy wyko­rzy­sty­wane do nauki czę­sto mają po kil­ka­na­ście, a nawet kil­ka­dzie­siąt lat. Więk­szość pol­skich firm trans­por­to­wych dys­po­nuje obec­nie flotą nowo­cze­snych samo­cho­dach cię­ża­ro­wych, więc mło­dzi adepci zawodu mają pro­blem z ich obsługą, ale też z wyko­rzy­sta­niem wszyst­kich sys­temów, które zapew­niają bez­pie­czeń­stwo na dro­dze. Dla­tego pod­czas naszych szko­leń sta­ramy się prze­ka­zać jak naj­wię­cej wie­dzy prak­tycz­nej. 

Mar­cin Majak, Renault Trucks: 
– Fir­mom trans­por­to­wym zależy na zmi­ni­ma­li­zo­wa­niu liczby wypad­ków i zapew­nie­niu bez­pie­czeń­stwa wszyst­kim uczest­ni­kom ruchu. Dla­tego pod­czas szko­leń w ramach akcji „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy” uczymy kur­san­tów nie tylko, jak jeździć bar­dziej efek­tyw­nie, ale także zwięk­szamy ich wie­dzę na temat bez­piecz­nej jazdy samo­cho­dem cię­ża­ro­wym. Nasze pojazdy są wypo­sa­żone w sze­reg roz­wią­zań, dzięki któ­rym jazda jest coraz bez­piecz­niej­sza. Konieczne jest jed­nak wska­za­nie kie­row­com, w jaki spo­sób z tych udo­god­nień korzy­stać. 

Bła­żej Szczerba z firmy bro­ker­skiej MJM: 
– Jako fir­mie z sek­tora ubez­pie­czeń zależy nam, aby liczba wypad­ków na dro­gach ule­gała reduk­cji. Taka ten­den­cja, jeśli mia­łaby być trwała i odczu­walna, musia­łaby być oparta o zaawan­so­wany, wie­lo­kie­run­kowy sys­tem pre­wen­cji prze­ciw­wy­pad­ko­wej. Z pew­no­ścią jed­nym z moc­nych ele­men­tów takiego sys­temu mogłoby być szko­le­nie kie­row­ców, podno­sze­nie ich kwa­li­fi­ka­cji i uświa­da­mia­nie im, na czym pole­gają zasady bez­piecz­nej jazdy. Pod­czas spo­tkań i szko­leń w ramach akcji „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy” sta­ramy się poznać potrzeby kie­row­ców, pro­wa­dzimy z nimi roz­mowy i pytamy się, co jest dla nich naj­istot­niej­sze, jeśli cho­dzi o ubez­pie­cze­nia.