Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: Z
Zdjęcia: IVECO
Auto Market Truck, 2018(5)
z dnia 2018-11-30

Rekordowy dystans IVECO Stralisa NP

Zestaw przejechał z Londynu do Madrytu na jednym tankowaniu LNG

Stralisa NP 460 KM spięto z trzyosiową naczepą skrzyniową z plandeką

IVECO Stra­lis NP. 460 KM z naczepą, który wyje­chał z Wiel­kiej Bry­ta­nii, poko­nał naj­dłuż­szą w histo­rii drogę na jed­nym tan­ko­wa­niu LNG, czym udo­wod­nił przy­dat­ność pojaz­dów napę­dza­nych gazem ziem­nym w kra­jo­wym i euro­pej­skim trans­por­cie dro­go­wym. 
Cią­gnik 4x2 spięto z trzy­osiową naczepą skrzy­niową z plan­deką, a łączna masa zestawu wyno­siła 30 ton. Po prze­pra­wie pro­mem z Dover do Calais zestaw poko­nał 1.728-kilo­me­trową drogę bez ponow­nego tan­ko­wa­nia, prze­kra­cza­jąc ofi­cjalny, komu­ni­ko­wany zasięg pojazdu wyno­szący 1.600 km, i tym samym usta­no­wił nowy rekord prze­je­cha­nej odle­gło­ści. To impo­nu­jąca oszczęd­ność na kosz­tach paliwa. Zużyte LNG to koszt około 200 fun­tów za całą trasę do miej­sca prze­zna­cze­nia, czyli o 40% mniej w porów­na­niu z kosz­tami oleju napę­do­wego. 
Mar­tin Flach, dyrek­tor ds. paliw alter­na­tyw­nych IVECO, mówi: 
– W zeszłym roku mode­lem Stra­lis NP. 400 KM prze­je­cha­li­śmy trasę od John O’Gro­ats do Land’s End na jed­nym tan­ko­wa­niu, ale tym razem posta­no­wi­li­śmy usta­wić poprzeczkę jesz­cze wyżej. Była to oka­zja nie tylko do zade­mon­stro­wa­nia, jak oszczędny jest Stra­lis NP., ale i do prze­te­sto­wa­nia naszego naj­now­szego sil­nika o mocy 460 KM napę­dza­nego gazem. 
Napeł­ni­li­śmy zbior­nik zanim wyru­szy­li­śmy z Lon­dynu, a po raz pierw­szy zatrzy­ma­li­śmy się na tan­ko­wa­nie dwa i pół dnia póź­niej w Madry­cie. Jazda z uży­ciem tylko gazu ziem­nego ozna­cza, że nie musisz się mar­twić o olej napę­dowy czy AdBlue. To naj­prost­sze roz­wią­za­nie i dla mene­dżera floty, i dla kie­rowcy. 
Pomimo dużego natę­że­nia ruchu po angiel­skiej stro­nie kanału La Man­che, sil­nego wia­tru we Fran­cji oraz pagór­ko­wa­tego odcinka trasy w Hisz­pa­nii, Stra­lis NP. odno­to­wał impo­nu­jące śred­nie zuży­cie paliwa wyno­szące 22,6 kg na 100 km. 
Przed wyjaz­dem IVECO sta­ran­nie zapla­no­wało trasę, korzy­sta­jąc z MyBe­stRo­ute, apli­ka­cji inter­ne­to­wej opra­co­wa­nej przez Miche­lin dla klien­tów Stra­lis NP. Umoż­li­wia ona kie­row­com i zarząd­com flot wybra­nie opty­mal­nej trasy po Euro­pie, w tym rów­nież – zlo­ka­li­zo­wa­nie sta­cji tan­ko­wa­nia LNG oraz osza­co­wa­nie i porów­na­nie cał­ko­wi­tego kosztu trans­portu samo­cho­dem cię­ża­ro­wym napę­dza­nym albo ole­jem napę­dowym, albo gazem ziem­nym. 
IVECO wyko­rzy­stało tę trasę, aby zade­mon­stro­wać, że gaz ziemny – obej­mu­jący CNG, LNG i bio­me­tan – to sen­sowna, reali­styczna, bez­pieczna i opła­calna alter­na­tywa dla oleju napę­do­wego, dostępna w rosną­cej sieci dostaw­ców paliw w Wiel­kiej Bry­ta­nii i na całym kon­ty­nen­cie. 
W porów­na­niu z ole­jem napę­dowym Euro 6 model Stra­lis NP. napę­dzany LNG emi­tuje około 60% mniej NOx, 99% mniej czą­stek sta­łych i do 15% mniej CO2, a przy zasto­so­wa­niu bio­me­tanu emi­sja CO2 jest o 95% mniej­sza. 
Stra­lis NP. jest dostępny jako cią­gnik sio­dłowy w wer­sji 4x2 i 6x2 o mocy 400 lub 460 KM. IVECO ofe­ruje rów­nież napę­dzane gazem ziem­nym samo­chody cię­ża­rowe o śred­niej i dużej ładow­no­ści oraz sze­roką gamę lek­kich samo­cho­dów dostaw­czych Daily Natu­ral Power od 3,5 do 7,2 tony. Każdy z modeli można zamó­wić już dziś. 
Od 1995 roku wło­ski pro­du­cent sprze­dał ponad 25 tys. samo­cho­dów napę­dza­nych gazem ziem­nym.