Wiadomości z rynku

Autor: ZM
Zdjęcia: DAF
Auto Market Truck, 2018(2)
z dnia 2018-10-05

Trzysta DAF-ów w firmie Batim

Holenderska marka zdominowała flotę przewoźnika ze Starego Sącza

Uroczyste przekazanie kluczyków do 300. DAF-a XF

Firma BATIM, dzia­ła­jąca na rynku trans­por­to­wym od 23 lat, to jeden z klu­czo­wych klien­tów DAF Trucks Pol­ska, dla któ­rego nie­za­wod­ność, wydaj­ność i niskie koszty eks­plo­ata­cji pojaz­dów zde­cy­do­wały o trwa­łej rela­cji han­dlo­wej stwo­rzo­nej z marką DAF. Ostat­nio prze­ka­zano 300 samo­chód DAF XF 480, z kabiną Super Space Cab. 
Uro­czy­ste prze­ka­za­nie klu­czy­ków do 300. DAF-a XF fir­mie na ręce udzia­łow­ców firmy Batim – Bar­bary Edel­mul­ler-Gene­raux i Janu­sza Rem­bi­lasa odbyło się 10 wrze­śnia 2018 roku w miej­sco­wo­ści Gró­dek nad Dunaj­cem. Ze strony orga­ni­za­cji DAF wzięli w nim udział m.in. Maciej Taniew­ski – dyrek­tor zarzą­dza­jący Daf Trucks Pol­ska, Mariusz Pisz­czek – dyrek­tor działu han­dlo­wego, a z ramie­nia dealera m.in. Wie­sław Wanicki, CEO firmy Wanicki wraz z synami. 
Zade­cy­do­wała eko­no­mika eks­plo­ata­cji i ela­styczny ser­wis
Bar­bara Edel­mul­ler-Gene­raux, główny udzia­ło­wiec firmy Batim pod­kre­śliła, że marka DAF dba­jąc o jakość i zado­wo­le­nie klienta wspiera BATIM w osią­ga­niu naj­lep­szych moż­li­wych wyni­ków. 
– Przy wybo­rze cię­ża­ró­wek zawsze zwra­camy uwagę na spa­la­nie – powie­działa Bar­bara Edel­mul­ler-Gene­raux – Przez ostat­nie dwa i pół roku DAF rywa­li­zu­jąc z innymi mar­kami w naszej flo­cie, poka­zał nam jak dobrze wypada na tle kon­ku­ren­cji. Druga istotna kwe­stia to ela­stycz­ność – jeżeli w pią­tek o godzi­nie 18.00 w dowol­nym miej­scu Europy samo­chód się zepsuje, DAF reaguje natych­miast i usterka jest usu­wana bły­ska­wicz­nie. Recepta na suk­ces? Trzeba tak, jak DAF świad­czyć usługi na jak naj­wyż­szym pozio­mie. 
– Dostar­cza­nie pojaz­dów DAF do firmy BATIM to dla nas naj­więk­sze wyróż­nie­nie i zobo­wią­za­nie – pod­kre­ślił Maciej Taniew­ski – Firma BATIM jest sze­roko znana z wyso­kiej jako­ści usług, kon­se­kwent­nego dąże­nia do reali­za­cji celów bizne­so­wych i nowo­cze­snego zarzą­dza­nia przed­się­bior­stwem. To bar­dzo wysoko posta­wiona poprzeczka jeśli cho­dzi o czas reak­cji, prze­pływ infor­ma­cji i ela­stycz­ność podej­ścia. Jeste­śmy dumni z tej współ­pracy, która jed­no­cze­śnie sta­nowi dla nas bodziec do dal­szego udo­sko­na­la­nia. 
Pierw­sze samo­chody marki DAF zostały prze­ka­zane fir­mie Batim w 2016 roku. Trzy­setny DAF, tak jak poprzed­nie pojazdy, wypo­sa­żony został w naj­więk­szą kabinę Super Space Cab oraz oszczędny sil­nik Pac­car MX-13 o mocy 480 KM. Wypo­sa­że­nie pojazdu obej­muje ponadto hamu­lec sil­ni­kowy MX Engine Brake oraz sys­tem tele­ma­tyczny DAF Con­nect. Użyt­ko­wa­nie pojaz­dów (leasing z opcja wykupu przez prze­woź­nika) sfi­nan­so­wane zostało przez fabryczną spółkę DAF – Pac­car Finan­cial Pol­ska wraz z kon­trak­tem ser­wisowym DAF Mul­ti­sup­port Full Care, obej­mu­ją­cym kom­plek­sową pro­fi­lak­tyczną obsługę ser­wisową i nie­zbędne naprawy całego pojazdu. 
Deale­rem macie­rzy­stym, obsłu­gu­jącym firmę BATIM, jest firma Wanicki, auto­ry­zo­wany przed­sta­wi­ciel marki DAF, który w przy­szłym roku obcho­dzić będzie 20-lecie koope­ra­cji z DAF Trucks N. V. Firma Wanicki od początku współ­pracy obsłu­guje firmę Batim w zakre­sie dostaw oraz obsługi ser­wisowej. Wysoka jakość usług świad­czo­nych przez dealera z mało­pol­ski bez wąt­pie­nia przy­czy­niła się do pozy­tyw­nej opi­nii, jaką wysta­wia Batim orga­ni­za­cji DAF. 
Jak powie­działa Bar­bara Edel­mul­ler-Gene­raux pojazdy eks­plo­ato­wane w fir­mie Batim objęto pro­gra­mem oszczęd­nej jazdy. DAF ma bez­po­średni dostęp do danych z moni­to­ringu zesta­wów i w przy­padku wykry­cia wyż­szego niż zakła­dano zuży­cia paliwa, opie­kun z DAF-a kon­tak­tuje się z kie­rowcą, aby spraw­dzić, dla­czego doszło do takiej sytu­acji i co można zara­dzić. 
Rywa­li­za­cja trzech marek
Jak poin­for­mo­wała pani Bar­bara, firma Batim posiada obec­nie 500 cią­gni­ków sio­dło­wych, wśród któ­rych jest 300 DAF-ów. Pierw­sze 150 pojaz­dów holen­der­skiej marki ode­brano w roku ubie­głym, a kolejne 150 w roku bie­żą­cym. Prze­woź­nik ze Sta­rego Sącza zaku­pił także 10 naj­now­szych cią­gni­ków Mer­ce­desa i 10 Sca­nii. Mają wraz z cią­gni­kami DAF-a rywa­li­zo­wać w warun­kach nor­mal­nej pracy, na tych samych tra­sach. Po jakimś cza­sie zostaną porów­nane wyniki zuży­cia paliwa i ela­stycz­ność dzia­ła­nia ser­wi­sów, zwłasz­cza w przy­pad­kach awa­rii w week­endy. To naj­waż­niej­sze kry­te­ria dla prze­woź­nika. Spa­la­nie to rzecz oczy­wi­sta w kal­ku­la­cji kosz­tów, a ewen­tu­alne prze­stoje pojaz­dów w warsz­ta­cie to ewi­dentne straty, bo kie­rowcy trzeba pła­cić, są inne stałe koszty, a samo­chód nie pra­cuje i nie zara­bia. DAF pod tym wzglę­dem sam się kon­tro­luje – jeśli pojazd jest zbyt długo w ser­wi­sie – firma płaci prze­woź­nikowi karę. 
Widmo Bre­xitu krąży nad Europą
Zestawy Batim jeż­dżą głów­nie do kra­jów Europy Zachod­niej, w tym do Wiel­kiej Bry­ta­nii – ten kie­ru­nek domi­nuje. Sze­fowa Batim sza­cuje, że na Wyspy tra­fia 55–60 pro­cent frach­tów. Prze­woź­nicy obsłu­gu­jący ten kie­ru­nek mogą wkrótce mieć sporo kło­po­tów zwią­za­nych z Bre­xi­tem, jeśli Lon­dyn zerwie roz­mowy z Bruk­selą. Pro­ble­mem może być zmniej­sze­nie obro­tów han­dlo­wych, czy odprawy celne. Czy takie firmy jak Batim sa przy­go­to­wane na czarny sce­na­riusz? Bar­bara Edel­mul­ler-Gene­raux na razie nie widzi w tym dużego pro­blemu, podob­nie jak klienci firmy Batim. Stwier­dziła, że jeste­śmy wysoko zaawan­so­wani w roz­woju sys­temów IT, które służą do szyb­kiego prze­sy­ła­nia doku­men­tów. Do Anglii co minuta wjeż­dża jeden pojazd, a porty nie są przy­sto­so­wane do tego, aby kie­rowcy mogli się w nich zatrzy­my­wać i doko­ny­wać odpraw cel­nych, tak jak to było przed laty. Na pewno cała odprawa będzie się doko­ny­wała on-line, przy uży­ciu naj­no­wo­cze­śniej­szych sys­temów IT. Czy spad­nie liczba frach­tów? Nasz roz­mów­czyni jest opty­mistką, Batim na­dal posze­rza flotę obsłu­gu­jącą prze­wozy do i z Wiel­kiej Bry­ta­nii. 
Wykryją intru­zów w ładow­niach 
Bar­bara Edel­mul­ler-Gene­raux zwró­ciła uwagę, że na­dal pro­ble­mem dla prze­woź­ników są nie­le­galni imi­granci, któ­rzy ata­kują cię­ża­rówki, pró­bują prze­do­stać się do Anglii. W związku z tym Batim wpro­wa­dza do swo­ich pojaz­dów spe­cjalne, pro­du­ko­wane Anglii, zabez­pie­cze­nia, z kame­rami i czuj­ni­kami CO2, które mają wykry­wać nie­pro­szo­nych gości w nacze­pach. Batim przez dwa lata testo­wał ten sys­tem w 50 cię­ża­rów­kach. Ten sys­tem ma chro­nić nie tylko kie­rowcę, lecz także towar i samą cięż­rówkę. Jeśli czuj­nik ruchu i czuj­nik dwu­tlenku węgla wykryją obec­nośc intruza, kie­rowca natych­miast otrzyma powia­do­mie­nie na tele­foin komór­kowy, powia­da­miana jest także poli­cja w danym kraju lub firma. Tak więc jest to zabez­pie­cze­nie także przed kra­dzie­żami. Kie­rowcy zaleca się, aby w przy­padku otrzy­ma­nia sygnału alar­mo­wego uru­cho­mił cią­gnik, wła­czył świa­tła i sygnał dźwie­kowy i poru­szał się zesta­wem do przodu i do tyłu, aby pobu­dzić innych kie­row­ców na par­kingu i prze­szko­dzić ewen­tu­alnemu zło­dzie­jowi w kra­dzieży. Kie­rowcy spo­ty­kają się z takimi sytu­acjami, zarówno z pró­bami wtar­gnię­cia do ładowni przez imi­gran­tów, jak i zło­dziei. 
 
Podstawowe informacje o pojeździe 

    • DAF XF 480 Super Space Cab
    • Silnik PACCAR MX-13 o mocy 483 KM i pojemności skok. 12,9 l
    • System zarządzania flotą DAF Connect
    • Pakiet aerodynamiczny obejmujący spoiler dachowi i spoilery boczne, zakabinowe
    • Reflektory przednie LED z doświetlaniem zakrętów
    • Tempomat przewidujący PCC
    • Truck Phone zestaw głośnomówiący
    • Klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury
    • Blokada drzwi kierowcy i pasażera DAF Night Lock
    • Hamulec silnikowy MX Engine Brake
    • Klimatyzacja postojowa TRP Bycool