• Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?

Wiadomości z rynku

Autor: ZM
Zdjęcia: IVECO
Auto Market Truck, 2018(4)
z dnia 2018-10-12

LINK testuje gazowego Stralisa

Ma być taniej i ekologicznie

Ciągnik Stralis Natural Power 460 LOW TRACTOR wyposażony jest w zaawansowane narzędzia telematyczne, które zostaną poddane analizie po zakończeniu testów

Firma LINK Sp. z o. o. testuje IVECO Stra­lis NATURAL POWER 460 w wer­sji LOW TRACTOR jako alter­na­tywę do pojaz­dów napę­dza­nych sil­ni­kami wyso­ko­pręż­nymi. 
Reduk­cja wpływu trans­portu dro­go­wego na śro­do­wi­sko natu­ralne oraz opty­ma­li­za­cja kosz­tów trans­portu to główne cele firmy LINK w roz­po­czy­na­ją­cym się teście eko­lo­gicznego cią­gnika sio­dło­wego Iveco Stra­lis NP460 w wer­sji LOW TRACTOR. Stra­lis Natu­ral Power wyka­zał w licz­nych testach swój poten­cjał w reduk­cji emi­sji spa­lin i ogra­ni­cze­nia kosz­tów eks­plo­ata­cji. 
Firma LINK testuje pojazd przez okres 3 tygo­dni na wyzna­czo­nych tra­sach mię­dzy­na­ro­do­wych. Jest to oka­zja, aby porów­nać para­me­try wzglę­dem pojaz­dów napę­dza­nych ole­jem napę­do­wym. Cią­gnik Stra­lis Natu­ral Power 460 LOW TRACTOR wypo­sa­żony jest w zaawan­so­wane narzę­dzia tele­ma­tyczne, które zostaną pod­dane ana­li­zie po zakoń­cze­niu testów. Dodat­kowo kie­rowcy będą mieli oka­zję spraw­dzić kom­fort jazdy oraz nauczyć się poru­szać pojaz­dem z napę­dem LNG. 
Dzięki napę­dowi gazo­wemu o mocy 460 KM i momen­cie obro­to­wym 2.000 Nm auto posiada ana­lo­giczną dyna­mikę jak pojazdy z kon­wen­cjo­nal­nymi ukła­dami napę­do­wymi. Stra­lis NP460 wypo­sa­żony jest we wszyst­kie sys­temy wspie­ra­jące kie­rowcę jak jego odpo­wied­niki napę­dzane ole­jem napę­do­wym. Posiada zin­te­gro­wany sys­tem wspo­ma­ga­nia jazdy HI-CRUISE. System zawie­ra­jący m.in. funk­cję prze­wi­du­ją­cego tem­po­matu, który na bazie map ukształ­to­wa­nia terenu, masy zestawu, pręd­ko­ści pojazdu dobiera para­me­try pracy układu napę­do­wego. W połą­cze­niu z ukła­dem tele­ma­tyki sys­tem moni­to­ruje pracę kie­row­ców i pomaga mene­dże­rom floty w uzy­ska­niu znacz­nych oszczęd­no­ści paliwa. 
Pojazd wypo­sa­żony jest w dwa zbior­niki LNG maga­zy­nu­jące łącz­nie ponad 390 kilo­gra­mów gazu. Taki zapas pozwala poko­nać około 1.200 km na jed­nym tan­ko­wa­niu. Kom­fort pracy kie­rowcy wynika m.in. z zasto­so­wa­nia naj­now­szej 12-bie­go­wej zauto­ma­ty­zo­wa­nej skrzyni oraz wyso­kiej kabiny typu AS. Dodat­kowo gazowy układ napę­dowy jest znacz­nie cich­szy od napę­dów die­slow­skich. 
Paweł Moder, dyrek­tor gene­ralny, czło­nek zarządu LINK Sp. z o. o.: 
– Dba­nie o aspekt eko­lo­giczny oraz śro­do­wi­sko natu­ralne na stałe wpi­sane jest w funk­cjo­no­wa­nie firmy LINK. Nasza firma stale spraw­dza naj­now­sze moż­li­wo­ści oraz tech­no­lo­gie poja­wią­jące się w seg­men­cie samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Średni wiek pojaz­dów w naszej flo­cie to zale­d­wie 1,5 roku, co powo­duje, że flota LINK składa się wyłącz­nie z cią­gni­ków sio­dło­wych z sil­ni­kiem wyso­ko­pręż­nym speł­nia­ją­cych normy Euro 6, któ­rych emi­sja jest znacz­nie niż­sza w sto­sunku do poprzed­nich modeli samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Niem­niej jed­nak stale badamy naj­now­sze roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne, które mogą pomóc ogra­ni­czyć wpływ trans­portu dro­go­wego na śro­do­wi­sko. W związku z tym zde­cy­do­wa­li­śmy się na prze­pro­wa­dze­nie kil­ku­ty­go­dnio­wego testu pojazdu Iveco Stra­lis NATURAL POWER 460 w wer­sji Low Trac­tor napę­dza­nego cie­kłym gazem ziem­nym (LNG) po naszych sta­łych euro­pej­skich tra­sach. Zaw­sze szu­kamy roz­wią­zań zwięk­sza­ją­cych efek­tyw­ność naszych usług, kom­fort pracy naszych kie­row­ców oraz ogra­ni­cza­ją­cych skutki eko­lo­giczne naszych dzia­łań. Jest to rów­nież wpi­sane w stra­te­gię dzia­ła­nia całej grupy Wabe­re­r’s, któ­rej jeste­śmy człon­kiem. 
Od lipca 2017 r. wła­ści­cie­lem LINK Sp. z o. o. jest kon­cern WABERER’S Inter­na­tio­nal Nyrt, lider na euro­pej­skim rynku prze­wo­zów cało­po­jaz­do­wych (FTL), obsłu­gu­jący sze­roką gamę klien­tów w seg­men­cie mię­dzy­na­ro­do­wym w 28 kra­jach euro­pej­skich w róż­nych sek­to­rach, posia­da­jący impo­nu­jącą flotę ponad 4 300 samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. 
Daniel Wolsz­czak, dyrek­tor gene­ralny Iveco Poland: 
– Firma LINK zaufała nam i od wielu lat użyt­kuje pojazdy IVECO. Cie­szy nas, że rów­nież w kwe­stiach zmniej­sze­nia wpływu trans­portu dro­go­wego na śro­do­wi­sko natu­ralne jeste­śmy w sta­nie wes­przeć firmę LINK naszymi pojaz­dami zasi­la­nymi gazem ziem­nym. Ofe­ro­wane przez IVECO roz­wią­za­nia są inno­wa­cyjne i dosto­so­wane do potrzeb nowo­cze­snego łań­cu­cha dostaw. Jeste­śmy lide­rem w tej dzie­dzi­nie, roz­wi­ja­jąc tech­no­lo­gię gazu ziem­nego od ponad dwóch dekad. Warto wspo­mnieć, że IVECO ofe­ruje napędy gazowe w całej pale­cie swo­ich pro­duk­tów, począw­szy od lek­kich pojaz­dów dostaw­czych z DMC od 3,5 t do 7,2 t oraz w lek­kich pojaz­dach cię­ża­ro­wych do dys­try­bu­cji lokal­nej w seg­men­cie wago­wym od 7,2 t do 16 t. Nasza stra­te­gia zwią­zana z gazem ziem­nym ma na celu speł­nie­nie dwóch pod­sta­wo­wych ocze­ki­wań pły­ną­cych od naszych klien­tów oraz spo­łe­czeń­stwa. Pierw­sze to opty­ma­li­za­cja kosz­tów trans­portu poprzez wdra­ża­nie roz­wią­zań, które pozwolą reali­zo­wać zada­nia trans­por­towe w spo­sób jesz­cze bar­dziej eko­no­miczny. Stra­lis NP460 jest tego naj­lep­szym przy­kła­dem, ofe­ruje zuży­cie paliwa niż­sze nawet o 15% w porów­na­niu z podob­nymi samo­cho­dami cię­ża­ro­wymi z sil­ni­kami Die­sla, przy niż­szej cenie gazu w porów­na­niu do oleju napę­do­wego, bez­ob­słu­gowy układ oczysz­cza­nia spa­lin nie­wy­ma­ga­jący sto­so­wa­nia AdBlue oraz okresy mię­dzy prze­glą­dami wydłu­żone do 90 000 km. Jesz­cze waż­niej­szy jest aspekt zwią­zany z wpły­wem trans­portu dro­go­wego na śro­do­wi­sko natu­ralne. Sto­su­jąc gaz ziemny, uzy­sku­jemy poprawę jako­ści powie­trza: ogra­ni­cze­nie emi­sji tlen­ków azotu o 60% i czą­stek sta­łych o 99%, ogra­ni­cze­nie emi­sji CO2 o 95% w przy­padku sto­so­wa­nia bio­me­tanu, mniej­szą emi­sję hałasu, poni­żej 71 dB w teście wg normy PIEK. Stra­lis NP460 dowiódł już w niejed­nym teście, że jest pojaz­dem sta­no­wią­cym realną i inno­wa­cyjną alter­na­tywę do kon­wen­cjo­nal­nych pojaz­dów cię­ża­ro­wych.