Wiadomości z rynku

Autor: ZM
Zdjęcia: producenci
Auto Market Truck, 2018(1)
z dnia 2018-10-05

To już niemal centra handlowo-usługowe

Rozwój sieci stacji paliw w Polsce

Sieć stacji AVIA jest tworzona na zasadach franczyzy

W ciągu ostatniego roku firma BP rozwinęła m.in. ofertę w ramach systemu Routex i płatności kartami paliwowymi BP PLUS

Stacje tranzytowe Circle K to już teraz kompleksowe punkty obsługi podróżnych

Rafał Droździak (Circle K Polska): – Rozwijamy się w kierunku stacji tranzytowych

Gwarancją jakości paliwa na stacjach w barwach MOYA jest niezależny program badania paliw – TankQ

[ Shell poszerza wachlarz usług pozapaliwowych, które są dostosowywane do potrzeb kierowców samochodów ciężarowych ]

Klienci ocze­kują dziś od sta­cji paliw znacz­nie wię­cej niż tylko moż­li­wo­ści zatan­ko­wa­nia samo­chodu. Szcze­gól­nie sta­cje tran­zy­towe to już zazwy­czaj kom­plek­sowe punkty obsługi podróż­nych, na któ­rych możemy zatan­kować, zjeść posi­łek, zro­bić zakupy, czę­sto także sko­rzy­stać ze strefy wypo­czynku. Oferta sieci sta­cji jest coraz bogat­sza, a ich wła­ści­ciele coraz wię­cej uwagi zwra­cają na podno­sze­nie jako­ści usług i pro­duk­tów. 
Do przed­sta­wi­cieli wio­dą­cych dys­try­bu­to­rów paliw w Pol­sce zwró­ci­li­śmy się z pyta­niami, na jakim eta­pie jest roz­wój ich sieci sta­cji, jakie są plany roz­woju, czy zmiany zwią­zane są tylko z nowymi pla­ców­kami, czy posze­rza się oferta na sta­cjach i o jakie nowe usługi? 
AVIA – silna euro­pej­ska marka dla nie­za­leż­nych sta­cji 
AVIA to sto­sun­kowo nowa sieć sta­cji paliw w Pol­sce – poja­wiła się na naszym rynku w ubie­głym roku. Jest to marka szwaj­car­ska, stwo­rzona w 1927 r., w wyniku połą­cze­nia sił kilku nie­za­leż­nych impor­te­rów ropy naf­to­wej. Zało­że­niem twór­ców było, aby part­ne­rzy dzia­ła­jący pod wspólną marką mogli wię­cej zaofe­ro­wać swoim klien­tom i wzmoc­nić swoją pozy­cję bizne­sową, na­dal pozo­sta­jąc nie­za­leż­nymi fir­mami. Pomysł spodo­bał się w innych kra­jach Europy, dla­tego utwo­rzono mię­dzy­na­ro­dowe sto­wa­rzy­sze­nie AVIA Inter­na­tio­nal. Obec­nie AVIA to silna marka, repre­zen­to­wana przez ponad 3000 sta­cji paliw w 14 kra­jach Europy, popu­larna m.in. w: Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Holan­dii czy Hisz­pa­nii. 
W Pol­sce za roz­wój marki AVIA odpo­wiada firma UNIMOT S A. Jako czło­nek AVIA Inter­na­tio­nal, Spółka ma prawo do posłu­gi­wa­nia się marką AVIA oraz do budo­wa­nia sieci sta­cji paliw AVIA w całym kraju. Pierw­sze sta­cje AVIA spółka oddała do użytku w poło­wie 2017 r. 
– Uwa­żamy, że sta­cje paliw w Pol­sce potrze­bują sil­nej marki, która daje kie­rowcy poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, a taką jest wła­śnie marka AVIA. Dosko­nale znamy rynek sta­cji paliw i wiemy, że ich wła­ści­ciele potrze­bują atrak­cyj­nych warun­ków współ­pracy, żeby pro­wa­dzić biznes zyskow­nie i móc go roz­wi­jać. Dla­tego stwo­rzy­li­śmy uni­kalną ofertę fran­czy­zową, łączącą powyż­sze ele­menty w opar­ciu o siłę Grupy UNIMOT i doświad­cze­nie marki AVIA – twier­dzi Adam Sikor­ski, pre­zes UNIMOT S A. 
Sieć sta­cji AVIA jest two­rzona na zasa­dach fran­czyzy. Part­ne­rzy, czyli wła­ści­ciele nie­za­leż­nych sta­cji paliw, otrzy­mują nie tylko nie­zbędne know-how i nową wizu­ali­za­cję obiektu, ale także wspar­cie mar­ke­tin­gowe. Jed­no­cze­śnie zacho­wują dużą nie­za­leż­ność w dzia­ła­niu. Przy­stą­pie­nie do sieci fran­czy­zo­wej AVIA nie ozna­cza bowiem koniecz­no­ści naby­wa­nia paliwa od UNIMOT. Spółka nie narzuca też poli­tyki sprze­daży, nato­miast w każ­dej chwili służy wspar­ciem i spraw­dzo­nymi roz­wią­za­niami. 
Na koniec dru­giego kwar­tału br. sieć AVIA liczyła 30 sta­cji paliw. Do końca roku 2018 r. UNIMOT pla­nuje otwo­rzyć 50 pla­có­wek, a do 2020 r. – 100. 
Marka AVIA została dobrze przy­jęta na pol­skim rynku. Obec­nie jest to jedna z naj­szyb­ciej roz­wijających się sieci sta­cji w Pol­sce. 
BP – cały czas w roz­woju
Jak twier­dzą przed­sta­wi­ciele firmy BP klu­czem do suk­cesu jest nie­ustanna ana­liza rynku, umie­jęt­ność dostrze­ga­nia szans oraz rozu­mie­nie klien­tów, bo dzięki nim, ich zaufa­niu i lojal­no­ści moż­liwy jest roz­wój firmy. BP nie tylko rośnie, ale też mody­fi­kuje swoją ofertę pali­wową i poza­pa­li­wową. Kie­row­nic­two firmy chce utrzy­mać tempo roz­woju. BP w ciągu ponad 25-let­niej dzia­łal­no­ści zain­we­sto­wało w Pol­sce już pra­wie 5,5 mld zł. Firma zatrud­nia w Pol­sce ponad 4 tysiące pra­cow­ni­ków. Ma nie tylko sieć wła­snych sta­cji, współpra­cuje też z pol­skimi przed­się­bior­cami. W ramach oferty fran­czy­zo­wej ope­ruje w Pol­sce około 250 sta­cji part­nerskich pod marką BP 
BP kon­se­kwent­nie roz­wija sieć sta­cji w Pol­sce, poprzez pozy­ski­wa­nie nowych loka­li­za­cji czy nowych part­ne­rów, ale jeśli poja­wia się oka­zja do prze­ję­cia atrak­cyj­nych akty­wów, to też z niej korzy­sta. W czerwcu 2018 roku, firmy BP oraz ARGE pod­pi­sały umowę w spra­wie prze­ję­cia przez BP sieci sta­cji Arge (reali­za­cja umowy uza­leż­niona jest od zgody UOKiK-u). Pakiet prze­ję­cia składa się z 18 sta­cji paliw oraz nie­za­bu­do­wa­nych nie­ru­cho­mo­ści, zlo­ka­li­zo­wa­nych głów­nie w Kra­ko­wie i woj. małopol­skim. Do końca roku 2018 więk­szość sta­cji ma zmie­nić logo na BP, a nowe sta­cje powstaną w roku 2020. Prze­ję­cie sta­cji ARGE sta­nowi kolejny krok umac­nia­nia marki BP na pol­skim rynku i jest reali­za­cją stra­te­gii wzro­stu jaką firma zapla­no­wała w tej czę­ści Europy. Stra­te­gia zakłada sys­tematyczny wzrost na pozio­mie 20–30 sta­cji rocz­nie. Przed­sta­wi­ciele firmy prze­wi­dują, że na koniec 2018 roku sieć BP w Pol­sce powinna liczyć około 560 sta­cji, co utwier­dza pozy­cję wice­li­dera tej marki na naszym rynku. Będą powsta­wać nowe sta­cje BP, wła­sne i part­ner­skie, w tym także te wiel­ko­for­ma­towe (auto­stra­dowe). 
Dla każ­dego kie­rowcy i dla firm flo­to­wych nie­ba­ga­telne zna­cze­nie ma jakość paliwa. BP posiada w Niem­czech jedno z naj­no­wo­cze­śniej­szych cen­trów tech­no­lo­gii paliw, obej­mu­ją­cych zarówno labo­ra­to­ria che­miczne jak i sta­nowiska testo­wa­nia sil­ni­ków róż­nej gene­ra­cji, gdzie cały czas pra­cuje się nad dosko­na­le­niem jako­ści i paliw i reduk­cją emi­sji. We wszyst­kich pali­wach płyn­nych kon­cernu BP obecna jest tech­no­lo­gia ACTIVE. Dzięki opa­ten­to­wa­nej tech­no­lo­gii aktyw­nych czą­stek paliwa te wyka­zują się spraw­dzo­nymi wła­ści­wo­ściami czysz­czą­cymi – usu­wa­jąc zanie­czysz­cze­nia z sil­nika, a także zapo­bie­gają osia­da­niu brudu w przy­szło­ści. Według pro­du­centa w przy­padku pojaz­dów cię­ża­ro­wych o masie cał­ko­wi­tej od 3,5 do 7,5 t można zaosz­czę­dzić do 340 litrów paliwa, a w cię­ża­rów­kach o masie cał­ko­wi­tej prze­kra­cza­ją­cej 16 ton nawet do 912 litrów rocz­nie. 
Na sta­cjach BP jest też także auto­gaz (na wybra­nych sta­cjach dys­try­bu­tory dosto­so­wane są do TIR-ów). Na kil­ku­dzie­się­ciu obiek­tach znaj­dują się dys­try­bu­tory z Ad Blue (na wielu innych jest on dostępny w opa­ko­wa­niach). Na więk­szo­ści sta­cji kie­rowcy samo­cho­dów cię­ża­ro­wych mogą sko­rzy­stać z dys­try­bu­to­rów HSD, które pozwa­lają napeł­nić bak w znacz­nie krót­szym cza­sie. 
Na kilku sta­cjach BP są rów­nież myj­nie dla dużych pojaz­dów cię­ża­ro­wych. 
Na sta­cjach tej marki kie­rowcy mogą kupić żyw­ność, napoje, środki higie­niczne, prasę, akce­so­ria i kosme­tyki samo­cho­dowe i wiele innych pro­duk­tów, w tym akce­so­ria samo­cho­dowe. W ofer­cie są także pro­dukty pre­mium, takie jak oleje czy płyny do spry­ski­wa­czy bez meta­nolu, oleje BP i Castrol, wycie­raczki do szyb, linki holow­ni­cze i wiele innych. 
W ciągu ostat­niego roku firma roz­wi­nęła też ofertę w ramach sys­temu Routex i płat­no­ści kar­tami pali­wo­wymi BP PLUS. Karta BP PLUS Routex o zasięgu pol­skim to kom­plek­sowe narzę­dzie pozwa­la­jące opty­mal­nie zarzą­dzać flotą samo­cho­dów i w pełni kon­tro­lo­wać wszyst­kie wydatki na paliwo. Umoż­li­wia bez­go­tów­kowe regu­lo­wa­nie opłat za wybrane pro­dukty i usługi na ponad 530 sta­cjach BP i na 350 sta­cjach Circle K. Karta pali­wowa BP + Aral to oferta dla flot poru­sza­ją­cych się po Euro­pie. Umoż­li­wia bez­go­tów­kowe regu­lo­wa­nie opłat za wybrane pro­dukty i usługi na ponad 18 000 sta­cji w Euro­pie zrze­szo­nych w poro­zu­mie­niu Routex. Od marca tego roku BP/Aral ofe­rują ope­ra­to­rom i wła­ści­cie­lom flot samo­cho­do­wych nowy sys­tem do doko­ny­wa­nia opłat elek­tro­nicz­nych w Euro­pie Tol­l­box BP/Aral, oparty na EETS. Umoż­li­wia on auto­ma­tyczne roz­li­cza­nie opłat za korzy­stanie z dróg płat­nych w sze­regu kra­jów. W lutym firmy BP/ARAL oraz Total przy­stą­piły do umowy o wza­jem­nej akcep­ta­cji kart pali­wo­wych w Euro­pie. 
Cały czas firma roz­wija ofertę restau­ra­cyjną pod marką Wild Been Cafe oraz ofertę skle­pową w zakre­sie świe­żej żyw­no­ści i napo­jów. Doce­niają ją rów­nież part­ne­rzy sta­cji DODO i staje się ona nie­odzowną czę­ścią ich oferty. 
W ramach pro­gramu PAYBACK za wszyst­kie pro­dukty zaku­pione na sta­cji można zapła­cić punk­tami. Ta forma płat­no­ści cie­szy się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem. W kwiet­niu 2018 roku do pro­gramu dołą­czył też nowy part­ner, Kau­flad, co dodat­kowo uatrak­cyj­niło pro­gram i zwięk­szyło klien­tom moż­li­wość zbie­ra­nia punk­tów. 
Wszyst­kie obiekty BP są dobrze oświe­tlone i posia­dają nowo­cze­sny moni­to­ring. Na wielu sta­cjach auto­stra­do­wych są – przy­sto­so­wane do obsługi TIR-ów – duże par­kingi pozwa­la­jące na swo­bodne manew­ro­wa­nie. Na sta­cjach kie­rowcy maja moż­li­wość skorzy­stania z czy­stych łazie­nek, a na wybra­nych sta­cjach z nowo­cze­snych kabin prysz­ni­co­wych, a także pralni. 
CIRCLE K. – w kie­runku sta­cji tran­zy­to­wych
– Obser­wu­jemy, że nasza sieć zna­cząco zyskuje w oczach klien­tów – wysoki poziom roz­po­zna­wal­no­ści marki i duże zain­te­re­so­wa­nie naszymi pro­duk­tami pozwa­lają nam patrzeć w przy­szłość z dużym opty­mi­zmem – stwier­dził Rafał Dro­ździak, dyrek­tor mar­ketingu i komu­ni­ka­cji w Circle K. Pol­ska. 
– Rozwi­jamy się w kie­runku sta­cji tran­zy­to­wych, pla­nujemy suk­ce­sywne otwie­ra­nie nowych punk­tów z pełną infra­struk­turą dla kie­row­ców (par­kingi, oferta gastro­no­miczna) przy klu­czo­wych kana­łach trans­por­to­wych. Nie wyklu­czamy prze­jęć. Wła­śnie przy­ję­li­śmy stra­te­gię roz­woju na kolejne trzy lata, która zakłada m.in. więk­szy nacisk na współ­pracę z part­ne­rami fran­czy­zo­wymi. Jeste­śmy zain­te­re­so­wani pozy­ski­wa­niem nowych sta­cji i dal­szym roz­wo­jem naszego port­fela w ramach tego for­matu. Na ten moment kon­cen­tru­jemy się jed­nak na dyna­micz­nym roz­woju orga­nicz­nym naszej firmy. Rozwi­jamy kolejne kon­cepty z obszaru usług pozapali­wo­wych. Wpro­wa­dzane przez nas udo­god­nie­nia i roz­wią­za­nia testo­wane są na poszcze­gól­nych sta­cjach, a następ­nie wpro­wa­dzane m.in. w zależ­no­ści od loka­li­za­cji czy popytu. 
Jak wynika z badań firmy Circle K., kon­su­menci, zarówno indy­wi­du­alni jak i flo­towi, ocze­kują od sta­cji paliw znacz­nie wię­cej niż tylko moż­li­wo­ści zatan­ko­wa­nia samo­chodu. Sta­cje tran­zy­towe Circle K. to już teraz kom­plek­sowe punkty obsługi podróż­nych, na któ­rych możemy zatan­kować, zjeść peł­no­war­to­ściowy posi­łek w restau­ra­cji oraz sko­rzy­stać ze strefy wypo­czynku dla kie­row­ców i pasa­że­rów. Rozwój sta­cji paliw w tym kie­runku to trend szcze­gól­nie silny za gra­nicą, który zaczyna też być coraz bar­dziej widoczny w Pol­sce. 
– Ostat­nim naj­więk­szym wyda­rze­niem w zakre­sie wpro­wa­dze­nia nowych usług było roz­wi­nię­cie oferty gastro­no­micz­nej w kie­runku świeżo wypie­ka­nego pie­czywa oraz więk­szego wyboru pro­duk­tów pierw­szej potrzeby – dodał Rafał Dro­ździak. – Co istotne, prace na kon­cep­tem Great Bakery, czyli pie­czy­wem i ciast­kami wypie­ka­nymi sie­dem dni w tygo­dniu, ruszyły na długo przed poja­wie­niem się w deba­cie publicz­nej pomy­słu o ogra­ni­cze­niu han­dlu w nie­dzielę. Jak wynika z naszych wewnętrz­nych badań kon­su­menc­kich, stale rośnie popyt na tego rodzaju pro­dukty. Obec­nie kon­cept Great Bakery jest dostępny na bli­sko stu naszych sta­cjach paliw. 
Przed­sta­wi­ciel Circle K. zapo­wie­dział, że w ciągu naj­bliż­szych mie­sięcy firma zapro­po­nuje kolejne roz­wią­za­nia z oferty poza­pa­li­wo­wej. Jako firma nale­żąca do grupy Ali­men­ta­tion Couche-Tard, czyli jed­nej z wio­dą­cych sieci na rynku ame­ry­kań­skim, ma moż­li­wość czer­pa­nia z glo­bal­nego doświad­cze­nia i spraw­dzo­nych roz­wią­zań w obsza­rze pro­wa­dze­nia skle­pów conve­nience. Aktu­al­nie testuje nowe roz­wią­za­nia i pla­nuje roz­wi­jać spraw­dzone już kon­cepty. 
Do dys­po­zy­cji klien­tów bizne­so­wych i insty­tu­cjo­nal­nych Circle K. oddaje także karty pali­wowe. Może pochwa­lić się wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w ich obsłu­dze. 
– Naszym klien­tom pro­po­nu­jemy trzy różne roz­wią­za­nia w zależ­no­ści od wybra­nego przez nich sys­temu zarzą­dza­nia flotą: kartę raba­tową Circle K. Pre­paid, a także karty z odro­czo­nym sys­temem płat­no­ści Circle K. Pol­ska i Circle K. Europe – poin­for­mo­wał przed­sta­wi­ciel firmy. – Obec­nie z kart, w zależ­no­ści od wybra­nego rodzaju, można sko­rzy­stać o każ­dej porze dnia i nocy na około 700 sta­cjach w Pol­sce dzia­ła­ją­cych w ramach poro­zu­mie­nia Routex, a także na ponad 18 000 sta­cji w 29 kra­jach w Euro­pie. 
W ofer­cie firmy znaj­dują się także wyso­kiej jako­ści paliwa miles® i mile­sPLUS®, które zawie­rają pakiet dodat­ków uszla­chet­nia­ją­cych opra­co­wa­nych tak, aby móc doje­chać do 3% dalej na każ­dym litrze paliwa. Oferta pre­mium pod nazwą mile­sPLUS® obej­muje pro­dukty zwięk­sza­jące osiągi sil­nika, sku­tecz­nie czysz­czące jego pod­ze­społy i chro­niące je przed zanie­czysz­cze­niami, dzięki czemu sil­nik pra­cuje płyn­niej i zwięk­sza się jego żywot­ność. 
MOYA- naj­szyb­ciej roz­wijająca się sieć w Pol­sce
Wiel­kimi kro­kami MOYA zbliża się do reali­za­cji ambit­nego celu, który posta­wiła sobie cztery lata temu. Bie­żący rok zamie­rza zamknąć liczbą co naj­mniej 200 sta­cji, a kolejny zakoń­czyć z 250 pla­ców­kami dzia­ła­ją­cymi w bar­wach sieci. 
– Każdy mie­siąc jest dla firmy bar­dzo inten­sywny, otwie­rane są kolejne pla­cówki – poin­for­mo­wał Mar­cin Puchal­ski, mena­dżer ds. sprze­daży kart flo­to­wych. – Drugą połowę ubie­głego roku sieć zaczy­nała z liczbą 143 sta­cji, aby we wrze­śniu prze­kro­czyć liczbę 180 pla­có­wek. Te liczby gwa­ran­tują MOYA miano naj­szyb­ciej roz­wijającej się sieci sta­cji paliw w Pol­sce. 
Okres od lipca zeszłego roku był dla MOYA jed­no­cze­śnie bar­dzo istotny pod wzglę­dem przy­łą­cza­nia do sieci kolej­nych pla­có­wek w loka­li­za­cjach klu­czo­wych dla trans­portu. Poja­wiła się sta­cja w Słu­bi­cach: 5-sta­nowiskowa nowo­cze­sna sta­cja auto­ma­tyczna ofe­rująca ON, AdBlue oraz płyn do spry­ski­wa­czy z dys­try­bu­to­rów, dodat­kowo wyróż­nia­jąca się tym, że do dys­po­zy­cji kie­row­ców jest rów­nież sklep z pod­sta­wową ofertą gastro­no­miczną, WC i prysz­nicem oraz dyna­miczna waga samo­cho­dowa. 
Firma wpro­wa­dziła także karty flo­towe CRT Part­ner i Die­se­l24. Do tej pory karty te nie posia­dały akcep­ta­cji w żad­nej sieci w Pol­sce. Pro­ces imple­men­ta­cji nowych ope­ra­to­rów flo­to­wych zakoń­czył się 12 lipca br. Od tego dnia obie karty akcep­to­wane są na wszyst­kich sta­cjach w sieci MOYA. Powięk­sze­nie port­fo­lio kart flo­to­wych akcep­to­wa­nych na sta­cjach MOYA pozwala wyjść naprze­ciw ocze­ki­wa­niom prze­woź­ni­ków i pozy­skać sieci nowych klien­tów bizne­so­wych. Jest to kolejny krok w stronę roz­sze­rza­nia wachla­rza usług dedy­ko­wa­nych seg­mentowi floty. 
– Jak widać flota to dla nas bar­dzo istotny seg­ment, nad któ­rego roz­wo­jem pra­cujemy rów­nie sil­nie, jak nad roz­wo­jem i udosko­na­le­niem oferty dla klienta deta­licz­nego – stwier­dzi Mar­cin Puchal­ski. 
MOYA została zało­żona w 2009 roku, należy do pol­skiej spółki ANWIM S A. Liczy obec­nie 182 pla­cówki, w tym 33 sta­cje wła­sne. Sta­cje sieci MOYA obecne we wszyst­kich woje­wódz­twach przy głów­nych tra­sach tran­zy­to­wych, przy dro­gach lokal­nych i w mia­stach ofe­rują pełną gamę usług od sprze­daży paliwa, przez wła­sny kon­cept gastro­no­miczny Caffe MOYA, sklep z pro­duk­tami pod wła­sną marką, aż po myj­nie i ofertę dla klien­tów bizne­so­wych. Swój dyna­miczny roz­wój sieć MOYA zawdzię­cza korzyst­nym warun­kom współ­pracy z part­ne­rami. Wszyst­kie sta­cje dzia­ła­jące w ramach sieci speł­niają jed­no­lite stan­dardy obsługi i jako­ści. Gwa­ran­cją jako­ści paliwa na sta­cjach w bar­wach MOYA jest nie­za­leżny pro­gram bada­nia paliw – TankQ. 
SHELL – z myślą o kie­row­cach cię­ża­ró­wek
Shell jest obecny w Pol­sce już od ponad 25 lat. Przez ten czas sieć zna­cząco się roz­wi­nęła. W 2013 roku firma prze­jęła ponad 100 sta­cji Neste, dzięki czemu obec­nie dys­po­nuje 420 punk­tami, z czego 38 to sta­cje part­ner­skie. 
– 100 sta­cji Shell jest dosto­so­wa­nych do obsługi trans­portu cięż­kiego z róż­no­rodną infra­struk­turą dosto­so­waną do jego potrzeb – poin­for­mo­wał Rafał Molenda, dyrek­tor działu sta­cji paliw i roz­woju sieci deta­licz­nej w Shell Pol­ska. – Przy­kła­dowo na naszej sta­cji w Świecku mamy 89 miejsc par­kin­go­wych dla pojaz­dów TIR, 29 miejsc dla samo­cho­dów oso­bo­wych, 39 kamer moni­to­ru­ją­cych teren, bez­płatne Wi-Fi na tere­nie całego par­kingu, prysz­nice, kan­tor 24h, kom­pre­sor dla TIR-ów, zrzut nie­czy­sto­ści dla auto­bu­sów, mar­ket „Drive Shop” oraz nowo­cze­sną myj­nię Citro­nex. W innych loka­li­za­cjach dys­po­nujemy rów­nież zada­szo­nymi „wyspami” TIR, które są wypo­sa­żone w sys­temem szyb­kiego tan­kowa (HGV) oraz 2 dys­try­bu­tory z pły­nem AdBlue. 
W poło­wie 2017 r. firma wpro­wa­dziła na rynek paliwa Shell z inno­wa­cyjną tech­no­lo­gią DYNAFLEX, która pomaga wal­czyć z two­rzą­cym się osa­dami, tar­ciem i spa­la­niem stu­ko­wym, zwięk­sza rów­nież ener­gię uzy­skaną ze spa­la­nia paliwa. 
W wybra­nych punk­tach Shell dostępne są rów­nież myj­nie Citro­nex dedy­ko­wane cię­ża­rów­kom – nowo­cze­sne obiekty wypo­sa­żone w zaawan­so­wane sys­temy auto­ma­tycz­nych bram myją­cych oraz wyko­rzy­stu­jące wyłącz­nie atesto­wane środki czysz­czące reno­mo­wa­nych firm. Usługa tych myjni jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygo­dniu. 
Kie­rowcy posia­dający karty flo­towe Shell mają zagwa­ran­to­waną m.in.: lep­szą ochronę, więk­sze bez­pie­czeń­stwo, moni­to­ring wydat­ków, bez­go­tów­kowy zakup paliwa, szybki zwrot VAT i akcyzy, regu­lo­wa­nie opłat dro­go­wych, które obo­wią­zują w pra­wie każ­dym kraju euro­pej­skim, a także za prze­prawy pro­mowe, prze­wóz pojaz­dów cię­ża­ro­wych koleją czy prze­jazdy mostami i tune­lami. Kartą można rów­nież doko­ny­wać trans­ak­cji za usługę myjni Citro­nex. 
– Kon­se­kwent­nie posze­rzamy rów­nież wachlarz i dostęp­ność naszych usług pozapali­wo­wych, które są dosto­so­wy­wane do potrzeb kie­row­ców samo­cho­dów cię­ża­ro­wych – dodał Rafał Molenda. – Wdro­ży­li­śmy roz­wią­za­nie DHL Par­cel Shop, dzięki któ­remu dajemy klien­tom moż­li­wość odbioru prze­sy­łek DHL na sta­cjach Shell w dowol­nym miej­scu i cza­sie. W naszych punk­tach klienci mogą sko­rzy­stać z lot­to­matu czy pacz­ko­matu, napić się kawy Costa Cof­fee i sko­rzy­stać z dar­mo­wego wi-fi. Są to dzia­ła­nia lokalne, wspie­ra­jące roz­wój sieci Shell w Pol­sce. Pla­nujemy, że do 2020 roku ok. 80 proc. naszych sta­cji będzie funk­cjo­no­wało w nowym for­ma­cie. 
Od lipca 2017 roku, w ramach uru­cho­mio­nego pro­gramu moder­ni­za­cyj­nego, firma sys­tematycznie roz­wija trzy for­maty sta­cji. For­mat on the move powstał z myślą o klien­tach, któ­rzy prze­mie­rzają dłu­gie dystanse i szu­kają miej­sca na odpo­czy­nek, a także chcą zjeść pożywny i róż­no­rodny posi­łek. Sta­cje w tym for­ma­cie loka­li­zo­wane są przy tra­sach. Meeting point to for­mat, który znaj­duje się na sta­cjach miej­skich, a swoim klien­tom ofe­ruje roz­bu­do­waną ofertę kawową i gastro­no­miczną oraz pozwala zaspo­koić potrzebę szyb­kiego lun­chu czy kanapki na dru­gie śnia­da­nie. Trzeci for­mat, który rów­nież jest for­matem miej­skim, nosi nazwę stan­dard. Na tych sta­cjach dostępna jest oferta pod­sta­wowa pro­jek­to­wana z myślą o klien­tach, któ­rzy chcą zatan­kować paliwo, a przy oka­zji zro­bić szyb­kie, pod­sta­wowe zakupy. 
W maju br. Firma Shell odświe­żyła rów­nież swoją markę gastro­no­miczną deli by Shell, w ramach któ­rej stwo­rzono nową iden­ty­fi­ka­cję wizu­alną, uatrak­cyj­niono recep­tury oraz roz­bu­do­wano kon­cept „Jesz co chcesz”, dzięki któ­remu klienci mogą sami kom­po­no­wać skład kana­pek, sała­tek czy bur­ge­rów. Roz­po­częto także testy roz­sze­rzo­nego for­matu gastro­no­micz­nego. Jest to restau­ra­cja szyb­kiej obsługi, gdzie na klien­tów czeka zróż­ni­co­wana oferta śnia­da­niowa i obia­dowa, a wszyst­kie dania są przy­rzą­dzane na miej­scu. Pierw­szą otwartą przez Shell pla­cówką w ramach pro­wa­dzo­nego pilo­tażu jest sta­cja w miej­sco­wo­ści Chojny przy tra­sie S8 z Wro­cła­wia w kie­runku Łodzi.