Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia: organizatorzy
Auto Market Truck, 2018(2)
z dnia 2018-09-28

Atrakcyjne zarobki już nie wystarczą

Debata o przyszłości branży transportowej

Uczestnicy debaty „Przyszłość branży transportowej”, zorganizowanej w ramach akcji społecznej „Profesjonalni kierowcy”

Mimo że kie­rowcy roz­po­czy­na­jący pracę w branży trans­por­to­wej już na star­cie mają zagwa­ran­to­wane dobre zarobki, firmy, aby przy­cią­gnąć mło­dych ludzi do zawodu, muszą ofe­ro­wać im dodat­kowe bonusy. Coraz więk­sze zna­cze­nie ma ela­styczny gra­fik i warunki pracy. 
O tym, jak zachę­cić mło­dych ludzi do pracy w branży TSL, roz­ma­wiali uczest­nicy debaty „Przy­szłość branży trans­por­to­wej”, zor­ga­ni­zo­wa­nej w ramach akcji spo­łecz­nej „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy”. W spo­tka­niu wzięli udział Wil­helm Rożew­ski z Volvo Trucks, Mar­cin Majak z Renault Trucks, Piotr Ogro­do­wicz z firmy Wiel­ton, Grze­gorz Piskon z ERGO Hestii, Sta­ni­sław Rosół z Con­ti­nen­tal Opony Pol­ska oraz Dariusz Szu­ma­cher, pre­zes firmy Dar­tom z Gro­dzi­ska Mazo­wiec­kiego, w sie­dzi­bie któ­rej odbyła się debata. 
Dyna­miczny roz­wój pol­skiej gospo­darki wpły­nął pozy­tyw­nie na rynek pracy. Wskaź­nik bez­ro­bo­cia jest naj­niż­szy od 1991 roku i, jak wynika z danych Mini­ster­stwa Rodziny, Pracy i Poli­tyki Spo­łecz­nej, w lipcu liczba osób bez pracy była o 178,5 tys. niż­sza niż przed rokiem, co ozna­cza spa­dek aż o 15,7 proc. W obec­nej sytu­acji to pra­co­dawcy muszą sta­rać się o pra­cow­ni­ków. 
– W pol­skich fir­mach trans­por­to­wych są obec­nie tysiące waka­tów. 
W związku z tym osoby roz­po­czy­na­jące pracę w zawo­dzie kie­rowcy, nie mają pro­blemu ze zna­le­zie­niem zatrud­nie­nia. Z ankiet prze­pro­wa­dzo­nych wśród osób, które ukoń­czyły kursy w ramach akcji „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy” aż 75 proc. zna­la­zło pracę tuż po szko­le­niu – zazna­czył Wil­helm Rożew­ski z Volvo Trucks. 
Pra­wie 70 proc. kie­row­ców z zale­d­wie dwu­let­nim sta­żem zara­bia na rękę 3–4 tys. zł, nato­miast 30,5 proc. bada­nych może liczyć na wyna­gro­dze­nie w wyso­ko­ści od 4 do 5 tys. zł netto. Takie wnio­ski płyną z bada­nia „Mło­dzi kie­rowcy na rynku pracy” prze­pro­wa­dzo­nego na zle­ce­nie orga­ni­za­to­rów akcji „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy”. 
Co cie­kawe, zarobki kie­row­ców szybko rosną. Osoby z pię­cio­let­nim sta­żem otrzy­mują pen­sje na pozio­mie 7–8 tys. zł netto. 
– Kon­ku­ru­jemy z całą Europą. Dla­tego nasze stawki nie mogą odbie­gać od tych, które ofe­rują firmy z Nie­miec, Fran­cji czy Hisz­pa­nii. Na Zacho­dzie stan­dar­dem jest pen­sja około 2 tys. euro i tyle też my pła­cimy naszym kie­row­com – pod­kre­ślił Dariusz Szu­ma­cher z firmy Dar­tom. 
Jak dodał Sta­ni­sław Rosół z firmy Con­ti­nen­tal Opony Pol­ska rywa­li­za­cja o pra­cow­ni­ków pomię­dzy fir­mami pol­skimi i zachod­nimi jest bar­dziej zacięta, ponie­waż cała Unia od lat cierpi na ogromny brak kie­row­ców. Ponad 90% wła­ści­cieli i mana­ge­rów flot twier­dzi, że coraz trud­niej jest zna­leźć wysoko wykwa­li­fi­ko­wa­nych kie­row­ców [Continental Mobility Study 2016]. To wszystko powo­duje, że mło­dzi ludzie wstę­pu­jący do zawodu są coraz bar­dziej wyma­ga­jący wobec pra­co­daw­ców, nego­cjują ela­styczne godziny pracy, gra­fik, który pozwala im na częst­sze spę­dza­nie czasu w domu. Potwier­dzają to wyniki wspo­mnia­nego już bada­nia „Mło­dzi kie­rowcy na rynku pracy”, któ­rego uczest­nicy jako powód pod­ję­cia pracy w zawo­dzie wska­zali przede wszyst­kim poczu­cie nie­za­leż­no­ści i moż­li­wość zwie­dza­nia świata, dopiero na trze­cim miej­scu sta­wia­jąc aspekt finan­sowy. 
Liczy się orga­ni­za­cja pracy i nowe pojazdy
Wyso­kie wyna­gro­dze­nia są dla mło­dych kie­row­ców stan­dar­dem, a coraz więk­sze zna­cze­nie mają zachęty poza­pła­cowe, takie jak ubez­pie­cze­nie zdro­wotne czy kar­nety spor­towe. Firmy sta­rają się też wycho­dzić pra­cow­ni­kom naprze­ciw jeśli cho­dzi o ela­styczne godziny pracy i wpro­wa­dzać taki gra­fik, który zagwa­ran­tuje kie­rowcy regu­larne wizyty w domu. 
– Dla więk­szo­ści kie­row­ców liczy się także klasa samo­chodu. Pre­fe­ro­wane są auta nowo­cze­sne i kom­for­towo wypo­sa­żone. Naj­star­szy cią­gnik sio­dłowy w naszej fir­mie ma zale­d­wie 21 mie­sięcy, ponie­waż kie­rowcy pre­fe­rują pracę w fir­mach, które dys­po­nują nową flotą – mówił Dariusz Szu­ma­cher. 
– Nie bez zna­cze­nia dla kie­row­ców jest rów­nież fakt, że takie nowo­cze­sne samo­chody są po pro­stu bez­piecz­niej­sze – pod­kre­ślił Grze­gorz Piskon z firmy ubez­pie­cze­nio­wej ERGO Hestia. – Wyko­rzy­sta­nie we flo­tach pojaz­dów zaopa­trzo­nych w inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia popra­wia szko­do­wość, co można zaob­ser­wo­wać w sta­ty­sty­kach firm ubez­pie­cze­nio­wych. Jest to rów­nież jeden z czyn­ni­ków, które mają wpływ na zmniej­sze­nie liczby wypad­ków na dro­gach. 
Jak zachę­cić mło­dych do jazdy za kół­kiem
Z raportu firmy dorad­czej PwC wynika, że obec­nie na pol­skim rynku jest około 600-650 tys. aktyw­nych zawo­dowo kie­row­ców, czyli o 100 tys. mniej niż wynika z zapo­trze­bo­wa­nia pol­skich prze­woź­ni­ków. Sytu­acja będzie się jesz­cze pogar­szać wraz z odcho­dze­niem kolej­nych rocz­ni­ków na eme­ry­turę. 
– Naj­więk­szym wyzwa­niem dla branży trans­por­to­wej są ludzie, zwłasz­cza dziś, w dobie szybko sta­rze­ją­cego się spo­łe­czeń­stwa. Cała branża trans­por­towa będzie musiała przejść zmiany, by bar­dziej dosto­so­wać się do ocze­ki­wań poten­cjal­nych pra­cow­ni­ków, myślę tu zwłasz­cza o mło­dym poko­le­niu wcho­dzą­cym na rynek pracy. Być może prze­woź­nicy zmu­szeni będą tak pla­no­wać logi­stykę trans­portu, by nie znie­chę­cać poten­cjal­nych kie­row­ców zbyt dłu­gimi tra­sami i zbyt długą nie­obec­no­ścią w domu – mówił Piotr Ogro­do­wicz, dyrek­tor han­dlowy w fir­mie Wiel­ton S. A. – Branża potrze­buje także wzmoc­nie­nia swo­jego PR, który dziś nie­do­sta­tecz­nie poka­zuje duży poten­cjał tego zawodu. Wielu mło­dych ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, jak atrak­cyjna może być praca kie­rowcy i jaki nie­sie ze sobą poten­cjał roz­woju. 
Pol­skie firmy trans­por­towe stoją obec­nie przed ogrom­nym wyzwa­niem: jak zapew­nić pra­cow­ni­kom warunki podobne do tych ofe­ro­wa­nych na Zacho­dzie, a jed­no­cze­śnie pozo­sta­jąc kon­ku­ren­cyj­nymi na mię­dzy­na­ro­do­wym rynku. 
– Mamy bar­dzo silną pozy­cję wśród zagra­nicz­nych prze­woź­ni­ków i zdo­łamy ją utrzy­mać. Jest jed­nak jeden pod­sta­wowy waru­nek – musimy zadbać o pra­cow­ni­ków – mówił Mar­cin Majak z Renault Trucks. 
Zda­niem eks­per­tów, za kilka lat w sukurs dzi­siej­szym pro­ble­mom branży TSL może przyjść nowo­cze­sna tech­no­lo­gia pro­wa­dząca do zwięk­szenia auto­ma­ty­za­cji w pro­wa­dze­niu pojaz­dów. Nad pro­jek­tem auto­no­micz­nych cię­ża­ró­wek pra­cują dziś prak­tycz­nie wszy­scy czo­łowi pro­du­cenci pojaz­dów trans­por­to­wych. Ter­min pre­zen­ta­cji pierw­szej auto­no­micz­nej cię­ża­rówki aktu­al­nie jest okre­ślony na lata 2021/2022, acz­kol­wiek zda­niem wielu naukow­ców ta data jest mało realna. Z dru­giej strony, według raportu OECD „Mana­ging the trans­i­tion to dri­ve­less road fre­ight trans­port”, samo­jezdne pojazdy do 2030 r. mogłyby zre­du­ko­wać popyt na pro­fe­sjo­nal­nych kie­row­ców o 50–70 proc. w USA i Euro­pie. 
***
Akcja „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy” powstała z ini­cja­tywy kilku firm, któ­rym zależy na podno­sze­niu kwa­li­fi­ka­cji przy­szłych pra­cow­ni­ków branży trans­por­to­wej. Obec­nie wspie­rają ją firmy: Volvo Trucks, Renault Trucks, Wiel­ton, Con­ti­nen­tal, ERGO Hestia, MJM. W ramach tego przed­się­wzię­cia szko­lone są osoby, któ­rym zależy na sta­bil­nej i dobrze płat­nej pracy w fir­mach o mię­dzy­na­ro­do­wej reno­mie. Bez­płatne kursy pro­wa­dzone są przez naj­lep­szych instruk­to­rów, a osoby, które biorą w nich udział, mają szansę na uzy­ska­nie cer­ty­fi­katu potwier­dza­ją­cego ich pro­fe­sjo­nalne przy­go­to­wa­nie do zawodu kie­rowcy. Dzięki temu znaj­dują dobrze płatną, sta­bilną i atrak­cyjną pracę. 
Akcja „Pro­fe­sjo­nalni kie­rowcy” to ini­cja­tywa, która ma na celu podnie­sienie bez­pie­czeń­stwa na dro­gach oraz świa­do­mo­ści spo­łecz­nej na temat wyso­kiej rangi usług trans­por­to­wych, jako zna­czą­cej gałęzi gospo­darki.