Wiadomości z rynku

Autor: ZM
Zdjęcia: IVECO
Auto Market Truck, 2018(3)
z dnia 2018-10-05

Pozbyli się diesla bez wyjątku

IVECO w strefie niskiej emisji na targach IAA 2018

IVECO Daily Natural Power z rodziny Blue Power polecane są do różnych zadań w transporcie miejskim i podmiejskim

W pełni elektryczny autobus miejski Heuliez Bus GX ELEC z najnowocześniejszą technologią akumulatorową

Stralis NP 460, nagrodzony tytułem „Samochodu ciężarowego roku o niskiej emisji związków węgla” w Wielkiej Brytanii

IVECO w stre­fie niskiej emi­sji na tar­gach IAA 2018, na sto­isku w 100% wol­nym od sil­ni­ków Die­sla, zapre­zen­to­wało kom­plek­sową ofertę pojaz­dów z napę­dem elek­trycznym, CNG i LNG. 
Wło­ska firma przed­sta­wiła dostępne już dziś roz­wią­za­nia w zakre­sie zrów­no­wa­żo­nego i nisko­emi­syj­nego trans­portu — czyli aktu­alną ofertę alter­na­tywnych ukła­dów napę­do­wych do zasto­so­wań komer­cyj­nych — a także dłu­go­fa­lową wizję roz­wi­janą we współ­pracy z klien­tami, part­ne­rami i pro­du­cen­tami zabu­dów nadwozi. 
Ekspo­zy­cja IVECO liczyła 18 pojaz­dów repre­zen­tu­ją­cych roz­wią­za­nia zgodne z zasa­dami zrów­no­wa­żo­nego roz­woju — od elek­trycz­nych auto­bu­sów miej­skich po samo­chody cię­ża­rowe do prze­wo­zów dłu­go­dy­stan­so­wych wypo­sa­żone w sil­niki zasi­lane LNG. Kom­plek­sowa oferta, odpo­wia­da­jąca spe­cy­fice róż­nych branż i zadań trans­por­to­wych, obej­muje sze­reg nagra­dza­nych pojaz­dów, takich jak „Van roku 2018” Daily Blue Power, „Zrów­no­wa­żony auto­bus roku 2019” Cre­alis In-Motion-Char­ging uho­no­ro­wany euro­pej­ską nagrodą za inno­wa­cyj­ność na Euro­pej­skiej Wysta­wie Mobil­no­ści, „Zrów­no­wa­żony auto­bus roku 2018” Cros­sway LE NP., a także Stra­lis NP. 460, który zyskał tytuł „Samo­chodu cię­ża­rowego o niskiej emi­sji związ­ków węgla roku 2018”. 
Pierre Lahutte, pre­zes marki Iveco, powie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej na sto­isku: 
— IVECO jest pierw­szym pro­du­cen­tem w histo­rii IAA, na któ­rego sto­isku nie ma sil­ni­ków Die­sla — ani w samych pojaz­dach ani w ich zabu­do­wie. W branży trans­por­to­wej zacho­dzą zmiany, pre­sja na sil­niki Die­sla rośnie, a trans­for­ma­cja ener­ge­tyczna nabiera tempa. Naszą eks­po­zy­cją komu­ni­ku­jemy, że oferta pojaz­dów IVECO z napę­dem elek­trycznym, CNG i LNG jest dostępna już dziś i sta­nowi realną alter­na­tywę dla pojaz­dów z sil­nikami Die­sla we wszyst­kich zada­niach trans­por­to­wych — od wysokowar­to­ściowego i ener­go­osz­częd­nego prze­wozu pasa­że­rów w mia­stach po ciężki trans­port na dale­kich tra­sach. Ponadto gaz ziemny ofe­ruje moż­li­wość płyn­nego przej­ścia na bio­me­tan i ener­gię ze źró­deł odna­wial­nych, a tym samym osią­gnię­cie zero­wej emi­sji i otwar­cie drogi do gospo­darki o obiegu zamknię­tym, nawet z emi­sją ujemną i pochła­nia­niem dwu­tlenku węgla. 
Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej wypo­wia­dali się także przed­sta­wi­ciele firmy Shell obec­nej na sto­isku IVECO. Firma ta rów­nież jest prze­ko­nana, że ogra­ni­cze­nie emi­sji związ­ków węgla w sek­to­rze trans­portowym wymaga wpro­wa­dze­nia alter­na­tywnych paliw i tech­no­lo­gii. Shell zapre­zen­to­wał na sto­isku IVECO sta­cję tan­ko­wa­nia CNG/LNG oraz sta­no­wi­sko łado­wa­nia pojaz­dów elek­trycz­nych, pro­mu­jąc w ten spo­sób roz­bu­dowę sieci sta­cji łado­wa­nia aku­mu­la­to­rów i tan­ko­wa­nia gazu w Niem­czech. 
Ekspo­zy­cja IVECO na tar­gach IAA 2018 odzwier­cie­dla podej­ście firmy do zrów­no­wa­żo­nego trans­portu, zgod­nie z któ­rym struk­tura źró­deł ener­gii powinna być dopa­so­wana do wyma­gań róż­nych zadań trans­por­to­wych. Zda­niem firmy napęd elek­tryczny ma do speł­nie­nia ważną rolę, zwłasz­cza w wysokowar­to­ściowych zada­niach trans­por­to­wych, takich jak prze­wóz pasa­że­rów — w szcze­gól­no­ści z niską pręd­ko­ścią, przy niskim zuży­ciu ener­gii, w warun­kach wyma­ga­ją­cych czę­stego zatrzy­my­wa­nia i rusza­nia w cen­trach miast. Dru­gim klu­czo­wym źró­dłem ener­gii jest gaz ziemny, który sta­nowi doj­rzałe roz­wią­za­nie dla trans­portu ludzi i towa­rów. Na eks­po­zy­cji oraz w trak­cie warsz­ta­tów przed­sta­wi­ciele wło­skiej firmy odkre­ślali istotne śro­do­wi­skowe zalety gazu ziem­nego, któ­rego sto­so­wa­nie pozwala na znaczną reduk­cję emi­sji naj­po­pu­lar­niej­szych zanie­czysz­czeń: 90% w przy­padku NO2, 99% w przy­padku czą­stek sta­łych oraz 10% w przy­padku CO2 — lub nawet 95%, jeżeli gaz ziemny zosta­nie zastą­piony bio­me­tanem. 
Przy­kła­dem jest mia­sto Lille eks­plo­atu­jące auto­busy IVECO CNG napę­dzane bio­ga­zem z odpa­dów komu­nal­nych. Kolejne pro­jekty tego typu to wspólne przed­się­wzię­cie firm Pot au Pin, Air Liqu­ide i Car­re­four w zakre­sie wytwa­rza­nia bio­me­tanu z odpa­dów rol­nych, a także uru­cho­mie­nie naj­więk­szej na świe­cie wytwórni bio­gazu przez firmę Bio­kraft w Nor­we­gii. 
Elek­tryczne do mia­sta
W sek­cji miej­skiego trans­portu publicz­nego firma przed­sta­wiła roz­wią­za­nia elek­tryczne: bez­e­mi­syj­nego Daily Elec­tric Mini­bus z rodziny zrów­no­wa­żonych modeli Daily Blue Power uho­no­ro­wa­nej tytu­łem „Mię­dzy­na­ro­do­wego vana roku 2018” — samo­chód pole­cany na ostat­nim odcinku trans­portu ludzi, czyli mię­dzy przy­stan­kami w cen­trum mia­sta; w pełni elek­tryczny auto­bus miej­ski Heu­liez Bus GX ELEC z naj­no­wo­cze­śniej­szą tech­no­lo­gią aku­mu­la­to­rową oraz naj­now­szą gene­ra­cję auto­busu IVECO BUS Cre­alis In-Motion-Char­ging, który może pobie­rać ener­gię z sieci trak­cyj­nej lub z pokła­do­wych aku­mu­la­to­rów — pojazd ten zdo­był tytuł „Zrów­no­wa­żo­nego auto­busu roku 2019” w kate­go­rii auto­bu­sów miej­skich oraz nagrodę za inno­wa­cyj­ność w ener­ge­tyczno-eko­lo­gicz­nej kate­go­rii Move Green na Euro­pej­skiej Wysta­wie Mobil­no­ści 2018 w Paryżu. 
Gazowe Daily do róż­nych zadań
W sek­cji miej­skiego i podmiej­skiego trans­portu towa­rów IVECO zapre­zen­to­wało różne wer­sje Daily Natu­ral Power z rodziny Daily Blue Power. Cztery z nich są wypo­sa­żone w nie­spo­ty­kaną w tej kla­sie pojaz­dów prze­kład­nię Hi Matic. Daily Hi-Matic Natu­ral Power to pierw­szy w branży lekki pojazd użyt­kowy z 3-litro­wym sil­ni­kiem CNG i 8-stop­niową auto­ma­tyczną skrzy­nią bie­gów. 
Pre­zen­to­wane modele uka­zują sze­roki zakres zasto­so­wań pojaz­dów z rodziny Daily Blue Power: wer­sja podwo­zia z zabu­dową chłod­ni­czą Leca­pi­ta­ine dla euro­pej­skiego lidera wynajmu samo­cho­dów-chłodni Petit Fore­stier; 7-tonowa wer­sja podwo­zia z plat­formą Junge z bocz­nymi kur­ty­nami; podwo­zie wypo­sa­żone przez firmę Fassi w dźwig oraz naczepę z funk­cją wywrotki firmy Maxi­cargo dla Ville de Paris; fur­gon z chłod­nią głę­bo­kiego mro­że­nia Kerst­ner w bar­wach limi­to­wa­nej edy­cji na 40-lecie modelu oraz fur­gon do prze­wozu prze­sy­łek kurier­skich przy­go­to­wany przez firmę Spier. 
Euro­cargo CNG dla służb komu­nal­nych
W sek­cji trans­portu miej­skiego i regio­nal­nego można było zapo­znać się z tech­no­lo­gią CNG, która pozwala pogo­dzić wyma­ga­nia w zakre­sie efek­tyw­nego trans­portu na dłuż­szych dystan­sach i spe­cy­fiki dostaw w cen­trach miast. IVECO wysta­wiło dwa pojazdy Euro­cargo dla służb komu­nal­nych. Oby­dwa egzem­pla­rze są napę­dzane gazem CNG i już teraz, z rocz­nym wyprze­dze­niem, speł­niają wyma­ga­nia normy emi­sji spa­lin EURO VI D. Jeden z pojaz­dów wypo­sa­żono w trój­stronną wywrotkę Meil­ler. 
Drugi pojazd to efekt współ­pracy IVECO z part­ne­rem tech­no­lo­gicz­nym, któ­rej celem było ogra­ni­cze­nie emi­sji zarówno z napędu, jak i z zabu­dowy. Na podwo­ziu samo­chodu zamon­to­wano zamia­tarkę firmy John­ston Engi­ne­ering, a sil­nik zasi­lany CNG współ­pra­cuje z hydro­sta­tyczną prze­kład­nią, co pozwo­liło na znaczne obni­że­nie emi­sji w porów­na­niu z tra­dy­cyj­nymi zamia­tar­kami mon­to­wa­nymi na podwo­ziu cię­ża­ró­wek. Układ zamia­ta­jący w takich pojaz­dach jest zwy­kle napę­dzany dru­gim sil­ni­kiem Die­sla, dla któ­rego normy emi­sji spa­lin (o ile w ogóle ist­nieją) są znacz­nie łagod­niej­sze. 
Stra­lis CNG na śred­nie i dłu­gie dystanse
Firma IVECO nawią­zała rów­nież współ­pracę z Car­rier Trans­i­cold, któ­rej efek­tem jest pio­nier­ski pojazd w branży: nowy 400-konny Stra­lis NP. podwo­zie wypo­sa­żony w zabu­dowę Frappa i tech­no­lo­gię CNG Car­rier Supra®. Jest to prze­ło­mowy, alter­na­tywny samo­chód cię­ża­rowy z zabu­dową chłod­ni­czą, bez sil­nika Die­sla, w 100% zasi­lany gazem ziem­nym. Ten Stra­lis NP. zużywa wyłącz­nie sprę­żony gaz ziemny (CNG) — w prze­ci­wień­stwie do stan­dar­do­wych samo­cho­dów cię­ża­rowych do trans­portu towa­rów w warun­kach chłod­ni­czych, które oprócz sil­nika trak­cyj­nego są wypo­sa­żone w pod­le­ga­jący znacz­nie mniej rygo­ry­stycz­nym regu­la­cjom sil­nik Die­sla napę­dza­jący sprę­żarki agre­gatu chłod­ni­czego. W pre­zen­to­wa­nym modelu zarówno pojazd, jak i agre­gat chłod­ni­czy napę­dzany jest sil­nikami spa­la­ją­cymi ste­chio­me­tryczną mie­szankę gazu ziem­nego, wypo­sa­żo­nymi w trój­drożne kata­li­za­tory spa­lin. Pozwala to uzy­skać wyjąt­kowo niskie war­to­ści emi­sji NO2 (–90% w porów­na­niu z die­slem) i czą­stek sta­łych (–99%), znacz­nie poni­żej limi­tów okre­ślo­nych w prze­pi­sach. W przy­padku eks­plo­ata­cji z uży­ciem bio­me­tanu emi­sja CO2 jest niż­sza aż o 95%. 
W trans­por­cie dłu­go­dy­stan­so­wym IVECO sta­wia na tech­no­lo­gię LNG. W tym seg­men­cie firma jest pio­nie­rem dzięki mode­lowi Stra­lis NP. — pierw­szej na rynku cię­ża­rówce napę­dzanej gazem ziem­nym, zapro­jek­to­wa­nej spe­cjal­nie w celu poko­ny­wa­nia dłu­gich dystan­sów. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje wer­sja Stra­lis NP. 460, która w grud­niu zeszłego roku została nagro­dzona tytu­łem „Samo­chodu cię­ża­rowego roku o niskiej emi­sji związ­ków węgla” w Wiel­kiej Bry­ta­nii. IVECO pro­po­nuje w tym obsza­rze cią­gniki sio­dłowe, rów­nież w wer­sji Low Trac­tor, oraz podwo­zia do zabu­dowy rów­nież z kabi­nami typu AD. 
Kolejną nowo­ścią w tym sek­to­rze jest zapro­jek­to­wany wspól­nie z waż­nym part­ne­rem uni­ka­towy 400 konny Stra­lis X-Way Natu­ral Power z elek­tryczną beto­no­mie­szarką CIFA, który rów­nież jest pozba­wiony sil­nika Die­sla i nie zużywa oleju napę­do­wego. Samo­chód jest napę­dzany sprę­żonym bio­me­tanem, a hybry­dowa beto­no­mie­szarka z funk­cją łado­wa­nia aku­mu­la­tora ze źró­dła zewnętrz­nego została opra­co­wana przez firmę CIFA. „Gruszkę” z beto­nem w ruch wpra­wia sil­nik elek­tryczny pobie­ra­jący ener­gię z aku­mu­la­tora lito­wego. Samo­chód jest też wypo­sa­żony w sys­tem odzy­ski­wa­nia ener­gii kine­tycz­nej z hamo­wa­nia. 
Kolejne modele Stra­lis NP. na sto­isku to pierw­szy samo­chód cię­ża­rowy z sil­ni­kiem LNG o mocy 460 KM z sys­temem wymien­nego nadwo­zia opra­co­wa­nym przez firmy SDG/Spier na potrzeby wypo­ży­czalni Fra­ikin, pierw­szy cią­gnik LNG 6x2 LNG o zasięgu 750 kilo­me­trów, cią­gnik LNG 4x2 LNG o zasięgu 1600 kilo­me­trów oraz cią­gnik nisko­po­dwo­ziowy w wer­sji LNG o zasięgu 1150 kilo­me­trów. 
Wszyst­kie pojazdy na eks­po­zy­cji w 100% wol­nej od sil­ni­ków Die­sla w stre­fie niskiej emi­sji są mate­rial­nym dowo­dem na to, że firma IVECO i jej part­ne­rzy wywią­zują się z obiet­nicy ofe­ro­wa­nia roz­wią­zań trans­por­to­wych zgod­nych z zasa­dami zrów­no­wa­żo­nego roz­woju.