Biuro Obsługi Klienta
 • Zamknij
 • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
 • E-mail
 • Hasło
 • zapamiętaj mnie na tym komputerze
 • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
 • Rejestracja
 • Zapomniałeś hasło?
Autor: z
Zdjęcia: GDDKiA
Auto Market Truck, 2018(5)
z dnia 2018-11-23

Rozrasta się sieć nowoczesnych dróg

Mamy już ponad 2 tys. km ekspresówek, szykują się kolejne

Oddana ostatnio do ruchu 25-kilometrowa zachodnia obwodnica Radomia pozwala zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt minut

Inwestycje w ciągu S3

Realizacja ciągu S7 Gdańsk-Warszawa

Postęp prac w ciągu S7 Warszawa-Kraków

Przed Wszystkimi Świętymi oddano do użytku kolejne 40 km drogi ekspresowej S7 na Żuławach, w dwóch fragmentach między Koszwałami a Elblągiem

Oddane do ruchu w ostat­nich mie­sią­cach kolejne odcinki dróg szyb­kiego ruchu pozwo­liły prze­kro­czyć próg 2000 km dróg eks­pre­so­wych w Pol­sce. Obec­nie mamy ich 2038 km, a do końca roku przy­będą kolejne odcinki – zapo­wiada Gene­ralna Dyrek­cja Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad. 
Połą­czono eks­pre­sowo Bia­ły­stok z War­szawą, Trój­mia­sto z woj. mazo­wiec­kim a jesz­cze przed koń­cem grud­nia przej­dziemy z pół­nocy na połu­dnie w ciągu S3 od Szcze­cina przez Zie­loną Górę, Legnicę i auto­stradę A4 do Bol­kowa w oko­li­cach gra­nicy z Cze­chami. Jak zapo­wiada GDDKiA, ostatni kwar­tał br. zaowo­cuje prze­tar­gami na prace przy­go­to­waw­cze (ok. 700 km) i reali­za­cję (ok. 130 km). 
Z Bia­łe­go­stoku do Ber­lina w 8 godzin
2018 r. to dokoń­cze­nie połą­czeń dużych miast i regio­nów Pol­ski, jak i moż­li­wość omi­ja­nia kolej­nych aglo­me­ra­cji i tere­nów sil­nie zur­ba­ni­zo­wa­nych. Kie­rowcy korzy­stają już z połą­cze­nia Bia­łe­go­stoku w ciągu S8 aż do obwod­nicy War­szawy. To nie tylko krót­szy czas prze­jazdu, ale także wyż­szy kom­fort i poziom bez­pie­czeń­stwa kie­row­ców. 
– Tylko przez ostat­nie trzy lata udo­stęp­ni­li­śmy kie­row­com nie­mal 100 km nowo wybu­do­wa­nych odcin­ków drogi eks­pre­so­wej pomię­dzy War­szawą a Bia­łym­sto­kiem. War­to­ści reali­zo­wa­nych na tych kon­trak­tach robót prze­kro­czyły 3 mld zł. Razem z wcze­śniej wybu­do­wa­nymi frag­men­tami dwu­jez­dnio­wej S8 z pasami awa­ryj­nymi daje to ok. 180 km bez­piecz­nego połą­cze­nia pomię­dzy sto­li­cami Pol­ski i Podla­sia – stwier­dził Jan Kry­nicki, rzecz­nik pra­sowy
GDDKiA. 
Połą­cze­nie por­tów w Szcze­ci­nie z Ukra­iną i Cze­chami
W ciągu ostat­nich mie­sięcy udo­stęp­niono kie­row­com ponad 100 km S3 w woje­wódz­twach lub­skim i dol­no­ślą­skim. Pla­no­wane jest odda­nie do użytku do końca roku kolej­nych bli­sko 45 km tej trasy. To pozwoli kie­row­com podró­żu­ją­cym ze Szcze­cina na połu­dnie Pol­ski omi­nąć aglo­me­ra­cje Gorzowa Wiel­ko­pol­skiego, Zie­lo­nej Góry i Legnicy, następ­nie prze­ciąć bez­ko­li­zyj­nie auto­stradę A4 i doje­chać do Bol­kowa. Bie­gnąca wzdłuż zachod­niej gra­nicy pra­wie 500-kilo­me­trowa droga eks­pre­sowa S3 to ele­ment Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiego Kory­ta­rza Trans­por­to­wego. Frag­ment euro­pej­skiej trasy E65 o łącz­nej dłu­go­ści ok. 3950 km łączą­cej szwedz­kie Malmö z grec­kim Cha­nia na Kre­cie. 

Dal­sze odcinki S3 są już pro­jek­to­wane i będą powsta­wać suk­ce­syw­nie w 2021 i 2023 r. Połu­dniowy frag­ment S3 podzie­lono na dwa odcinki: węzeł Bol­ków – w. Kamienna Góra Pół­noc mający ponad 16 km. Prze­biega on przez pasmo Gór Wał­brzy­skich m.in. w dwóch tune­lach. Jeden z nich będzie miał dłu­gość ok. 2300 m, nato­miast drugi 320 m. Koszt budowy tego odcinka to ponad 1,5 mld zł, jego odda­nie do ruchu jest pla­no­wane w pierw­szej poło­wie 2023 r. Drugi, przy­gra­niczny odci­nek S3 w. Kamienna Góra Pół­noc – w. Lubawka o dłu­go­ści 15,3 km, ma być udo­stęp­niony kie­row­com w dru­giej poło­wie 2021 r., a war­tość robót wyno­sie pra­wie 880 mln zł. 
Reali­za­cja drogi eks­pre­so­wej S3 pomię­dzy Legnicą a gra­nicą pań­stwa w Lubawce, a więc zarówno odcin­ków już odda­nych jak i tych pro­jek­to­wa­nych, jest współ­fi­nan­so­wana przez Unię Euro­pej­ską ze środ­ków Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tura i Śro­do­wi­sko 2014-2020. War­tość cał­ko­wita pro­jektu to 3,96 mld zł, z czego dofi­nan­so­wa­nie wynosi 1,89 mld zł. 
Ekspre­sowo z Gdań­ska do War­szawy i dalej na połu­dnie
Kolejne otwar­cia doty­czyły S7. Naj­pierw do ruchu oddano 25-kilo­me­trową obwod­nicę Rado­mia omi­ja­jącą mia­sto po jego zachod­niej stro­nie. Prze­jazd nią pozwala zaosz­czę­dzić co naj­mniej kil­ka­na­ście minut, a w godzi­nach szczytu nawet kil­ka­dzie­siąt. Budowa kosz­to­wała ok. 728,2 mln zł, z czego ok. 402 mln zł to dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tura i Śro­do­wi­sko. 
Tuż przed dniem Wszyst­kich Świę­tych udo­stęp­niono kie­row­com kolejne 40 km drogi eks­pre­so­wej S7 na Żuła­wach w dwóch frag­mentach mię­dzy Kosz­wa­łami a Elblą­giem. Tym samym mają już do dys­po­zy­cji ponad 203 km drogi eks­pre­so­wej aż do gra­nicy z woj. mazo­wiec­kim. Tak jak przy poprzed­nich inwe­sty­cjach budowa była współ­fi­nan­so­wana z fun­du­szy Unii Euro­pej­skiej w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tura i Śro­do­wi­sko na lata 2014-2020. War­tość pro­jektu to bli­sko 3,75 mld zł a dofi­nan­so­wa­nie ponad 2 mld zł. 
Dal­sze odcinki S7 są w budo­wie lub wkrótce ruszy ich reali­za­cja w tere­nie. Kie­rowcy korzy­stają już nie­mal z połowy budo­wa­nego wła­śnie odcinka Chę­ciny-Jędrze­jów (ok. 21 km) a kolejne 7 km ma być udo­stęp­nione jesz­cze w tym roku. Trwa budowa 8-kilo­me­tro­wego odcinka od gra­nicy woje­wództw do Skar­ży­ska-Kamien­nej. Kolejne odcinki S7, 73 km od gra­nicy z woj. war­miń­sko-mazur­skim aż do obwod­nicy Płoń­ska, są już w toku i GDDKiA pla­nuje oddać je do ruchu w poło­wie 2021 roku. Obec­nie trwają pro­ce­dury zwią­zane z uzy­ska­niem zezwo­leń na reali­za­cję, a wio­sną przy­szłego roku roz­poczną się prace w tere­nie. 
Pod­pi­sano umowy z wyko­naw­cami odcin­ków od Szcze­pa­no­wic do Nowej Huty (21 km) oraz na nowy wylot z War­szawy do obwod­nicy Grójca (ok. 29 km) a w przy­go­to­wa­niu jest ostatni frag­ment S7 od gra­nicy woj. do Szcze­pa­no­wic (24 km). Kie­rowcy ukoń­czoną eks­pre­sową S7 z War­szawy do Kra­kowa pojadą pod koniec 2022 r. 
W przy­go­to­wa­niu jest ponad 57-kilo­me­trowy odci­nek od Płoń­ska do obwod­nicy War­szawy. Dla odcinka Płońsk – Czo­snów opra­co­wy­wana jest kon­cep­cja pro­gra­mowa, a wio­sną przy­szłego roku GDDKiA ma ogło­sić prze­targ na reali­za­cję inwe­sty­cji (ten odci­nek ma zapew­nione finan­so­wa­nie). Pro­jek­tanci pra­cują także nad kon­cep­cją pro­gra­mową dla odcinka Czo­snów-Kieł­pin, a na dal­szy frag­ment trasy łączący się z obwod­nicą War­szawy toczy się prze­targ na opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji. S7 od Czo­snowa do War­szawy jest obec­nie poza limi­tem 135 mld zł prze­wi­dzia­nych na reali­za­cję zadań z Pro­gramu Budowy Dróg Kra­jo­wych na lata 2014–23.
Według Jana Kry­nickiego, przy zapew­nie­niu finan­so­wa­nia wylot z War­szawy w kie­runku Gdań­ska mógłby zostać oddany do ruchu w dru­giej poło­wie 2024 roku. Tym samym z Gdań­ska aż do Rabki Zdroju prze­je­cha­li­by­śmy drogą eks­pre­sową i auto­stradą z wyjąt­kiem dwu­jez­dnio­wego odcinka od Kra­kowa do Myśle­nic. 
Przy­bli­żyli Poznań do Wro­cła­wia
9 listo­pada oddano do ruchu 19-kilo­me­trowy odci­nek drogi eks­pre­so­wej S5 od Rado­micka do Leszna. Jest to kolejny frag­ment drogi eks­pre­so­wej łączą­cej Poznań z Wro­cła­wiem. Całą trasą poje­dziemy w przy­szłym roku, po odda­niu do użytku trzech reali­zo­wa­nych odcin­ków. Dzięki nowo odda­nej tra­sie kie­rowcy zaosz­czę­dzą co naj­mniej kil­ka­na­ście minut. Ponad 19-kilo­me­trowy odci­nek Rado­micko – Leszno łączy się z odda­nym na początku paździer­nika br. odcin­kiem Leszno – Kacz­kowo (9,5 km) co pozwala omi­nąć zakor­ko­wane cen­trum Leszna. 
Reali­za­cja S5 na odcinku od Rado­micka do Leszna kosz­to­wała ponad 443 mln zł. W ramach inwe­sty­cji wybu­do­wana została dwu­jez­dniowa droga eks­pre­sowa z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod dobu­dowę trze­ciego pasa. Pow­stały dwa węzły dro­gowe: Świę­cie­chowa i Leszno Zachód umoż­li­wia­jące połą­cze­nie z dro­gami lokal­nymi oraz DK12 Wschowa – Leszno – Gostyń. Zbu­do­wano dwa miej­sca obsługi podróż­nych, 16 obiek­tów inży­nier­skich, sieć dróg dojaz­do­wych i urzą­dze­nia bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­gowego. Aby zapew­nić prze­jezd­ność w ciągu drogi kra­jo­wej nr 5 na połą­cze­niu z odda­nym odcin­kiem S5 kie­rowcy skorzy­stają z prze­jazdu przez węzeł Lipno reali­zo­wany w ramach kolej­nego kon­traktu. 
S5 Rado­micko – Leszno powstała w ramach budowy drogi eks­pre­so­wej S5 Poznań – Kacz­kowo, która jest dofi­nan­so­wana ze środ­ków Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tura i Śro­do­wi­sko na lata 2014-2020.
170 km nowych dróg w prze­targach
W 2018 r. GDDKiA ogło­siła prze­targi na ponad 80 km nowych dróg o sza­co­wa­nej war­to­ści ok. 2,2 mld zł. Na kolejne ponad 90 km tras o war­to­ści ok. 3,5 mld zł pla­nuje ogło­sić postę­po­wa­nia jesz­cze przed koń­cem roku. Przed syl­we­strem w prze­targach mają znaj­do­wać się m.in. odcinki dróg: A18, S1, S11, S16, DK9, 28, 45, 75 i 78.
Ogło­szono prze­targ na wyko­nawcę ponad 17 km przy­szłej S16 od Borek Wiel­kich do Mrą­gowa, obwod­nicy Ole­sna (28 km) w ciągu przy­szłej S11, czy też obwod­nic: Ostrowca Świę­to­krzy­skiego na DK9 (2,7 km), Nowego Sącza – frag­mentu na tere­nie gminy Cheł­miec na DK28 (1,4 km) oraz Pra­szki na DK45 (bli­sko 12 km). 
– Będziemy szu­kać wyko­naw­ców prze­bu­dowy połu­dnio­wej nitki obec­nej DK18, by dosto­so­wać ją do para­me­trów auto­strady na bli­sko 22-kilo­me­trowym odcinku za węzłem Żary Zachód na DK12 i przed węzłem Iłowa na skrzy­żo­wa­niu z drogą woje­wódzką 296, a także odcinka trasy S11 od Kosza­lina do Bobo­lic (47,7 km) oraz Poręby i Zawier­cia w ciągu DK78 (ponad 24 km) – zapo­wie­dział Jan Kry­nicki. 
Prze­targi na doku­men­ta­cję na ponad 700 km dróg
W ostat­nim kwar­tale 2018 r. maja być roz­pi­sane prze­targi na prace przy­go­to­waw­cze na ponad 700 km dróg kra­jo­wych, z czego ok. 444 km to pla­no­wane drogi eks­pre­sowe. Wśród tych odcin­ków są zarówno dłu­gie ciągi dróg jak i krót­sze, ważne dla lokal­nych spo­łecz­no­ści. 
W ogło­szo­nych ostat­nio prze­targach na doku­men­ta­cję zna­la­zły się m.in.: 
 • S74 o łącz­nej dłu­go­ści ponad 130 km w woj. świę­to­krzy­skim (prze­targ na kon­cep­cję pro­gra­mową) i pod­kar­pac­kim (stu­dium tech­niczno-eko­no­miczno-śro­do­wi­skowe);
 • S6 Słupsk – Boże­pole Wiel­kie oraz Obwod­nica Metro­po­lii Trój­miej­skiej o łącz­nej dłu­go­ści ok. 111 km (prze­targ na ele­menty KP);
 • S12 Pia­ski – Doro­husk (bez obw. Chełma) nie­mal 60 km (prze­targ na KP);
 • DK7 Liber­tów, budowa dwu­po­zio­mo­wego węzła oraz przej­ścia pod­ziem­nego;
 • DK77 San­do­mierz, most na Wiśle (mate­riały do decy­zji śro­do­wi­skowej). 
 • Do ogło­sze­nia są jesz­cze prze­targi m.in. na: 
 • S17 Pia­ski – Hre­benne, ok. 120 km (KP);
 • S6 Kosza­lin – Słupsk, ok. 45 km (ele­menty KP);
 • S19 prze­bu­dowa do prze­kroju drogi 2+2 od Soko­łowa Mało­pol­skiego do Jasionki, na dłu­go­ści ok. 15 km.