Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: Zbi­gniew Maje­row­ski
Zdjęcia: Producenci
Auto Market Truck, 2018(1)
z dnia 2018-11-30

Naczepy z dużą dozą inteligencji

Rozwój na rynku chodni i pojazdów izotermicznych

Firma Kögel zaprezentowała na targach pojazdów użytkowych IAA 2018 nową, udoskonaloną wersję naczepy Kögel Cool – PurFerro quality

Podczas targów IAA 2018 w Hanowerze firma Krone zaprezentowała naczepę Cool Liner Duoplex Steel w wersji dwupoziomowej, z inteligentnymi funkcjami telematycznymi

Krone: ściankę działową można przesuwać na całej długości naczepy; opcjonalny wentylator umożliwia stworzenie stref z różną temperaturą

Tomasz Kujawa (KRONE): – Firma KRONE kładzie bardzo duży nacisk na telematykę

Koncepcja SmartTrailer Schmitz Cargobull opiera się na zintegrowanym systemie telematycznym nowej generacji, który obejmuje również szeroką paletę czujników i rozwiązań technicznych, będących dotychczas integralnymi elementami naczepy

Schmitz Cargobull będzie standardowo wyposażał wszystkie naczepy chłodnicze S.KO COOL w system telematyczny, który zapewnia kontrolę nad połączonym, zintegrowanym łańcuchem logistycznym

Naczepa VeDeCar w kombinacji 2 w 1, czyli hakówka do przewozu mięsa + podwójny załadunek do przewozu palet

W chłodniach VeDeCar możliwy jest podział wnętrza nawet na sześć przedziałów temperaturowych

W naczepach do przewozu lekarstw i szczepionek firma VeDeCar montuje dwa agregaty chłodnicze

Chłodnie i izotermy Lamar na podwoziach samochodów dostawczych zapewniają uzyskanie temperatury w przedziale od 0 do -20 st. C.

Lamar: także w zabudowach chłodniczych na samochodach dostawczych stosuje się ściany grodziowe

Od pew­nego czasu rośnie zapo­trze­bo­wa­nie na trans­port chłod­ni­czy w kraju i w obro­cie mię­dzy­na­ro­do­wym, z czym wiąże się wzrost popytu na tego typu pojazdy. 
Pro­du­cenci ofe­rują coraz bar­dziej zaawan­so­wane tech­nicz­nie roz­wią­za­nia, słu­żące bez­pie­czeń­stwu, eko­no­mice eks­plo­ata­cji oraz funk­cjo­nal­no­ści i wygo­dzie w użyt­ko­wa­niu, a także eko­lo­gii. Przy­kła­dem mogą być kon­struk­cje Kögel, Krone, Schmitz Car­go­bull, VeDe­Car, czy Lamar. Rozwój tele­ma­tyki, z moż­li­wo­ścią kon­tro­lo­wa­nia danych pojazdu i tem­pe­ra­tury oraz komu­ni­ka­cji dwu­kie­run­ko­wej, tech­no­lo­gii czuj­ni­ków pod­ze­spo­łów ule­ga­ją­cych zuży­ciu i czuj­ni­ków ciśnie­nia w opo­nach, a w nie­da­le­kiej w przy­szło­ści z moż­li­wo­ścią kon­troli prze­strzeni ładun­ko­wej w cza­sie rze­czy­wi­stym pozwala mówić o nacze­pach chłod­ni­czych jako o pojaz­dach inte­li­gent­nych. 
Poni­żej przed­sta­wiamy naj­now­sze oferty wybra­nych pro­du­cen­tów naczep, przy­czep i zabu­dów chłod­ni­czych. 
Wspar­cie dla kie­rowcy w codzien­nej pracy
Firma Kögel zapre­zen­to­wała na tar­gach pojaz­dów użyt­ko­wych IAA 2018 nową, udo­sko­na­loną wer­sję naczepy Kögel Cool – PurFerro quality. Udo­sko­na­lona w szcze­gó­łach naczepa chłod­ni­cza jest pro­duk­tem prze­zna­czo­nym nie tylko na potrzeby spe­cy­ficz­nych ryn­ków trans­portu żyw­no­ści świe­żej i głę­boko mro­żo­nej oraz pro­duk­tów far­ma­ceu­tycz­nych, gdyż różne opcje pozwa­lają na jej uni­wer­salne zasto­so­wa­nie. Dzięki boga­tej pale­cie wypo­sa­że­nia moż­liwy jest wysoki sto­pień indy­wi­du­ali­za­cji dosto­so­wany do potrzeb danego klienta. Nowo­ścią są przede wszyst­kim roz­wią­za­nia wspo­ma­ga­jące kie­rowcę w codzien­nej pracy. 
Cicha alu­mi­niowa kon­struk­cja podłogi redu­kuje poziom hałasu powsta­ją­cego pod­czas zała­dunku i roz­ła­dunku. Dzięki zmniej­sze­niu emi­sji hałasu ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji dostaw poza zwy­cza­jo­wymi godzi­nami otwar­cia pla­có­wek. Lep­szą higienę oraz łatwiej­sze czysz­cze­nie obszaru podłogi w nacze­pie chłod­ni­czej typu pre­mium zapew­nia koryto zespa­wane z alu­mi­nium. Jego zasto­so­wa­nie zapo­biega ponadto prze­ni­ka­niu wil­goci do ele­men­tów nośnych, co znacz­nie zwięk­sza żywot­ność i eko­no­mikę naczepy. Pojazd speł­nia oczy­wi­ście wyma­ga­nia HACCP (Hazard Ana­ly­sis and Cri­ti­cal Con­trol Point) mające na celu ochronę zdro­wia kon­su­men­tów w zakre­sie mię­dzy­na­ro­do­wych prze­wo­zów arty­ku­łów spo­żyw­czych wraż­li­wych na tem­pe­ra­turę. Ponadto Cool – PurFerro quality speł­nia wymogi ATP-FRC. Por­tal ze stali nie­rdzew­nej, cechu­jący się łatwo­ścią kon­ser­wa­cji i napraw, w nowej wer­sji jest wypo­sa­żony w łatwą do wymiany, zop­ty­ma­li­zo­waną poczwórną uszczelkę drzwiową i łatwo wymie­nialne alu­mi­niowe zawiasy drzwi. 
Nadwo­zie fur­go­nowe składa się z wyso­kiej jako­ści udo­sko­na­lo­nej pianki spe­cjal­nej o bar­dzo dobrych wła­ści­wo­ściach izo­la­cyj­nych, cał­ko­wi­cie bez­fre­ono­wej. Solidna i łatwa w pie­lę­gna­cji powłoka paneli ze stali jest poza tym pokryta z zewnątrz twardą folią z PCW. Ściany o gru­bo­ści 45 lub 60 mm, 85 mm dach oraz 125 mm podłoga (pro­duk­cja wła­sna) zapew­niają znaczne polep­sze­nie współ­czyn­nika prze­ni­ka­nia cie­pła. Dzięki tak wyso­kiej ochro­nie przed wpły­wem tem­pe­ra­tury zmniej­sze­niu ulega zuży­cie ener­gii oraz dodat­kowe koszty. 
Na przed­sta­wio­nym na IAA modelu Kögel Cool – PurFerro quality można było podzi­wiać wie­lo­ko­mo­rowe świa­tła tylne LED LUXIMA firmy Kögel z wbu­do­wa­nym moni­to­ro­wa­niem tyłu pojazdu, które zajęło trze­cie miej­sce w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie bran­żo­wym „Tra­iler Inno­va­tion 2017”. Czuj­niki moni­to­ro­wa­nia tyłu pojazdu i wspo­ma­ga­nie najazdu na rampę zaj­mują nie­wiele miej­sca w wie­lo­ko­mo­rowej lam­pie tyl­nej i moco­wa­niu tablicy reje­stra­cyj­nej. Nie­po­trzebna jest dodat­kowa prze­strzeń mon­ta­żowa z tyłu pojazdu. W celu łatwiej­szej obsługi pod­czas codzien­nej pracy naczepa chłod­ni­cza wypo­sa­żona jest w nowe ele­menty pomoc­ni­cze. Dzięki prze­łącz­ni­kowi drzwio­wemu oświe­tle­nie wewnętrzne włą­cza się przy otwie­ra­niu i wyłą­cza przy zamy­ka­niu por­talu podob­nie jak ma to miej­sce w lodów­kach. Aby reje­stra­tor tem­pe­ra­tury był łatwy w obsłu­dze i umoż­li­wiał odczyt także przy sprzę­ga­niu naczepy, zasto­so­wano nowy wycięty z boku uchwyt. Dodat­kowo wskaź­nik na przed­niej ścia­nie infor­muje o pozio­mie napeł­nie­nia zbior­nika paliwa urzą­dze­nia chłod­ni­czego. Szyb­kie zabez­pie­cze­nie ładunku umoż­li­wiają kie­rowcy, dostępne jako opcja, mon­to­wane w ścia­nach szyny pię­trowe i kotwowe. Przy­kła­dowo za pomocą 12 szyn pię­tro­wych na ścianę boczną z odpo­wied­nimi wspor­ni­kami palet można ich zała­do­wać wzdłuż­nie aż 33 sztuki. Poza tym pojazd posiada stan­dar­dowo cer­ty­fi­kat zabez­pie­cze­nia ładunku wg DIN EN 12642 kod XL. Dzięki temu nadaje się w szcze­gól­no­ści do trans­portu towa­rów drob­nych i na pale­tach. 
W egzem­pla­rzu wysta­wio­nym na tar­gach można było zoba­czyć wiele warian­tów ochrony przed ude­rze­niem. Oprócz pary podwój­nych rolek prze­ciw­na­jaz­do­wych ze stali nie­rdzew­nej na całej dłu­go­ści na bla­sza­nym zakoń­cze­niu ramy zamon­to­wano dwa rzędy gumo­wych zde­rza­ków prze­ciw­ko­li­zyj­nych oraz gumową listwę prze­ciw­ko­li­zyjną osa­dzoną na ramie por­talu po lewej i pra­wej stro­nie. W celu zapew­nie­nia ochrony ściany czo­ło­wej oraz parow­nika i ulep­sze­nia cyr­ku­la­cji powie­trza model Cool – PurFerro quality jest wypo­sa­żony w opcjo­nalną ściankę chro­niącą przed ude­rze­niami. Skła­da­jącą się z poje­dyn­czych pro­fili alu­mi­nio­wych w kształ­cie litery V ściankę ochronną łatwo się demon­tuje. Dodat­kowe zde­rzaki na przed­niej ścia­nie w środku służą jako ogra­nicz­nik palet poni­żej ścianki chro­nią­cej przed ude­rze­niami. Plan­deka wen­ty­la­cyjna CLIMATEX firmy Kögel zapew­nia opty­malne roz­pro­wa­dza­nie chło­dzo­nego powie­trza na 90% dłu­go­ści i 80% sze­ro­ko­ści naczepy. Ponadto wysta­wiony egzem­plarz celem sto­so­wa­nia w dwóch roż­nych zakre­sach tem­pe­ra­tur wypo­sa­żony został w poprzeczną ściankę dzia­łową, którą można prze­su­wać w spo­sób bez­stop­niowy oraz skła­dać i roz­kła­dać. Kolejną opcją wysta­wio­nego egzem­plarza jest wypo­sa­że­nie RoRo umoż­li­wiające trans­port na stat­kach i pro­mach. Wypo­sa­że­nie to składa się z dwóch zawo­rów pod­ci­śnie­nio­wych oraz czte­rech par pier­ścieni mocu­ją­cych o wyso­kiej wytrzy­ma­ło­ści i nośno­ści do 12 000 kg oraz ozna­ko­wa­nia zgod­nego z normą DIN-EN 29367–2. Nowo­ścią jest tu dodat­kowe wzmoc­nie­nie naroż­nika w przed­nim obsza­rze płyty sio­dła, chro­niące pojazd przed uszko­dze­niami w stre­fie przed­niej przede wszyst­kim pod­czas czę­stego sprzę­ga­nia i roz­przę­ga­nia w try­bie jazdy. Aby jesz­cze lepiej chro­nić świa­tła pod­czas wjeż­dża­nia na rampę zabez­pie­cze­nie prze­ciw­na­jaz­dowe może być wysu­nięte 190 mm do przodu. W celu zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa na dro­dze i unik­nię­cia wypad­ków przy skrę­ca­niu naczepa chłod­ni­cza może być wypo­sa­żona w miga­jące boczne świa­tła sygna­li­za­cyjne. Wypo­sa­że­nie spe­cjalne obej­muje m.in. podno­śnik pierw­szej osi, oś skrętna, kosz na 36 palet i kosz na 8 palet z moż­li­wo­ścią zamo­co­wa­nia koła zapa­so­wego. 
Naczepa Cool – PurFerro quality jest wypo­sa­żona w moduł tele­ma­tyczny firmy Kögel. Pakiet tele­ma­tyczny urzą­dze­nia chłod­ni­czego reje­struje dane, takie jak pozy­cja w cza­sie rze­czy­wi­stym, stan połą­czeń, prze­sy­ła­nie danych EBS, prze­łącz­niki drzwiowe i oczy­wi­ście czuj­niki oraz reje­stra­tory tem­pe­ra­tury. 
Naczepa jest dostępna w dwóch warian­tach. Po pierw­sze jako uni­wer­salne urzą­dze­nie chłod­ni­cze ze ścia­nami bocz­nymi o gru­bo­ści 45 mm i urzą­dze­nie chłod­ni­cze ze ścia­nami o gru­bo­ści 60 mm do trans­portu pro­duk­tów głę­boko mro­żo­nych. Dostępne są też różne inne indy­wi­du­alne kon­fi­gu­ra­cje wypo­sa­że­nia. Na przy­kład do trans­portu rol­ko­wego kon­te­nera na kwiaty dostępny jest sys­tem zabez­pie­cze­nia ładunku z poprzecz­kami odgra­dza­ją­cymi. Do moco­wa­nia poprze­czek odgra­dza­ją­cych służy pięć rzę­dów szyn z otwo­rami w dachu i pięć rzę­dów otwo­rów w podło­dze. Pojazd wypo­sa­żony w opcje dodat­kowe z cer­ty­fi­katem far­ma­ceu­tycz­nym nadaje się zgod­nie z euro­pej­ską dyrek­tywą GDP do trans­portu pro­duk­tów far­ma­ceu­tycz­nych. Do wypo­sa­że­nia cha­rak­te­ry­stycz­nego dla danego kraju zali­czają się m.in. podno­śnik pierw­szej i trze­ciej osi, oś skrętna, nacisk na sio­dło 15 t, scho­wek na koło zapa­sowe typu hisz­pań­skiego, a na rynek fran­cu­ski dra­binka środ­kowa oraz wzmoc­niona rol­kowa ochrona przed ude­rze­niem. 
Cała rama pojazdu jest chro­niona przed koro­zją tech­no­lo­gią nano­ce­ra­miczną oraz powłoką KTL, pokrytą następ­nie war­stwą lakieru UV. 
Z inte­li­gentną tele­ma­tyką 
Pod­czas tar­gów IAA 2018 w Hano­we­rze firma Krone zapre­zen­to­wała naczepę Cool Liner Duoplex Steel w wer­sji dwu­po­zio­mo­wej, z inte­li­gent­nymi funk­cjami tele­ma­tycznymi. Cool Liner umoż­li­wia trans­port pro­duk­tów spo­żyw­czych, takich jak owoce, warzywa, mięso, ryby i mro­żonki oraz roślin i wraż­li­wych pod­ze­spo­łów elek­tro­nicz­nych w kon­tro­lo­wa­nej tem­pe­ra­turze. 
Cał­ko­wita rama ze wzmoc­nie­niami poprzecz­nymi na tyl­nej belce i moc­nymi ele­men­tami ochron­nymi chroni tył naczepy Cool Liner pod­czas inten­syw­nego zała­dunku i roz­ła­dunku na ram­pie. 
W połą­cze­niu z roz­wią­za­niami Krone Tele­ma­tics pojem­no­ściowy czuj­nik w zbior­niku uła­twia pre­cy­zyjną kon­trolę poziomu paliwa w poje­ździe. Wskaź­nik LED na przed­niej ścia­nie sta­nowi ele­ment uzu­peł­nia­jący sys­temu kon­troli dopływu oleju napę­do­wego. 
Świa­tła obry­so­we­/ha­mo­wa­nia w gór­nej czę­ści ramy tyl­nej spra­wiają, że manewr hamo­wa­nia jest widoczny dla innych użyt­kow­ni­ków drogi już od wcze­snego etapu, nawet przy dużym natę­że­niu ruchu, co zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo na dro­dze. 
Ścianka dzia­łowa, którą można prze­su­wać na całej dłu­go­ści naczepy, z opcjo­nal­nym wen­ty­la­to­rem umoż­li­wiającym stwo­rze­nie stref z różną tem­pe­ra­turą, ma bar­dzo dobrą izo­la­cję i została prze­te­sto­wana zgod­nie z wymo­gami cer­ty­fi­ka­cyj­nymi ATP. Górny ele­ment zamy­ka­jący oraz inno­wa­cyjna tech­no­lo­gia sta­bi­li­za­cji zapew­niają wyjąt­kowo wysoki kom­fort obsługi ścianki Krone Iso­wall. 
Z pomocą funk­cji tele­ma­tycznych Krone Tele­ma­tics ope­ra­tor ma do dys­po­zy­cji mnó­stwo danych, które zapew­niają stałą kon­trolę nad naczepą Cool Liner. Poza kla­sycz­nymi funk­cjami tele­ma­tyki, takimi jak dane pojazdu i tem­pe­ra­tury oraz komu­ni­ka­cja dwu­kie­run­kowa, tech­no­lo­gie czuj­ni­ków pod­ze­spo­łów ule­ga­ją­cych zuży­ciu i czuj­ni­ków ciśnie­nia w opo­nach, w przy­szło­ści dostępne będą apli­ka­cje WLAN i funk­cje umoż­li­wiające kon­trolę prze­strzeni ładun­ko­wej w cza­sie rze­czy­wi­stym. 
Funk­cja blo­kady drzwi Krone Tele­ma­tics Door Pro­tect zapew­nia spe­cjalną ochronę prze­wo­żo­nych towa­rów. Tele­ma­tyka blo­kuje drzwi, a następ­nie moni­to­ruje ich stan oraz stan zabez­pie­czeń. System prze­ka­zuje alarmy i ano­ma­lie bez­po­śred­nio do dys­po­zy­tora i, w razie potrzeby, do cen­trum moni­to­ro­wa­nia bez­pie­czeń­stwa. 
Poza cer­ty­fi­katami ATP i HACCP, naczepa Cool Liner posiada cer­ty­fi­kat zabez­pie­cze­nia ładunku zgodny z EN 12642 Code XL. 
Pod­czas tar­gów IAA 2018 firma Krone zapre­zen­to­wała także sys­tem czuj­ni­ków prze­strzeni ładun­ko­wej Smart Scan. Inte­li­gentne czuj­niki pozwa­lają wykry­wać i lepiej wyko­rzy­sty­wać prze­strzeń ładun­kową. System umoż­li­wia pod­gląd prze­strzeni ładun­ko­wej za pomocą kamery. Dyspo­zy­tor może moni­to­ro­wać naczepę w cza­sie rze­czy­wi­stym, mając pod­gląd zaję­tych miejsc w ładowni. W celu iden­ty­fi­ka­cji dostęp­nej prze­strzeni ładun­ko­wej obraz z kamery oce­niany jest za pomocą inte­li­gent­nego algo­rytmu. 
Tomasz Kujawa, czło­nek zarządu, dyrek­tor han­dlowy POZKRONE S A.: 
– Rynek chłod­ni­czy jest coraz bar­dziej wyma­ga­jący i pod­lega cią­głej ewo­lu­cji. Kie­dyś wiele towa­rów spo­żyw­czych prze­wo­ziło się tra­dy­cyj­nymi środ­kami trans­portowymi pod plan­deką. W dzi­siej­szych cza­sach jest to już nie­do­pusz­czalne. Nie tylko to, że naczepa musi być chłod­ni­cza jest ważne. Rów­nież kon­trola i moni­to­ro­wa­nie tem­pe­ra­tury jak i innych para­me­trów jest dziś bar­dzo czę­sto wyma­gane przez klien­tów. Dla­tego firma KRONE kła­dzie bar­dzo duży nacisk na tele­ma­tykę i przed laty zde­cy­do­wała, aby roz­wi­jać wła­sny sys­tem kom­pa­ty­bilny z innymi. Pro­duk­cja chłodni z roku na rok rośnie, gdyż takie jest zapo­trze­bo­wa­nie rynku. Pozy­cja Krone na rynku euro­pej­skim, jak i pol­skim jest nie­zmienna – jeste­śmy w dwójce czo­ło­wych pro­du­cen­tów. Dostar­czamy pro­fe­sjo­nalny pro­dukt z naj­no­wo­cze­śniej­szej fabryki tego typu na świe­cie w Lüb­theen w Niem­czech. Port­fo­lio jest zróż­ni­co­wane, od naczep stan­dar­do­wych, z podwójną podłogą, Mul­ti­temp, poprzez chłod­nie do prze­wo­że­nia mięsa na wisząco (tzw. hakówki) do bar­dzo spe­cja­li­stycz­nych naczep speł­niających prze­różne normy jak PIEK, HACCP, Phar­ma­serv itp. W Pol­sce dys­try­bu­cją naczep marki Krone od ponad 20 lat zaj­muje się firma POZKRONE z sie­dzibą w Tar­no­wie Pod­gór­nym k. Pozna­nia. Firma posiada ponad 20 pro­fe­sjo­nalnych przed­sta­wi­cieli han­dlowych w całym kraju, goto­wych do przed­sta­wie­nia pro­duk­tów marki Krone i dopa­so­wa­nia ich do potrzeb klienta. 
Totalny moni­to­ring z jed­nym inter­fej­sem
Firma Schmitz Car­go­bull, lider na rynku euro­pej­skim w seg­men­cie naczep chłodni, z udzia­łem ryn­ko­wym wyno­szą­cym około 55%, została we wrze­śniu br. uho­no­ro­wana nagrodą Tra­iler Inno­va­tion 2019, przy­zna­waną przez jury mię­dzy­na­ro­do­wych eks­per­tów za tzw. kon­cep­cję SmartTra­iler. 
– To wspa­niała odpo­wiedź na naszą kon­cep­cję pojazdu. Uwa­żamy, że ta nagroda jest potwier­dze­niem naszej wie­dzy bran­żo­wej – powie­dział Andreas Schmitz, CEO Schmitz Car­go­bull AG, pod­czas cere­mo­nii wrę­cze­nia nagród w IAA Com­mer­cial Vehic­les w Hano­we­rze. 
Kon­cep­cja SmartTra­iler opiera się na zin­te­gro­wa­nym sys­temie tele­ma­tycznym nowej gene­ra­cji, który obej­muje rów­nież sze­roką paletę czuj­ni­ków i roz­wią­zań tech­nicz­nych, będą­cych dotych­czas inte­gral­nymi ele­men­tami naczepy. Użyt­kow­nicy korzy­stają przede wszyst­kim z moż­li­wo­ści zarzą­dza­nia oraz kon­tro­lo­wa­nia na pod­sta­wie otrzy­my­wa­nych danych z czuj­ni­ków odpo­wie­dzial­nych za moni­to­ro­wa­nie para­me­trów pracy wielu pod­ze­spo­łów funk­cjo­nu­ją­cych w nacze­pach za pośred­nic­twem jed­nego inter­fejsu tele­ma­tycz­nego. W prze­szło­ści każdy poje­dyn­czy ele­ment był trak­to­wany jako samo­dzielna jed­nostka, zależna od wła­snego czuj­nika i ele­men­tów trans­mi­syj­nych. W kon­cep­cji SmartTra­iler każdy kom­po­nent jest bez­po­śred­nio powią­zany z jed­nostką ste­ru­jącą tele­ma­tyki – np. sys­tem moni­to­ro­wa­nia ciśnie­nia w opo­nach, czuj­niki otwar­cia drzwi, sys­tem blo­ko­wa­nia drzwi czy reje­stra­tor tem­pe­ra­tury oraz para­me­try pracy agre­gatu chłod­ni­czego. Reje­stra­tor tem­pe­ra­tury w nowym sys­temie Tra­ilerConnectR jest inte­gralną czę­ścią agre­gatu chłod­ni­czego Schmitz, który jest cyfro­wym urzą­dze­niem cer­ty­fi­ko­wa­nym zgod­nie z normą DIN EN 1283. 
Użyt­kow­nicy mogą rów­nież otrzy­mać pojazd wypo­sa­żony w opcjo­nalną dru­karkę. Tra­ilerConnectR jest rów­nież wypo­sa­żony w moduł bez­prze­wo­do­wej sieci LAN. 
Cyfrowe zarzą­dza­nie danymi i tem­pe­ra­turą to pod­sta­wowe warunki logi­styki przy­szło­ści. Jak poin­for­mo­wał Marco Reich­wein, dyrek­tor zarzą­dza­jący spółki zależ­nej Schmitz Car­go­bull, Car­go­bull Tele­ma­tics, Schmitz Car­go­bull będzie stan­dar­dowo wypo­sa­żał wszyst­kie naczepy chłod­ni­cze S KO COOL w sys­tem tele­ma­tyczny, który zapew­nia opty­malną kon­trolę nad połą­czo­nym, zin­te­gro­wa­nym łań­cu­chem logi­stycz­nym, a tym samym pozwala zwięk­szać wydaj­ność i obni­żać cał­ko­wity koszt posia­da­nia (TCO). 
Także we wrze­śniu br. Schmitz Car­go­bull i Grupa BPW ogło­siły stra­te­giczną współ­pracę w dzie­dzi­nie tele­ma­tyki w pojaz­dach użyt­ko­wych. Jak ogło­sili przed­sta­wi­ciele obu firm, w przy­szło­ści można będzie wymie­niać dane mię­dzy sys­temem tele­ma­tycznym Car­go­Fle­et3, tele­ma­tyki pomoc­ni­czej BPW i nowym por­ta­lem Schmitz Car­go­bull Tra­ilerConnectR za pomocą wspól­nego inter­fejsu. Na życze­nie klienta dane z obu sys­temów można zin­te­gro­wać z odpo­wied­nimi por­ta­lami i przej­rzy­ście wyświe­tlić. To pozwala na wydaj­niej­sze i prost­sze zarzą­dza­nie flotą. 
Dachy nie pękają, podłogi nie puchną
Firma VeDe­Car, dzia­ła­jąca od ponad 100 lat, znana jest z pro­duk­tów wyso­kiej jako­ści. Ponad 46% prac przy pro­duk­cji wyko­ny­wa­nych jest ręcz­nie, co daje per­fek­cyjny efekt koń­cowy. 
Do pro­duk­cji naczep bel­gij­ska firma używa mate­ria­łów wyso­kiej jako­ści. 
Jak zapew­niła Anna Nedzi, przed­sta­wi­cielka VeDe­Car na Pol­skę, spo­śród euro­pej­skich pro­du­cen­tów naczep VeDe­Car uzy­skuje naj­niż­szy, a więc naj­ko­rzyst­niej­szy współ­czyn­nik prze­ni­kal­no­ści ciepl­nej w nacze­pach K=0,29.
W takich nacze­pach dłu­żej utrzy­muje się żądana tem­pe­ra­tura i agre­gat chłod­ni­czy włą­cza się rza­dziej, co wiąże się z mniej­szym zuży­ciem paliwa – według bel­gij­skiego pro­du­centa można zaosz­czę­dzić 43 proc. w porów­na­niu z popu­lar­nymi roz­wią­za­niami. A Nedzi przy­to­czyła aneg­do­tyczne zda­rze­nie, kiedy kie­rowca zadzwo­nił do ser­wisu i zgło­sił awa­rię agre­gatu, który przez długi czas nie podej­mo­wał pracy. Oka­zało się, że agre­gat był sprawny, ale wyłą­czał się na dłu­gie okresy, bo obsłu­gi­wana przez niego naczepa VeDe­Car nie wyma­gała tak czę­stego schła­dza­nia, do jakiego przy­zwy­cza­jony był kie­rowca użyt­ku­jący wcze­śniej inne chłod­nie. 
Stan­dar­dowa naczepa VeDe­Car, uży­wana m.in. do prze­wozu kwia­tów, owo­ców, warzyw czy mro­żo­nek ma dłu­gość 13,6 m, gru­bość ścian bocz­nych wynosi 50 mm, ściany przed­niej oraz dachu – 100 mm, podłoga ma 120 mm, a drzwi tylne 100 mm. W tzw. hakówce, do prze­wozu tuszy wiszą­cych, sto­suje się grub­sze ściany, 60 mm. Ściany wyko­ny­wane są z jed­no­li­tego panelu, wła­snej pro­duk­cji. Co 20 cm wkłada się wzmoc­nie­nia, co chroni ściany przed pęka­niem. Panele pro­du­ko­wane są z polie­stru z włók­nem szkla­nym, ocie­plane są pianką poli­ure­ta­nową naj­wyż­szej jako­ści. Zbędne pęche­rzyki powie­trza w piance są eli­mi­no­wane poprzez rolo­wa­nie. 
Spe­cy­ficz­nym mate­ria­łem, zapew­niającym wysoką jakość chłodni VeDe­Car jest sklejka z brzozy fiń­skiej, która jest lekka, mocna jak stal, nie wch­ła­nia wody (a takie naczepy trzeba czę­sto myć) i nie pęka. Uży­wana jest do pro­duk­cji dachów i podłóg (nie zawiera pęche­rzy­ków powie­trza, rośnie powoli w bar­dzo niskich tem­pe­ra­turach). W związku z tym dachy w haków­kach VeDe­Car nie pękają, nie zary­wają się od 35 lat, a podłogi nie puchną. 
– Nasze naczepy są skle­jane na gorąco, nie wierci się otwo­rów do ich skrę­ca­nia za pomocą śrub, dzięki czemu są bar­dzo szczelne – poin­for­mo­wała A. Nedzi. – Więk­szy roz­staw osi popra­wia sta­bil­ność naczepy na nie­rów­no­ściach, a prze­wo­żony towar nie obija się tak, jak w pojaz­dach o mniej­szym roz­stawie osi. To jest szcze­gól­nie ważne np. przy prze­wo­zie pie­cza­rek. 
– Ofe­ru­jemy rów­nież roz­wią­za­nia dwa w jed­nym, np. naczepa stan­dar­dowa z prze­dzia­łami o róż­nej tem­pe­ra­turze – uzu­peł­niła nasza roz­mów­czyni. – Moż­liwy jest podział wnę­trza nawet na sześć prze­dzia­łów tem­pe­ra­turowych. W tym celu wpro­wa­dza się ścianki gro­dziowe. Takie roz­wią­za­nie umoż­li­wia utrzy­my­wa­nie w jed­nym sek­to­rze tem­pe­ra­tury ujem­nej, gdzie można zała­do­wać np. lody, a w dru­gim tem­pe­ra­tury dodat­niej, dla innych towa­rów. Oferta obej­muje też naczepę z podwój­nym zała­dun­kiem, czyli w wer­sji dwu­po­dło­go­wej, pozwa­lającej na zała­do­wa­nie 66 palet. Dla naszego sta­łego klienta firmy ESSERS pro­du­ku­jemy naczepy do prze­wozu lekarstw i szcze­pio­nek. Jeste­śmy jedyną firmą, która do tej pory spro­stała wyso­kim wyma­ga­niom, jakie sta­wiają firmy far­ma­ceu­tyczne i mon­tu­jemy dwa agre­gaty po to, by w momen­cie, gdy jeden z nich odmówi posłu­szeń­stwa, można było sko­rzy­stać z dru­giego. 
Prze­wóz far­ma­ceu­ty­ków należy do najbar­dziej intrat­nych, ale też wiąże się z naj­więk­szymi wyma­ga­niami, któ­rym muszą spro­stać prze­woź­nicy i sprzęt, jakim dys­po­nują. Użyt­ku­jący chłod­nie dobrze zara­biają też na prze­wo­zie mięsa. 
Jak dodała Anna Nedzi, VeDe­Car jest firmą rodzinną i pro­du­kuje tylko około 450 naczep rocz­nie. To nie jest pro­duk­cja masowa, jak w przy­padku innych euro­pej­skich poten­ta­tów. Reali­za­cja każ­dego zamó­wie­nia zaczyna się od rysunku, pro­jek­tuje się pojazdy według indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji nabyw­ców. Bel­gij­ski pro­du­cent jest pod tym wzglę­dem bar­dzo ela­styczny. 
Nabywcy w Pol­sce w więk­szo­ści kie­rują się ceną, dla­tego bel­gij­ska marka nie ma dużego udziału w naszym rynku (około 2 proc.). Nie­wiele jest też ofert naczep uży­wa­nych VeDe­Car, ponie­waż użyt­kow­nicy nie pozby­wają się ich szybko. Ci, któ­rzy raz zde­cy­do­wali się na zain­we­sto­wa­nie w takie naczepy, wra­cają i kupują kolejne, doce­nia­jąc ich jakość. 
– Gdy wcho­dzi­li­śmy na pol­ski rynek poja­wiły się pomy­sły, by w celu obni­że­nia ceny naczep wpro­wa­dzić pewne uprosz­cze­nia w kon­struk­cji i zasto­so­wać nieco tań­sze mate­riały – przy­po­mniała A. Nedzi. – Szef jed­nak nie chciał o tym sły­szeć. Pol­ski klient miał dostać taki sam pro­dukt jaki zama­wiają Szwaj­ca­rzy, Holen­drzy czy Bel­go­wie. 
Zain­te­re­so­wa­nch klientów firma zaprasza do fabryki w Merk­splas w Bel­gii, gdzie można na wła­sne oczy prze­śle­dzić cykl pro­duk­cyjny. Na brak popytu bel­gij­ski pro­du­cent nie narzeka, nabywcy muszą cze­kać na odbiór pojaz­dów nawet osiem mie­sięcy. 
Do nie­dawna przed­sta­wi­cielem VeDe­Car w Pol­sce była firma Inter Cars. Obec­nie taką rolę pełni Anna Nedzi, która kon­tak­tuje się z klien­tami w naszym kraju. Nabywcy odbie­rają naczepy w Bel­gii, ewen­tu­al­nie pro­du­cent za nie­wielką odpłat­no­ścią dostar­cza pojazdy do odbior­ców. 
W chłod­niach dostaw­czych – podłoga języcz­kiem u wagi
Firma Lamar ofe­ruje chłod­nie i izo­termy zabu­do­wy­wane na podwo­ziach samo­cho­dów dostaw­czych. Cha­rak­te­ry­zują się one dużą ładow­no­ścią i wyso­kimi wła­ści­wo­ściami izo­la­cyj­nymi. Chłod­nie, ze wzmoc­nioną izo­la­cją i agre­gatem zapew­niając uzy­ska­nie tem­pe­ra­tury w prze­dziale od 0 st. C do -20 st. C. 
Jak poin­for­mo­wał Jakub Kody­mow­ski z firmy Lamar, zarówno w chłod­niach jak i izo­ter­mach pro­du­cent stara się ogra­ni­czyć prze­ni­kal­ność cieplną. Szcze­gólną rolę odgrywa tutaj podłoga, która izo­luje wnę­trze kon­te­nera od ele­men­tów łatwo nagrze­wa­ją­cych się, takich jak osie pojazdu. Dla­tego podłoga powinna być odpo­wied­niej gru­bo­ści oraz o kom­po­zy­to­wej budo­wie (w chłod­niach sto­suje się podłogę o gru­bo­ści 120 mm, pokrytą wylewką maro­tha­nową anty­po­śli­zgową). Dodat­kowe wła­ści­wo­ści izo­la­cyjne można uzy­skać poprzez pogru­bie­nie i zaizo­lo­wa­nie ścian (83 mm gru­bo­ści) oraz sufitu (103 mm). Dzięki takiemu roz­wią­za­niom uzy­skuje się wyso­kie para­me­try izo­la­cji oraz trwa­łość zabu­dowy. Dodat­kowo kon­struk­cja całego sys­temu spra­wia, że moż­liwa jest wymiana frag­mentu poszy­cia – w razie jego uszko­dze­nia – bez straty jako­ści i wła­ści­wo­ści izo­la­cyj­nych. Szcze­gólną uwagę pro­du­cent zwraca na mostki ter­miczne w miej­scach łącze­nia płyt. Dzięki takiemu roz­wią­za­niu zabu­dowy Lamar mają moż­li­wość uzy­ska­nia cer­ty­fi­katu ATP. 
Zle­ceń nie bra­kuje
Zapo­trze­bo­wa­nie na trans­port chłod­ni­czy w kraju i w obro­cie mię­dzy­na­ro­do­wym rośnie, niektó­rzy prze­woź­nicy, wcze­śniej zaj­mujący się innym trans­portem, przesta­wiają się na chłod­nie. Nie bra­kuje zle­ceń od spe­dy­cji. Przy­kła­dem może być firma TBX Logi­stix, orga­ni­zu­jąca prze­wozy w tem­pe­ra­turze kon­tro­lo­wa­nej (najczę­ściej cho­dzi o prze­wóz bana­nów). Mar­cin Jezior­ski, pre­zes firmy, pod­czas nie­daw­nych tar­gów Trans­Lo­gi­stica Poland poin­for­mo­wał, że w ramach roz­woju floty kon­trak­to­wej może zaan­ga­żo­wać 40 pojaz­dów o zabudo­wie chłod­ni­czej. Zada­nia trans­portowe obej­mują kursy po Euro­pie Zachod­niej. TBX może zapew­nić prze­woź­ni­kom stałe prze­biegi przez cały rok, bo banany nie są ładun­kiem sezo­no­wym. Praca jest dla zesta­wów cią­gnik z naczepą chłod­ni­czą (13,6), z zapi­sem tem­pe­ra­tury, z moż­li­wo­ścią wydruku na wyła­dunku, aby w razie potrzeby udo­wod­nić, że ładu­nek jest prze­wo­żony we wła­ści­wych warun­kach. Utrzy­ma­nie reżimu tem­pe­ra­turowego jest warun­kiem zacho­wa­nia okre­ślo­nego okresu przy­dat­no­ści owo­ców do spo­ży­cia. Pojazdy muszą mieć dopusz­cze­nie do prze­wozu pro­duk­tów spo­żyw­czych, pro­wa­dzoną na bie­żąco kartę mycia, tyczki zabez­pie­cza­jące przed mecha­nicz­nym uszko­dze­niem towaru i kom­plet palet na wymianę. Oczy­wi­ście musi być jesz­cze kie­rowca. 
Spe­dy­cja pro­po­nuje regu­larną trasę przez cały rok, ze stałą liczbą kilo­me­trów, według umó­wio­nej stawki, krótki ter­min płat­no­ści –  21 dni na kontr­ak­cie, opie­kuna pojazdu i szko­le­nia w zakre­sie prze­wo­zów chłod­ni­czych. 
To tylko jedna z wielu ofert. Jak widać, można w trans­por­cie posta­wić na chłod­nie.