Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: ZM
Zdjęcia:
Auto Market Truck, 2018(3)
z dnia 2018-11-09

Już nie tylko dla młodych

Konkurs kierowców Scania 2018-2019

Mapa eliminacji krajowych w konkursie kierowców Scania 2018 – 2019

Kie­rowcy pojaz­dów cię­ża­ro­wych z ponad 30 kra­jów euro­pej­skich mogą wziąć udział w kon­kur­sie, w któ­rym do wygra­nia jest nowy pojazd Sca­nia! W Pol­sce zapisy do Kon­kursu kie­row­ców Sca­nia 2018-2019 (ang. Sca­nia Dri­ver Com­pe­ti­tions – SDC) już trwają. Udział w zawo­dach mogą wziąć zawo­dowi kie­rowcy w każ­dym wieku, bez względu na markę pojazdu, któ­rym jeż­dżą. Wyma­gane jest posia­da­nie prawa jazdy C+E. 
Kon­kurs kie­row­ców Sca­nia to naj­więk­sze tego typu zawody na świe­cie. Bie­rze w nich udział ponad 350 000 kie­row­ców pojaz­dów cię­ża­ro­wych i auto­bu­sów. Oprócz tytułu naj­lep­szego kie­rowcy w Euro­pie, zwy­cięzca otrzy­muje 100 000 euro na indy­wi­du­al­nie wypo­sa­żony pojazd Sca­nia. Euro­pej­ski finał SDC odbę­dzie się 25 maja 2019 r. w cen­trali szwedz­kiej firmy w Söder­tälje. 
Kon­kurs miał swoją pre­mierę w 2003 roku, od tego czasu funk­cjo­no­wał pod nazwą Young Euro­pean Truck Dri­ver. Tego­roczna edy­cja obę­dzie się pod zmie­nioną nazwą, ponadto w zawo­dach znie­siono limit wieku dla uczest­ni­ków. 
Kie­rowca jest naj­waż­niej­szy 
Kon­kurs Sca­nii wska­zuje na kie­rowcę, jako klu­czowy czyn­nik wpły­wa­jący na gospo­darkę, stan śro­do­wi­ska i bez­pie­czeń­stwo na dro­dze. Jego umie­jęt­no­ści są klu­czowe dla zapew­nie­nia bez­piecz­nego, zrów­no­wa­żo­nego i wydaj­nego trans­portu. W kon­kur­sie nagra­dzani są przede wszyst­kim Ci kie­rowcy zawo­dowi, któ­rzy pro­wa­dzą odpo­wie­dzial­nie. 
– Naszym celem w Sca­nia jest zapew­nie­nie zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań trans­por­to­wych, a zna­cze­nie kie­rowcy w tym zakre­sie rośnie – komen­tuje Paweł Paluch, dyrek­tor ds. mar­ke­tingu i komu­ni­ka­cji Sca­nia Pol­ska S A. – Zaw­sze zwra­camy uwagę na to, aby orga­ni­zo­wane przez nas kon­kursy pozwa­lały na zmie­rze­nie umie­jęt­no­ści cen­nych dla branży trans­por­to­wej. Ogra­ni­cze­nie zuży­cia paliwa, bez­pie­czeń­stwo i manew­ro­wa­nie – to wła­śnie te ele­menty musi opa­no­wać kie­rowca, aby wygrać kon­kurs kie­row­ców Sca­nia. 
Pol­skie eli­mi­na­cje
Aby przejść do finału euro­pej­skiego SDC, uczest­nicy muszą wygrać finał kra­jowy. Pol­ski finał kon­kursu odbę­dzie się 11 maja 2018 r. w nowym ser­wi­sie Sca­nia w Czę­sto­cho­wie. Moż­li­wość rywa­li­za­cji w finale w Pol­sce daje wygrana w jed­nej z 11. eli­mi­na­cji kra­jowych. Dru­gim spo­so­bem zakwa­li­fi­ko­wa­nia się bez­po­śred­nio do finału kra­jo­wego jest wyko­rzy­sta­nie apli­ka­cji Sca­nia Fleet Mana­ge­ment. 
Zasady eli­mi­na­cji kra­jowych
Pol­skie eli­mi­na­cje skła­dają się z dwóch eta­pów. Pod­czas pierw­szego etapu, orga­ni­zo­wanego w 11 loka­li­za­cjach, na kie­row­ców czeka obo­wiąz­kowy test teo­re­tyczny, wery­fi­ku­jący ich wie­dzę z zakresu m.in.: bez­pie­czeń­stwa i zdro­wia (pierw­sza pomoc), zabez­pie­cze­nia ładunku oraz prze­pi­sów ruchu dro­go­wego. Do dru­giego etapu prze­cho­dzą uczest­nicy z naj­lep­szymi wyni­kami z testu teo­re­tycz­nego. Pod­czas tego etapu kie­rowcy będą mogli zapre­zen­to­wać swoje umie­jęt­no­ści w prak­tyce. Testy prak­tyczne obej­mują jazdę eko­no­miczną i defen­sywną oraz jazdę na placu manew­ro­wym.
Kwa­li­fi­ka­cja poprzez apli­ka­cję Sca­nia FMS
Do pol­skiego finału kon­kursu można też zakwa­li­fi­ko­wać się 
z pomi­nię­ciem dwu­eta­po­wych eli­mi­na­cji kra­jowych, wystar­czy sko­rzy­stać z apli­ka­cji Sca­nia FMS z pakie­tem Kon­trola. Wybie­ra­jąc tę drogę, uczest­nicy będą rywa­li­zo­wać o czo­łowe miej­sca w ran­kingu na pod­sta­wie wyni­ków stylu jazdy i osią­gów, które moni­to­ruje apli­ka­cja FMS. Wyniki będą stale aktu­ali­zo­wane i publi­ko­wane w sieci. Aby dołą­czyć do kon­kursu, należy skon­tak­to­wać się ze swoim ser­wi­sem Sca­nia, zapy­tać o pakiet Kon­trola i zare­je­stro­wać się do kon­kursu poprzez apli­ka­cję Sca­nia FMS. 
For­mu­larz zgło­sze­niowy do Kon­kursu kie­row­ców Sca­nia jest dostępny na stro­nie 
www.sca­nia.pl.