Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia:
Auto Market Truck, 2018(2)
z dnia 2018-11-30

Chłodnia na kołach, czyli bezpieczeństwo żywności w rękach przewoźnika

Cytrusy z Hisz­pa­nii, pro­dukty rolne z Holan­dii, a z Pol­ski sezo­nowe jabłka – to tylko nie­które z ładun­ków chłod­ni­czych reali­zo­wa­nych w prze­wo­zach TBX Logi­stics. Codzien­nie w drogę po Pol­sce i Euro­pie wyru­sza kil­ka­dzie­siąt pojaz­dów nale­żą­cych do floty. 95% wszyst­kich zle­ceń firmy to trans­port chłod­ni­czy pro­duk­tów sezo­no­wych i cało­rocz­nych. Prze­wóz towaru w tem­pe­ra­tu­rze kon­tro­lo­wa­nej to zło­żony pro­ces – wymaga od prze­woź­nika odpo­wied­niego taboru, zna­jo­mo­ści spe­cy­fiki branży i kom­pe­ten­cji. Ze strony kie­rowcy nie wystar­czą tylko kwa­li­fi­ka­cje. Istotne są rów­nież pre­dys­po­zy­cje zawo­dowe – to praca pod dużą pre­sją, w któ­rej ważna jest sta­ran­ność i odpor­ność, gdzie konieczna jest koor­dy­na­cja wielu pro­cesów jed­no­cze­śnie, szyb­kie podej­mo­wa­nie decy­zji, a także współ­praca z całym zespo­łem. Tu liczy się czas i gwa­ran­cja dostaw. Jeśli zawie­dzie sprzęt, pozo­staje naj­waż­niej­szy ele­ment tego pro­cesu, czyli czło­wiek. W przy­padku żyw­no­ści nawet naj­drob­niej­sza zmiana planu może wpły­nąć na jakość prze­wo­żo­nego ładunku, a co za tym idzie – jego bez­pie­czeń­stwo. 
Trans­port chłod­ni­czy sta­nowi klu­czowe ogniwo w sys­te­mie prze­wozu wielu pro­duk­tów spo­żyw­czych. Zapo­trze­bo­wa­nie na dostawy towa­rów w kon­tro­lo­wa­nej tem­pe­ra­tu­rze sys­te­ma­tycz­nie rośnie – tego typu trans­port staje się jed­nym z naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­ją­cych się seg­men­tów logi­styki. Wynika to przede wszyst­kim z tren­dów ryn­ko­wych – m.in. ze wzra­sta­ją­cego popytu kon­su­men­tów na żyw­ność świeżą, mro­żoną oraz pro­dukty prze­my­słowe, wyma­ga­jące chło­dze­nia pod­czas prze­wozu. Dzi­siaj kon­su­menci w Pol­sce i w innych kra­jach euro­pej­skich ocze­kują świe­żych owo­ców i warzyw nie­prze­rwa­nie, bez względu na wystę­pu­jącą lokal­nie sezo­no­wość upraw. Chcąc spro­stać tym wyzwa­niom, sprze­dawcy impor­tują owoce i warzywa z całego świata, przez cały rok. 
Orga­ni­za­cja prze­wozu chłod­ni­czego jest pro­cesem skom­pli­ko­wa­nym pod wzglę­dem logi­stycz­nym i ope­ra­cyj­nym. Firma prze­wo­zowa, chcąc reali­zo­wać trans­port w tem­pe­ra­tu­rze kon­tro­lo­wa­nej, musi posia­dać spe­cja­li­styczną wie­dzę i duże doświad­cze­nie, ade­kwatne zaple­cze trans­portowe do prze­cho­wy­wa­nia i prze­wozu ładunku, ale rów­nież sprawny i fachowy zespół eks­per­tów. 
Firma TBX Logi­stics, eks­pert w dzie­dzi­nie chłod­ni­czego trans­portu dro­go­wego, reali­zuje prze­wozy na tere­nie całej Europy Zachod­niej. Do jej naj­po­pu­lar­niej­szych kie­run­ków w rela­cji eks­port-import należą Por­tu­ga­lia, Hisz­pa­nia, Gre­cja, Wielka Bry­ta­nia, Fran­cja, Bel­gia, Holan­dia, Niemcy, Wło­chy, Cze­chy, Węgry, Rumu­nia i Pol­ska. 
Pasja, wie­dza i doświad­cze­nie
TBX Logi­stics to nowo­cze­sna i inno­wa­cyjna firma, pręż­nie roz­wi­ja­jąca się i kon­se­kwent­nie sta­wia­jąca na spe­cja­li­za­cję usług, naj­wyż­szą jakość w codzien­nej pracy oraz efek­tywną współ­pracę z wykwa­li­fi­ko­wa­nymi i rze­tel­nymi prze­woź­nikami. Każ­dego dnia w trasę w Pol­sce i w Euro­pie wyru­sza kil­ka­dzie­siąt pojaz­dów nale­żą­cych do floty TBX Logi­stics, zaś za bez­pie­czeń­stwo trans­portu, ter­mi­no­wość dostawy i za jego koor­dy­na­cję odpo­wia­dają 24 godziny na dobę spe­cja­li­ści z zespołu ope­ra­cyj­nego. 
– Sek­tor trans­portu w Euro­pie to kon­ku­ren­cyjne i dyna­micz­nie zmie­nia­jące się śro­do­wi­sko, które wymaga szyb­kiego reago­wa­nia i sku­tecz­nego dopa­so­wy­wa­nia się do poja­wia­ją­cych się zmian. TBX Logi­stics dosko­nale odnaj­duje się w tych realiach. Dzięki wie­lo­let­niemu doświad­cze­niu i roz­le­głej wie­dzy, a także koope­ra­cji całej ekipy, z suk­ce­sem reali­zujemy naszą dzia­łal­ność, aktyw­nie poszu­ku­jąc nowych moż­li­wo­ści roz­woju – mówi Mar­cin Jezior­ski, pre­zes zarządu TBX Logi­stics. 
Trans­port pod kon­trolą tem­pe­ra­tury
Trans­port żyw­no­ści to jedno z naj­więk­szych wyzwań logi­stycz­nych, pole­ga­jące na dostar­cze­niu towaru z zacho­wa­niem odpo­wied­niej jego tem­pe­ra­tury. W końcu to od wła­ści­wie zor­ga­ni­zo­wa­nego prze­wozu zależą walory zdro­wotne i sma­kowe pro­duk­tów. 
Naj­waż­niej­szą rolę w trans­por­cie żyw­no­ści odgry­wają chłod­nie. Trans­port chłod­ni­czy różni się od stan­dar­do­wego pod kil­koma wzglę­dami. Przede wszyst­kim wyko­rzy­stuje się do niego pojazdy posia­da­jące agre­gaty chłod­ni­cze, które umoż­li­wiają prze­wóz w tem­pe­ra­tu­rze kon­tro­lo­wa­nej. W przy­padku pojaz­dów TBX Logi­stics wszyst­kie speł­niają wyso­kie normy dopusz­cza­jące je do prze­wozu pro­duk­tów spo­żyw­czych – są one wypo­sa­żone w chłod­nie o dłu­go­ści 13,6 m, z sys­te­mem umoż­li­wiającym reje­stra­cję i wydruk tem­pe­ra­tury na wyła­dunku. W pojaz­dach zamon­to­wano spe­cja­li­styczne urzą­dze­nie – ter­mo­graf – nie­ustan­nie moni­to­ru­jące poziom tem­pe­ra­tury. Bez­po­śred­nio z utrzy­ma­niem kon­tro­lo­wa­nej tem­pe­ra­tury pro­duk­tów na każ­dym eta­pie ich dys­try­bu­cji wiąże się jakość. Dla­tego TBX Logi­stics przy­wią­zuje szcze­gólną wagę do prze­strze­ga­nia naj­wyż­szych norm i zasad bez­pie­czeń­stwa. Na tej pod­sta­wie firma opiera swoją dzia­łal­ność i współ­pracę bizne­sową z podwy­ko­naw­cami. 
– Trans­port pro­duk­tów wraż­li­wych na tem­pe­ra­turę lub wil­got­ność powie­trza wymaga od firmy prze­wo­zo­wej zaawan­so­wa­nej wie­dzy i dobrej orga­ni­za­cji czasu pracy. Nie­zbędny jest rów­nież dosko­nale prze­szko­lony zespół pra­cow­ni­ków, który współ­dzia­ła­jąc ze sobą jest w sta­nie szybko podej­mo­wać wła­ściwe i sku­teczne decy­zje. Klu­czo­wym eta­pem reali­za­cji każ­dego zle­ce­nia jest pla­no­wa­nie dostawy i opty­ma­li­za­cja tras prze­wozu – to pozwala wyeli­mi­no­wać opóź­nie­nia w dosta­wie, mogące mieć wpływ na jakość towaru – wyja­śnia pre­zes spółki TBX Logi­stics. 
Przez Europę na czte­rech kołach
Wraz z dyna­micz­nym roz­wo­jem, TBX Logi­stics poszu­kuje zaufa­nych prze­woź­ni­ków z wła­snym tabo­rem do sta­łej współ­pracy w mię­dzy­na­ro­do­wym trans­por­cie kon­tro­lo­wa­nym, zapew­nia­jąc duże moż­li­wo­ści roz­woju zawo­dowego, sze­roki wybór bene­fi­tów zgod­nych z aktu­al­nymi tren­dami rynku i atrak­cyjne warunki wyna­gro­dze­nia. Jak zauważa Mar­cin Jezior­ski, wykształ­ce­nie spe­cja­li­stycz­nie nie jest tutaj warun­kiem koniecz­nym – naj­waż­niej­sza jest chęć współ­pracy i moż­li­wość połą­cze­nia swo­jej pasji z pracą w branży TSL. Obok sta­bil­nego zatrud­nie­nia w fir­mie TBX Logi­stics, dzia­ła­ją­cej w opar­ciu o mię­dzy­na­ro­dowe stan­dardy, prze­woź­nik ma moż­li­wość podno­sze­nia swo­ich kwa­li­fi­ka­cji m.in. poprzez udział w szko­le­niach. Ponadto firma ofe­ruje stałe zle­ce­nia na tere­nie kraju i Europy, przej­rzy­ste warunki finan­sowe, a także doradz­two ubez­pie­cze­niowo-prawne. 
– Świat się zmie­nia, a wraz z nim rynek usług prze­wo­zo­wych w Pol­sce i na świe­cie – dzi­siaj zle­ce­nio­dawca ocze­kuje reali­za­cji kom­plek­so­wej usługi logi­stycz­nej i peł­nej przy tym obsługi, a nie tylko prze­wozu ładunku chłod­ni­czego. Dla TBX Logi­stics wyznacz­ni­kiem w pro­wa­dze­niu biznesu jest part­ner­skie podej­ście do prze­woź­ni­ków, któ­rych rze­telna i efek­tywna praca bez­po­śred­nio prze­kłada się na poziom świad­czo­nych usług i warun­kuje suk­ces prze­wo­zów. Podej­mu­jąc współ­pracę z nami, prze­woź­nik otrzy­muje pełne wie­lo­płasz­czy­znowe wspar­cie – bariera języ­kowa nie sta­nowi pro­blemu ze względu na umie­jęt­no­ści i dostęp­ność dedy­ko­wa­nej kadry TBX Logi­stics, zaś tym, nie­spe­cja­li­zu­ją­cym się dotąd w trans­por­cie chłod­ni­czym, poma­gamy przejść przez cały pro­ces zmian. Zja­wi­sko sezo­no­wo­ści, które jest wyzwa­niem w tej branży, w naszym przy­padku nie wpływa na prze­stój pracy prze­woź­ni­ków, gdyż zapew­niamy im sta­bil­ność zle­ceń – Ange­lika Mać­ko­wiak, dyrek­tor sprze­daży TBX Logi­stics. 
Kontakt:
TBX Sp. Z o.o.
Ul. Posag 7 Panien 1
Warszawa 02-495
Tel. 22/481 49 00
www.tbxlogistics.com
info@tbxlogistics.com