Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: Z
Zdjęcia: ZM
Auto Market Truck, 2018(4)
z dnia 2018-11-30

Firmy logistyczne optymistyczne jak nigdy

Raport CBRE i Panattoni Europe „Confidence Index 2018/2019”

W porównaniu do ubiegłorocznego badania nastrojów w firmach logistycznych poziom optymizmu wzrósł z 62,1 do 64,1 pkt.

Naj­now­szy raport CBRE i Panat­toni Europe „Con­fi­dence Index 2018/2019” potwier­dza utrzy­mu­jące się pozy­tywne per­spek­tywy dla rynku logi­stycz­nego w Pol­sce. Wskaź­nik Poziomu Opty­mi­zmu w zakre­sie Logi­styki i Łań­cu­cha Dostaw w Pol­sce wynosi 57,4 pkt. (o 3,3 pkt. mniej niż w ubie­głym roku). Wyż­szy opty­mizm wyka­zują firmy logi­styczne (64,1 pkt.) niż przed­się­bior­stwa pro­duk­cyjne i han­dlowe, korzy­sta­jące z usług logi­stycz­nych (50,4 pkt.). Co wię­cej, aż 8 na 10 respon­den­tów prze­wi­duje wzrost wyso­ko­ści obro­tów swo­ich firm w ciągu 12 mie­sięcy, a 6 na 10 pla­nuje wzrost zatrud­nie­nia. 

– W naszej branży widać wyraź­nie, że rynek nie­ru­cho­mo­ści prze­my­sło­wych i logi­stycz­nych już od kilku lat odno­to­wuje wyso­kie wzro­sty – mówi Beata Hry­niew­ska, sze­fowa działu powierzchni maga­zy­no­wych i logi­styki CBRE. – Na prze­strzeni ostat­nich pię­ciu lat podaż nowo­cze­snej powierzchni prze­my­sło­wej i logi­stycznej nie­malże się podwo­iła, a od początku 2017 roku do końca pierw­szej połowy 2018 roku, czyli w ciągu zale­d­wie pół­tora roku, na rynku poja­wiło się aż 3,3 mln mkw. nowej powierzchni. W naszej opi­nii w naj­bliż­szym cza­sie ten trend nie będzie zwal­niał. Na koniec pierw­szej połowy 2018 roku w budo­wie znaj­do­wało się ponad 2,26 mln mkw. nowo­cze­snej powierzchni logi­stycznej. To wzrost o 45% w porów­na­niu do ana­lo­gicz­nego okresu w zeszłym roku i histo­ryczny rekord, jeśli cho­dzi o ilość powierzchni w budo­wie. 
Wzrost poziomu opty­mizmu w logi­styce
Wskaź­nik Poziomu Opty­mi­zmu w zakre­sie Logi­styki i Łań­cu­cha Dostaw w Pol­sce 2018/2019 został okre­ślony na pozio­mie 57,4 pkt., o 3,3 pkt. mniej niż w 2017 r. – wynika z raportu CBRE i Panat­toni Europe „Con­fi­dence Index 2018/2019”. Mimo nie­wiel­kiego spadku rok do roku, taki wynik ozna­cza opty­mi­styczne spoj­rze­nie w przy­szłość – Wskaź­nik Poziomu Opty­mi­zmu wyż­szy niż 50 pkt. to ocze­ki­wa­nie zmian na lep­sze, poni­żej 50 pkt. – zmian na gor­sze. Im bar­dziej odda­lony od 50 pkt. tym sil­niej­sza pro­gno­zo­wana zmiana na prze­strzeni czasu. Wskaź­nik uwzględ­nia opi­nie respon­den­tów doty­czące obec­nej sytu­acji ryn­ko­wej w Pol­sce oraz ich prze­wi­dy­wa­nia na przy­szłość w kon­tek­ście zmian wyso­ko­ści obro­tów, ren­tow­no­ści, nakła­dów inwe­sty­cyj­nych zwią­za­nych z logi­styką i łań­cu­chem dostaw, a także pro­gno­zo­wa­nego zatrud­nie­nia. 
Cie­kawą zmianą w porów­na­niu do ubie­gło­rocz­nego bada­nia nastro­jów w sek­to­rze logi­stycz­nym jest wzrost poziomu opty­mizmu w samych fir­mach logi­stycz­nych (z 62,1 pkt. do 64,1 pkt.), a spa­dek w przed­się­bior­stwach pro­duk­cyj­nych i han­dlo­wych (z 59,1 pkt. do 50,4 pkt.). Ozna­cza to pogłę­bie­nie się róż­nic w postrze­ga­niu rynku przez dwie strony. Zda­niem Marka Dobrzyc­kiego, dyrek­tora zarzą­dza­ją­cego Panat­toni Europe, róż­nica ta może wyni­kać ze zmian mode­lów współ­pracy pomię­dzy oby­dwoma sek­to­rami. 
– Obser­wu­jemy trend out­so­ur­so­wa­nia przez przed­się­bior­stwa pro­duk­cyjne i han­dlowe fir­mom logi­stycz­nym wszyst­kiego tego, co jest zwią­zane z pro­ce­sem pla­no­wa­nia, reali­zo­wa­nia i kon­tro­lo­wa­nia prze­pływu surow­ców czy goto­wych wyro­bów – mówi przed­sta­wi­ciel Panat­toni Europe. –Jest to bez­spor­nie efekt nie­do­bo­rów wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry zawo­do­wej. Dodat­kowo, roz­wój han­dlu elek­tro­nicz­nego na ryn­kach euro­pej­skich spra­wia, że sek­tor logi­styczny opty­mi­stycz­niej spo­gląda na rynek i moż­li­wość wzro­stu wła­snej dzia­łal­no­ści. Ponadto, przed­się­bior­stwa pro­duk­cyjne i han­dlowe sku­piają się na eks­pan­sji – zdo­by­wa­niu nowych ryn­ków, zwłasz­cza eks­por­to­wych oraz wpro­wa­dza­niu nowych pro­duk­tów do port­feli i tym samym otwar­ciu się na nowe seg­menty rynku. 
Sytu­acja ryn­kowa nie roz­piesz­cza
CBRE i Panat­toni Europe spraw­dzili także, jak respon­denci (firmy logi­styczne oraz firmy z branż han­dlowej i pro­duk­cyjnej) oce­niają obecną sytu­ację na rynku w porów­na­niu do minio­nych 12 mie­sięcy. Tylko 15% ze wszyst­kich respon­den­tów okre­śliło ją jako bar­dziej sprzy­ja­jącą niż rok temu. Nato­miast 7 na 10 zapy­ta­nych uznało, że obec­nie jest trud­niej. Narze­kają przede wszyst­kim przed­sta­wi­ciele przed­się­biorstw pro­duk­cyj­nych i han­dlo­wych, wśród któ­rych aż 81% zapy­ta­nych okre­śla sytu­ację na rynku jako mniej korzystną. 
Rów­nież na pyta­nie o kolejne 12 mie­sięcy, więk­szość, bo 62% zapy­ta­nych, odpo­wie­działo, że spo­dziewa się trud­niejszej sytu­acji niż obec­nie, co piąty respon­dent nie prze­wi­duje żad­nych zmian, a tylko 17% uważa, że będzie lepiej. Tu także wśród pesy­mi­stów prym wiodą przed­sta­wi­ciele przed­się­biorstw pro­duk­cyj­nych i han­dlo­wych – 69% z nich nie widzi naj­bliż­szego roku w kolo­ro­wych bar­wach. 
Na najwyż­szych obro­tach i z inwe­sty­cjami
Zde­cy­do­wana więk­szość respon­den­tów bada­nia „Con­fi­dence Index 2018/2019” prze­wi­duje wzrost wyso­ko­ści obro­tów swo­ich firm w ciągu naj­bliż­szego roku (79% wska­zań). Jedna trze­cia liczy na silny wzrost obro­tów o ponad 8% r/r, kolejne 26% uczest­ni­ków bada­nia prze­wi­duje umiar­ko­wane roczne tempo wzro­stu na pozio­mie 2–5%. Co cie­kawe, grupa respon­den­tów z firm logi­stycz­nych wyróż­nia się tu naprawdę dużym opty­mizmem – aż 93% ocze­kuje wyż­szych obro­tów w naj­bliż­szym roku. 
Opty­mizm doty­czący wzro­stu wyso­ko­ści obro­tów jest zwią­zany także z pozy­tyw­nymi pro­gno­zami doty­czącymi ren­tow­no­ści. Nie­mal 2 na 3 przed­sta­wi­cieli firm ocze­kuje wzro­stu ren­tow­no­ści w kolej­nych 12 mie­sią­cach, co czwarty nie pro­gno­zuje zmian, a 13% uznało, że zyski mogą spaść. 
Jeśli cho­dzi o nakłady inwe­sty­cyjne, to aż 87% respon­den­tów chce w ciągu naj­bliż­szego roku doko­nać inwe­sty­cji zwią­za­nych z logi­styką i łań­cu­chem dostaw. Obie grupy respon­den­tów, firmy logi­styczne oraz han­dlowe i pro­duk­cyjne, są skłonne ponieść wydatki w tym obsza­rze. 
Pra­cow­nicy logi­stycz­nym hamul­cem?
Popyt na pra­cow­ni­ków jest obec­nie na jed­nym z najwyż­szych pozio­mów w wielu sek­torach pol­skiej gospo­darki. Nie ina­czej jest w logi­styce. Ponad połowa respon­den­tów (59%) zade­kla­ro­wała, że w kolej­nych 12 mie­sią­cach ocze­kuje wzro­stu zatrud­nie­nia w swo­jej fir­mie. Tylko 7% prze­wi­duje spa­dek liczby pra­cow­ni­ków w ciągu roku. Wyniki bada­nia w tym zakre­sie róż­nią się dla branży logi­stycznej i przed­się­biorstw pro­duk­cyj­nych i han­dlo­wych. Firmy logi­styczne wyra­żają więk­sze zapo­trze­bo­wa­nie na pra­cow­ni­ków niż branża wytwór­cza i han­dlowa – odpo­wied­nio 78% i 38% firm logi­stycz­nych i przed­się­bior­ców pro­duk­cyj­nych i han­dlo­wych zamie­rza zatrud­niać. 
– Bio­rąc pod uwagę rekor­dowo niskie bez­ro­bo­cie odno­to­wane w całym kraju w nie­malże wszyst­kich sek­torach – według naj­now­szych danych Głów­nego Urzędu Sta­ty­stycz­nego we wrze­śniu 2018 roku wynio­sło 5,7% – potrzeba zwięk­szenia liczby zatrud­nio­nych osób będzie praw­do­po­dob­nie sta­no­wić duże wyzwa­nie. Orga­ni­za­cjom bra­kuje wykwa­li­fi­ko­wa­nych zaso­bów ludz­kich i kon­ku­rują one o nowych pra­cow­ni­ków. Rynek pracy zmaga się obec­nie z pro­ble­mem nie­ustan­nie rosną­cych wyma­gań w zakre­sie zarob­ków i warun­ków pracy, a pra­co­dawcy nie mogą pozo­sta­wać na to obo­jętni – dodaje Beata Hry­niew­ska z CBRE. 
***
Raport „Con­fi­dence Index 2018/2019” do pobra­nia na stro­nie https://con­fi­den­ce­in­dex.indu­strialgo.pl/. 
Meto­do­lo­gia „Con­fi­dence Index 2018/2019”
Druga edy­cja raportu „Con­fi­dence Index 2018/2019. Wskaź­nik Poziomu Opty­mi­zmu w zakre­sie Logi­styki i Łań­cu­cha Dostaw w Pol­sce” została opra­co­wana przez CBRE i Panat­toni Europe przy wspar­ciu agen­cji badaw­czej Ana­ly­tiqa. Bada­nie zostało zre­ali­zo­wane na gru­pie 53 respon­den­tów, w tym 27 firm logi­stycz­nych oraz 26 firm z branży pro­duk­cyjnej i han­dlowej (firmy korzy­sta­jące z usług logi­sty­ków). Wszy­scy respon­denci repre­zen­to­wali sta­no­wi­ska dyrek­tor­skie lub kie­row­ni­cze. Bada­nie zostało prze­pro­wa­dzone metodą ankie­tową w 2018 r. 
***
CBRE to naj­więk­sza na świe­cie firma dorad­cza i inwe­sty­cyjna dzia­ła­jąca w sek­to­rze nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych (pod wzglę­dem przy­cho­dów za rok 2017), kla­sy­fi­ko­wana w ran­kin­gach: For­tune 500 oraz S& P 500. CBRE, z sie­dzibą główną w Los Ange­les, zatrud­nia ponad 80 000 pra­cow­ni­ków (nie wli­cza­jąc firm sto­wa­rzy­szo­nych i part­ner­skich), obsłu­guje inwe­sto­rów, wła­ści­cieli oraz najem­ców nie­ru­cho­mo­ści w około 450 biu­rach na całym świe­cie (nie wli­cza­jąc firm sto­wa­rzy­szo­nych i part­ner­skich). CBRE ofe­ruje sze­roki zakres zin­te­gro­wa­nych usług, doradz­two stra­te­giczne w zakre­sie inwe­sty­cji i wynajmu, usługi kor­po­ra­cyjne, usługi zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami oraz pro­jek­tami, admi­ni­stra­cję firm, ban­ko­wość hipo­teczną, wyceny, usługi dewe­lo­per­skie, usługi zarzą­dza­nia inwe­sty­cjami oraz usługi kon­sul­tin­gowe i ana­li­tyczne.