Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia:
Auto Market Truck, 2018(1)
z dnia 2018-09-14

Wózki z Japonii i z Europy

Lemarpol poszerzył ofertę
„Lemar­pol Wózki Widłowe”, jeden z najwięk­szych w Pol­sce impor­te­rów wóz­ków widło­wych, posze­rzył w tym roku ofertę o wózki marki CESAB. To kolejna marka po MANITOU, w port­fo­lio firmy z Zatoru. 
Od ponad 70 lat marka CESAB jest jedną z czo­ło­wych firm w Euro­pie, zaj­mu­jącą się pro­jek­to­wa­niem i pro­duk­cją wyso­kiej jako­ści wóz­ków widło­wych, w tym wóz­ków elek­trycz­nych (3– i 4-koło­wych oraz z masz­tem), spa­li­no­wych (hydro­ki­ne­tycz­nych i hydro­sta­tycz­nych), wóz­ków wyso­kiego skła­do­wa­nia, a także pale­to­wych wóz­ków elek­trycz­nych oraz ręcz­nych. Ofe­ro­wane pro­dukty wytwa­rzane są w Euro­pie w trzech cen­trach pro­duk­cyj­nych zlo­ka­li­zo­wa­nych we Fran­cji, w Szwe­cji i we Wło­szech. 
Wózki widłowe CESAB opa­try­wane są cer­ty­fi­ka­tem ISO 14001 TPS, uzna­wa­nym powszech­nie za jeden z naj­lep­szych na świe­cie sys­te­mów pro­duk­cyj­nych. To wła­śnie dzięki niemu, CESAB zapew­nia jed­no­cze­śnie jak naj­wyż­sze stan­dardy pro­duk­cji oraz krót­sze czasy dostawy. Warto zazna­czyć, iż pro­jek­tu­jąc swoje wózki widłowe, marka CESAB, korzy­sta z inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań, dba­jąc o posza­no­wa­nie śro­do­wi­ska. 
Marka CESAB, dzięki swo­jemu wie­lo­let­niemu doświad­cze­niu, wspiera swo­ich klien­tów, poprzez kom­plek­sowy ser­wis wóz­ków widło­wych. Cechuje go szybki czas reak­cji, pomoc udzie­lana przez regu­lar­nie szko­lo­nych, pro­fe­sjo­nal­nych ope­ra­to­rów i inży­nie­rów oraz dosko­nałe zaopa­trze­nie w czę­ści zamienne. 
Zaopa­tru­jąc się w wózki widłowe CESAB mogą mieć Pań­stwo pew­ność, że wybrali dosko­nale prze­my­ślany i zapro­jek­to­wany pro­dukt, wyko­nany z dba­ło­ścią o każdy szcze­gół. Wydaj­ność, kom­pak­towy design i łatwa obsługa to cechy cha­rak­te­ry­styczne dla pro­duktów marki CESAB, któ­rych sze­roką gamę mogą Pań­stwo poznać korzy­sta­jąc z naszej oferty na wózki widłowe nowe lub wózki widłowe uży­wane. 
***
Bli­sko 25-let­nia obec­ność firmy „Lemar­pol” na rynku w tej branży zapro­cen­to­wała upla­so­wa­niem się w ści­słej czo­łówce dostaw­ców podno­śni­ków. 
O wyso­kiej jako­ści oraz nie­za­wod­no­ści ofe­ro­wa­nych przez tę firmę urzą­dzeń prze­ko­nało się już ponad pięć tysięcy zado­wo­lo­nych klien­tów. 
W bie­żą­cej ofer­cie „Lemar­pol” posiada ponad 500 sztuk podno­śni­ków, co uła­twia zre­ali­zo­wa­nie w krót­kim cza­sie każ­dego, nawet nie­ty­po­wego zamó­wie­nia. Tak sze­roka i zróż­ni­co­wana oferta, jak rów­nież ela­stycz­ność i pro­fe­sjo­na­lizm pozwala zaspo­koić wła­ści­wie każdą potrzebę klienta. Firma każ­do­ra­zowo udziela na ofe­ro­wany przez sie­bie sprzęt gwa­ran­cji, w zależ­no­ści od roku pro­duk­cji, nawet do 60 mie­sięcy, a zaku­pione urzą­dze­nia są dostar­czane w każde miej­sce w Pol­sce spe­cja­li­stycz­nym trans­por­tem. 
Od czte­rech lat główna sie­dziba firmy „Lemar­pol” mie­ści się w Zato­rze. Prze­no­siny do nowego obiektu zbie­gły się w cza­sie z uzy­ska­niem sta­tusu dealera reno­mo­wa­nej marki MANITOU, przez co firma „Lemar­pol” posze­rzyła swoją ofertę o nowe maszyny i urzą­dze­nia tej marki. 
Grupa MANITOU jest jed­nym z czo­ło­wych kon­cer­nów w branży budowy maszyn na świe­cie, spe­cja­li­zu­jąc się głów­nie w pro­duk­cji łado­wa­rek tele­sko­po­wych i tere­no­wych wóz­ków widło­wych, lecz zakres jej dzia­łal­no­ści jest znacz­nie więk­szy. MANITOU ofe­ruje sze­roki wachlarz pro­duktów, obej­mu­jący trzy główne sek­tory: budow­nic­two, rol­nic­two i prze­mysł. 
Oferta MANITOU obej­muje łado­warki tele­sko­powe, tere­nowe i prze­mysłowe wózki widłowe, koparko-łado­warki, podno­śniki koszowe, łado­warki podwie­szane oraz pale­towe wózki maga­zy­nowe. Grupa MANITOU poprzez roz­bu­do­waną sieć dealer­ską, dociera do odbior­ców na całym świe­cie, stale posze­rza­jąc grono swo­ich odbior­ców. 
„Lemar­pol” zapra­sza do współ­pracy 
w sze­rokim zakre­sie usług. 
Szcze­góły na: www.lemar­pol.com. pl
Lemar­pol Wózki Widłowe Sp. z o. o. 
32-640 Zator, ul. St. Sta­szica 21
tel. 691 500 215– Daniel Świą­tek