Biuro Obsługi Klienta
 • Zamknij
 • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
 • E-mail
 • Hasło
 • zapamiętaj mnie na tym komputerze
 • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
 • Rejestracja
 • Zapomniałeś hasło?
Autor: ZM
Zdjęcia: Volvo
Auto Market Truck, 2018(4)
z dnia 2018-11-09

Wizja rozwiązań transportowych przyszłości

Volvo Trucks na wystawie IAA 2018

Autonomiczny, zelektryfikowany ciągnik siodłowy Volvo Trucks

Na 25-lecie FH Volvo Trucks wystawiło specjalną jego wersję: FH 25 Year Special Edition

Volvo FE Electric trafi na rynek w Europie w 2019 r.

W jaki spo­sób elek­tro­mo­bil­ność, auto­ma­ty­za­cja i komu­ni­ka­cja mogą przy­czy­nić się do poprawy ren­tow­no­ści, wydaj­no­ści i bez­pie­czeń­stwa trans­portu, przy jed­no­cze­snym zmniej­sze­niu oddzia­ły­wa­nia tej branży na kli­mat i śro­do­wi­sko natu­ralne? Jakie roz­wią­za­nia są dostępne już dziś, a jakie będą dostępne wkrótce? Na wrze­śnio­wej wysta­wie IAA 2018 w Hano­we­rze Volvo Trucks zapre­zen­to­wało sze­roką gamę swo­ich wizjo­ner­skich pro­duk­tów i usług, dzięki któ­rym klienci firmy zyskają nowe moż­li­wo­ści dal­szego roz­woju. 
FH świę­tuje swoje 25-lecie – milion pojaz­dów
Dotych­czas wypro­du­ko­wano milion sztuk Volvo FH – samo­chodu cię­ża­ro­wego, który przez ostat­nich 25 lat toro­wał drogę do suk­cesu Volvo Trucks. Chcąc uczcić wpro­wa­dze­nie tego modelu na rynek, w 1993 r., Volvo Trucks wysta­wiło spe­cjalną jego wer­sję: FH 25 Year Spe­cial Edi­tion. Pojazd ten wyróż­nia się indy­wi­du­alną sty­li­za­cją ele­men­tów zewnętrz­nych i wnę­trza, wyjąt­ko­wym kom­for­tem kie­rowcy oraz naj­no­wo­cze­śniej­szym wypo­sa­że­niem. 19 wrze­śnia, pod­czas IAA, odbyło się uro­czy­ste prze­ka­za­nie milio­no­wego egzem­pla­rza Volvo FH nabywcy. 
FL Elec­tric i FE Elec­tric 
W 2019 r., Volvo Trucks roz­pocz­nie w Euro­pie sprze­daż samo­cho­dów cię­ża­ro­wych z napę­dem elek­trycz­nym, prze­zna­czo­nych dla miej­skiego trans­portu dys­try­bu­cyj­nego i komu­nal­nego. Pojazdy te: FL i FE Elec­tric, wpro­wa­dzone na rynek wcze­śniej w tym roku, zapew­nią zupeł­nie nowe moż­li­wo­ści w zakre­sie zmniej­sze­nia emi­sji spa­lin i hałasu w trans­por­cie miej­skim. Ponie­waż są one cał­ko­wi­cie bez­e­mi­syjne, nadają się do użyt­ko­wa­nia wewnątrz zada­szo­nych ter­mi­nali, jak i w „zie­lo­nych” stre­fach miast. 
Brak hałasu, drgań i emi­sji spa­lin, w połą­cze­niu z dobrymi wła­ści­wo­ściami jezd­nymi, zapew­niają także znaczną poprawę warun­ków pracy kie­rowcy. 
– Elek­tro­mo­bil­ność wpi­suje się w naszą dłu­go­fa­lową stra­te­gię doty­czącą zrów­no­wa­żo­nego roz­woju miast oraz zero­wej emi­sji zanie­czysz­czeń – wyja­śnił Claes Nils­son, pre­zes Volvo Trucks. – Toruje drogę dla nowych form współ­pracy z mia­stami, któ­rych ambi­cją jest poprawa jako­ści powie­trza, ogra­ni­cze­nie emi­sji hałasu i zmniej­sze­nie tłoku na uli­cach w godzi­nach szczytu, umoż­li­wia­jąc prze­su­wa­nie ope­ra­cji trans­por­to­wych – bez­gło­śnych i bez­e­mi­syj­nych – na okres nocny lub wcze­sne godziny poranne. 
Volvo FL i Volvo FE Elec­tric są dostępne w warian­tach o DMC od 16 do 27 ton i zasięgu uży­tecz­nym do 300 km. Zasto­so­wana w nich tech­no­lo­gia bazuje na roz­wią­za­niach wyko­rzy­sty­wa­nych w zelek­try­fi­ko­wa­nych auto­bu­sach Volvo, któ­rych dotych­czas sprze­dano ponad 4000. 
FM LNG i FH LNG
W 2017 r. Volvo Trucks wpro­wa­dziło na rynek zgodne z normą emi­sji spa­lin Euro 6 samo­chody cię­ża­rowe o dużej ładow­no­ści dla trans­portu regio­nal­nego i dłu­go­dy­stan­so­wego, zasi­lane skro­plo­nym gazem ziem­nym (LNG) lub bio­ga­zem. Pojazdy te odz­na­czają się osią­gami, zuży­ciem paliwa i zasię­giem eks­plo­ata­cyj­nym takim samym, jak modele Volvo zasi­lane ole­jem napę­do­wym, ale w porów­na­niu z nimi emi­tują o 20 do 100 pro­cent mniej CO2, zależ­nie od rodzaju zasto­so­wa­nego paliwa. Dzięki temu sta­no­wią dosko­nały wybór w przy­padku klien­tów i nabyw­ców trans­portu przy­kła­da­ją­cych dużą wagę do kwe­stii eko­lo­gicz­nych. Nowe FH LNG i FM LNG są prze­zna­czone dla trans­portu regio­nal­nego i dłu­go­dy­stan­so­wego i są dostępne z sil­ni­kami o mocy 420 lub 460 KM (odpo­wied­nio: 309 lub 338 kW). 
Por­tal Volvo Con­nect 
Volvo Con­nect to nowy por­tal sku­pia­jący cyfrowe usługi i funk­cje w ramach jed­no­li­tego, przy­ja­znego dla użyt­kow­nika inter­fejsu, uła­twia­jący klien­tom pełne wyko­rzy­sta­nie zalet cyfry­za­cji i komu­ni­ka­cji. Oprócz zarzą­dza­nia flotą i pla­no­wa­nia obsługi tech­nicz­nej, por­tal będzie obsłu­gi­wał wiele innych aspek­tów dzia­łal­no­ści trans­por­to­wej, takich jak m.in. admi­ni­stra­cja, czy prze­strze­ga­nie prawa. Volvo Con­nect będzie także plat­formą sprze­daży, umoż­li­wia­jącą zama­wia­nie i akty­wa­cję dodat­ko­wych usług. Użyt­kow­nicy por­talu mogą indy­wi­du­al­nie dosto­so­wy­wać inter­fejs, tak aby mieć łatwy i szybki dostęp do naj­waż­niej­szych dla nich infor­ma­cji i usług. 
Auto­no­miczne pojazdy 
Rosnąca kon­sump­cja, szybki roz­wój han­dlu inter­ne­to­wego i powszechny nie­do­bór kie­row­ców gene­rują coraz wyż­sze wyma­ga­nia doty­czące efek­tyw­no­ści roz­wią­zań trans­por­to­wych. W odpo­wie­dzi na te wyzwa­nia Volvo Trucks opra­co­wało prze­ło­mowe roz­wią­za­nie trans­por­towe, bazu­jące na zelek­try­fi­ko­wa­nych, auto­no­micz­nych pojaz­dach, które w dłuż­szej per­spek­ty­wie mogą stać się waż­nym uzupeł­nieniem dla współ­cze­snych samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. 
Pro­po­no­wane przez Volvo Trucks roz­wią­za­nie trans­por­towe jest two­rzone z myślą o reali­za­cji regu­lar­nych, powta­rzal­nych zadań trans­por­to­wych, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się sto­sun­kowo krót­kimi odle­gło­ściami, dużym wolu­me­nem oraz wysoką pre­cy­zją dostaw. Może być potrak­to­wane jako roz­sze­rze­nie zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań logi­stycz­nych, które już dziś są wdra­żane w wielu bran­żach. Ponie­waż wyko­rzy­stuje pojazdy auto­no­miczne, zero­emi­syjne i bez­gło­śne, trans­port może odby­wać zarówno w dzień, jak i w nocy. Rozwią­za­nie obej­muje ist­nie­jącą infra­struk­turę dro­gową i jed­nostki trans­por­towe, co uła­twia odzy­ska­nie ponie­sio­nych kosz­tów oraz umoż­li­wia inte­gra­cję z ist­nie­ją­cymi sys­te­mami trans­portowymi. 
– Pełny poten­cjał branży trans­por­to­wej wciąż nie jest wyko­rzy­sty­wany. Wszystko na to wska­zuje, że w ciągu następ­nej dekady glo­balne zapo­trze­bo­wa­nie na trans­port na­dal będzie rosnąć – i to zde­cy­do­wa­nie. Jeżeli mamy sku­tecz­nie spro­stać temu zapo­trze­bo­wa­niu, musimy zna­leźć nowe roz­wią­za­nia. Jed­no­cze­śnie, by zabez­pie­czyć płyn­ność prze­pływu towa­rów, musimy także lepiej niż dotych­czas wyko­rzy­sty­wać ist­nie­jącą infra­struk­turę. System trans­portowy, który aktu­al­nie opra­co­wu­jemy, może być istot­nym uzupeł­nieniem dzi­siej­szych roz­wią­zań trans­por­to­wych i pomóc w upo­ra­niu się z wyzwa­niami, przed jakimi stoi spo­łe­czeń­stwo, firmy trans­por­towe i nabywcy trans­portu – powie­dział pre­zes Volvo Trucks, Claes Nils­son. 
Pojazdy prezentowane na IAA 2018
Volvo FE Electric
 • Układ napędowy: dwa silniki elektryczne o łącznej mocy maksymalnej 370 kW (moc ciągła 260 kW) i dwubiegowa skrzynia biegów Volvo.
 • Silniki elektryczne: maks. moment obrotowy silnika 80 Nm. Maks. moment obrotowy na kołach napędowych: 28 kNm
 • Źródło energii: akumulatory litowo-jonowe o wydajności od 200–300 kWh 
 • Zasięg pojazdu: do 200 km
Volvo FH16 Heavy Duty
 • Ciągnik siodłowy 8x4 dla transportu ciężkiego
 • Silnik D16 750
 • Kabina Globetrotter XL
 • Skrzynia biegów I-Shift z dwoma biegami pełzającymi
 • Aktywny Układ Kierowniczy Volvo
Volvo FH 25 Year Special Edition 
 • Ciągnik siodłowy 4x2
 • Silnik D13K 540
 • Kabina Globetrotter XL
 • Skrzynia biegów I-Shift Dual Clutch
 • Aktywny Układ Kierowniczy Volvo
Volvo FH LNG
 • Ciągnik siodłowy 4x2
 • Silnik G13C 460 LNG
 • Kabina Globetrotter
 • Aktywny Układ Kierowniczy Volvo
Volvo FH
 • Podwozie samochodu ciężarowego 6x2
 • Silnik D13K
 • Kabina sypialna
 • Zabudowa Huttner z żurawiem Palfinger na tylnym zwisie
 • Skrzynia biegów I-Shift z biegami pełzającymi
Volvo FMX
 • Podwozia samochodu ciężarowego 6x4
 • Silnik D13K
 • Kabina sypialna
 • Zabudowa: wywrotka trójstronna Meiller 
 • Skrzynia biegów I-Shift z biegami pełzającymi 
 • Podnośnik Osi Tandem
 • „Budowlane” zawieszenie pneumatyczne Volvo
 • Aktywny Układ Kierowniczy Volvo
Volvo FE
 • Podwozie samochodu ciężarowego 6x2 z osią wleczoną
 • Silnik D8K 350
 • Kabina komfort
 • Zabudowa furgonowa z windą załadowczą, do dystrybucji napojów
 • Zautomatyzowana skrzynia biegów I-Shift
 • Dodatkowa szyba w drzwiach po stronie pasażera