Biuro Obsługi Klienta
 • Zamknij
 • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
 • E-mail
 • Hasło
 • zapamiętaj mnie na tym komputerze
 • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
 • Rejestracja
 • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: JM, Kancelaria ITD-PIP
Auto Market Truck, 2018(2)
z dnia 2018-09-14

Wypowiedziano walkę nieuczciwym graczom

Wrześniowe zmiany w transporcie

Kara za podłączenie do tachografu urządzeń ingerujących w ich poprawną pracę oraz zapis danych: 10.000 zł

Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP: – Jednym z celów modyfikacji jest dostosowanie taryfikatora do Rozporządzenia 406/2016 opracowanego przez Unię Europejską\

Zmiany, zapo­wia­dane od nie­malże początku tego roku, wła­śnie weszły w życie. Jakie nowo­ści przy­nosi nam wrze­sień? Mody­fi­ka­cji ule­gła ustawa o trans­por­cie oraz stawki w tary­fi­ka­to­rze kar za naru­sze­nie obo­wiąz­ków lub warun­ków prze­wozu dro­go­wego. Poja­wiły się rów­nież nowe pozy­cje, które wcze­śniej nie pod­le­gały karom pie­nięż­nym. Na co musi przy­go­to­wać się branża?
Usta­wo­dawcy posta­no­wili dokład­nie przyj­rzeć się pro­ble­mom w trans­por­cie i już na eta­pie pro­jektu można było zauwa­żyć chęć walki z nie­uczci­wymi prak­tykami, które dosyć mocno zako­rze­niły się w branży. Zatem jakie zmiany cze­kają przed­się­bior­stwa trans­por­towe oraz kiedy wcho­dzą w życie. 
Nowy tary­fi­ka­tor oraz zmiany w usta­wie trans­por­towej 
Naji­stot­niej­sze zmiany z punkty widze­nia eko­no­micz­nego, to zmiany w tary­fi­ka­to­rze kar, obo­wią­zu­jące od 3 wrze­śnia. 
– Jed­nym z celów mody­fi­ka­cji jest dosto­so­wa­nie tary­fi­ka­tora do Roz­po­rzą­dze­nia 406/2016 opra­co­wa­nego przez Unię Euro­pej­ską – mówi Mariusz Hen­dzel, eks­pert Kan­ce­la­rii Trans­por­towej ITD-PIP. – Zgod­nie z nim, naru­sze­nia będą podzie­lone na poważne (PN), bar­dzo poważne (BPW) i naj­po­waż­niej­sze (NN). Dla­czego posta­no­wiono wpro­wa­dzić tę swego rodzaju kla­sy­fi­ka­cję wykro­czeń? Nie­stety prak­tyka poka­zuje, że firmy trans­por­towe na­dal popeł­niają kary­godne błędy. I bar­dzo czę­sto sama kara pie­niężna nie jest dla nich na tyle sku­teczna, aby tych prak­tyk zaprze­stać. Od teraz, gdy wła­ści­ciel nie będzie reago­wał na pro­blemy, jakie poja­wiają się w przed­się­bior­stwie, a naru­sze­nia będą rangi bar­dzo poważ­nej, skut­kiem okaże się ode­bra­nie licen­cji trans­por­towej. 
Kolejne zmiany to m. in: 
 •  kara za brak wpisu kraju roz­po­czę­cia i zakoń­cze­nia pracy – obo­wią­zek ten ist­niał już wcze­śniej, jed­nak brak jakich­kol­wiek sank­cji skut­ko­wał tym, że prze­pis ist­niał jako mar­twy;
 • zwięk­sze­nie kary za brak licen­cji lub zezwo­le­nia pozwa­la­ją­cego na wyko­ny­wa­nie zawodu prze­woź­nika dro­go­wego do 12.000 zł – wzrost kary o 4 tysiące zł;
 • zwięk­sze­nie kary za niedosto­so­wa­nie się do zasad prze­wozu kabo­ta­żo­wego do 12.000 zł z dotychcza­so­wych 10.000 zł;
 • odmó­wie­nie kon­troli lub jej utrud­nia­nie będzie skut­ko­wało karą w wyso­ko­ści 12.000 zł;
 • prze­kro­cze­nie masy cał­ko­wi­tej będzie kosz­to­wało wła­ści­ciela od 500 do 10.000 zł, nato­miast prze­kro­cze­nie dopusz­czal­nej sze­ro­ko­ści lub dłu­go­ści od 1.000 do 5.000 zł;
 • mody­fi­ko­wa­nie lub fał­szo­wa­nie ewi­den­cji czasu pracy zosta­nie uka­rane kwotą 8.000 zł. Takich samych sank­cji mogą spo­dzie­wać się ci, któ­rzy odmó­wią oka­za­nia doku­men­ta­cji;
 • podłą­cze­nie do tacho­grafu urzą­dzeń inge­ru­ją­cych w ich poprawną pracę oraz zapis danych: 10.000 zł;
 • mak­sy­malna kara dla przed­się­bior­stwa pod­czas kon­troli wzro­śnie do kwoty nawet 12.000 zł i 3.000 zł dla osoby zarzą­dza­ją­cej (za naru­sze­nia stwier­dzone pod­czas jed­nej kon­troli);
 • dokładna wery­fi­ka­cja masy nadwo­zia wymien­nego w trans­por­cie inter­mo­dal­nym – podmiot wysy­ła­jący jed­nostkę ładun­kową będzie musiał dokład­nie wska­zać jego wagę oraz prze­ka­zać doku­menty prze­woź­ni­kowi, które zostaną oka­zane odpo­wied­nim oso­bom pod­czas kon­troli. 
Od 3 wrze­śnia: nowa ustawa o tacho­gra­fach
Zmiany nie omi­nęły rów­nież ustawy o tacho­gra­fach. Usta­wo­dawcy, dążąc do wyklu­cze­nia zja­wi­ska mani­pu­la­cji w tacho­gra­fach, jasno okre­ślili zada­nia wszel­kich podmio­tów (w tym admi­ni­stra­cji publicz­nej) doty­czące insta­la­cji, prze­glą­dów oraz napraw urzą­dzeń reje­stru­ją­cych. W nowej Usta­wie znaj­dziemy rów­nież zapisy infor­mu­jące o spo­so­bie wyda­wa­nia czy też wymiany kart do tacho­gra­fów. 
Ucz­ci­wość i skru­pu­lat­ność popłaca
Zmiany, jakie się poja­wiły, są jed­no­znaczne: wypo­wie­dziano walkę nie­uczci­wym gra­czom na rynku trans­por­to­wym. Usta­wo­dawcy chcą zaprze­stać sze­rze­nia złych prak­tyk w zakre­sie mani­pu­la­cji urzą­dze­niami reje­stru­ją­cymi czas pracy. Fakt wpro­wa­dze­nia kate­go­ry­za­cji naru­szeń i ewen­tu­alne postę­po­wa­nie mające na celu oce­nie­nie repu­ta­cji przed­się­bior­stwa jest dzia­ła­niem, które ma eli­mi­no­wać nie­uczciwą kon­ku­ren­cję. 
– Jako eks­pert dzia­ła­jący na rynku od ponad 15 lat, mogę powie­dzieć jedno: uczci­wość i skru­pu­lat­ność w tej branży popłaca – radzi Mariusz Hen­dzel. – Jeżeli w fir­mie bra­kuje czasu na reali­za­cję nie­któ­rych ope­ra­cji, należy prze­szko­lić z prze­pisów zarówno kie­row­ców jak i osoby zarzą­dza­jące. Bar­dzo czę­sto spo­ty­kamy się z sytu­acją, kiedy firma nie wyko­rzy­stuje w pełni moż­li­wo­ści cza­so­wych swo­ich pra­cow­ni­ków na dro­dze. Nato­miast druga, bar­dzo czę­sto spo­ty­kana sytu­acja, to błędy w wyli­cza­niu diet, płacy mini­mal­nej czy też cał­ko­wi­tego wyna­gro­dze­nia. Nag­min­nie zda­rzają się nadwyżki, nie­po­trzebne opo­dat­ko­wa­nie nie­któ­rych skła­dek. Aby wyeli­mi­no­wać tego typu zda­rze­nia, należy dbać o odpo­wiedni poziom wie­dzy pra­cow­ni­ków poprzez korzy­sta­nie ze szko­leń indy­wi­du­al­nych lub otwar­tych.