• Zamknij
 • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
 • E-mail
 • Hasło
 • zapamiętaj mnie na tym komputerze
 • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
 • Rejestracja
 • Zapomniałeś hasło?

Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia: Iveco
Auto Market Truck, 2018(5)
z dnia 2018-09-28

40-latek w dobrej kondycji

Jubileusz IVECO Daily, cenionego przez miliony klientów na świecie

Daily pierwszej generacji, wprowadzony na rynek w 1978 roku, zrewolucjonizował segment lekkich pojazdów użytkowych jako model oparty na podwoziu samochodu ciężarowego, z tylnym napędem i niezależnym przednim zawieszeniem

Daily drugiej generacji – od 1999 roku – pierwszy samochód w branży z silnikiem wyposażonym w układ zasilania common rail

2014: wprowadzenie Daily trzeciej generacji; ten model otrzymał tytuł „Furgonu Roku 2015”

Pojazdy rodziny Blue Power już teraz są gotowe do spełnienia normy emisji mierzonej w rzeczywistych warunkach drogowych, która zacznie obowiązywać w 2020 roku

Iveco Daily, uho­no­ro­wany tytu­łem Mię­dzy­na­ro­do­wego Fur­gonu Roku 2018 za eko­lo­giczne para­me­try samo­cho­dów z rodziny Daily Blue Power, obcho­dzi swoje 40-lecie. 
Daily pierw­szej gene­ra­cji, wpro­wa­dzone na rynek w 1978 roku, zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał seg­ment lek­kich pojaz­dów użyt­kowych jako model oparty na podwo­ziu samo­chodu cię­ża­ro­wego, z tyl­nym napę­dem i nie­za­leż­nym przed­nim zawie­sze­niem, czyli ukła­dem zapew­nia­ją­cym wyjąt­kową wszech­stron­ność, nie­za­wod­ność i wydaj­ność. 
Obecna, trze­cia gene­ra­cja Daily to efekt 40 lat cią­głej ewo­lu­cji. Samo­chód pozo­staje wierny tra­dy­cji, a jed­no­cze­śnie prze­suwa gra­nice inno­wa­cyj­no­ści i odpo­wiada na zmie­nia­jące się wyma­ga­nia klien­tów. 
W ciągu 40 lat od ryn­ko­wej pre­miery w modelu Daily wie­lo­krot­nie wpro­wa­dzano pio­nier­skie roz­wią­za­nia, jak np. tech­no­lo­gia com­mon rail w 1999 roku czy elek­tro­niczny pro­gram sta­bi­li­za­cji (ESP) popra­wia­jący wła­ści­wo­ści jezdne na zakrę­tach i w cza­sie hamo­wa­nia, co spo­ty­kało się z uzna­niem eks­per­tów i zaowo­co­wało impo­nu­jącą kolek­cją mię­dzynarodowych nagród. 
Dziś model ten znaj­duje się w czo­łówce pod wzglę­dem zgod­no­ści z zasa­dami zrów­no­wa­żo­nego roz­woju dzięki kon­cep­cji Daily Blue Power. Jest to rodzina pojaz­dów, która uwal­nia firmy trans­por­towe od ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z rygo­ry­stycz­nych prze­pi­sów o ochro­nie śro­do­wi­ska, a nale­żące do niej modele zostały wyróż­nione tytu­łem „Mię­dzy­na­ro­do­wego Fur­gonu Roku 2018”. 
Ponad 3 miliony pojaz­dów Daily wypro­du­ko­wane na trzech kon­ty­nen­tach i jeż­dżące po dro­gach w 110 kra­jach są dowo­dem popu­lar­no­ści modeli z tej rodziny oraz ich zdol­no­ści adap­ta­cji do spe­cy­ficz­nych potrzeb klien­tów na całym świe­cie. 
Dziś Daily jest pre­kur­so­rem w branży, zaś jego suk­ces opiera się na histo­rycz­nych atu­tach zapi­sa­nych w DNA modelu — począw­szy od uni­ka­to­wej ramo­wej kon­struk­cji podwo­zia, zapew­nia­ją­cej solid­ność i wszech­stron­ność, z któ­rych słyną te samo­chody. Kon­struk­cja nośna ze spe­cjal­nymi sta­lo­wymi poprzecz­nymi wzmoc­nie­niami o prze­kroju litery C to naj­lep­sza plat­forma dla firm mon­tu­ją­cych zabu­dowy pojaz­dów na potrzeby róż­nych zadań trans­por­to­wych. Daily może być mię­dzy innymi samo­cho­dem kem­pin­go­wym, fur­go­nem kurier­skim, śmie­ciarką, wywrotką, dźwi­giem samo­jezd­nym, pojaz­dem służb komu­nal­nych, pomocą dro­gową czy ambu­lan­sem. Model cie­szy się uzna­niem ze względu na wyjąt­kowe cechy, takie jak napęd na tylne koła lub 4x4. 
Samo­chód jest też dostępny w naj­szer­szej w branży gamie wer­sji o dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej od 3,5 do 7,2 tony oraz kuba­tu­rze prze­strzeni ładun­ko­wej od 7,3 do 19,6 m3. Zaawan­so­wane roz­wią­za­nia tech­niczne wyzna­czają nowe gra­nice osią­gów, podno­szą poziom kom­fortu, pozwa­lają zaofe­ro­wać funk­cje łącz­no­ści i obni­żają cał­ko­wity koszt posia­da­nia. Cechy te skła­dają się na „bizne­sowy instynkt” modelu i czy­nią z niego part­nera pole­ca­nego dla przed­się­biorcy. 
Pojazdy rodziny Blue Power, wypo­sa­żone w zaawan­so­wane sil­niki wyso­ko­prężne i alter­na­tywne tech­no­lo­gie napędu już teraz są gotowe do speł­nie­nia przy­szłych wyma­gań: Daily Euro 6 RDE 2020 Ready – pierw­szy lekki samo­chód użyt­kowy speł­nia­jący wyma­ga­nia normy emi­sji mie­rzo­nej w rze­czy­wi­stych warun­kach dro­go­wych, która zacznie obo­wią­zy­wać w 2020 roku; Daily Hi-Matic Natu­ral Power — pierw­szy lekki samo­chód użyt­kowy napę­dzany CNG, wypo­sa­żony w 8-bie­gową prze­kład­nię auto­ma­tyczną; Daily Elec­tric – wer­sja bez­e­mi­syjna. Samo­chody z rodziny Daily są pole­cane dla użyt­kow­ni­ków reali­zu­ją­cych dostawy w obsza­rach miej­skich i podmiej­skich, gdyż bez ogra­ni­czeń i przez całą dobę mogą poru­szać się po ści­słym cen­trum, także w stre­fach, w któ­rych obo­wią­zują naj­bar­dziej rygo­ry­styczne normy emi­sji hałasu i zanie­czysz­czeń. 
 
 
 
 
 
 
Sukcesy potwierdzone nagrodami

Rodzina Daily zgromadziła liczne nagrody, a szczególnie imponująca ich kolekcja przypadła w udziale najnowszej generacji pojazdów:

 • Międzynarodowy Furgon Roku 2015 (Europa)
 • Najlepszy samochód do przewozu paczek oraz przesyłek ekspresowych i kurierskich 2015 (Niemcy)
 • Europejska nagroda za innowacyjność 2016 - Daily Hi-Matic (europejska branża karawaningu)
 • Najlepszy pojazd użytkowy 2016 (Chile)
 • Najlepszy pojazd użytkowy do 3,5 tony 2016 (Niemcy)
 • Duży Furgon Roku 2017 (Plebiscyt What Van? - Wielka Brytania)
 • Krajowa Nagroda Transportowa 2017 (Hiszpania)
 • Spełniający standardy zrównoważonego rozwoju samochód ciężarowy roku 2017 
 • - Daily Electric (Włochy)
 • Międzynarodowy Mikrobus Roku 2017 - Daily Tourys (Europa)
 • Spełniający standardy zrównoważonego rozwoju samochód ciężarowy roku 2018 
 • - Daily Hi-Matic Natural Power (Włochy)
 • Międzynarodowy Furgon Roku 2018 - Daily Blue Power (Europa)
 • Chiński Furgon Roku 2018 - China Daily van (Chiny)
 • Furgon Roku 2018 - Daily Blue Power (Duńskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Motoryzacyjnych)
 • Najlepszy Samochód Użytkowy 2018; 3 kategorie: transport do 3,5 tony, powyżej 
 • 3,5 tony, mikrobusy (Plebiscyt czytelników ETM Verlag - Niemcy)
40 lat pionierskich rozwiązań 
 • 1978: pierwszy Daily - furgon o kubaturze 17 m3, z wnętrzem o wysokości 210 cm (pierwszy w branży), napędzany silnikiem Diesla o pojemności 2,5 litra.
 • 1984: rodzina powiększa się o pierwszego Daily 4x4.
 • 1985: TurboDaily - pierwszy lekki samochód użytkowy z turbodoładowanym silnikiem Diesla.
 • 1992: pierwszy pojazd wyprodukowany w zakładach w Valladolid w Hiszpanii.
 • 1996: poszerzenie oferty modelu Daily; dwie wersje silnikowe: turbodiesel 2,5 litra 
 • i nowy, mocniejszy silnik o pojemności 2,8 litra.
 • 1998: ECODaily - pierwszy lekki samochód użytkowy z silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym (CNG).
 • 1999: druga generacja Daily wchodzi na rynek i od razu zdobywa tytuł „Furgonu Roku 2000” - pierwszy samochód w branży z silnikiem wyposażonym w układ zasilania common rail.
 • 2000: uruchomienie produkcji w Brazylii, równolegle z produkcją w zakładach 
 • w Suzzarze.
 • 2004: kolejne poszerzenie rodziny modelu Daily o wersję z mocniejszym silnikiem 
 • - turbodiesel o pojemności 3 litrów rozwija moc 176 KM.
 • W tym samym roku produkcję Daily uruchomiono także w Chinach. 
 • 2006: nowa stylistyka i wprowadzenie układu ESP (elektroniczna kontrola stabilności), który poprawia właściwości jezdne w czasie pokonywania zakrętów i hamowania.
 • 2009: poszerzenie bogatej oferty o wersję 7-tonową. 
 • W 2009 roku wprowadzono także innowacyjny model Daily Electric.
 • 2010: na całym świecie sprzedano łącznie już 2 miliony egzemplarzy modelu Daily.
 • 2014: wprowadzenie trzeciej generacji Daily, która od razu otrzymuje tytuł „Furgonu Roku 2015”; samochód błyskawicznie podbija rynki i zdobywa liczne nagrody na całym świecie. Szeroka gama wersji obejmuje zupełnie nowego IVECO Daily Hi-Matic z niespotykaną w tej klasie 8-biegową przekładnią automatyczną, który natychmiast staje się bestsellerem.
 • 2016: Daily Euro 6 nadal odnosi sukcesy i jeszcze wyżej podnosi poprzeczkę w zakresie osiągów dzięki takim zaawansowanym funkcjom, jak inteligentny system EcoSwitch PRO, który automatycznie i bez udziału kierowcy zmniejsza moment obrotowy, gdy jest to możliwe, ograniczając w ten sposób zużycie paliwa bez szkody dla wydajności. Wprowadzono również nowe opcje łączności dzięki rewolucyjnej aplikacji BUSINESS UP. 
 • 2017: na rynek wchodzi przyjazna dla środowiska rodzina pojazdów Daily Blue Power wraz z unikatową ofertą trzech wariantów napędu. Obok wersji elektrycznej i zasilanej gazem ziemnym dostępne są samochody z najnowocześniejszymi na rynku silnikami Diesla, które z trzyletnim wyprzedzeniem spełniają wchodzącą w życie w 2020 roku normę emisji mierzonej w rzeczywistych warunkach jazdy. Samochód otrzymuje tytuł „Furgonu Roku 2018”.