Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: ZM
Zdjęcia: producent, ZM
Auto Market Truck, 2018(1)
z dnia 2018-11-09

Paliwooszczędne opony to niższe koszty utrzymania floty

Nowe ogumienie Bridgestone do transportu dalekobieżnego - Ecopia H002

FleetPulse automatycznie zbiera dane o ciśnieniu w oponach – kierowca lub pracownik obsługujący flotę musi tylko zbliżyć się do każdego koła z tabletem lub smartfonem obsługującym system

Nowe opony Bridgestone zapewniają najlepszą w klasie przyczepność w deszczu, która przewyższa właściwości produktów wszystkich konkurentów, co zostało potwierdzone przez TÜV SÜD

Mniejsze opory toczenia opon Ecopia H002 to m.in. efekt zastosowania nowej mieszanki z większą zawartością krzemionki

Piotr Kozłowski, dyrektor fabryki w Stargardzie: – Nasze projekty inwestycyjne to, obok rozbudowy fabryki, stałe wdrażanie najnowocześniejszych technologii produkcji opon

System FleetPulse pozwala na łatwe sprawdzenie ciśnienia i temperatury opon

Brid­ge­stone, naj­więk­szy na świe­cie pro­du­cent opon i wyro­bów z gumy, ogło­sił wpro­wa­dze­nie na rynek naj­now­szej gene­ra­cji pali­wo­osz­częd­nych opon Eco­pia. Inno­wa­cyjny wzór bież­nika i zasto­so­wa­nie nowej tech­no­lo­gii mie­sza­nek pozwa­lają flo­tom dale­ko­bież­nym obni­żyć cał­ko­wite koszty utrzy­ma­nia dzięki naj­lep­szej w kla­sie efek­tyw­no­ści pali­wo­wej – bez względu na prze­bieg. Opony Eco­pia H002 osią­gają rów­nież zna­ko­mite wyniki na mokrej nawierzchni i zapew­niają wygodę przez cały rok, dzięki peł­nej zgod­no­ści z euro­pej­skimi prze­pi­sami dla wypo­sa­że­nia zimo­wego. 
Pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej 17 paździer­nika 2018 r. w zakła­dzie w Star­gar­dzie, mogli­śmy zapo­znać się z pro­ce­sem pro­duk­cji nowych opon, zapre­zen­to­wano także plany inwe­sty­cyjne oraz Fle­etPulse – nowo­cze­sne cyfrowe roz­wią­za­nie do obsługi tech­nicz­nej pojaz­dów. 
Naj­lep­sze w kla­sie
Paliwo, sta­no­wiące 30% wszyst­kich wydat­ków, jest naj­więk­szym kosz­tem ope­ra­cyj­nym dla flot dale­ko­bież­nych. Co wię­cej, branża stoi dziś rów­nież w obli­czu coraz więk­szych wyzwań zwią­za­nych z unij­nymi prze­pi­sami doty­czą­cymi emi­sji CO2 (Roz­po­rzą­dze­nie (EU) 2017/2400 nakłada na pro­du­centów pojaz­dów obo­wią­zek obli­cza­nia i dekla­ro­wa­nia emi­sji CO2 dla każ­dego wypro­du­ko­wa­nego samo­chodu cię­ża­ro­wego za pomocą narzę­dzia symu­la­cyj­nego VECTO) oraz powta­rza­ją­cych się obaw o bez­pie­czeń­stwo ruchu dro­go­wego, szcze­gól­nie przy złych warun­kach pogo­do­wych. Mniej­sza przy­czep­ność i bez­pie­czeń­stwo w złych warun­kach pogo­do­wych to główna obawa flot i kie­row­ców użyt­ku­ją­cych opony o niskim opo­rze tocze­nia. 
Naj­now­sza gene­ra­cja opon Eco­pia została zapro­jek­to­wana z myślą o tego rodzaju wyzwa­niach. 
W pro­duk­cji nowych opon używa się naj­now­szych mie­sza­nek i naj­now­szych tech­no­lo­gii łącze­nia mate­ria­łów – aby uzy­skać rów­no­wagę pomię­dzy opo­rami tocze­nia, przy­czep­no­ścią na mokrej nawierzchni i zuży­ciem bież­nika. Zmniej­sze­nie opo­rów tocze­nia uzy­skano m.in. dzięki zasto­so­wa­niu mie­szanki NanoPro­tech wierzch­niej war­stwy bież­nika (o dużej zawar­to­ści krze­mionki), w połą­cze­niu z nową mie­szanką bazową i wypeł­nie­nia stopki. Także inno­wa­cyjny wzór bież­nika zmniej­sza opory tocze­nia i zwięk­sza przy­czep­ność na mokrej nawierzchni (m.in. zwięk­szono powierzch­nię styku z nawierzch­nią i popra­wiono odpro­wa­dza­nie wody). Zop­ty­ma­li­zo­wana sztyw­ność w stre­fie naci­sku prze­kłada się na mini­malne odkształ­ce­nie bież­nika, a tym samym mniej­szą utratę ener­gii. 
Jak zapew­nia pro­du­cent, nowa opona Eco­pia H002 osiąga naj­lep­szą w kla­sie efek­tyw­ność pali­wową dzięki kom­bi­na­cji euro­pej­skich klas A-A-A w odnie­sie­niu do osi kie­ro­wa­nej, napę­dza­nej i osi naczepy. Dzięki zasto­so­wa­niu nowych opon na osiach kie­ro­wa­nych, napę­dza­nych i osi naczepy, prze­ciętna flota dale­ko­bieżna mogłaby zaosz­czę­dzić ponad 200 000 EUR rocz­nie na kosz­tach paliwa i zmniej­szyć emi­sję CO2 o 546 ton rocz­nie. 
Poza korzy­ściami w zakre­sie efek­tyw­no­ści pali­wo­wej, naj­now­sza gene­ra­cja opon Eco­pia została zapro­jek­to­wana tak, aby umoż­li­wić jazdę cię­ża­rów­kom i zapew­nić bez­pie­czeń­stwo kie­row­com w bar­dzo trud­nych warun­kach. Opony te, według pro­du­centa, zapew­niają naj­lep­szą w kla­sie przy­czep­ność w desz­czu, która prze­wyż­sza wła­ści­wo­ści pro­duk­tów wszyst­kich kon­ku­ren­tów, co zostało potwier­dzone przez TÜV SÜD. 
Nowa Eco­pia osią­gnęła rów­nież zna­ko­mite wyniki dla przy­czep­no­ści na mokrej nawierzchni, przy kom­bi­na­cji euro­pej­skich klas B-B-B w odnie­sie­niu do osi kie­ro­wa­nej, napę­dza­nej i osi naczepy. 
W testach TÜV SÜD, w porów­na­niu z czte­rema wio­dą­cymi kon­ku­ren­tami w tym seg­men­cie ogu­mie­nia, na wznie­sie­niu o nachy­le­niu 7 stopni, na mokrej nawierzchni, nowe opony Brid­ge­stone H-DRIVE 002 pozwo­liły na naj­szyb­sze roz­pę­dze­nie pojazdu i poko­na­nie 60 metrów w cza­sie 16,2 sekundy (na opo­nach kon­ku­ren­tów pojazd przy­spie­szał w cza­sie od 17,5 do 21,1 s). 
Nowa opona jest rów­nież w pełni gotowa na zimę, jako jedyna dla flot dale­ko­bież­nych z ozna­cze­niami 3PMSF i M+S dostępna na wszyst­kie osie pojazdu. Ozna­cza to, że asor­ty­ment ten jest zgodny ze wszyst­kimi prze­pi­sami dla wypo­sa­że­nia zimo­wego obo­wią­zu­ją­cego w całej Euro­pie. 
Nowa gene­ra­cja opon Eco­pia posiada rów­nież cer­ty­fi­kat TÜV SÜD przy­znany w kate­go­rii jako­ści i bez­pie­czeń­stwa. Osią­gnię­cie to doty­czy opon na każdą oś: kie­ro­waną, napę­dzaną i osie naczepy. 
Jak ujaw­nili pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej przed­sta­wi­ciele Brid­ge­stone, obawy klien­tów zwią­zane z dale­ko­bież­nymi opo­nami o niskich opo­rach tocze­nia doty­czą też krót­szej żywot­no­ści takiego ogu­mie­nia w porów­na­niu z opo­nami regio­nal­nymi, które z tego względu przez nie­któ­rych prze­woź­ni­ków są wyko­rzy­sty­wane także w trans­por­cie dłu­go­dy­stan­so­wym. Jed­nak, dzięki obni­że­niu zuży­cia paliwa, opony do trans­portu dłu­go­dy­stan­so­wego nowej gene­ra­cji, mimo wszystko, mają zapew­nić wię­cej korzy­ści użyt­kow­ni­kom. 
Kom­plek­sowe podej­ście do oszczęd­no­ści paliwa
Eco­pia H002 została wpro­wa­dzona na rynek we wrze­śniu 2018 r. w roz­mia­rze 315/70R22,5 na osie kie­ro­waną i napę­dzaną oraz 385/55R22.5 do naczep, a do końca 2018 r. dostępne będą jesz­cze cztery dodat­kowe pro­dukty. Pełna oferta, w tym seria 60”, zosta­nie uzu­peł­niona w 2019 roku, aby objąć wszyst­kie główne roz­miary do cię­ża­ró­wek dale­ko­bież­nych. 
Nowa gama opon Eco­pia to naj­now­sza ini­cja­tywa w kom­plek­so­wym podej­ściu firmy Brid­ge­stone, mają­cym na celu mak­sy­ma­li­za­cję efek­tyw­no­ści pali­wo­wej klien­tów flo­to­wych. W połą­cze­niu z inte­li­gentną gamą bież­ni­ków Ban­dag FuelTe­ch®, sys­te­mem moni­to­ro­wa­nia opon Tire­ma­tics oraz kom­plek­sową usługą zarzą­dza­nia opo­nami dla flot komer­cyj­nych „Total Tyre Care”, Eco­pia H002 może zapew­nić spo­kój klien­tom, któ­rzy ocze­kują obni­że­nia kosz­tów ope­ra­cyj­nych. 
Paolo Fer­rari, dyrek­tor gene­ralny i pre­zes Brid­ge­stone na region EMEA, powie­dział: 
– Floty coraz czę­ściej poszu­kują efek­tyw­no­ści, trwa­ło­ści, bez­pie­czeń­stwa i wygody. Nowe opony Eco­pia H002, współ­two­rzone i prze­te­sto­wane na ponad 14 milio­nach kilo­me­trów przy współ­pracy z klu­czo­wymi klien­tami flo­to­wymi z całej Europy, umoż­li­wią naszym klien­tom osią­gnię­cie wszyst­kich czte­rech zało­żeń poprzez reduk­cję kosz­tów ope­ra­cyj­nych, reduk­cję emi­sji CO2 i zapew­nie­nie sta­łych osią­gów przez cały rok. 
Plan inwe­sty­cyjny w Star­gar­dzie
Brid­ge­stone Europe zakoń­czył wła­śnie roz­bu­dowę fabryki opon cię­ża­ro­wych w Star­gar­dzie i zapo­wiada szcze­góły zapla­no­wa­nych już inwe­sty­cji. Efek­tem obec­nej roz­bu­dowy jest hala o powierzchni 6.000 mkw., w któ­rej uru­cho­miono nowo­cze­sny mik­ser mie­szanki gumy. Obec­nie trwają testy jako­ściowe mie­sza­nek oraz szko­le­nia ope­ra­to­rów, a pro­duk­cja roz­pocz­nie się już jesie­nią 2018 r. W ubie­głym roku firma ogło­siła nowy plan inwe­sty­cyjny, któ­rego celem jest zwięk­sze­nie pro­duk­cji o 25% w Brid­ge­stone Star­gard. Moder­ni­za­cja będzie reali­zo­wana w latach 2019–2021. Dzięki niej moż­liwe będzie zwięk­sze­nie pro­duk­cji i posze­rze­nie asor­ty­mentu. Szcze­góły pro­jektu zostały podane po raz pierw­szy na kon­fe­ren­cji w Star­gar­dzie. Pro­jekt „BSST 5k Expan­sion” doty­czy stop­nio­wej roz­bu­dowy zakładu, dzięki któ­rej pro­duk­cja opon cię­ża­ro­wych wzro­śnie o 25% – z 4.000 do około 5.000 dzien­nie. Pozwoli to na umoc­nie­nie pozy­cji naj­więk­szego na świe­cie pro­du­centa opon i wyro­bów z gumy. 
Nowy plan inwe­sty­cyjny prze­wi­duje powięk­sze­nie powierzchni fabryki, uru­cho­mie­nie nowych pras wul­ka­ni­za­cyj­nych oraz roz­bu­dowę kon­troli jako­ści. 
Fabryka w Star­gar­dzie jest jed­nym z naj­no­wo­cze­śniej­szych zakła­dów pro­duk­cyj­nych japoń­skiego kon­cernu. Na powierzchni ponad 160 000 mkw. pro­du­ko­wane są wyso­kiej jako­ści opony do samo­cho­dów cię­ża­ro­wych i auto­bu­sów. Pow­stają tu m.in. naj­no­wo­cze­śniej­sze, pali­wo­osz­czędne opony serii Eco­pia H002 oraz pasy bież­nika Ban­dag do bież­ni­ko­wa­nia opon. Fabryka pro­du­kuje ogu­mie­nie dla klien­tów na całym świe­cie, w tym naj­więk­szych pro­du­centów pojaz­dów, jak: Daim­ler, IVECO, Volvo czy Sca­nia. 
Wybu­do­wana w 2009 r. fabryka jest jed­nym z czte­rech zakła­dów pro­duk­cyj­nych Brid­ge­stone Cor­po­ra­tion w Pol­sce. Przez dzie­więć lat firma zain­we­sto­wała w Star­gar­dzie już ponad 350 mln euro. 
Zakład w Star­gar­dzie zatrud­nia ok. 1000 osób i stale się roz­wija, dla­tego poszu­kuje nowych pra­cow­ni­ków. Ofe­ruje oprócz umowy o pracę, m.in. ubez­pie­cze­nie gru­powe, pakiet medyczny, dofi­nan­so­wa­nie dojaz­dów do pracy, zniżki na opony i inne świad­cze­nia socjalne. Firma zatrud­nia na sta­no­wi­ska pro­duk­cyjne, inży­nie­ryjne, tech­niczne i spe­cja­li­styczne. 
 
FleetPulse – cyfrowy program do obsługi technicznej pojazdów 
Brid­ge­stone wpro­wa­dza też na rynek pro­gram Fle­etPulse, skła­da­jący się z apli­ka­cji mobil­nej, scen­tra­li­zo­wa­nej strony inter­ne­to­wej i sys­temu do moni­to­ro­wa­nia ciśnie­nia w opo­nach (TPMS). Z uwagi na to, że prze­stoje pojaz­dów na­dal sta­no­wią jedno z naj­więk­szych wyzwań dla firm, Fle­etPulse sku­pia się na popra­wie przej­rzy­sto­ści stanu tech­nicz­nego pojaz­dów, dzięki czemu znacz­nie zmniej­sza praw­do­po­do­bień­stwo nie­ocze­ki­wa­nych, kosz­tow­nych i poten­cjal­nie nie­bez­piecz­nych awa­rii, tym samym wydłu­ża­jąc czas jazdy, przy jed­no­cze­snym zapew­nie­niu wyso­kich stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa. Rozwią­za­nie Fle­etPulse, które auto­ma­ty­zuje kon­trole przy­dat­no­ści do ruchu dro­go­wego, pomoże rów­nież flo­tom upro­ścić ich pracę i obni­żyć koszty obsługi tech­nicz­nej, odpo­wia­da­jąc w ten spo­sób na dwa inne klu­czowe wyzwa­nia sto­jące przed flo­tami. 
Dzięki apli­ka­cji Fle­etPulse dzia­ła­ją­cej w sys­te­mie Android kie­rowcy i tech­nicy mają do dys­po­zy­cji łatwą w uży­ciu plat­formę do prze­pro­wa­dza­nia kon­troli przy­dat­no­ści do ruchu dro­go­wego swo­ich pojaz­dów. Apli­ka­cja, zastę­pu­jąca aktu­alny ręczny pro­ces, gwa­ran­tuje, że żaden aspekt nie zosta­nie pomi­nięty i że wszyst­kie nie­zbędne kon­trole zostaną prze­pro­wa­dzone. 
Za pośred­nic­twem scen­tra­li­zo­wa­nego por­talu inter­ne­to­wego Fle­etPulse, admi­ni­stra­to­rzy floty i obsługi tech­nicz­nej, przy pomocy roz­wią­za­nia w chmu­rze, mogą uzy­skać dostęp do aktu­ali­za­cji stanu całej floty – w tym uste­rek i uszko­dzeń, a także do danych doty­czą­cych osią­gów. W ten spo­sób mogą oni bez­po­śred­nio zwra­cać się do kie­row­ców i pra­cow­ni­ków obsługi tech­nicz­nej z nowymi listami kon­tro­l­nymi, rezer­wa­cjami wizyt w ser­wi­sie, a nawet proś­bami usu­nię­cia pojaz­dów z dróg poprzez powia­do­mie­nia z apli­ka­cji Fle­etPulse. 
Kie­rowcy, pra­cow­nicy obsługi tech­nicz­nej i admi­ni­stra­to­rzy flot mogą rów­nież, dzięki Fle­etPulse, dokład­nie kon­tro­lo­wać stan opon. Usługa dostar­czana jest wraz z ele­men­tami sprzę­to­wymi sys­temu TPMS dla pojazdu, skła­da­jącymi się z czuj­ni­ków optycz­nych Tire­ma­tics oraz klu­cza sprzę­to­wego. Po podłą­cze­niu pojazdu do sys­temu TPMS, Fle­etPulse auto­ma­tycz­nie zbiera dane o ciśnie­niu w opo­nach (kie­rowca lub pra­cow­nik obsłu­gu­jący flotę musi tylko zbli­żyć się do każ­dego koła z table­tem lub smart­fo­nem obsłu­gu­jącym sys­tem), a następ­nie prze­ka­zuje wyniki kie­row­com i admi­ni­stra­to­rom poprzez apli­ka­cję Fle­etPulse oraz inter­ne­towy panel nawi­ga­cyjny zapew­nia­jący pod­gląd danych w cza­sie rze­czy­wi­stym. Pomaga to zapew­nić opty­ma­li­za­cję ciśnie­nia w opo­nach, co ma zasad­ni­cze zna­cze­nie zwa­żyw­szy na fakt, że 30% awa­rii spo­wo­do­wa­nych jest zbyt niskim ciśnie­niem w opo­nach, 90% awa­rii ogu­mie­nia spo­wo­do­wa­nych jest powol­nym ucho­dze­niem powie­trza z opon, a w przy­padku 20% opon do użytku komer­cyj­nego na dro­gach ciśnie­nie jest znacz­nie niż­sze od wyma­ga­nego. Zapew­nia­jąc utrzy­ma­nie odpo­wied­niego ciśnie­nia w opo­nach, Fle­etPulse zapo­biega awa­riom, nadmier­nemu zuży­ciu i nie­po­trzeb­nym wzro­stom spa­la­nia paliwa, redu­ku­jąc w ten spo­sób nie­po­żą­dane koszty wymiany opon i emi­sję CO2.
Obec­nie Fle­etPulse jest jedy­nym na rynku roz­wią­za­niem łączą­cym kon­trolę pojaz­dów, rezer­wa­cję wizyt w ser­wi­sie, zarzą­dza­nie flotą i sys­tem TPMS w ramach jed­nej plat­formy. Umoż­li­wia jed­no­cze­śnie komu­ni­ka­cję w cza­sie rze­czy­wi­stym pomię­dzy kie­rowcami, obsługą tech­niczną i admi­ni­stra­to­rami floty za pośred­nic­twem apli­ka­cji w chmu­rze. Fle­etPulse może być uży­wany w każ­dej chwili, przez każ­dego kie­rowcę i dla wszyst­kich marek opon. 
Apli­ka­cja Fle­etPulse oraz ele­menty sprzę­towe sys­temu TPMS są dostępne na rynku od wrze­śnia 2018 r., z bez­płat­nym okre­sem prób­nym. Ele­menty sprzę­towe sys­temu TPMS można zamó­wić online oraz u wybra­nych sprze­daw­ców deta­licz­nych. Koszt sys­temu pod­lega amor­ty­za­cji w ciągu roku, przy zało­że­niu, że typowy cią­gnik z naczepą użyt­ko­wany przy opty­mal­nym ciśnie­niu w opo­nach może zaosz­czę­dzić śred­nio do 1100 EUR rocz­nie na kosz­tach paliwa, opon i awa­rii. Brid­ge­stone poleca ten sys­tem przede wszyst­kim małym i śred­nim flo­tom trans­por­to­wym.