Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: dls
Auto Market Truck, 2018(5)
z dnia 2018-11-02

dls potrzebuje przewoźników

Ciekawe propozycje dla posiadaczy ciągników i naczep

dls posiada 80 własnych naczep tzw. firanek i m.in. do ich ciągnięcia potrzebuje wolnych ciągników

Dysponując wolnymi ciągnikami można tworzyć zestawy także z chłodniami dls

Rynek pracy dla prze­woź­ni­ków w ruchu mię­dzy­na­ro­do­wym kwit­nie. Nie­miecka firma trans­por­towo-logi­styczna dls poszu­kuje posia­da­czy cią­gni­ków sio­dło­wych i zesta­wów z nacze­pami z Pol­ski. 
dls zapra­sza do cało­rocz­nej współ­pracy. Oferta doty­czy m.in. trans­por­tów plan­de­ko­wych w rela­cji Pol­ska-Europa Zachod­nia (głów­nie do Nie­miec i kra­jów Bene­luksu) w obie strony oraz prze­wo­zów kabo­ta­żo­wych w Niem­czech. 
Poszu­ki­wane cią­gniki i zestawy
Jak powie­dział nam Andrzej Hische, kie­row­nik działu tech­nicz­nego i mar­ke­tingu w dls, firma posiada 120 wła­snych naczep, z któ­rych 40 to chłod­nie, a pozo­stałe 80 to tzw. firanki i wła­śnie do cią­gnię­cia tych naczep dls potrze­buje wol­nych cią­gni­ków. Firma ofe­ruje bez­płat­nie naczepy, gwa­ran­tu­jąc stałe stawki za prze­je­chany kilo­metr (dopłaca 2,5% dodatku pali­wo­wego do pod­sta­wo­wej stawki) oraz stałe zatrud­nie­nie w tzw. ruchu okręż­nym. Nie­miecka firma zapew­nia ter­mi­nową wypłatę należ­no­ści frach­to­wych (ter­min płat­no­ści: 45 dni), pomoc w roz­wią­zy­wa­niu bie­żą­cych pro­ble­mów eks­plo­ata­cyj­nych, komu­ni­ka­cję w języku pol­skim, rosyj­skim, nie­miec­kim lub angiel­skim, przej­muje rów­nież myto na tere­nie Unii Euro­pej­skiej. 
Firma ma dwa rodzaje ofert dla pol­skich prze­woź­ni­ków. Jeden wariant polega na tym, że posia­dacz cią­gnika cały czas two­rzy zestaw z jedną naczepą firmy dls. 
– Przy­kła­dowo, wie­zie papier ze Świe­cia w Pol­sce na Zachód, tam, np. w Niem­czech, robi kilka kur­sów w trans­por­cie wewnętrz­nym, potem wie­zie ładu­nek do Pol­ski i cykl się powta­rza – wyja­śnił nam Andrzej Hische. 
W dru­gim warian­cie prze­woź­nik oddaje cały zestaw do dys­po­zy­cji dls. 
Aktu­alna Oferta doty­czy nastę­pu­ją­cych rela­cji: 
* TRUCKING (z naczepą firmy DLS) 
PLANDEKA: – Pol­ska –> D/F/Be­ne­lux –> Pol­ska (zjazdy do Pol­ski do usta­le­nia) 
CHŁODNIA: – Pol­ska –> D/F/Be­ne­lux/I/F/S (zjazdy do Pol­ski do usta­le­nia) 
* WŁASNY ZESTAW (cią­gnik i naczepa plan­de­kowa z cer­ty­fi­ka­tem xl-code + sys­tem JOLODA (wypo­sa­że­nie do prze­wozu papieru w rol­kach) 
– Pol­ska –> D/F/Be­ne­lux –> Pol­ska (zjazdy do Pol­ski do usta­le­nia) 
Umowa roz­po­czyna się 3-mie­siecz­nym okre­sem prób­nym. Prze­bieg w mie­siącu: ok. 10.000 km. 
Nie­miecka spe­dy­cja pro­po­nuje także prze­woź­nikom posia­da­ją­cym cią­gniki sio­dłowe z nacze­pami oplan­de­kowanymi oraz z wypo­sa­że­niem ADR zatrud­nie­nie­nie w coty­go­dnio­wych trans­por­tach z połu­dnio­wych Nie­miec do Pol­ski. W tym celu można kon­tak­to­wać się e-mailem: p. kolo­dziej­ski­@dls-logi­stics. de lub tele­fo­nicz­nie: Patrick Kolo­dziej­ski Tel.: 0049-4107-8770-2263.
Prze­woź­ni­ków posia­da­ją­cych pojazdy z nacze­pami oplan­de­kowanymi oraz izo­ter­mami (90-120 m3) z odpo­wied­nim wypo­sa­że­niem do prze­wozu mebli dls anga­żuje w trans­por­tach z Pol­ski, z rejonu Pozna­nia i Piły do Nie­miec. Kon­takt: Dariusz Mar­jan­ski, tel: +49 331 8850443; e-mail: d. mar­jan­ski­@dls. logi­stics. de. 
Jakie są wymogi wobec cią­gni­ków?
– Cho­dzi o to, żeby były to pojazdy sprawne – powie­dział A. Hische. – Wska­zane jest, aby speł­niały co naj­mniej normę Euro 5, bo za taką zwra­camy opłaty dro­gowe. Posia­da­cze cią­gni­ków star­szych gene­ra­cji musie­liby dopła­cać do myta. Dyspo­nujemy stan­dar­do­wymi firan­kami i nacze­pami typu mega. Oczy­wi­ście do tych ostat­nich potrzebne są cią­gniki typu mega. 
Ostat­nio firma dls zatrud­niła przed­sta­wi­ciela w Pol­sce: Kata­rzyna Karcz­marz-Sowa sta­cjo­nu­jąc w Prze­my­ślu zaj­muje się akwi­zy­cją prze­woź­ni­ków, a także klien­tów – szcze­gól­nie w rejo­nie połu­dniowo-wschod­nim (tel. +49 4107 8770 2197, fax +49 4107 8770 1112, mob. +48 882 149 478; e-mail: K. Karcz­marz-Sowa­@dls-logi­stics. de). 
Współ­praca nie od dziś 
Firma dls, lider na rynku spe­dy­cyjno-trans­por­to­wym, ist­nieje od ponad 30 lat. Zatrud­nia 150 osób. Główna sie­dziba mie­ści się w Siek koło Ham­burga. Przed­się­bior­stwo posiada oddziały w Pocz­da­mie, dwa w Pol­sce (Gdy­nia i Świe­cie), dwa w Rosji (Moskwa i Sankt Peters­burg), jeden na Bia­ło­rusi (Brześć) i jeden w Kazach­sta­nie (Ałma-Ata). Dyspo­nuje około 400 nowo­cze­snymi nacze­pami, nie star­szymi niż 4 lata – oprócz wspo­mnia­nych 120 wła­snych naczep wyko­rzy­stuje ponad 300 pojaz­dów współ­pra­cu­ją­cych na stałe prze­woź­ni­ków z róż­nych kra­jów. 90% ze sta­łych prze­woź­ni­ków pocho­dzi z Pol­ski! A. Hische przy­znał, że jest zado­wo­lony z tej współ­pracy. Dla­tego, kiedy potrzeba kolej­nych prze­woź­ni­ków, szuka ich w naszym kraju. 
Dls prze­wozi różne towary, m.in. gra­nu­laty, ściany skła­dane (prze­mysł meblar­ski), ale naj­czę­ściej papier w róż­nej postaci. 
– Papier wozimy ze Wschodu na Zachód i odwrot­nie – ujaw­nił nasz roz­mówca. – Ze Świe­cia, gdzie jest pro­du­ko­wany, wozi się go do Nie­miec, gdzie jest uszla­chet­niany, potem znowu tra­fia do Pol­ski, gdzie wytwa­rza się z niego na przy­kład opa­ko­wa­nia do piwa albo ser­wetki, a te wyroby znowu są wożone do Nie­miec…
Zestawy pod szyl­dem dls jeż­dżą więc w rela­cjach m.in. do i z Pol­ski, obsłu­gują kraje bał­tyc­kie, WNP (Rosja, itp.), Europę Zachod­nią, Połu­dniową i Połu­dniowo-Wschod­nią, Skan­dy­na­wię, wewnętrzne nie­miec­kie i pol­skie trans­porty, w tym także trans­port towa­rów nie­bez­piecz­nych. Firma na maga­zyny w Moskwie. Zaj­muje się prze­wo­zami mor­skimi na całym świe­cie, odpra­wami cel­nymi (np. Rosja), maga­zy­no­wa­niem. 
Spe­dy­cja dls w Pol­sce
Pol­skie oddziały dls w Gdyni i w Świe­ciu nad­zo­rują trans­porty z i do naszego kraju. W Gdyni odbywa się orga­ni­za­cja i koor­dy­na­cja licz­nych trans­por­tów wewnętrz­nych w Pol­sce, w kie­runku Europy Wschod­niej oraz do Czech i na Węgry. Pla­cówka w Świe­ciu kon­cen­truje się na prze­wo­zach papieru z tego mia­sta oraz na trans­por­tach wewnątrz Pol­ski. 
 
Kontakt:
Dls Land und See Speditionsgesellschaft mbH Jacobsrade 1, D-22962 SIEK (koło Hamburga) 
e-mail: a.hische@dls-logistics.de 
http://www.dls-logistics.de Andrzej Hische tel.: 0049/4107-8770-2140, 
fax: 0049/4107-8770-1140 
Placówki dls w Polsce: 
dls Trans Ltd. Sp. z o.o ul. Modlinska 3 81-260 Gdynia 
telefon: +48 /58 /667-33-30 - 34 
fax: +48 /58 / 667-33-33 
e-mail: info@dls-trans.pl
Przedstawiciel w Polsce: 
Katarzyna Karczmarz-Sowa (Przemyśl) - akwizycja przewoźników i klientów – głównie w rejonie południowo-wschodnim: 
tel. +49 4107 8770 2197  |  Fax +49 4107 8770 1112  |  Mobil +48 882 149 478; email: K.Karczmarz-Sowa@dls-logistics.de